REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Castiga cu Holsten Fratia Berii - Editia 2019!”
Organizata in perioada 01 August 2019 - 31 Octombrie 2019
CAPITOLUL I - Organizatorul Campaniei:
1.1
Organizatorul Campaniei promotionale “Castiga cu Holsten Fratia Berii - Editia 2019!” (denumita in
continuare
Campania promotionala”/„Campania”/„Promotia”) este societatea United Romanian
Breweries Bereprod S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Bd. Unirii nr.27, bl. 15, sc. 2, et.1,
ap.
24, sector
4,
Bucuresti,
cod unic de inregistrare RO5857302, cont bancar
RO93RZBR0000060003803447, deschis la banca Raiffeisen Bank - Agentia Decebal, legal reprezentata de
dl Yaakov Dar, in calitate de Administrator, denumita in continuare “Organizator”.
1.2
Societatea Carlsrom Beverage CO S.R.L., avand sediul in Bucuresti, Bulevardul Unirii, Nr. 27, bl. 15, sc.2,
ap. 24, sector 4, inregistrata la Registrului Comertului cu numarul J40/20007/1994, Cod Unic de Inregistrare
RO 6366621, cont IBAN RO93RZBR0000060003803611, deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Decebal,
reprezentată legal de de dl Yaakov Dar, în calitate de Administrator, Partener al Societăţii United
Romanian Breweries Bereprod S.R.L., va fi responsabilă de distribuirea, catre Centrele de premiere, a
premiilor campaniei constând în Pet 2,5L Bere Holsten Pilsner, prin resurse proprii si prin intermediul
distribuitorilor autorizati ai acesteia, denumita in continuare Partener.
Produsele de tip Pet 2,5L Bere Holsten, oferite cu titlul de premii instant in cadrul prezentei campanii, vor fi
livrate centrelor de premiere mentionate in Anexa nr. 2 din Regulament, fie direct de catre Partener, fie prin
intermediul distribuitorilor autorizati ai acesteia.
1.3
Societatea Mediapost Hit Mail S.A., cu sediul in str. Siriului nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, avand cod unic de
inregistrare
13351917, atribut fiscal RO, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000,
reprezentata de dl. Marian Seitan, in calitate de Director General, Sub Imputernicit al Organizatorului
(denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit al Organizatorului”).
1.3.
Centrele de premiere sunt mentionate in Anexa
2 la prezentul Regulament precum si pe website-ul
www.fratiaberii.ro
(denumite in continuare
Centre de premiere”). Informatii cu privire la
„Centrele de
premiere” pot fi obtinute apeland serviciul Infoline 021/ 207.00.04 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele
09:00 - 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
1.4.
Promotia este reglementata si se desfasoara conform dispozitiilor prezentului Regulament oficial - care este
obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul
Regulament, in mod unilateral, inclusiv sub aspectul duratei si a datelor/ termenelor/ orelor de activare a
Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare de la
momentul aducerii lor la cunostinta publicului, prin publicarea unui anunt in acest sens pe pagina de internet
www.fratiaberii.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta oricand Campania promotionala, in conditiile
mentionate la art. 13.1. de mai jos, numai dupa notificarea prealabila a publicului, efectuata prin afisarea unui
anunt in acest sens pe pagina de internet www.fratiaberii.ro.
1
1.5. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de
desfasurare a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
in format electronic, prin accesarea website-ului www.fratiaberii.ro
in urma unei solicitari telefonice facute la numarul 021/ 207.00.04.
De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica
021/ 207.00.04 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si
sarbatorilor legale), incepand cu data de 01 August 2019 si pana pe 31 Octombrie 2019.
1.6. Participantii la Campania promotionala se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament
Oficial al Campaniei
(denumit in continuare "Regulamentul"). Prin participarea la aceasta Campanie,
Participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si
conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
CAPITOLUL II - Durata Campaniei si aria de desfasurare:
2.1. Campania se va derula in perioada 01 August 2019 - 31 Octombrie 2019, pe teritoriul Romaniei. Produsele
participante pot fi achizitionate din toate structurile de vanzare (incluzand dar fara a se limita la magazine,
supermarket-uri, hipermarket-uri etc) care comercializeaza aceste produse pe durata desfasurarii Campaniei.
Premiile pot fi ridicate din Centrele de premiere listate pe www.fratiaberii.ro si in Anexa 2 la prezentul
Regulament, cu respectarea programului lor de functionare si in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
2.2. Participantii pot revendica pana in data de
31 Octombrie 2019 premiile instant castigate, prezentand
etichetele in Centrele de premiere.
CAPITOLUL III - Dreptul de participare:
3.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice consumator - persoana fizica, cu varsta de minimum
18 ani impliniti pana la data inceperii Campaniei
“Castiga cu Holsten Fratia Berii
- Editia
2019!”
(persoanele care implinesc varsta de 18 ani la data de 01 August 2019 se considera ca nu indeplinesc
aceasta conditie de participare la Promotie), cu domiciliul / resedinta in Romania, care achizitioneaza produse
Participante la Campanie pe durata ei de desfasurare si care accepta si respecta termenii si conditiile
prezentului Regulament.
3.2. Persoanele care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la art. 3.1. de mai sus si care nu se
incadreaza in criteriile de excludere prevazute la art. 3.3. de mai jos vor fi denumite in cele ce urmeaza
Participanti”.
3.3. Nu au dreptul sa participe la Campanie:
a. prepusii (incluzand dar fara a se limita la angajati) Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale
acestora (parinti, copii) si sotul/sotia persoanelor enumerate anterior;
b. prepusii (incluzand dar fara a se limita la angajati) Partenerului, precum si rudele de gradul I ale acestora
(parinti, copii) si sotul/sotia persoanelor enumerate anterior;
c. prepusii (incluzand dar fara a se limita la angajati) Centrelor de Premiere, precum si rudele de gradul I ale
acestora (parinti, copii) si sotul/sotia persoanelor enumerate anterior;
2
d. prepusii (incluzand dar fara a se limita la angajati) Mediapost Hit Mail S.A., precum si rudele de gradul I ale
acestora (parinti, copii) si sotul/sotia persoanelor enumerate anterior;
e. prepusii (incluzand dar fara a se limita la angajati) distribuitorilor autorizati ai Partenerului, precum si rudele
de gradul I ale acestora (parinti, copii) si sotul/sotia persoanelor enumerate anterior.
f. asociatii, administratorii entitatilor mentionate la literele a. - e. mai sus, rudele de gradul I (parinti, copii),
precum sotul/sotia asociatilor, administratorilor respectivelor entitati.In cazul in care asociatii/administratorii sunt
persoane juridice, interdictia se aplica si persoanelor fizice care au calitatea de asociati/administratori in aceste
entitati, precum si membrilor familiilor lor [rudele de gradul I (parinti, copii), precum sotul/sotia].
g. prepusii (incluzand dar fara a se limita la angajati) entitatilor care revand sau care presteaza servicii de
publicitate a produselor comercializate sub marci aflate in portofoliul Organizatorului
(indiferent daca se
aprovizioneaza cu aceste produse direct de la Organizator, Partener, distribuitori ai Partenerului sau alte entitati)
precum si rudele de gradul I ale acestora (parinti, copii) si sotul/sotia persoanelor enumerate anterior. In categoria
entitatilor la care se face referire in acest paragraf se includ societatile tip Horeca (acronim pentru Hoteluri,
Restaurante, Catering/Cafenele), intreprinderi individuale, PFA, societati din lantul de retail care detin structuri de
vanzare de tip magazin, supermarket, hipermarket (enumerarea nu este exhaustiva).
h. asociatii, administratorii precum si rudele de gradul I
(parinti, copii), precum sotul/sotia asociatilor,
administratorilor entitatilor prevazute la litera g. de mai sus In cazul in care asociatii/administratorii sunt persoane
juridice, interdictia se aplica si persoanelor fizice care au calitatea de asociati/administratori in aceste entitati,
precum si membrilor familiilor lor [rudele de gradul I (parinti, copii), precum sotul/sotia].
CAPITOLUL IV - Produsele Participante la Campanie:
4.1. Produsul Participant la aceasta Campanie este sticla Holsten Pilsner de 2,5 L PET, asa cum este prezentata
vizual in Anexa 3 la prezentul Regulament, respectiv:
4.1.1.
eticheta regular a ambalajului Holsten Pilsner de 2.5 L PET;
4.1.2.
eticheta promotionala „Castiga cu Holsten Fratia Berii - Editia 2019” a ambalajului Holsten Pilsner
de 2.5L PET
Etichetele mentionate la punctele
4.1.1.,
4.1.2 de mai sus, trebuie dezlipite de pe Produsele
participante achizitionate si pastrate de Participanti pentru validare si inmanarea premiilor instant.
4.2. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate,
Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio
circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei
promotionale.
4.3. Produsele Participante la Campanie sunt disponibile in limita stocului de produse existent in structurile de
vanzare mentionate la art. 2.1. de mai sus.
3
CAPITOLUL V - Mecanismul Campaniei:
5.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze, pe durata Campaniei, minim 5
(cinci) produse Participante.
5.2. Ulterior achizitionarii a 5 Produse Participante, Holsten Pilsner PET 2.5L, Participantul trebuie sa colecteze
etichetele aferente produselor achizitionate si sa le predea unui Centru de Premiere. Centrele de Premiere
sunt mentionate in Anexa 2 la prezentul Regulament si pe website www.fratiaberii.ro.
Prin prezentarea in Centrele de Premiere cu oricare 5 etichete de corp Holsten Pilsner PET 2.5L si daca sunt
indeplinite conditiile de la Cap. III de mai sus, Participantul va fi pus in posesia premiului (1 PET Holsten
Pilsner
2.5 L), in limita stocului de premii alocat fiecarui Centru de Premiere din incinta Magazinului
Participant.
CAPITOLUL VI - Premiile oferite in cadrul Campaniei:
6.1.
In cadrul acestei promotii se va acorda un numar de premii constand in:
Premii
Cantitate
Cost total LEI
Sticla (Ambalaj) Holsten Pilsner de 2,5 L
250.000
LEI 1.775.000
PET
TOTAL VALOARE ESTIMATA PREMII
250.000
LEI 1.775.000
cu TVA si impozit inclus
6.2.
Valoarea comerciala estimata a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 1.775.000 LEI (TVA
inclus).
6.3.
Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor sau natura
acestora. Castigatorii din cadrul Campaniei sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda
drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.
6.4.
Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri si/ sau servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor
in bani.
6.5.
In cadrul campaniei promotionale se vor acorda 250.000 premii. Organizatorul garanteaza remiterea premiilor
in limita numarului de premii prevazut la art. 6.1. de mai sus. Stocul de premii va putea fi suplimentat prin
decizie unilaterala si discretionara a Organizatorului.
6.6.
In cazul in care din orice motiv, independent de Organizator si de Centrele de premiere, potentialii castigatori
nu prezinta etichetele necesare validarii premiilor instant, la momentul ridicarii din Centrele de Premiere, se
considera ca au renuntat in mod irevocabil la acestea si nu pot invoca niciun drept in acest sens. Orice
reclamatii referitoare la premii (cu exceptia celor pentru vicii ascunse, daca va fi cazul), ulterioare ridicarii lor,
nu vor fi luate in considerare. Odata cu predarea premiului catre castigator Organizatorul este eliberat de
orice obligatie care rezulta din Regulament, cu privire la acordarea acestora.
6.7.
In cazul in care vor exista premii nerevendicate pana la finalul acestei Campanii, conform prevederilor
Regulamentului, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.
4
CAPITOLUL VII - Validarea castigatorilor si acordarea premiilor:
7.1. Pentru a participa la prezenta Campanie si pentru a putea intra in posesia premiilor, Participantii trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
a. sa fie eligibili pentru participare in conformitate cu prevederile Cap. III de mai sus;
b. sa cumpere orice produs Participant Holsten, cu semnalizare conform articolului 4.1 de mai sus;
c. sa colectioneze oricare 5 etichete Holsten Pilsner PET 2.5L si sa prezinte cu ele in Centrele de
Premiere mentionate in Anexa 2 la Regulament.
d. sa indeplineasca formalitatile necesare in vederea atribuirii premiului, solicitate de Organizator
7.2. Participantii isi asuma intreaga responsabilitate pentru pierderea, falsificarea si/ sau deteriorarea etichetelor
produselor Participante sau pentru orice alt act de natura sa fraudeze mecanismul de desfasurare a
Campaniei. Etichetele prezentate trebuie sa fie integre, lizibile, sa corespunda unor produse participante la
Promotie, in caz contrar, Organizatorul/Centrele de premiere putand refuza atribuirea premiilor.
7.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii prin
eludarea mecanismului de Campanie, Organizatorul are dreptul de a pretinde daune interese, pe baza
dovezilor existente.
7.4. Castigatorii vor fi desemnati pe loc, cu exceptia situatiei mentionate in partea finala a articolului 8.1.
CAPITOLUL VIII. - Anuntarea castigatorilor si acordarea premiilor
8.1.
Organizatorul e responsabil de implementarea Campaniei in ceea ce priveste premiile in bere.
Premiile constand in PET-uri Holsten Pilsner 2.5L vor fi oferite pe loc in Centrele de Premiere mentionate in
Anexa nr. 2, in schimbul predarii de catre Castigator a celor 5 (cinci) etichete Holsten Pilsner 2.5L PET.
Prevederile art. 7.2. si 6.5. se aplica in mod corespunzator. La solicitarea expresa a Organizatorului, in urma
verificarii conditiilor de eligibilitate si de acordare a premiului, Participantul va avea obligatia de a prezenta o
declaratie pe propria raspundere in sensul ca indeplineste conditiile prevazute de Regulament pentru a
participa la Campanie si a-i fi atribuit premiul, in termenul rezonabil comunicat de Organizator. Neprezentarea
declaratiei atrage invalidarea castigatorului.
8.2.
Participantii vor putea intra in posesia premiilor in oricare din Centrele de Premiere mentionate pe pagina de
Internet www.fratiaberii.ro si listate in Anexa 2 a prezentului Regulament. Premiile instant se pot revendica de
la 01 August pana la data de 31 Octombrie 2019.
8.3.
Participantii care nu se prezinta in Centrele de Premiere pana, cel tarziu, la data de 31 Octombrie 2019, vor
pierde dreptul de revendicare ulterioara a acestor premii.
8.4.
Imediat dupa inmanarea premiului, Organizatorul/ Centrele de premiere sunt eliberate fata de castigator de
orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament cu privire la acordarea premiului.
8.5.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea si poate refuza atribuirea premiului in caz de:
Pierderea si/ sau deteriorarea etichetelor participante;
Eventualele dispute ale Participantilor cu terte persoane legate de dreptul de proprietate asupra
etichetelor participante;
Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului, din motive independente de vointa si
puterea de control a Organizatorului/Centrelor de premiere;
5
Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de participare si validare detaliate in prezentul
Regulament;
Suportarea cheltuielilor de deplasare a castigatorilor necesare pentru a intra in posesia premiilor.
CAPITOLUL IX - Taxe si impozite aferente
9.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de costuri, taxe, impozite sau alte restrictii de natura
fiscala ori de alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia.
CAPITOLUL X - Reclamatii
10.1. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare punerii participantului in posesia sa, nu vor fi in
responsabilitatea Organizatorului si / sau a Centrelor de premiere, cu exceptia celor referitoare la vicii
ascunse ale premiilor care pot fi comunicate pe toata durata termenului de valabilitate al produselor acordate
cu titlu de premii. Reclamatiile referitoare la viciile ascunse ale premiilor se vor face in scris, prin posta, la
adresa Romania, Bucuresti, Bulevardul Biruintei nr. 89, Pantelimon, judet Ilfov, cu confirmare de primire,
mentionand pe plic Campania promotionala “Castiga cu Holsten Fratia Berii - Editia 2019!” organizata in
Centrele de premiere participante in perioada 01 August 2019 - 31 Octombrie 2019 sau la adresa de email:
office@holstenpilsner.ro. Organizatorul va transmite un punct de vedere Participantului care a formulat
reclamatia, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii reclamatiei.
CAPITOLUL XI - Limitarea raspunderii
11.1. Organizatorul si Centrele de premiere sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de
frauda a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei
Campanii, inclusiv eliminarea Participantului din Campanie.
11.2. In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui castig si/ sau acordarii vreunui premiu, decizia
Organizatorului este definitiva.
11.3. Orice reclamatii referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate in considerare daca au fost primite de
Organizator pana la data de 15 Noiembrie 2019. Reclamatii formulate cu depasirea datei anterior mentionate
fiind considerate tardive. Reclamatiile vor fi trimise la adresa de email: office@holstenpilsner.ro sau, prin
posta, la adresa: Romania, Bulevardul Biruintei nr. 89, Pantelimon, judet Ilfov, cu confirmare de primire,
mentionand pe plic Campania promotionala “Castiga cu Holsten Fratia Berii - Editia 2019!” organizata in
Centrele de premiere participante in perioada 01 August 2019 - 31 Octombrie 2019. Organizatorul va
transmite un punct de vedere Participantului care a formulat reclamatia, in termen de 30 de zile lucratoare de
la data inregistrarii reclamatiei, care va cuprinde punctul de vedere oficial referitor la aspectele reclamate
precum si remediile adoptate/propuse spre a fi adoptate de Organizator pentru rezolvarea cazului sesizat de
persoana care a formulat reclamatia (daca va fi necesar).
6
CAPITOLUL XII - Prelucrarea datelor personale ale Participantilor
12.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
12.2 Detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Anexa
1 a prezentului
Regulament.
CAPITOLUL XIII - Intreruperea Campaniei
13.1. Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora si/ sau caz fortuit astfel cum este definita de lege.
CAPITOLUL XIV- Litigii
14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator/Centrele de premiere si Participantii la Campanie se vor rezolva
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente.
7
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Castiga cu Holsten Fratia Berii - Editia 2019!”
(“Campania”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -
1.
Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
United Romanian Breweries Bereprod S.R.L. cu sediul in Bd. Unirii nr.27, bl. 15, sc. 2, et.1, ap. 24,
sector
4, Bucuresti, punct de lucru: Bd. Biruintei nr.89, oras Pantelimon, judetul Ilfov; inregistrata la
Registrul Comertului cu J40/ 11906/ 1994, cod unic de inregistrare RO5857302, (denumita in continuare
"Operatorul / Organizatorul") sau prin intermediul:
MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul
Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de Imputernicit al
Operatorului/Organizatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).
Organizatorul va colecta datele cu caracter personal ale Participantilor, la depunerea oricaror reclamatii sau
sesizari ale Participantilor, transmise de acestia la adresa de email a Organizatorului sau la adresa
mentionata la art. 11.3. din Regulament. Altfel, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale
Participantilor prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA care vor colecta date cu caracter personal la
primirea oricaror cereri/ sesizari prin intermediul serviciului Infoline al Campaniei.
Datele cu caracter personal pot fi transmise Organizatorului sau Imputernicitului si de o altă persoană fata
de cele mentionate anterior si care justifică un interes (e.g. solicitare de informatii de catre un consumator
care nu are calitatea de Participant, prin serviciul Infoline) sau este autorizată în temeiul legii. Prelucrarea
acestor date este supusa regulilor mentionate mai jos.
2.
Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter
personal:
(i)
Nume si prenume;
(ii)
Varsta;
(iii)
Localitatea de domiciliu;
(iv)
Numar de telefon mobil;
(v)
Adresa de email
Organizatorul informeaza persoanele interesate ca datele prevazute la punctele i - v de mai sus sunt
suficiente indeplinirii scopurilor prevazute la pct. 3 de mai jos, nefiind necesara transmiterea, de catre
persoanele vizate, de alte date cu caracter personal fata de cele aratate anterior.
8
3.
Scopul si temeiul juridic al procesarii
Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate, fie in mod direct, fie prin
intermediul Mediapost Hit Mail S.A. in vederea:
Organizarii si desfasurarii Campaniei - actiune de promovare a produselor Organizatorului; transmiterea de
informatii solicitate de participanti/ terte persoane care nu au calitatea de Participanti, prin serviciul Infoline,
soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei; pentru formularea de
aparari în instanță/in fata altor organe cu activitate jurisdictionala și/sau proceduri judiciare sau
administrative sau în legătură cu constatarea, exercitarea, apărarea sau executarea pe cale silită a unui
drept (interesul legitim al Organizatorului si/sau a Centrelor de premiere).
Verificarea varstei minime de participare la Campanie (Campania presupune promovarea unor bauturi
alcoolice, atribuirea inter alia a unor premii constand in bauturi alcoolice); activități de arhivare, dacă sunt
cerute de legislație (obligatie legala a Organizatorului si a Centrelor de premiere)
4.
Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite catre:
- Imputernicitul Operatorului - Mediapost Hit Mail S.A
- autoritati publice si instanțe judecătorești sau alte organisme cu activitate jurisdicțională, organe de
cercetare penală in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare,
precum si consultantilor juridici si fiscali ai Operatorului/Imputernicitului.
5.
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele personale, furnizate de catre Participanti sau de catre persoane care nu au calitatea de participanti
in cadrul campaniei promotionale, vor fi pastrate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei sau până la
soluționarea definitivă a oricăror proceduri judiciare, dacă va fi cazul și dacă expirarea duratei de stocare
precizate anterior intervine în cursul soluționării procedurilor.
6.
Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata
Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i)
dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare (in cazul prelucrarii de date cu
caracter personal efectuata in baza consimtamantului persoanei vizate), in orice moment, fara ca
aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de
retragerea acestuia;
(ii)
dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii)
dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv)
dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
9
(v)
dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi)
dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii)
dreptul la portabilitate a datelor;
(viii)
dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal.
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon
021.205.5000, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bd.
Biruintei nr.89, oras Pantelimon, judetul Ilfov, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:
office@holstenpilsner.ro.
7.
Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii
Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In
situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu
varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si
stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti
notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani,
Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
8.
Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui
nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie.
Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de
securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal,
generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea
neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
9.
Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii
Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea
datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice
astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la
cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
10. Alte prevederi
10
Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
11
ANEXA 2
Lista Centrelor de Premiere
Pe durata Campaniei, premiile constand in PET-uri Holsten Pilsner 2.5L se pot ridica din urmatoarele Centre de
Premiere Participante:
Nr.Crt.
Judet
Localitate
DenumireMagazin
AdresaMagazin
1
Alba
Abrud
CAMELIA SUPERMARKET
Str. Republicii, Nr. 12, Abrud
2
Alba
Abrud
CAMELIA MARKET
Lt.Anca virgil
3
Alba
Abrud
RIVALY CH
Str. Republicii, Nr. 12, Abrud
4
Alba
Abrud
CAMELIA CENTER
P-ta Eroilor
5
Alba
Alba Iulia
DACIA SA(DACIA 107)
Str. Tudor Vladimirescu
6
Alba
Alba Iulia
DACIA SA(DACIA 119)
Str. Calea Motilor, Bloc Mv 12
7
Alba
Alba Iulia
DACIA SA(DACIA 110)
Bvd. 1Decembrie 1918
8
Alba
Alba Iulia
DACIA SA(DACIA 103)
Bdul Transilvaniei, Nr. 23
9
Alba
Alba Iulia
DACIA SA(DACIA 105)
Str. Closca, Nr.40
10
Alba
Alba Iulia
DACIA SA(DACIA 123)
Bdul Revolutiei, Nr.112
11
Alba
Alba Iulia
DACIA SA (DACIA 115)
Str. Tudor Vladimirescu
12
Alba
Alba Iulia
Dacia SA(Dacia 106)
Piata Iuliu Maniu, Nr.16
13
Alba
Alba Iulia
Dacia SA(Dacia 117)
Bdul Transilvaniei, Nr.25
14
Alba
Albac
RIVALY CH
Str. Horea, Nr. 11, Albac
15
Alba
Arieseni
MATEIU II
Str.Centru
16
Alba
Avram Iancu
RIVALY CH
Avram Iancu (Centru)
17
Alba
Avram Iancu
RIVALY CH
Str. Incesti, Avram Iancu
18
Alba
Balcaciu
LA BOLTA SATULUI SRL
Parc, Nr.1
19
Alba
Biia
LA BOLTA SATULUI SRL
Centru, Fn
20
Alba
BiStr.a
RIVALY CH
Str. Calea Turzii, Nr. 88B, BiStr.a
21
Alba
Bistra
DOBRA MARIA OLIMPIA
Str. Calea Turzii, Nr 25, Bistra
22
Alba
BiStr.a
BIStr.AE CRISTINA
Str. Caleaturzii, Nr. 75, BiStr.a
23
Alba
Blaj
CASANDRA (MAGAZIN 1)
Str. Eroilor
24
Alba
Blaj
CASANDRA SRL (MAGAZIN 3)
Str. Simion Barnutiu
25
Alba
Brazesti
PRATA ELENA
Str. Principala, Nr. 9, Brazesti
26
Alba
Bucerdea Granoasa
NICA SAN
Str. Pancii,Nr. 10 Dc
27
Alba
Bucerdea Granoasa
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Nr.401
28
Alba
Bucium
NICOEXIM
Str. Centru, Nr. 23, Bucium Sasa
Str. Revolutia 1848, Bl. C1Bc,
29
Alba
Campeni
RIVALY CH
Câmpeni
30
Alba
Campeni
RIVALY CH
Str. Oituz, Nr. 3, Câmpeni
31
Alba
Campeni
RIVALY CH
Str. Teiului, Bl. L1, Câmpeni
32
Alba
Campeni
VLADUT STAR
Str. Varsi, Nr. 27 A, Campeni
33
Alba
Carpinis
CONDIOS CARPINIS
Str. Dn74A, Nr. 775E, Carpinis
34
Alba
Cetatea De Balta
LA BOLTA SATULUI SRL
Str. Cetatii, Nr.1
35
Alba
Ciuguzel
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Fn
36
Alba
Ciuruleasa
OLTEANCA
Str. Centru, Parter Bloc, Ciuruleasa
37
Alba
Craciunel
Arina
Str. 23 August,Nr. 57
38
Alba
Craciunelul De Jos
LA BOLTA SATULUI SRL
Str. 6 Martie, Nr.183
39
Alba
Cricau
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Nr. 300
40
Alba
Cugir
PIATA DE SUS
Str. 21 Decembrie 1989,Nr. 158
12
41
Alba
Dobra
IONELY DOBRA SRL
Str. Principala, Nr.53
42
Alba
Galda De Jos
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Nr.283
43
Alba
Galtiu
TOMSIT
Principala
44
Alba
Horea
NICOLA CRISTINA
Str.Nicola Vasile Ursu
45
Alba
Ighiu
LA BOLTA SATULUI SRL
Str. Principala Nr. 238
46
Alba
Jidvei
LA BOLTA SATULUI SRL
Perilor, Nr.3
47
Alba
Lunca Muresului
BARTEX TRADE SRL
Str. Drumul Tarii, Nr. 537
48
Alba
Lunca Muresului
LA BOLTA SATULUI SRL
Str. Garii, Nr. 233
49
Alba
Lunca Tarnavei
BARBAT IUDIFTA
Str. Principala
50
Alba
Lupsa
POPASUL IANCULUI
Str. Principala, Nr. 158, Lupsa
51
Alba
Mihalt
La Bolta Satului SRL
Principala,Mihalt
52
Alba
Miraslau
RIM STAR SRL
Str. Principala
53
Alba
Miraslau
MIRASCOM SRL
Principala
54
Alba
Mogos
BRUSU BUSINESS
Str. Centru, Nr. 53, Mogos
55
Alba
Mogos
MOSIU CRISTESTI
Str.Centru 53
56
Alba
Ocna Mures
ISABELA MAG 2
Str. Mihai Eminescu,Nr. 4
57
Alba
Oiejdea
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Nr.283
58
Alba
Panade
La Bolta Satului SRL
Principala
59
Alba
Petresti
ROMELIS SRL
Str. 24 Ianuarie, Nr.135
60
Alba
Rachita
MARILOR METAL SRL
Principala
61
Alba
Razboieni
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Nr.39
62
Alba
Rosia Montana
CAMELIA MARKET
Str. Piata, Nr. 422, Rosia Montana
63
Alba
Salciua
BARLEA VIORICA
Str.Principala 120
64
Alba
Saliste
FLORIAN MICSAL
Str. Onisifor Ghibu, Nr. 2
65
Alba
Sancel
LA BOLTA SATULUI SRL
Str. Mihai Eminescu, Bl 1
66
Alba
Sancrai
RADU I VIOREL
Str. Poet Andrei Muresan,Nr. 52
67
Alba
Sancrai
RAUL FRUCT EXPERT SRL
Poet Andrei Muresan, Nr.1
68
Alba
Sancrai
Ema Lazar Shop
Poet Andrei Muresan, Nr.1
69
Alba
Sanmiclaus
LA BOLTA SATULUI SRL
Pacii, Nr. 26
70
Alba
Sard
MARION 1
Str. Principala
71
Alba
Sard
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Nr.76
72
Alba
Sard
La Bolta Satului SRL
Principala, Nr.13
73
Alba
Sartas
EUGENIA COMTUR
Str. Principala, Nr. 41, Sartas
74
Alba
Scarisoara
MATES NICOLETA FLORINA
Str. Centru, Nr. 194B, Scarisoara
75
Alba
Scarisoara
COSTEA RODICA
Str.Principala, Scarisoara
76
Alba
Sebes
PRO ATLANTIS SRL
Str. Gaterului
77
Alba
Sohodol
RIVALY CH
Sohodol (Centru)
78
Alba
Tarsa
RIVALY CH
Str. Avram Iancu, Nr. 151A, Târsa
79
Alba
Tau
DIANA&DANI PLUS SRL
Principala
SUSON DANIELA IF (LA
80
Alba
Teius
ROMINA)
Str. Ardealului, Nr. 43A
Gil Alex Company SRL
81
Alba
Teius
(Magazin Mixt)
Str. Horea, Nr.4
82
Alba
Tiur
Emilian&Anuta Budiu
Tiur,Principala,Nr. 36
83
Alba
Unirea
LA BOLTA SATULUI SRL
Str. Uiorii, Nr. 1244
Str. Principala, Nr. 695, Vidra,
84
Alba
Vidra
RIVALY CH
Ponorel
Str. Principala, Nr. 836, Vidra
85
Alba
Vidra
RIVALY CH
Dragoiesti Lunca
86
Alba
Vinerea
MANEA I FLORENTINA SRL
Str. Principala, Nr.204
13
87
Alba
Vinerea
Danciu Lucia SRL
Str. Tractoristului , Nr.8
88
Alba
Vingard
Neto Markt
Str. Principala
89
Brasov
Apata
AF CSIPO ROZALIA
Str.Principala,Nr.37
90
Brasov
Augustin
ROX SILMAR SRL
Str.Garii Nr.474
91
Brasov
Beclean
SEMPI SRL-BECLEAN
Sat Beclean Nr.196
92
Brasov
Bod
GISSLEV IMPEX SRL
Str.Malul Birsei Nr.14
93
Brasov
Bod
BIG MALL LORENZO SRL-BOD
Str.T.Vladimirescu
ANISIA 2002 SRL BV-
94
Brasov
Brasov
CAL.BUCUR
Cal.Bucuresti
MARICAD GROUP SRL-
95
Brasov
Brasov
VISINULUI
Str.Visinului Nr.9
PANCOBO TRADE SRL-
96
Brasov
Brasov
TIMISUL DE
Str. Timisul De Jos,Nr. 6
97
Brasov
Brasov
TRIMOBIL SRL BV-SATURN
Str.Saturn Nr.38
98
Brasov
Brasov
CEPLISCOM SRL BV-38/LANII
Str.Lanii Nr.38
CONSEL MIXT SRL BV-
99
Brasov
Brasov
CONStr.UCT
Str.Metalurgistilor Nr. 13
100
Brasov
Brasov
COROANA UNIVERS SRL BV
Str.Lunga Nr.262
DANIMAD LEVEL SRL-Str.DE
101
Brasov
Brasov
MIJ
Str.De Mijloc Nr.140
JUNE AMES SRL BV-VASILE
102
Brasov
Brasov
SAFT
Str.Invatorilor .Nr.2A
ODM DAMARIO 16 SRL-
103
Brasov
Brasov
MOLNAR JA
Molnar Janos,Nr.21
OSMI DIStr.IBUTION SRL-
104
Brasov
Brasov
AUTOGA
Str.Autogara Codreanu Fn
SERGIANA PRODIMPEX SRL
105
Brasov
Brasov
BV-IO
Str.Ioan Bogdan
TANMEN SRL-AL
106
Brasov
Brasov
CONStr.UCTORILO
Aleea ConStr.uctorilor Nr.2
107
Brasov
Brasov
TANMEN SRL-ZIZINULUI
Str.Zizinului Nr.114A
108
Brasov
Brasov
CILOS SRL BV-MAGNOLIEI
Str.Magnoliei Nr.3
109
Brasov
Brasov
CILOS SRL BV-VIOLETELOR
Str.Violetelor Nr.6
DACO TIVOLI SRL-FERENCZ
110
Brasov
Brasov
SZEM
Str.Ferencz Szemler,Nr.3,
MASEPO COM SRL BV-
111
Brasov
Brasov
FANIONULUI
Str.Fanionului Nr.21
MONIANDMARI SRL-CALEA
112
Brasov
Brasov
BUCURE
Calea Bucuresti Nr.16-20
113
Brasov
BRASOV
BD KRON GOGA
Str. OCTAVIAN GOGA, Nr. 9
114
Brasov
Brasov
BIONIC SERV COM
Str. PRINCIPALA, Nr. 930
ANDALEX M.V.SRL-
115
Brasov
Brasov
MEMORANDULUI
Str.Memorandului Nr.35A
116
Brasov
BRASOV
DELU DAR SRL
Str. FUNDATURII, Nr. 2
II MAZARACHE DANUT
117
Brasov
Brasov
ALEXANDRU
Piata Unirii Nr.8 Ap.2
REGGIO DI FLORIO SRL BV-
118
Brasov
Brasov
BACA
Str.Tudor Valdimirescu Nr.28
SERGIANA PRODIMPEX SRL
119
Brasov
Brasov
BV-BR
Str.Grivitei Nr.33
14
120
Brasov
Brasov
FILVEK SRL BV
B.Dul Valea Cetatii Nr. 32
121
Brasov
BRASOV
IBESCIT SRL
Str. OLTET, Nr. 32
122
Brasov
BRASOV
PODERA ON
Str. VASILE ALEXANDRI, Nr. 6
123
Brasov
Bucium
ALEN&JULIA SRL-BUCIUM
Str.Principala Nr.13
124
Brasov
Codlea
LAURALIN MD SRL
Str.Lunga Nr.203
MARCOVAC PRESTCOM SRL-
125
Brasov
Codlea
FREZIE
Str.Freziei,Nr.2
126
Brasov
Cristian
STEFANIA SRL BV-LUNGA
Str. Lunga Nr. 101
127
Brasov
Crit
SEBDANI SRL-CRIT
Str.Principala,Nr.60
128
Brasov
DACIA
ROXANA SERCOM
Str. PRICIPALA, Nr. 26
RIOVIRG SRL-TUDOR
129
Brasov
Fagaras
VLADIMIRES
Tudor Vladimirescu,Nr. Fn
130
Brasov
Fagaras
ROYANA SRL-13 DEC.
Str. 13 Decembrie Fn
131
Brasov
Fagaras
FRESH DIStr.IB SRL-TEIULUI
Str.Teiului,Bl.64,Parter
132
Brasov
FAGARAS
IDEA NICOMAT
Str. DNA STANCA FN, CORP 3
133
Brasov
FAGARAS
DALVEN PROD
Str. REPUBLICII, Nr. 21
134
Brasov
FELDIOARA
II NECHITA ARGENTINA
Str. BRAZILOR, Nr. 5
CRINALINA PERFORM SRL-
135
Brasov
Ghimbav
Str.LU
Str.Lunga,Nr.22
136
Brasov
Harman
SIMETRIC SRL-HARMAN
Str.Mihai Viteazu Nr.451
II CRISTIAN MARCELA-
137
Brasov
Iasi
BACANIE
Str.Principala Nr.42
DIVERS VIOPAR SRL-LILITA
138
Brasov
Lilita Mica
MIC
Str.Lilita Mica,Nr.176
PLUS E & R SRL-LUNCA
139
Brasov
Lunca Caln
CALNICU
Lunca Calnicului,Nr.435
140
Brasov
LUNCA CALNICULUI
VICTABI SERV SRL
Str. PRINCIPALA, Nr. 102
141
Brasov
ORMENIS
ILUNIV COMPROD
Str. PRINCIPALA, Nr. 303
142
Brasov
Parau
II NAN FLORINA SIMONA
Sat Parau,Nr.338
SERGIANA PRODIMPEX SRL
143
Brasov
Poiana Mar
BV-RE
Str.Republicii Nr.339B
GROUP ONE SRL-MIHAIL
144
Brasov
Predeal
SAULESC
Str.Mihail Saulescu,Nr.103
145
Brasov
Predeal
SAMICOM SRL-LA DOI PASI
Str.Eroilor Nr.61
CAMADOR INVEST SRL-
146
Brasov
Predeal
M.SAULESC
Str.M.Saulescu Nr.42
147
Brasov
PREJMER
PLUS E & R SRL
Str. NOUA, Nr. 167 CORP A
148
Brasov
PREJMER
ISTRA MAR COM SRL
Str. CARPATILOR, Nr. 1175
PLATIN MARKET SRL-
149
Brasov
Prejmer
PREJMER
Str.Brasovului,Nr.30A
150
Brasov
Purcareni
MARCSA-COM SRL
Str.Principala Nr.35
151
Brasov
PURCARENI
PELISOR COM
Str. PRINCIPALA, Nr. 50
CALCARIS INVEST SRL-
152
Brasov
Racos
BAZALTUL
Str.Bazaltului,Nr.67
BORO MARKET SRL-STEFAN
153
Brasov
Sacele
CEL M
Str.Stefan Cel Mare,Nr.35
154
Brasov
Sacele
COMIXT SA BV-VIITORULUI
Str. Viitorului,
155
Brasov
Sacele
BD KRON
Str.Movilei,Nr.8B
156
Brasov
Sacele
IF COSMA E.VALERIA-SACELE
Str.Cerbului Nr.40
II VRINCEANU I. FLORIN-
157
Brasov
Sacele
CANAL
Str.Canalului,Nr.63
15
158
Brasov
Sacele
PFA SZABO ENIKO BV-CHIOSC
Str.Mihai Viteazu Nr.24
RENTIM COM SRL BV-
159
Brasov
Sacele
BACANIE
Str.Ograzii Nr.3
160
Brasov
SACELE
MARDOR SERCOM
Str. GODRI JANOS, Nr. 3
161
Brasov
SACELE
II VRANCEANU FLORIN
Str. BRASOVULUI, Nr. 223
162
Brasov
Sacele
II SZASZ I.IANOS
Str. Ciucas ,Nr. 75
PRO ANNA-ELISSE SRL BV-
163
Brasov
Sacele
BACAN
Str.Izvoarelor Nr.2
164
Brasov
SACELE
LA CABARI SRL
BDUL BRASOVULUI, Nr. 132
165
Brasov
SAMPETRU
GHEBOAL SRL
Str. FANTANII, Nr. 2B
DELUXE MARIACRIS 2M SRL-
166
Brasov
Sanpetru
DRUM
Drumul Cu Plopi,Nr.110
167
Brasov
SANPETRU
AUTOMOTIVE PAINT
Str. Principala FN
168
Brasov
Sat Recea
ILOJIV SRL-37/RECEA
Sat Recea Nr.37
169
Brasov
SEBES
GRONIM IMPEX
Str. PRINCIPALA, Nr. 163
170
Brasov
SEBES
MARISIM&DOBRE
Str. CARIEREI, Nr. 20
ETIROTA COM SRL-
171
Brasov
Sinca Noua
PRINCIPALA/S
Str.Principala,Nr.19A
172
Brasov
SINCA VECHE
SOFIDAV MARKET
Str. PRINCIPALA, Nr. 212 A
MARCELINO SRL BV-
173
Brasov
Stupini
FAGURULUI
Str.Fagurului Nr.1
174
Brasov
Stupini
PRIANODER SRL-FAGURULUI
Str.Fagurului,Nr.32A
BRALDICO SRL BV-
175
Brasov
Tarlungeni
PRINCIPALA
Str.Principala,Nr.300
176
Brasov
Tarlungeni
SZASZ SRL-ZIZINULUI
Str. Zizinului Nr. 914
II GHERMAN IBOIKO-TIMISUL
177
Brasov
Timisul De
DE SUS
Str.Principala
PFA CONTOMAN MIHAELA-
178
Brasov
Timisul De Sus
TIMISUL
Timisul De Sus,Nr.60
179
Brasov
Ucea De Jo
OLICLADO SRL
Str. Principala Nr. 258
180
Brasov
Victoria
CLADILUC PROD SRL-ALBOTA
Str.Albota Nr.5
PARVULESCU GABRIELA
181
Brasov
Vulcan
GEORGETA
Sat Vulcan Nr.502
182
Brasov
ZARNESTI
STEDEMA
Str. Stefan Cel Mare, Nr. 2
183
Brasov
ZARNESTI
IMPLEX
Str. MARE, Nr. 173
184
Brasov
ZARNESTI
NARIDA IMPEX
Str. TEI, Nr. 27
185
Brasov
Zizin
CHRIS & ALFA SRL
Str.A.Petofi Nr.255
186
Brasov
LUNCA MARCUSULUI
ACCES CLASS
STR. LUNCA MARCUSULUI 104 E
187
Brasov
ZARNERSTI
SERGIANA MAG. 13
STR. CIUCASULUI, NR. 14
188
Brasov
CRISTIAN
DAC RITEIL
STR. LUNGA, NR. 92
PFA ANDRESIU IULIAN
189
Brasov
RASNOV
MARIUS
STR. CRIZANTEMENLOR, NR. 32
190
Brasov
BRAN
PFA ANDREI REMUS
STR. PRINCIPALA, NR. 194
191
Brasov
CODLEA
MUFI COM
STR. NORDULUI, NR. 7
192
Brasov
SANPETRU
DASIRAMI TEAM
STR. JUPITER, NR. 2
193
Brasov
BRASOV
PETRICMON GOLD
STR. DIMITRIE ANGHEL, NR. 18
194
Brasov
BRASOV
PFA SONERIU S ANA
STR. MORII, NR. 21
195
Brasov
HARMAN
KRONER SUPERMARKET
STR. GARII, NR. 667
196
Brasov
BRASOV
ROTVAL KMI
STR. BRANDUSELOR, NR. 96
197
Brasov
BRASOV
SPLENDID
STR. DIMITRIE ANGHEL, NR. 15
16
198
Brasov
BRASOV
STEFSILCOR MARKET
STR. HARMANULUI, NR. 67
199
Brasov
BRASOV
TOBY COM
STR. FUNDATURA HARMANULUI FN
200
Brasov
BRASOV
YOUNG SKY PERSPECTIVE
STR. LANII NR. 6
201
Brasov
PARAU
BUTISIV
STR. PRINCIPALA, NR. 169
202
Brasov
MERCHIASA
CORA
STR. PRINCIPALA, NR. 101
203
Brasov
PALOS
ERI COMPANY
STR. PRINCIPALA, NR. 196
204
Brasov
AUGUSTIN
GARMIR SERVICE AUTO
STR. PRINCIPALA, NR. 301
205
Brasov
APATA
II DRAGAN SERGIU
STR. PRINCIPALA, NR. 756
206
Brasov
ROTBAV
PFA IORDACHESCU ADRIAN
STR. PRINCIPALA, NR. 304
207
Brasov
RACOS
SAMLEX BAR
STR. DE SUS, NR. 12
208
Brasov
DACIA
TERRAN PLUS
STR. PRINCIPALA, NR. 16
209
Brasov
CODLEA
FABIANO COM
STR. LILIACULUI NR. 33
210
Brasov
BRASOV
MARIJNE
STR. BABA NOVAC, NR. 52
211
BRASOV
FAGARAS
YUB LAROX
STR. PLOPULUI, BL B17
212
BRASOV
HUREZ
ROTONDA
STR. PRINCIPALA NR. 152
213
Bucuresti
6
PFA TIBULEAC NICOLETA
Podul Pitarului Nr. 28-30
214
Bucuresti
6
SANT-CORI SRL
Calea Giulesti 133
215
Bucuresti
6
ROMPETRU COMP PREST SRL
Margelelor 102
216
Bucuresti
1
ADA SI ADI SRL
Str. Dudu 177
217
Bucuresti
6
RON BUSINES SRL
Str. Daezrobirii 40
218
Bucuresti
6
CAT BRAND SRL
Str. Entuziasmului 39
219
Bucuresti
1
AMAZONIA COMPANY SRL
Str.Subcetate Nr. 47
220
Bucuresti
1
ROM SEP SRL
Calea Grivitei 220
221
Bucuresti
6
JUMP TRANSPEDITION SRL
Str. Paralutelor Nr. 6 B
222
Bucuresti
6
DAR MINIMARKET SRL
Str. Porumbacului Nr. 58
223
Bucuresti
1
ALEXANDRU CAMSERV
Str.CAMELIEI,Nr.36
224
Bucuresti
1
AGREVO SPEED COM SRL
COSTACHE MARINESCU 45
225
Bucuresti
2
COSTIMAR SRL-CHISINAU
B-DUL CHISINAU Nr.10
226
Bucuresti
2
EU WIFI
Sos. PANTELIMON,Nr.74
227
Bucuresti
2
ELDI COMSERV SRL
Str.TUSNAD Nr.82
228
Bucuresti
2
DANEXIM MARKET
PIATA DELFINULUI
229
Bucuresti
2
LIVBRAND DETAIL SRL
Str.TAMAIOAREI Nr.75
CORNISOR PROD COM SRL-
230
Bucuresti
2
Sos.CO
Sos.COLENTINA Nr.358
LISSE MARKET SRL-
231
Bucuresti
2
LANTERNEI
Str. LANTERNEI Nr.72-74
232
Bucuresti
2
NED-CONStr.UCT SERVICE SRL
Str. BISERICA MARCUTA Nr. 1
CALEA CALARASI,Nr.120-122 (PIATA
233
Bucuresti
2
ELMA STAR-CAL CALARASI
TRAIAN)
GAUDEAMUS TRADE IMP.-
234
Bucuresti
5
EXP/KOG
Str.M.KOGALNICEANU Nr.35
235
Bucuresti
5
NOROC 98 SRL
CAL.13 SEPTEMBRIE Nr.112
236
Bucuresti
6
BULF IMPEX SRL
Str.CENTURII Nr.7
237
Bucuresti
6
NIDVAL COMERCIAL SRL
Str.TOLBEI Nr.1
ANASTASIA MARIA PERFECT
238
Bucuresti
3
SRL
Sos.GARII CATELU,Nr.150
SENA INTERNATIONAL IMPEX
239
Bucuresti
3
SRL
PTA MINIS
240
Bucuresti
3
ADY & ELENA 2004 IMPEX SRL
Sos.GARII CATELU
17
DUMITRU JEAN
241
Bucuresti
4
INTREPRIN.FAMILIALA
P-TA COVASNA
242
Bucuresti
4
M&B COMPLET URBAN SRL
Sos. GIURGIULUI,Nr. 123,BL 4B
243
Bucuresti
4
BCG PROSPER SRL
BD.ALEXANDRU OBREGIA,Nr.6
244
Bucuresti
5
PINELLA IMPEX SRL
Str.SABINELOR 88
245
Bucuresti
5
FIDA MARKET SRL
Str.SABINELOR Nr.73
246
Bucuresti
5
MON COM SRL
Str.MARGEANULUI Nr.44
247
Bucuresti
5
GENY COM PROD IMPEX SRL
Str.MARGEANULUI Nr.50
248
Bucuresti
5
ECONOMAT SECTOR 5 SRL
P-TA RAHOVA
249
Bucuresti
5
A.B.C. POINT DESIGN SRL
ALEEA SALAJ Nr.10
250
Bucuresti
3
BANINA XPERT SERVICE SRL
CALEA VITAN,Nr. 223
251
Bucuresti
3
B.I.& D.I.SRL
NICOLAE GRIGORESCU 55
252
Bucuresti
5
CORAL PETCOM
STR.PUCHENI,NR.139-149
253
Bucuresti
1
TEGRA NORD SRL
Str.Duetului 70
254
CONSTANTA
CONSTANTA
ANGELLI SRL
STR DIONISIE CEL MIC
255
CONSTANTA
CONSTANTA
DENISA
STR UNIRII NR 70
256
CONSTANTA
CONSTANTA
GEANINA
STR SUCEVEI NR 5
257
CONSTANTA
CONSTANTA
MAGIC STILL
STR REMUS OPREANU NR 10
258
CONSTANTA
CONSTANTA
GERMAN FOODS
B-DUL TOMIS NR.289
259
CONSTANTA
CONSTANTA
NOUL ALEXIM 2009 ct035490
STR.BRIZEI NR.18A
260
CONSTANTA
CONSTANTA
NOUL ALEXIM 2009
STR.TULCEI NR.20
261
CONSTANTA
CONSTANTA
MIHAIL IMPEX
STR COMARNIC
262
CONSTANTA
CONSTANTA
MIHAIL IMPEX
STR ARCULUI
263
CONSTANTA
CONSTANTA
GEFKA DISTRIBUTION
STR. EGRETEI NR 2
264
CONSTANTA
CONSTANTA
COM EFIS
STR.SEMANATORULUI 77
265
CONSTANTA
CONSTANTA
IF TECHIU I POSTOLACHE
STR.SEMANATORULUI NR.38
266
CONSTANTA
CONSTANTA
II GHEORGHE A ANA
STR.BIRUINTEI,NR.59
267
CONSTANTA
CONSTANTA
CRIS-IASMIN-ACTIV
STR.SOVEJA,NR.77A
MAX ESCARGO
268
CONSTANTA
CONSTANTA
INTERNATIONAL
STR FLORILOR NR 15
269
CONSTANTA
CONSTANTA
ALESSIA MODERN FAMILY
STR BABA NOVAC NR. 43
270
CONSTANTA
2 MAI
STELA IMPEX SRL-CT-2MAI
Str. MIHAIL KOGALNICEANU 427
COCO-JAMBO INVEST SRL-
271
CONSTANTA
AGIGEA
EREMIA
EREMIA GRIGORESCU,Nr.15
272
CONSTANTA
BARAGANU
TUCO SRL-BARAG
COM.BARAGANU
273
CONSTANTA
CASTELU
ALTENI UTIL SRL-REPUBLICII
REPUBLICII,Nr.70
FOISOR COM SRL CT-
274
CONSTANTA
CERNAVODA
CERN/9MAI
Str.9 MAI
ELYS-BAN 2007 SRL-
275
CONSTANTA
CERNAVODA
CERNAVODA
Str.SALCIEI Nr.1C
276
CONSTANTA
CERNAVODA
IF MARAVELA RICA CT-SALCIEI
Str.SALCIEI Nr.1 A SPATIU
277
CONSTANTA
comuna 23 august
RALL RALY RAF SRL
Str.SYLVA CARMEN Nr.36
278
CONSTANTA
CUMPANA
CARAPCEA SRL-CONSTANTEI
Sos. CONSTANTEI,Nr.51
279
CONSTANTA
MEDGIDIA
PFA CRISTEA GH.MARIOARA
Str.PESCARUSILOR Nr.33
TVD.MAX.SELECT SRL-MED/D-
280
CONSTANTA
MEDGIDIA
TRU
Str.DUMITRU CHICOS Nr.4
MIHAIL
MY SOUL MARKET SRL-
281
CONSTANTA
KOGALNICEANU
T.VLAD BL
Str.TUDOR VLADIMIRESCU,
282
CONSTANTA
NAVODARI
ARYNYK TOP SRL-ALBATROS
Str.ALBATROS Nr.7,BL.12EST
283
CONSTANTA
OVIDIU
FLORILIDIUS SRL-OVIDIU
Str.POIANA Nr.61
18
POSDAN MARKET SRL-
284
CONSTANTA
PALAZU MARE
PALAZU MAR
Str.PIONIERULUI,Nr. 28
285
CONSTANTA
POIANA
MIRUNA ART SRL-ALBATROS
Str.ALBATROS Nr.93A
CEL MAI CAL FRUMOS SRL-
286
CONSTANTA
SCHITU
PRINC
Sos.PRINCIPALA,Nr.44
II NITA M.ELISABETA-
287
CONSTANTA
Str.EZERULUI,Nr.21A
EZERULUI
Str.EZERULUI,Nr.21A
288
CONSTANTA
TECHIRGHIOL
NEVAMIL SRL
Str.MIHAI EMINESCU,Nr.31
DALBEY ACTIV SRL CT-
289
CONSTANTA
TOPRAISAR
TOPRAISA
Sos.NATIONALA Nr.70B
290
CONSTANTA
TUZLA
MELISA TRADE SRL-TUZLA
Sos.CONSTANTEI Nr.89A
291
CONSTANTA
VALU LUI TRAIAN
YANMIH SRL-VALU
Str.MIHAI EMINESCU Nr.129
ALEXMARI STAR SRL-
292
CONSTANTA
VIISOARA
VIISOARA
Str.CRANGULUI Nr.266
293
CONSTANTA
VAMA VECHE
ANEGRIT MAN TRANS
Str.MIHAIL KOGALNICEANU Nr.24
294
CONSTANTA
MANGALIA
OTTO &MELA
Str.ROZELOR Nr.9
295
CONSTANTA
TUZLA
COM GABIULI
Str.BIRUINTEI Nr.5c
296
CONSTANTA
TOPRAISAR
II FOTESCU MARGARETA
Sos NATIONALA Nr.35b
297
CONSTANTA
MERENI
GRAF FLORENTINA
Str. MORII Nr.74
298
CONSTANTA
COBADIN
DUVALIS MAR
Sos. NEGRESTI Nr.1
299
CONSTANTA
PALAZU MARE
FERDIS NEV
Str. SENTINELEI Nr.13
300
CONSTANTA
PALAZU MARE
MAX SERVIMEX
Str. POPA SAPCA Nr.3
301
CONSTANTA
PALAZU MARE
DONALD FAIS
Str. BOBALNA Nr.16
302
CONSTANTA
PALAZU MARE
DIDI JUNIOR
Str. ALEXANDRU SAHIA Nr.52a
303
CONSTANTA
OVIDIU
II NICOLAR GABRIELA
Str. FULGERULUI NR 6
304
CONSTANTA
OVIDIU
FLOR INTERCREATIV
Str. FULGERULUI Nr.32
MIHAIL
305
CONSTANTA
KOGALNICEANU
II CIURARU FLORENTINA
Str. NICOLAE BALCESCU Nr.131
MIHAIL
306
CONSTANTA
KOGALNICEANU
OLIMPIU & ANDREI
Str. PROGRESULUI Nr.1d
307
CONSTANTA
MURFATLAR
ATRACTIV MARK SERV
Str. CALEA BUCURESTI Nr.54, bl ce4
308
CONSTANTA
TECHIRGHIOL
RESPECT DEN
Str. DOCTOR CLIMESCU Nr.103
309
CONSTANTA
VALU LUI TRAIAN
ANDRA INTERNATIONAL
Calea DOBROGEI nr. 161
STR. PREOT ALEXANDRU
310
CONSTANTA
CUMPANA
NIVA POWER
DUMITRESCU NR 87A
311
CONSTANTA
POARTA ALBA
OVIESSE
SOS.PRINCIPALA NR.43
312
Dambovita
Adanca
ADANCA PROD SRL - MAG.2
Str. Principala
313
Dambovita
Aninoasa
CIURLY ALITIB S.R.L.
C-Tin Brancoveanu,Nr. 159
314
Dambovita
Valea Lunga
GEMIL SRL
Sat Ogrea
315
Dambovita
Gheboaia
SERBAN MIHAELA II
Str. Padurii, Nr. 318
316
Dambovita
Baleni
LIVORNO-BALENI
Baleni
317
Dambovita
Bezdead
DUM-SALVATORII SRL
Str., Principala, Nr. 825
318
Dambovita
Bilciuresti
LEOMI DINU
Str. Principala, Nr.248
DRAGHICI GABRIELA-
319
Dambovita
Brancoveanu
LOREDANA II- MAG 1
Brancoveanu, Nr. 8
320
Dambovita
Branesti
NICHITA G A IULIAN II
Str. Grind, Nr. 71 B
321
Dambovita
Branistea
ADACRIS SRL
Str. Catanesti,Nr. 292
MIHAI IOANA
INTREPRINDERE
322
Dambovita
Branistea
INDIVIDUALARO
Str. Principala, Nr. 567
323
Dambovita
Branistea
PROD NUT COM S.R.L.
Str. PrincipalaNr. 135
19
324
Dambovita
Visinesti
NISTOR GHEORGHE II
Sat Sultanu, Str. Principala, Nr. 150
Sat Dambovicioara, Str. Principala,
325
Dambovita
Branistea
SANDU GH MARIA II
Nr.222
GODJA - ROMAN M MIHAELA
326
Dambovita
Brezoaiele
DOCHITA I.I.
Str. Principala, Nr. 528
LITOIU ANDREEA-MIRABELA
327
Dambovita
Bucsani
I.I.-PL BUCSANI
Str. Principala, Nr. 1069
328
Dambovita
Caprioru
KEYNEPO SRL
Str. Principala, Nr. 89
329
Dambovita
Coada Izvorului
STOICA GH FLORICA P.F.A.
Coada Izvorului,Nr. 81
330
Dambovita
Com Voinesti
LA OLTYK SI BUBU S.R.L.
Valea Rea,Sat Suduleni Nr. 280
331
Dambovita
Cornesti
PANAIT ADRIANA I.F.
Principala,Nr. 170
Sat Maruntisu, Str. Principala, Nr.
332
Dambovita
Costesti Vale
MARIN M DUMITRU IF
193
333
Dambovita
Crangurile
LITA GH ANA I.I
Str. Principala, Nr. 548
DINU G GEORGE-ALEXANDRU
334
Dambovita
Crangurile
I.I.
Str. Principala, Nr. 5
Sat Patroaia Vale, Str. Principala, Nr.
335
Dambovita
Crangurile
MINDRILA NELA PFA
163
336
Dambovita
Petresti
STOIAN MIHAELA II
Sat Greci
337
Dambovita
Croitori
GHEORGHE T MARIAN II
Str. Principala, Nr. 179
Sat Gherghesti, Str. Principala, Nr.
338
Dambovita
Petresti
CONSTANTIN I DANIEL II
165
339
Dambovita
Dealu Mare
FLAMAC SERV SRL
Principala,Nr. 37
AVRAMESCU CLEMENTINA
340
Dambovita
Dobra
GEORGIANA II -1
Principala,Nr. 478
341
Dambovita
Dobra
ELITIS SRL - DOBRA
Principala Fn
342
Dambovita
Doicesti
OANA ESTERA I.I.
C-Tin Brancoveanu,Nr. 293
343
Dambovita
Fieni
CARTAXO MAGIC SRL- FIENI 2
Republicii,Nr.40,Bl B2
MARIAMO PROD SRL (
344
Dambovita
Fieni
COSTESTI )
Cartier Costesti,Nr. 21
345
Dambovita
Fieni
CARTAXO MAGIC SRL - FIENI 3
Republicii,Bl A1 Parter
346
Dambovita
Fierbinti
TRAISTARU ION II
Str. Principala, Nr. 425
347
Dambovita
Finta
RADU AURICA IF
Str. Principala, Nr. 181
DINU M GHEORGHE
348
Dambovita
Gaesti
INTR.FAMILIALA
Str.13 Decembrie,Nr. 113
349
Dambovita
Branistea
ZAMFIR MARIUS ANDREI II
Str. Principala
350
Dambovita
Ghimpati
TANASE MIHAI-CRISTIAN II
Str. Principala, Nr. 356
351
Dambovita
Gura Ocnitei
ALDEA COSTACHE IULIANA II
Str. Calea Targovistei, Nr.22
352
Dambovita
Gura Sutii
RADU D E MIHAI IF
Str. Principala, Nr. 32
353
Dambovita
Hanul Lui Pala
CIRTOJANU GHE MARIAN I.I.
Str. Principala.Nr. 27
DRAGOMIR M DUMITRU II -
354
Dambovita
I.L.Caragiale
MIJA
Mija,Nr. 98
355
Dambovita
Iedera
SYM-SAB EXIM SRL
Iedera De Sus,Nr. 201
356
Dambovita
Lunguletu
LIVORNO-LUNGULETU
DN 7, Nr. 309
357
Dambovita
Malu Cu Flori
RECORD IMPEX SRL
Pricipala-Centru
358
Dambovita
Manga
LAMBUTA PROD SRL
Principala,Nr. 61
359
Dambovita
Podu Rizii
MATEI M DUMITRU PFA
Str. Principala
360
Dambovita
Moreni
PELTEA EMILIA ROSA II
Targovistei,Nr. 16
361
Dambovita
Maruntisu
DOBRE VICTOR PFA
Str. Merilor, Nr. 123
362
Dambovita
Moreni
STAM - GEOS COM SRL
Cpt Pantea Ion,Nr. 8
20
363
Dambovita
Moreni
DUMITRICA GABRIEL II
Independentei,Nr. 94
364
Dambovita
Moreni
DRAGAN S FRONICA II
Str. AL. Ioan Cuza, Nr. 16
365
Dambovita
Moroieni
PANAIT ANTONIA II
Str. Principala, Nr. 1
366
Dambovita
Morteni
LIVIA SRL
Str. Principala, Nr. 784
BARBU STEFANITA ADRIAN
367
Dambovita
Odaia Turcului
I.F.
Str.Principala, Nr. 18
368
Dambovita
Patroaia Deal
BANU GEORGE IF
Str. Principala, Nr. 193
369
Dambovita
Petresti
ELADA COM SRL
Sat Ionesti, Str. Principala
MIHALCEA DANIEL-
370
Dambovita
Picior De Munte
CONSTANTIN I.I.
Str. Principala, Nr. 904
371
Dambovita
Picior De Munte
CEZARINO'S SRL
Str. Principala, Nr. 91
372
Dambovita
Potlogeni
TATOMIR MARIA I.F.
Str. Principala, Nr. 19
373
Dambovita
Potlogi
LIVORNO-POTLOGI
Potlogi
374
Dambovita
Priseaca
ARGHIR CONSTANTA II
Crangului,Nr. 41
PODARU PROD SRL - P.L.
375
Dambovita
Pucheni
PUCHENI
Principala,Nr. 16
376
Dambovita
Pucioasa
CARTAXO MAGIC SRL-GOSTAT
Florin Popescu,Nr. 5
377
Dambovita
Racari
LIVORNO-RACARI
Ana Ipatescu,Nr. 146
378
Dambovita
Raul Alb
BUCUR S MIHAIL I.I.
Raul Alb De Jos,Nr. 122A
379
Dambovita
Raul Alb
RAUL SRL
Iuda,Nr. 150
380
Dambovita
Runcu
G.P DALAS SRL
Sat Brebu Fn
381
Dambovita
Gura Ocnitei
FLOREA DOINA II
Str. Preot Popescu, Nr. 16
382
Dambovita
Selaru
SANDU D IONEL PFA
Str. Principala, Nr. 548
383
Dambovita
Sotanga
KASBLY SRL
Calea Pucioasei
384
Dambovita
Sultanu
MACARIE LACRAMIOARA I.I.
Nr. 169
385
Dambovita
Targoviste
AMARGI COM SRL
Radu Popescu,Nr. 19
386
Dambovita
Cornesti
NEACSU VALERIA II
Sat Catunu
387
Dambovita
Targoviste
ALIMENTARA S.A.
Complex Caraiman
388
Dambovita
Targoviste
THEOANDIV MARKET SRL
B-Dul Independentei, Nr. 10
389
Dambovita
Targoviste
MACABI COMALIMENT" SRL
Radu De La Afumati
390
Dambovita
Targoviste
SEB NIC COM SRL
Radu De La Afumati,Bl 17
LIVORNO STORE S.R.L.-
391
Dambovita
Targoviste
BRATIANU
I.C.Bratianu
392
Dambovita
Targoviste
FABYALINA SRL
Ecoului,Nr. 7
LIVORNO STORE S.R.L.-MAG.
393
Dambovita
Targoviste
TARGOVISTE
Mag Chindia
394
Dambovita
Tartasesti
FLOLUCI SRL
Independentei,Nr. 84
395
Dambovita
Titu
MIRESCU E GABRIEL I.I.
Str. Teiului,Nr. 138
396
Dambovita
Titu
LIVORNO-TITU
Str. Garii
397
Dambovita
Valea Caselor
NICOL IMPEX SRL
Str. Principala, Nr. 70
398
Dambovita
Valea Lunga
ZANAS METAL SRL
Ogrea, Nr. 560
399
Dambovita
Valea Voievozilor
FRATE SI SORA SRL
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 44
400
Dambovita
Valea Voievozilor
ARTA LUX SRL
Str. Furtunesti, Nr. 62
INTERDIA INTERNATIONAL
401
Dambovita
Valea Voievozilor
SRL
Aleea Manastirii Dealu,Nr. 213
402
Dambovita
Valea Voievozilor
DINESCU I E MIHAELA I.I.
Aleea Manastirii Dealu,Nr. 30
403
Dambovita
Visinesti
ALEGRIA TRADE SRL
Str. Principala, Nr. 247
ZEBRA CONCEPT SRL
404
Dambovita
Vlasceni
(VLASCENI)
Str. Bostinari,Nr. 2
405
Dambovita
Voinesti
BIG VAL SRL
Str. Principala
21
406
Dambovita
Voinesti
DUMITRA MARIA I.I.
Pricipala,Nr. 327
407
Dambovita
Vulcana De Sus
MOREANU ION PFA
Str. Mihai Eminescu, Nr. 20
408
Dambovita
Vulcana Pandele
BARBU V ADRIAN II
Principala,Nr. 5
DRAGHICI GABRIELA
409
Dambovita
Zidurile
LOREDANA- MAG 2
Str.Principala, Nr. 123
410
Hunedoara
ANINOASA
SC ADRIANA IMPEX SRL
Str. LIBERTATII Nr. 32
411
Hunedoara
ANINOASA
SC LIBERADA SERVICII SRL
Str. LIBERTATII Nr. 100
412
Hunedoara
Baita
OPREAN MINI MARKET
Str.Principala ,Nr. 21
413
Hunedoara
Baru Mare
TOPELECTO HALE
Str. Doctor Stefan,Nr. 1
414
Hunedoara
Baru Mare
RAHOTA SILVIA
Str.Stefan Garbea Bl.D Parter
415
Hunedoara
Brad
MIXT DORA CENTRU
Str.Liceului Nr. 8
416
Hunedoara
Brad
MIXT DORA 3
Str. Dacilor Nr. 46
417
Hunedoara
Brad
ELECTRONICU
Str.Libertatii Nr.13
418
Hunedoara
Brad
OPREA LUCRETIA
Str. General Vasile Milea,Bl D2
419
Hunedoara
Burjuc
COSMA PETRU
Str.Principala Nr.7
420
Hunedoara
Calan
ELIT CALAN
Str.Laminatorului Nr.18
421
Hunedoara
Cincis
STAN MONIC
Str.Principala Nr.22
422
Hunedoara
CIOPEIA
SC DOMINO BUCURA
Str.Aleea Centrala Nr.1
423
Hunedoara
Criscior
ELIT CRISCIOR
Str.Minerului Nr. 14
424
Hunedoara
Deva
MARALEX TOTAL
Piata Centrala,Bl.E,Parter
425
Hunedoara
Deva
AMBIENTAL CRISTINA
Str. Scarisoara,Bl 16,Ap 3
426
Hunedoara
Deva
APICOM POPA
Str.Nicolae Balcescu,Nr.21
427
Hunedoara
Deva
RALSOR
Str.Piata Victoriei,Nr. 1
428
Hunedoara
Deva
LECONFEX
Str. Pietii,Bl 13,Parter
429
Hunedoara
Deva
DISPERS TRANSCOM
Str.Marasti,Nr.11A
430
Hunedoara
Deva
AMELIA IMPEX
Str.Nicolae Balcescu ,Nr. 22
431
Hunedoara
Deva
MED MARYS
Str.Mihai Eminescu,Bl A,Parter
432
Hunedoara
Deva
MONIK SPECIAL
Str. 22 Decembrie,Nr. 118
433
Hunedoara
Luncoiu de jos
FOREST DORIAN
Str Principala , Nr 89
434
Hunedoara
Deva
ANNA COM LUX
Str.Duliul Zamfirescu,Bl.D2,Parter
435
Hunedoara
Deva
ALIMENS 22
Str.Horia,Bl.4,Parter
436
Hunedoara
Deva
FRENTZY FRESH CARN 2
Str.Scarisoara,Bl.16,Parter
437
Hunedoara
Deva
FRENTZY FRESH CARN 3
Str.M.Eminescu,Bl.24,Ap.4,Parter
438
Hunedoara
Dobra
COStr.INA
Str.Victoriei Nr. 1
439
Hunedoara
Galati
DAVID MIHAELA
Str.Principala Nr. 62
440
Hunedoara
Hateg
SC NEGOTAV
Str. Aleea ConStr.uctorului FN
441
Hunedoara
Hateg
ELIT HATEG
Str.Aleea Centrala Nr.2
442
Hunedoara
Hunedoara
FINELOR CENTRU VECHI
Str.Cernei Nr.18
443
Hunedoara
Hunedoara
GALASY STORE
Str.Trandafirilor Nr.11
444
Hunedoara
Hunedoara
PACIFIC TRANS
Str.Nicolae Balcescu Nr.2-4
445
Hunedoara
Hunedoara
COREX
Str.Arenei Nr.2
446
Hunedoara
Hunedoara
SC CASHMERE
Str. Prutului Nr. 6A
447
Hunedoara
Hunedoara
FINELOR DORNA
Str.Republicii Nr.15
448
Hunedoara
Hunedoara
ASECCO CLASS
Str.Victoriei Nr.12
449
Hunedoara
Hunedoara
VLADFLOR EXCLUSIV
Bdul Dacia Fn Parc Gambrinus
450
Hunedoara
Hunedoara
ASECCO
Str.Str.andului Nr.9
451
Hunedoara
Hunedoara
SC C&L INTRAX DORIS
Bdul Dacia Nr.33
452
Hunedoara
Hunedoara
SC MARILADY REBEL
Bdul Dacia Nr.38
453
Hunedoara
Hunedoara
SC C&L INTRAX ROXIS
Str.Ion Creanga Nr.1
454
Hunedoara
LESNIC
II URS OCTAVIAN
Str.Principala Nr. 176
22
455
Hunedoara
Luncoiu De Sus
MEGA FOX
Str. Principala Nr. 51
456
Hunedoara
LUPENI
SC ROYALE SUCIU SRL
Str. TUDOR VLADIMIRESCUBL D3 P
457
Hunedoara
LUPENI
SC AGROALIMENT SRL
Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 80
458
Hunedoara
LUPENI
SC ELIT SRL
Str. PARANGULUI BL D5
459
Hunedoara
LUPENI
SC MIREL LENUTA
Str. VIITORULUIBLF11 PARTER
SC EXPRES MARKET DARIO
460
Hunedoara
LUPENI
SRL
Str. GHEORGHE SINCAI Nr.28
461
Hunedoara
LUPENI
SC FADORIN ALIMEX SRL
Str. INFRATIRII Nr.9/1
SC PAVAL SANTA
462
Hunedoara
LUPENI
MARGARETA SRL
Str. TRAIAN Nr.1
463
Hunedoara
MINTIA
PFA BARNA GHEORGHE
Str. Caminului Nr. 44
464
Hunedoara
Mintia
FRIGOSERV
Str.Caminului Nr.120
465
Hunedoara
Orastie
MARKALY ACTIV
Str.Ovidiu Densuseanu,Nr.3A
466
Hunedoara
Orastie
ELIT ORASTIE 1
Str.Pricazului,Nr.3
467
Hunedoara
Orastie
IUREAN ELENA
Str. Florilor Nr. 4
468
Hunedoara
Orastie
MOGA TRANSCOM
Str. Muresului
469
Hunedoara
Orastie
SIM DIRECT PANIMEX
Str. Cetatii Fn
470
Hunedoara
Saulesti
TNT CAMARO
Str.PRINCIPALA Nr 10
471
Hunedoara
Pestis
NICO DAN POP
Str.Principala Nr.36
472
Hunedoara
PETRILA
SC ELIT 2
Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 3
473
Hunedoara
PETRILA
SC EXPANS CONCARM SRL
Str. REPUBLICII Nr. 31
474
Hunedoara
PETRILA
SC VOEVODUL CODREAN
Str. CIMPA,Nr. 26
475
Hunedoara
PETRILA
SC ELIT SRL
Str. 8 MARTIE
476
Hunedoara
PETRILA
SC SENZIIV 1 SRL
Str. PARCULUI Nr. 1
477
Hunedoara
PETRILA
SC SENZITIV 3
Str. 8 MARTIE Nr. 29
478
Hunedoara
PETRILA
SC SENZITIV 5
Str 8 Martie,Nr 23
PIATA AGROALIMENTARA
479
Hunedoara
PETROSANI
SC REALCOM 16
PETROSANI
480
Hunedoara
PETROSANI
SC EXPANS PREST SERV SRL
Str. AVIATORILOR
481
Hunedoara
PETROSANI
SC ELIT SRL
Str. AVIATORILOR Nr. 6
482
Hunedoara
PETROSANI
SC STAR ALDARO SRL
Str. NICOLAE BALCESCU
483
Hunedoara
PETROSANI
SC SOCOM 92 SRL
Str. 1 DECEMBRIE 1918 BL 80
484
Hunedoara
PETROSANI
SC RIVA 10
Str. 1 DECEMBRIE 1918 Nr. 11
485
Hunedoara
PETROSANI
SC EUROSEB TRANS SRL
Str. AVIATORILOR Nr. 1/2
486
Hunedoara
PETROSANI
SC PETERS&TONIA SRL
Str. EGALITATII Nr. 3/2
487
Hunedoara
Pui
CONSUM COOP PUI
Str. Principala ,Nr. 31
488
Hunedoara
Santamarie Orlea
DRESCHER CICU
Str.Principala Nr.129
489
Hunedoara
Simeria
MARY MIR ALIMAG
Str.1 Decembrie,C1,Parter
490
Hunedoara
Simeria
EMTI DIVERS
Str. Avram Iancu ,Bl 12 ,Parter
491
Hunedoara
Simeria
CO&DARORA
Str.Teilor,Nr.2
492
Hunedoara
Simeria
CRISTI&NEI
Str.1 Decembrie,Nr.1
493
Hunedoara
Teliucu Inferior
NICOLAS TRADING
Str. Principala ,Complex Teliuc
494
Hunedoara
URICANI
SC OLARU VIOREL SRL
Str. ALEEA BRAZILOR BL D9
495
Hunedoara
URICANI
SC RADUCU ZIAN SRL
Str. REPUBLICII Nr.44
496
Hunedoara
URICANI
SC BOU ION LUCIAN SRL
ALEEA BRAZILOR Nr. 14
497
Hunedoara
Vata De Jos
CRISANA PRODCOM
Str.Principala Nr.2
498
Hunedoara
Vetel
MEGA FOX
Str.Principala Nr.52
499
Hunedoara
VULCAN
SC ELIT SRL
B-DUL MIHAI VITREAZU Nr. 26
500
Hunedoara
VULCAN
SC AGROALIMENT SRL
Str. PREPARATIEI Nr. 8 PIATA AGRO
501
Hunedoara
VULCAN
SC ROMSON PRODCOM.SRL
B-DUL MIHAI VITEAZUNr. 2A
23
502
Hunedoara
Zam
IRISOCOCONStr.UCT
Str.Spitalului Nr.23
503
IASI
Com ,CIUREA
SC PACALA SI TANDALA SRL
Str, DIMINETII , Nr.9
504
IASI
IASI
ILIE STORE SRL
Str., LIVEZILOR , Nr.1
505
IASI
Sat,LUNCA CETATUIEI
SC MERKATO STORE SRL
Str, MALINULUI ,Nr.2
506
IASI
IASI
SC MIANGA-DA SRL
Str , BAZEI ,Nr.11
507
IASI
IASI
SC C.L.D. INK SRL
Str, NICOLINA, Nr.42
508
IASI
IASI
II LABUSCA VALENTIN
Str, LACULUI, Nr.70, Bl.660, parter
509
IASI
IASI
II BOGLES M.I SERGIU-LUCIAN
Str, IZVOR, Nr.8
510
IASI
Sat , HORPAZ
SC IGR MAGAZIN MIXT SRL
Str, NOUA ,Nr. 36A
511
IASI
IASI
II MANOLE G. DANIELA
Sos, BARNOVA, Nr. 52
512
IASI
IASI
II IRIMIA A. VASILE
Str, CIRIC, Nr.21
513
IASI
IASI
SC MACODEN MARKET SRL
Str, TATARASI,Nr. 21
514
IASI
IASI
SC COMPAN SA
Srt, ARCU ,Nr. 1, Bl, L18 ,Parter
515
IASI
IASI
SC SELENA JOY SRL
Calea GALATA, Nr.14, Bl .E4A, parter
DIONISOS. COMPRODEXIM
516
Ilfov
Afumati
SRL
Sos. Stefanesti Nr.13A
517
Ilfov
Afumati
DEEA SUPERMARKET SRL
Sos.Buc.-Urziceni Nr.96
518
Ilfov
Berceni
ALEX & RARES MARKET SRL
STR.STEFAN CEL MARE NR.19
CAMY COM CONCEPT
519
Ilfov
Berceni
MARKET SRL
B-Dul. 1 Mai Nr.642 A
520
Ilfov
Berceni
COSTIMAR VAPOR SRL
Str. 1 Mai Nr. 27
521
Ilfov
Bragadiru
DANTON COMIMPEX SRL
Linia de centura Nr.5-8
522
Ilfov
Buftea
PHARAON COMPANY SRL
SOS.BUCURESTI-TARGOVISTE 136
523
Ilfov
Caciulati
DENISA DREAM SRL
Sos.Unirii Nr.44
524
Ilfov
Caciulati
ROX MARKET SRL
Sos.Unirii Nr.143
525
Ilfov
Caldararu
DANA MOLNAR TRADING SRL
Sos. Independentei Nr.96
526
Ilfov
Catelu
F & C MAC SERVICE
Sos. Libertatii Nr.120
527
Ilfov
Chiajna
II TUDOR PETRUTA
Str.Nicolae Iorga 7
528
Ilfov
Chitila
ADI TRADE SRL
Str.Banatului 182
529
Ilfov
Chitila
SC MONI COM IMPEX 2010
Str.Islaz
15 B
530
Ilfov
Chitila
EXIM COM VALENTINO 94
Str.Pacii 1A
531
Ilfov
Ciolpani
NIKY-UNO IMPEX SRL
Sos. Bucuresti Ploiesti Nr. 240
ALECSA TRANSPORT GRUP
532
Ilfov
Ciolpani
SRL
STR CARPENULUI NR 5
533
Ilfov
Ciorogarla
LA STELICA SRL
Str.Bucurestilor Nr.142
534
Ilfov
Clinceni
DMN BET PUB BUSINESS SRL
Str.Sabarului Nr.227
535
Ilfov
Copaceni
DANY MNC SRL
Str.Principala Nr.4
536
Ilfov
Cornetu
G & R LA ROZA SRL
Str. Garoafei Nr. 60
II COSOVANU ALEXANDRA
537
Ilfov
Cornetu
PAULA
Sos. Alexandriei Nr.136
538
Ilfov
Dascalu
CRILIA COMTRANS SRL
Str.Jiului Nr.4
539
Ilfov
Dascalu
MONIKON SRL
Str.Victoriei Nr.81
540
Ilfov
Dascalu
ADISSAN IMPEX SRL
Str.Victoriei Nr.109
541
Ilfov
Domnesti
PFA STOIAN PETRUTA
Str.Domnesti Nr.118
542
Ilfov
Domnesti
PFA CONSTANTIN VALERIA
Parcela 6/Lot 37
543
Ilfov
Dragomiresti Deal
CARMAGERIA GODAC SRL1
Str.Republicii Nr. 93
544
Ilfov
Dumitrana
COMETTRANS C&H SRL
Str. Oituz Nr. 20
545
Ilfov
Gagu
DANA ALEX COM SRL
Str.Putna Nr.9
546
Ilfov
Gagu
MAGAZIN MARCELA SRL
Str.Voronet Nr. 24
547
Ilfov
Gagu
FLORY DAN MAR SRL
Str.Moldovita Nr.16(Centru)
24
548
ilfov
Gagu
HAI LA TANTI MARICICA
Str.Putna Nr.9
549
Ilfov
Gagu
DENISE SERVPREST SRL
Str.Putna Nr.22
550
Ilfov
Ganeasa
IF STOIAN DANA
Str.Stefan Cel Mare Nr.35
551
Ilfov
Gradistea
CARLA COM SRL
Str.Libertatii Nr.
552
Ilfov
Gruiu
RAMIS STEEL COMPANY SRL
Sos. Gruiu-Snagov Nr. 199
553
Ilfov
Izvorani
ADA CONS MARKET SRL
Str.Nicolae Grigorescu Nr.56
554
Ilfov
Izvorani
SC GIFT MARKET SRL
Mihail Eminescu 25
555
Ilfov
Lipia
II CUCU FLORIN
Str. Cornis Nr. 1
556
Ilfov
Magurele
IF BOGDAN CONSTANTIN
Str. Calugareni Nr. 162
Cpx Comercial Magurele-Atomistilor
557
Ilfov
Magurele
NEMARVAL SRL
Nr. 250A
558
Ilfov
Micsunestii Mari
NADI OIL SRL
Str.Micsunestii Mari Nr.154
559
Ilfov
Moara Vlasiei
ASTRA GRUP SRL
Str.Primaverii Nr.20
560
Ilfov
Moara Vlasiei
SC P.M.A 99 GRECI SRL
Sos. Eroilor Nr.113
561
Ilfov
Moara Vlasiei
LENIONE TR SRL
Str.Eroilor Nr.119
562
Ilfov
Moara Vlasiei
MARICRIS SERVCOM 96 SRL
Sos.Eroilor Nr.278
563
Ilfov
Moara Vlasiei
CLAR ACTIV
Str.Victoriei Nr.107
564
Ilfov
Moara Vlasiei
CUMI COM SRL
Sos.Eroilor Nr.319
565
Ilfov
Mogosoaia
ALEKA COMIMPEX SRL
Sos. BUC TARGOVISTE 174
566
Ilfov
Otopeni
CINTRO COM SRL
STR.STEFAN CEL MARE NR.23
567
Ilfov
Peris
IF GHEORGE VIOREL-DAIANA
Str.Pricipala 225
568
Ilfov
Peris
LA CRETU SRL
Str. Sfantu Stefan Cel Mare Nr. 75
569
Ilfov
Petrachioaia
BRAGAGIU SRL
Sos.Afumati Nr.15
570
Ilfov
Petrachioaia
CORNY COM SRL
Str.Sinesti Nr.4
571
Ilfov
Piscu
II IONITA PAUL
Str. Hanului Nr.21
572
Ilfov
Piscu
ALMAR 2001 SRL
Str. Monumentului Nr 19
573
Ilfov
Piteasca
ROBERTO IMPEX SRL
Str.Teiului Nr.23
574
Ilfov
Popesti Leordeni
CRISTIAN ANDREA TDA SRL
Str. Leordeni Nr. 161K
575
Ilfov
Popesti Leordeni
AMEDEEA STORE SRL
Str. Drumul Fermei Nr.109
576
Ilfov
Popesti Leordeni
GIRMEL SRL
Str. Popesti Romani Nr. 6-8
577
Ilfov
Rudeni
GINAN ROBERTO IMPEX SRL
Str.Fortului Nr. 18
Sat Sitaru comuna
578
Ilfov
Gradistea
TRANSCOM CALIN SRL
Str.Teiului Nr.54A
579
Ilfov
Silistea Snagov
MOTHER AND SON SRL 1
Str.Pescari Nr. 107
580
Ilfov
Stefanesti De Jos
NICOLETA 1977 COM SRL
Str.Stefanesti de Jos Nr.10
581
Ilfov
Stefanesti De Jos
SCORPION AUTO SRL
Str.Rozelor Nr.28
582
Ilfov
Stefanesti De Jos
ALY ELI COSTA SRL
Str.Crinului Nr.10
583
Ilfov
Stefanesti De Jos
BEST FOOD COSMO SRL
Str.Europa Nr.9 Bis
584
Ilfov
Stefanesti De Jos
BYK SPEED SRL
Sos.Stefanesti Nr.180
585
Ilfov
Stefanesti De Jos
IF IONITA MIMI
Str.Zorilor Nr.56
586
Ilfov
Tamasi
ENA COM 94 INPREST SRL
Str. Unirii Nr. 435
587
Ilfov
Tanganu
PFA DUTA STEFANIA
Sos. Burebista Nr.138
588
Ilfov
Tunari
ERJI STORE SRL
Str. Margelelor Nr. 14
589
Ilfov
Vidra
PFA ION MIREL
Str. Principala Nr.19
590
Ilfov
Voluntari
AVANTUL IMPEX SRL
Bd.Voluntari Nr.72D
591
Ilfov
Voluntari
SORANA MARKET ACTIV SRL
Bd.Dunarii Nr.57B
592
Ilfov
Voluntari
CONTACO IMPEX SRL
Str.Ecaterina Teodoriu Nr.66
593
Ilfov
Voluntari
ALCOM RXR
Str.George Cosbuc Nr.30
594
Ilfov
Voluntari
MACOMI ECS SRL
Str.Constantin Tanase Nr.10
595
Ilfov
Voluntari
PESTRITIU STORE SRL
Str.Dinu Pestritiu Nr.19
25
596
Ilfov
Voluntari
PADONA BUSINESS SRL
Str.Ion Funachi Nr.19
597
Ilfov
Voluntari
JAN ACTIV SRL
Sos.Buc.-Urziceni Nr.16
598
Ilfov
Voluntari
PRINTESELE BOUTIQUE SRL
Str.Popa Sapca Nr.58
599
Ilfov
Voluntari
YONIK STORE SRL
Bd.Voluntari Nr.181
600
Ilfov
Voluntari
BAIS COMIND SRL
B-dul Dunarii Nr.57A
601
Ilfov
Voluntari
FIDES PROD SRL
Str.Craiovei Nr.7
602
Ilfov
Voluntari
PETER"S COMPANY SRL
Str.Nicolae Mohanescu Nr.24
603
Ilfov
Voluntari
GILY IMPEX 95 SRL
B-Dul Dunarii Nr.18C
MAXNON MARKET SRL-IL
604
Ilfov
Branesti
CARAGIA
Str.I.L.CARAGIALE Nr.2-4
JAQUELINE BOUTIQUE
605
Ilfov
Branesti
EXPRESS
PETRE IONEL,Nr.70
606
Ilfov
Cernica
PFA GHITA IONUT
Str.DECEBAL Nr.129
607
Ilfov
Islaz
NICOM AGRO
Str.POSADA Nr.3
608
Ilfov
Pantelimon
FLOMARI BOGDAN EXIM
Str.SF.GHEORGHE Nr.31
609
Ilfov
Pantelimon
ERIC PRIM MINIMARKET
Str.FERMEI Nr.1
610
Ilfov
Pantelimon
LAMBE NIC COMPANY
Str.EROILOR,Nr.26
611
Ilfov
Islaz
PF LISCAN IORDAN
STR.1 DECEMBRIE NR.13
NRK ACTIV CONCEPT MARKET
612
Ilfov
Pantelimon
SRL
STR.APUSULUI NR.1
613
Maramures
Baia Mare
sc Dragan A srl
Str.Aleea Jupiter,Nr.3/44
614
Maramures
Baia Mare
sc Al Mared srl
Str.Marasesti,Nr.22/1
615
Maramures
Baia Mare
sc Lucmar srl
Str.Granicerilor,Nr.87
616
Maramures
Baia Mare
sc Karina Extrem
Str.Granicerilor,Nr.110
sc Comexmar srl gestiune
617
Maramures
Baia Mare
Hortensiei
Str.Hortensiei,Nr.2
618
Maramures
Baia Mare
sc Fage Ioana Loredana II
Str.Vlad Tepes,Nr.6/12
619
Maramures
Baia Mare
sc PSG Bia srl
Str.George Cosbuc,Nr.39/3
620
Maramures
Baia Mare
sc Cluella srl
Str.Dragos Voda,Nr.2 C
sc Comexmar srl gestiune
621
Maramures
Baia Mare
Victoriei
Str.Victoriei,Nr.90 A
622
Maramures
Baia Mare
sc Dumitru si Maria Costin srl
Str.Victor Babes,Nr.46
sc Comexmar srl gestiune
623
Maramures
Baia Mare
Marasesti
Str.Marasesti,Nr.23/1
624
Maramures
Baia Mare
sc Nobil Plus srl
Str.Oituz,Nr.5
625
Maramures
Baia Mare
sc Bila Radu Sorin II
Str.Independentei,Nr.6/1
sc Comexmar srl gestiune
626
Maramures
Baia Mare
Crinul
Str.pta.Revolutiei Nr.5
627
Maramures
Baia Mare
sc Jojoban srl
Str.Podul Viilor,Nr.9
628
Maramures
Baia Mare
sc Priclas srl
Str.Lunci,Nr.15
629
Maramures
Baia Mare
sc Intermir srl
Str.Firiza,Nr.138 B
630
Maramures
Baia Mare
sc Market Rak srl
bd.Victoriei,Nr.78/13
631
Maramures
Baia Mare
sc Gemina Tudor Star srl
Str.Neptun,Nr.4
632
Maramures
Baia Mare
sc All In Kadra srl
Str.Independentei,Nr.28/6
sc Comexmar srl gestiune
633
Maramures
Baia Mare
Granicerilor
Str.Granicerilor,Nr.113
634
Maramures
Baia Mare
sc Joke srl
Str.Bucuresti,Nr.35 A
635
Maramures
Baia Mare
sc Rarmarys srl
Str.Victoriei,Nr.147
636
Maramures
Baia Mare
sc Kalman srl
Str.Transilvaniei,Nr.8
26
sc Federal Coop Magazin Mixt
637
Maramures
Baia Mare
Rus
Str.Principala,nr.163
638
Maramures
Baia Sprie
sc Libotean G Ioan IF
Str.Plevnei,Nr.31
639
Maramures
Baia Sprie
sc Carota srl
pta.Libertatii,Nr.13
640
Maramures
Baiut
sc MBK Tudor Mixt srl
Str.Principala,Nr.499
641
Maramures
Busag
sc Dreea Flora srl
Str.114,Nr.28
642
Maramures
Cavnic
sc Ralu & Ovo srl
Str.22 Decembrie,Nr.20
643
Maramures
Cavnic
sc Edwardlord srl
Str.22 Decembrie,Nr.9
644
Maramures
Copalnic
sc Gold Chips srl
Str.Principala,Nr.48
645
Maramures
Copalnic Manastur
sc Federal Coop Alimentara
Str.Principala,Nr.226
646
Maramures
Copalnic Manastur
sc Monnic srl
Str.Principala,Nr.15
647
Maramures
Copalnic Manastur
sc Util A.L.C. srl
Str.Principala,Nr.220
648
Maramures
Farcasa
sc Gaj Com Impex srl
Str.Independentei,Nr.1 B
649
Maramures
Grosii Tiblesului
sc Miholca Disco srl
Str.Principala,Nr.519
650
Maramures
Magureni
sc Roman Crinuta Camelia II
Str.Principala,Nr.65
651
Maramures
Mogosesti
sc T&M Trans srl
Str.Principala,Nr.215
652
Maramures
NiStr.u
sc Bonti Semida Ioana II
Str.102,Nr.109
653
Maramures
Rogoz
sc Laroroex srl
Str.Principala,Nr.253
654
Maramures
Seini
sc Cosmatad srl-D
Str.Nicolae Balcescu,Nr.36
655
Maramures
Seini
sc Mardani Com srl
Str.Unirii,Nr.12
656
Maramures
Seini
sc Balas Mihaiela Maria II
pta.Unirii,Nr.13
657
Maramures
Tamaia
sc Federal Coop Magazin Mixt
Str.Victoriei,Nr.17
658
Maramures
Targu Lapus
sc Laroroex srl
Str.Doinei,Nr.40,bl.A2,TC
659
Maramures
Tautii Magheraus
sc Billa srl
Str.1,Nr.189
660
Maramures
Ulmeni
Federal Coop Alimentara
Str.Petre Dulfu,Nr.56
661
Maramures
Varai
sc Rezo-Mihay-M srl
Str.Alexandru Odobescu,Nr.1
662
Timis
Bacova
P.F. CEPOIU
Str. Principala, Nr. 78
663
Timis
Bazos
ARIMONA SRL
Secundara Nr. 108
664
Timis
Beba Veche
CORIDA
Str. Principala Nr.142
665
Timis
Bececherecu Mic
HUS ANGEL
Str. Principala Nr. 45
666
Timis
Belint
BEL SAVOYA
Principala, Nr. 625
667
Timis
Berini
DRAGALINA
Str. Principala, Nr. 33
668
Timis
Biled
CONS COOP BILED
Str. Principala Nr. 417
669
Timis
Biled
MARKET MAX
Str. Principala Nr. 348
670
Timis
Boldur
IOANE & TOIA
Principala, Nr. 173
671
Timis
Bulgarus
POPASUL MOTILOR
Str. Principala, Nr. 129
672
Timis
Carpinis
CRIMI ABC
Str. A Viii 24 Sect
673
Timis
Cenad
BROTHERS CENTER
Str. Principala Nr. 1758
674
Timis
Cenei
RAD ROPACOM
Str. Principala, Nr. 140
675
Timis
Colonia Tomesti
MAGTOMVIC
Principala, Nr. 49
676
Timis
Comlosu Mic
ONIFLOR
Str. Principala, Nr. 191
ARDELEAN CONSUELA
677
Timis
Costeiu
GABRIELA
Principala, 787
678
Timis
Dudesti Noi
MEVIS MARKET
Str. Principala Nr. 5
679
Timis
Dudesti Noi
VICTORIA MINIMAR
Str. Principala Nr.89
680
Timis
Dudesti Vechi
VIRUZAB STOMI
Str. Principala Nr.251
681
Timis
Dumbravita
TEIU FAMILY
Str. Principala, Nr. 52
682
Timis
Folia
FLOREA
Str.Principala, Nr. 9
683
Timis
Giarmata
LARNICOM
Str. Morii, Nr. 141
684
Timis
Giulvaz
BENZOTIM SRL
Principala, Nr.1 Statie Peco
27
685
Timis
Gladna Montana
GAS POWER
Principala, Statie Peco
686
Timis
Gottlob
PDD CONT
Str. Principala, Nr. 532
687
Timis
Hezeris
BOZOKI BALINT
Principala, Nr. 127
688
Timis
Hodoni
SUISSE SILVER
Str.Principala, Nr. 56
689
Timis
Izvin
CORMOCAN SRL
Al. Viilor, Nr. 3
690
Timis
Jimbolia
FAUST FLOREA USTUROI
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 48
691
Timis
Jimbolia
FAUST FLOREA USTUROI
Str. Republicii, Nr. 10
692
Timis
Jimbolia
HAND FINE 5
Str. Republicii, Nr. 6A
693
Timis
Lenauheim
CASA MURESENILOR
Str. Principala, Nr. 440
694
Timis
Lenauheim
CORALIM SAN
Str. Principala, Nr. 543
695
Timis
Lovrin
TUSI CRIS
Str. Principala Nr. 255
696
Timis
Lugoj
AGIO TILED
Timisorii, Nr. 93
697
Timis
Lugoj
CSEFKO LAURA
Buziasului, Nr. 1
698
Timis
Lugoj
EMILIA
Fagetului, Nr. 85
699
Timis
Macedonia
MICENNE ROX SRL
Principala, Nr. 87
700
Timis
Ortisoara
ALEX BUTUCEL
Str.Principala, Nr. 429
701
Timis
Otvesti
RACZ STEFAN
Principala, Nr. 84
702
Timis
Peciu Nou
WHY NOT RD SRL
Principala, Nr. 167
703
Timis
Periam
FICUS
Str.Principala, Nr. 1462
704
Timis
Periam
RAMICOM
Principala, Nr. 131
705
Timis
Recas
LUP MIREC SRL
Calea Timisorii Nr. 49
706
Timis
Remetea Mare
Sos. SERV APEL SRL
Remetea Mare Nr. 109
707
Timis
Rudna
BLENDEA ELVIS II
Str.Str.Principala, Nr. 90
708
Timis
Rudna
LIV-COD FAMILY SRL
Str.Principala, Nr. 142
709
Timis
Sanandrei
L & M FRESH
Principala, Nr. 666
710
Timis
Sandra
MEDINTU
Str. Principala Nr.253
711
Timis
Sanmihaiu Roman
ARSTIMARC PRO SRL
Str.Principala, Nr. 127
712
Timis
Sanmihaiu Roman
HIR MARKET SRL
Str.Principala, Nr. 393
713
Timis
Sannicolau Mare
ATAMAX
Str. Andrei Saguna Nr. 15
714
Timis
Sannicolau Mare
II PECICAN SORIN
Str. Oituz Nr. 64
715
Timis
Seceani
DVD MIRELA MARKET
Principala, Nr. 115A
716
Timis
Seceani
MEM ELENA
Principala, Nr. 355
717
Timis
Sipet
AGROMEN INVEST
Str.Principala, Nr. 84
718
Timis
Stamora Romana
DEEA SI DEIU
Principala, Nr. 236
719
Timis
Teremia Mare
BURLACU RODICA
Str. Principala, Nr. 464
720
Timis
Timisoara
A&C JOY CONStr.UCT
Str. Cerna Nr. 12
Str. Intrarea Martir mihai Apro, Nr.
721
Timis
Timisoara
CIPRI STAR
4
722
Timis
Timisoara
AMICAL SRL
Adam Mickievics, Nr.
723
Timis
Timisoara
AYSAPET
Str. Aleia Inului Nr. 1
724
Timis
Timisoara
CARMEN-EL-BH SRL
Str.Ardealul, Nr. 2/6
725
Timis
Timisoara
COMPANY NISTOVAL
Str. Stuparilor Nr. 47
726
Timis
Timisoara
BTA TARIEL
Str. Dorobantilor
727
Timis
Timisoara
CUTE DIDI
Linistei, Nr. 23 A
728
Timis
Timisoara
D.V DUMITRIV
Str. Buziasului Nr. 30
729
Timis
Timisoara
EMFLOR
Str. Dacilor Nr. 8
730
Timis
Timisoara
GAMA ABC
Str.Ion Barac, Nr. 11
731
Timis
Timisoara
HARVIO SRL
Str.Drubeta, Nr. 96
Sfintii Apostoli Petru si Pavel, Nr. 17,
732
Timis
Timisoara
HARVIO SRL
BL. A 39
28
733
Timis
Timisoara
IANUS ENGINEERING SRL
Gh. Pop De Basesti Nr. 31
734
Timis
Timisoara
IMO PUNKT SRL
Orsova, Nr. 15/B
735
Timis
Timisoara
INA & CORY SRL
Calimanesti, Nr. 127
736
Timis
Timisoara
INA & CORY SRL
Marasti, Nr.23
L&M FRESH DIStr.IBUTION
737
Timis
Timisoara
SRL
Holdelor, Nr. 14
738
Timis
Timisoara
LOCUL ENIGMATIC SRL
Str.Calea Sagului, Nr. 79
739
Timis
Timisoara
MAG-FRUCTIS
Str. Martirilor Nr. 60
740
Timis
Timisoara
MIVI CONF
Aleea Ghirodri, Nr. 114B
741
Timis
Timisoara
NATASA
Str. Satu Mare Nr. 11
742
Timis
Timisoara
PIN SHOP 66 SRL
Str.Chisodei, Nr. 122A
743
Timis
Timisoara
REAL CIP 19
Str. Dambovitei Nr. 19
744
Timis
Timisoara
REBRISOREANA
Bujorilor, Nr. 18
745
Timis
Timisoara
SIN TOTO
Str. Buziasului Nr. 88
746
Timis
Timisoara
TUPAN MARKET
Simionescu Virgil, Nr. 5-7, Sc. A
747
Timis
Timisoara
SPM VEST TRADE SRL-D
Chisodei, Nr. 121
748
Timis
Timisoara
VERSETO
Str. Sever Bocu, Nr. 82
749
Timis
Timisoara
VICUS NICIA
Str. Jules Vern Nr. 54
750
Timis
Timisoara
VILYO CONFORT
Str. Dobrogea, Nr. 5
751
Timis
Tormac
KALENDULA
Principala, Nr. 288
752
Timis
Tormac
MILALMA
Str.Principala, Nr. 238
753
Timis
Uihei
AGRICOLA NITU
Str. Principala Nr. 105
754
Timis
Voiteg
G&G LA TARKO SRL
Principala, Nr. 160C
755
Timis
Vucova
AKZO TOTAL SERVICES
Str. Principala, Nr. 213
756
Timis
Zolt
ZOLTANA I & A 2015
Principala, FN
757
Timis
Recas
S&A Recas
Str Campului, Nr. 3
758
Timis
Herneacova
Raul Giurgiu
Principala, Nr. 8
759
Timis
Bazosu Nou
Pop Corina
Principala, Nr. 55
760
Arges
Albesti C De Ag
BUHULEA ANGELA
Principala
761
Arges
Burdea
CORETMA COMERCIAL
Sat Burdea
762
Arges
C De Arges
BOBIX
Terasa 1 Mai
763
Arges
C De Arges
ISDUM IMPEX Posada
Basarabilor Bl E3 Parter
764
Arges
C De Arges
P.V.M.A COMSERV
Sat Poienari Principala Nr. 175
765
Arges
C De Arges
PLAM SRL
Valea Iasiului Nr. 27
766
Arges
C De Arges
ROM GENERAL TRADE
Str. Victoriei Bl P1Parter
767
Arges
Campulung Muscel
AXA ULTRA SONIC
Campulung Centura
768
Arges
Campulung Muscel
GLADIOLA
Str. Brasovului
769
Arges
Campulung Muscel
GLADIOLA LERESTI
Campulung-Leresti
770
Arges
Campulung Muscel
LORDIA VLAD GRUI
Cartier Grui
771
Arges
Campulung Muscel
LORDIA VLAD VISOI
Campulung Visoi
772
Arges
Campulung Muscel
MORELI
Sat Pescareasca
773
Arges
Campulung Muscel
PALOMA
Campulung
774
Arges
Campulung Muscel
VILCOS
STALPENI
STANCIU FLORENTINA
775
Arges
Carciumaresti
MADALINA
Sat Carciumaresti Principala
776
Arges
Carpenis
PAN CARPENIS
Sat Carpenis Principala
777
Arges
Com Albesti C De Ag
CONFORT CRIS MON
ALBESTI , PRINCIPALA
778
Arges
Com Baiculesti
PETRESCU IONEL CRISTIAN
Sat Argesani Nr. 95
779
Arges
Com Bascov
TOTAL LAURA EXPRES
Sat Glambocu Nr. 58A
780
Arges
Com Caldararu
VICTORIA NEW MARKET
STOLNICI PRINCIPALA
29
781
Arges
Com Capataneni
CRACAN IULIANA
Pamanteni Aref Nr. 99
782
Arges
Com Cateasca
ANGHEL FLORENTINA
Sat Ciresu Nr. 50
783
Arges
Com Darmanesti
OGOREANU DRAGOS
Sat Darmanesti Nr. 33
784
Arges
Com Domnesti
ROTSIN
Sat Domnesti Principala
785
Arges
Com Izvoru
GEOCOM PRODUCT COMP
Sat Izvoru Nr. 732
786
Arges
Com Leordeni
EUGEN COMEXIM
Sat Leordeni Principala
787
Arges
Com Lunca Corbului
MADY & CATY COMERT
Sat Lunca Corbului Princip
788
Arges
Com Merisani
ESENTZA
Sat Merisani PRINCIPALA
789
Arges
Com Mozaceni
LUKAS
CALDARARU , PRINCIPALA
790
Arges
Com Priboieni
AUTO IMPEX PRIMA 4
Sat Priboieni Principala
791
Arges
Com Ratesti
ALBIONY SRL
Sat Patuleni Nr. 318
792
Arges
Com Suseni
CIOBOATA
UNGHENI , PRINCIP[ALA
793
Arges
Com Ungheni
GIORGIAN & RADU
HUMELE , PRINCIPALA
794
Arges
Costesti
ELECTRO BUSINESS COMPACT
Str. Zorilor Nr. 90
795
Arges
Costesti
PUFI SRL
Victoriei Bl L23 Parter
796
Arges
Curtea De Arges
MARSIM COMERT
Valea Danului
797
Arges
Dragoslavele
MORELI
Str. Brasovului
798
Arges
Izvoru
EDY SI PETRODAN
Str. Principala
799
Arges
Lunca Corbului
DANALACHE
BURDEA, PRINCIPALA
800
Arges
Malureni
CIORAN CRISTINA PF
Malureni Nr. 374
801
Arges
Maracineni
ALEXIM 92
Calea Campulung 39A
802
Arges
Mioveni
STAN STORE PROJECT
B Dacia Bl M2B Parter
803
Arges
Mioveni
STAN STORE PROJECT
Logofat Stanciu Bl A4 Parter
804
Arges
Mioveni
ELY MARKET
MARACINENI
805
Arges
Mioveni
PAJURA MARKET
Mioveni
806
Arges
Mosoaia
BUTNARU IOANA
Str. Principala
807
Arges
Musatesti
CRIS STEF
Musatesti
808
Arges
Pitesti
ALEX & LUCA VICTORIA
Str. Paltinului Nr. 11
809
Arges
Pitesti
NELMAGVAL SRL
Cartier Trivale Bl D12 Parter
810
Arges
Pitesti
ROMEXIM CENTER
Str. Trivale Complex Com 2
811
Arges
Pitesti
VULTURUL PLESUV
Str. Ghe Alesseanu Nr.2
812
Arges
Pitesti
ALEXIM 92 PITESTI
Eremia Grigorescu Bl P1 Parter
813
Arges
Pitesti
ALINUTZA MARKET
CALINESTI , PRINCIPALA
814
Arges
Pitesti
AUTO IMPEX PRIMA 2
Sf Vineri Nr. 76
815
Arges
Pitesti
BICA F MARIA
Petrochimistilor Parter
816
Arges
Pitesti
BUNODANA
Str. PETROCHIMISTILOR St Autobuz
817
Arges
Pitesti
BUSINESS TRIO
CALINESTI , PRINCIPALA
818
Arges
Pitesti
COMALIMENT GRUP 2000
C Buburesti Bl 2 Parter
819
Arges
Pitesti
COMALIMENT TITAN NORD
Str. Negru Voda Nr. 48 Bl B1 P
820
Arges
Pitesti
DARI LUCA TOTAL
Str. 1 Decembrie
821
Arges
Pitesti
DRAGOS IONUT COMP.
Piata Prundu
822
Arges
Pitesti
DRUM TRANSPORT
Fratii Golesti Nr. 65 Bl S7B
823
Arges
Pitesti
DUMINICA VASILE
Str. 1 Dec Bl M9 Parter
824
Arges
Pitesti
EMA SIMBOL SRL
Negru Voda Nr. 22
825
Arges
Pitesti
FIRINS
SATUL NOU
826
Arges
Pitesti
INCOSTAR SRL
Complex Com Cart Craiovei
827
Arges
Pitesti
LARY GENICOM
PRUNDU COMPLEX ROMARIA
828
Arges
Pitesti
MARATON SRL
Petrochimistilor Bl 7 Parter
829
Arges
Pitesti
MARIFLOR CRISMAR
Str. N. Grigorescu C Doi Cocosi
830
Arges
Pitesti
PADURARUL SRL
Violetelor Nr. 10
30
831
Arges
Pitesti
ROXANDRA COMERCIAL
Complex 2 Trivale
832
Arges
Pitesti
SIFCOMAR BEST SRL
Str. Decebal Bl C2 Parter
833
Arges
Pitesti
SIMARNICO PIT
Petrochimistilor Bl C Parter
834
Arges
Pitesti
SINCOMAR ALIMENT
Eremia Grigorescu Bl P1 Parter
835
Arges
Pitesti
SPANU IONELA
STEFANESTI SAT
836
Arges
Pitesti
STEFANIA TUDORITA
Str. Garii Nr. 23
837
Arges
Pitesti
VERITAS FAVORIT
Exercitiu Piata Teilor
838
Arges
Pitesti
VERITAS FAVORIT 2
Cart Trivale Complex 2
839
Arges
Pitesti
VERITAS FAVORIT 3
Str. Bailor Bl D7 Parter
840
Arges
Poiana Lacului
D&C MINIMARKET
Centru
841
Arges
Poiana Lacului
DUMI TRADE
Str. Principala
842
Arges
Raca
ALI ALEX SUCCES
Sat Raca
843
Arges
Rucar
UNIC RUCAR
Sat Suseni
844
Arges
Rucar
UNIC RUCAR PECO
Str. Principal
845
Arges
Sapatan
SORY SABATINO
Str. Principala
846
Arges
Sat Albota
IF NITU SIMONA
Sat Albota Str. Mosteni Nr. 732
847
Arges
Schitu Golesti
HEROIU BOGDANA CRISTINA
Str. Principala 328
848
Arges
Schitu Golesti
IRIS JR MYBOGD
Str. Principala 133
849
Arges
Stolnici
VICTORIA NEW MARKET
Sat Stolnici Principala 212
850
Arges
Surdulesti
MARINESCU EMILIAN
Centru
851
Arges
Topoloveni
AUTO IMPEX PRIMA
Calea BucurestiNr. 74
852
Arges
Topoloveni
AUTO IMPEX PRIMA 3
Calea Bucuresti Bl P 31A Parter
853
Arges
Valea Danului
IUNUS DELIN
Principala
854
Arges
Valea Pechii
CRIBO ALEX ANDRE
SAT LAZARESTI , SCHITUL GOLESTI
855
Arges
Valea Pechii
GEO & LUCA MARKETING
Str. Principala 8
856
Arges
Valea Ursului
IONUT MASTER SPEED
Valea Ursului
857
Arges
Vedea
MARADRIMEX
Vedea
858
Arges
Vedea
TONYS CENTER
Centru
859
Arges
Vulpesti
MADAME MAMA DORINA
Vulpesti Nr. 243 Bis
860
Arad
ALDESTI
I.I.KOVACS ROZALIA
Str.Secundara Nr.103
861
Arad
ALMAS
SC ATRAX SRL
Str.Principala Nr.280
862
Arad
DRAUT
II BULZAN VLAD-SILVIU
Str. Secundara. Nr.17
863
Arad
ARAD
SC NACO SRL
Str.Stefan Cel Mare Nr.17
864
Arad
ARAD
II. GIANI & MICHAEL FAMILY
Str. Radnei BL. 108/A
865
Arad
ARAD
SC. JECRIS J.C.V. SRL
Str. Calea Aurel Vlaicu Nr.210-216
866
Arad
MACEA
SC.ADALEX FRESH STORE SRL
Str. Principala Nr.990
Str. Dn 7 km 533+700m Cartierul
867
Arad
ARAD
SC CIOICA COMPANY SRL
Verde
868
Arad
ARAD
SC. FILIP IMPEX SRL
Str.Calea Aurel Vlaicu Nr.60-76
SC ILIN LAURA COMERCIAL
869
Arad
ARAD
SRL
Str. Piata Spitalului Bl.1 A AP.28
870
Arad
ARAD
SC. KIKI JUNIOR STORE SRL
Str.Abatorului Nr.2
871
Arad
IERMATA
SC. GUINNESS LIMITED SRL
Str. Principala Nr.14
872
Arad
ARAD
SC ARATIM CONSULTING SRL
Str.Iuliu Maniu FN.
873
Arad
ODVOS
SC SAB BIDAAL SRL
Str. Principala Nr. 93
I.I. SERAN MONICA PUSA
874
Arad
CAPORAL ALEXA
"MONICA"
Str. Secundara Nr. 381
875
Arad
VINGA
I.I. FELICIA&FLORIAN
Str. Principala Nr.921
SC.MOLDOVAN RODICA"TEO
876
Arad
ZIMANDUL NOU
ABC"
Str. Gheorghe Ciuhandru Nr.3
31
877
Arad
BACAU DE MIJLOC
II. STANA ILINA TATIANA
Str. Principala 19
878
Arad
ZIMANDUL NOU
SC PATISERIA PE ROTI SRL
Str.Principala Nr. 396
879
Arad
BELIU
SC BERMARFLOR SRL
Str.Principala Nr.581
880
Arad
BUTENI
SC. ONETIU L.O.C
Str. Principala Nr.1A
II. OBARSAN
881
Arad
SEBIS
MARIA"RAMO&GIL"
Str.Teilor Nr.7
882
Arad
CHISINEU CRIS
SC.VOLTA SRL
Str.Infratirii Nr.151
II.GROZAV IOAN MIHAI
883
Arad
CHISINEU CRIS
"SEATIK"
Str.Infratirii Nr.15
884
Arad
CHISINEU CRIS
SC UNIVERSAL CRIS SRL
Str. Infratirii Nr.70
885
Arad
CIL
SC.ALEDEEA COM STAR SRL
Str.Principala Nr.140
886
Arad
TELA
SC ANDA PLCE SRL
Str.Principala FN
887
Arad
TAUT
SC.MATHIAS FAMILY GROUP
Str. Principala Nr.544
888
Arad
DIECI
II. BRAIT DOINA
Str. Principala Nr.129
889
Arad
DOROBANTI
II. LASZLO KAROLINA
Str. Secundara Nr.808
890
Arad
FANTANELE
IF. BOGAROMY ALEXANDRU
Str. Secundara Nr.370 /a
891
Arad
FELNAC
SC. ALEX SOLO COMERT SRL
Str.Principala Nr. 367
892
Arad
GALSA
II. TRIF IO N”R IOEDIN
Str.Secundara Nr.576
893
Arad
GALSA
SC PANEAG SRL
Str. Principala Nr.394
894
Arad
GRANICERI
IF. URS ARTENIA " DILART"
Str. Secundara Nr.188
895
Arad
SICLAU
I.I. MYLIANS POP
Str. Secundara Nr.109
896
Arad
HORIA
II. LASZLO ADRIANA
Str. Principala Nr.5
897
Arad
INEU
SC. EDWIN & OVI SRL
Str.Tudor Vladimirescu Nr.2
898
Arad
INEU
SC. FLOADY SRL
Str. Republicii Nr.35
899
Arad
LIPOVA
SC DORGO LMD SRL
Str. Republicii Nr.87
900
Arad
LIPOVA
SC DORGO LMD SRL
Str. Principala Nr. 172
901
Arad
MADERAT
II JOLDES VIORICA
Str. Secundara Nr. 49
902
Arad
MADERAT
SC STAR COM SERV SRL
Str. Principala Nr. 415
903
Arad
MADERAT
SC FLY COM PRODUCT SRL
Str. Secundara Nr.580
II MARCHIS ADRIANA
904
Arad
MANERAU
MADALINA
Str.Principala Nr.141
905
Arad
ZIMANDUL NOU
SC. HEDWIG MARKET SRL
Str. Principala Nr. 394/A
BISTRITA-
906
NASAUD
BEUDIU
PRIMA FIRMA SRL
PRINCIPALA,438
BISTRITA-
907
NASAUD
PRUNDU BARGAULUI
HAN AVIS
PRINCIPALA,129
BISTRITA-
908
NASAUD
MURESENII BARGAULUI
TOMOROGA IOAN MARIAN
PRINCIPALA,439
BISTRITA-
909
NASAUD
TELCISOR
HOMEI MARIUS GEORGE
PRINCIPALA 95
BISTRITA-
910
NASAUD
MURESENII BARGAULUI
IOGAB
PRINCIPALA,367
BISTRITA-
911
NASAUD
MURESENII BARGAULUI
BARGAU EST
PRINCIPALA,386
BISTRITA-
912
NASAUD
TUREAC
SUPER LA RUSCA
PRINCIPALA,231
BISTRITA-
913
NASAUD
PRUNDU BARGAULUI
PEDASIV
MESERIASILOR,13
BISTRITA-
914
NASAUD
REBRISOARA
LUP ELISABETA
GERSA,326
915
BISTRITA-
ILVA MARE
TODICA FLORICA
PRINCIPALA,78
32
NASAUD
BISTRITA-
916
NASAUD
PRUNDU BARGAULUI
AGROINVEST
PRINCIPALA,1318
BISTRITA-
917
NASAUD
CICEU GIURGESTI
ROXANA
PRINCIPALA,292
BISTRITA-
918
NASAUD
CHIUZA
ROXANA
PRINCIPALA260AA
BISTRITA-
919
NASAUD
RETEAG
ROXANA
PRINCIPALA,421A
BISTRITA-
920
NASAUD
BECLEAN
ROXANA
BECLENUT,94
BISTRITA-
921
NASAUD
SANT
LIR AVE
PRINCIPALA,401
BISTRITA-
922
NASAUD
MIJLOCENII BARGAULUI
COT ELENA
PRINCIPALA,73A
BISTRITA-
923
NASAUD
LIVEZILE
EUROBRICOLAGE
PRINCIPALA ,487
BISTRITA-
924
NASAUD
BRANISTE
SZEKELI ATTILA
PRINCIPALA,
BISTRITA-
925
NASAUD
BECLEAN
ANGELI SRL
PRINCIPALA,
BISTRITA-
926
NASAUD
SANIACOB
DANINESCU RODICA PAULA
PRINCIPALA,
BISTRITA-
927
NASAUD
GIURGESTI
ALFLOREXIS
PRINCIPALA,
BISTRITA-
928
NASAUD
BUDESTI
LEXDALION
PRINCIPALA,
BISTRITA-
929
NASAUD
NEPOS
ZAHABINA
PRINCIPALA,
BISTRITA-
930
NASAUD
MINTIU
BUCIANO
PRINCIPALA,
BISTRITA-
931
NASAUD
ILVA MICA
DALLEX TRADE
PRINCIPALA,
BISTRITA-
932
NASAUD
BUDESTI
REIVENT STORE
PRINCIPALA,
BISTRITA-
933
NASAUD
BUDESTI FANATE
RACEAN IOAN
PRINCIPALA,
BISTRITA-
SINMIHAIUL DE
934
NASAUD
CAMMPIE
SIRACOM
PRINCIPALA,NR.49
BISTRITA-
935
NASAUD
BUDESTI FANATE
MORUTAN EMILIA PFA
PRINCIPALA,NR.108A
BISTRITA-
936
NASAUD
BRANISTE
BIGGER MAG SRL
PRINCIPALA,NR.190
BISTRITA-
937
NASAUD
BUDESTI
DIAPICO SRL
PRINCIPALA 265
BISTRITA-
938
NASAUD
URIU
SPERMEZAN
PRINCIPALA,318C
BISTRITA-
939
NASAUD
TELCISOR
MIRON SEVER
PRINCIPALA,370
BISTRITA-
940
NASAUD
ROMULI
EDYFLO BUILDING
PRINCIPALA,317
BISTRITA-
941
NASAUD
TELCIU
CESALUKMAR
PRINCIPALA,208
942
BISTRITA-
TELCIU
KOVACS BUIAN NASTASIA
PRINCIPALA,171
33
NASAUD
BISTRITA-
943
NASAUD
ROMULI
BULZ TAVIFTA
PRINCIPALA
BISTRITA-
944
NASAUD
LUNCA ILVEI
PFA CANTAROAIE FELICIA
IZVOARELOR,63
BISTRITA-
945
NASAUD
LUNCA ILVEI
ONIRAUL 1
GRANICERILOR,155
BISTRITA-
946
NASAUD
LUNCA ILVEI
ONIRAUL 2
PRINCIPALA,50
BISTRITA-
947
NASAUD
LUNCA ILVEI
ONIRAUL 3
PRINCIPALA,1023
BISTRITA-
948
NASAUD
ILVA MARE
DANIFLO POP SRL
PRINCIPALA,560
BISTRITA-
949
NASAUD
ILVA MARE
ANDRELUS ILVA
PRINCIPALA,396A
BISTRITA-
950
NASAUD
SALVA
PINCA DIVERT
PRINCIPALA,154
BISTRITA-
951
NASAUD
SALVA
ROS ALINA MIRELA
PRINCIPALA,341
BISTRITA-
952
NASAUD
COSBUC
VALEA SALAUTEI
PRINCIPALA,343
BISTRITA-
953
NASAUD
COSBUC
CAMPAN AUREL VASILE
MORII,47
BISTRITA-
954
NASAUD
ROMULI
MOLDONIC UNIVERSAL SRL
PRINCIPALA,336
BISTRITA-
955
NASAUD
BISTRITA
TRIPULSUNDRA SRL
IMPARATUL TRAIAN
BISTRITA-
956
NASAUD
BISTRITA
MONDOPRIMA
SUBCETATE,NR.1
BISTRITA-
957
NASAUD
BISTRITA
BORA INTERMEDIUM
BUSUIOCULUI
BISTRITA-
958
NASAUD
COLDAU
PAVLORIS
PRINCIPALA NR234
BISTRITA-
959
NASAUD
BISTRITA
SOLOTIM
CALEA MOLDOVEI,1 ANL
BISTRITA-
960
NASAUD
BISTRITA
RIMINI SRL
ANDREI MURESANU
BISTRITA-
961
NASAUD
CHINTELNIC
CILIBOAIE II
PRINCIPALA 138
BISTRITA-
962
NASAUD
BISTRITA
RIMINI SRL
UNIREA
BISTRITA-
963
NASAUD
BISTRITA
AGROINVEST
IMPARATUL TRAIAN,36
BISTRITA-
964
NASAUD
BISTRITA
AGROINVEST
GARII,1
BISTRITA-
965
NASAUD
BISTRITA
MONDOPRIMA
P.ISPIRESCU,18
BISTRITA-
966
NASAUD
COSBUC
RONDONESI AUTO
PRINCIPALA 59
BISTRITA-
967
NASAUD
BISTRITA
SCARLET COM
STEFAN CEL MARE,6
BISTRITA-
968
NASAUD
BISTRITA
DON MIR
NASAUDULUI,11
969
BISTRITA-
ILVA MARE
COBASNIUC LEONTINA
PRINCIPALA 72
34
NASAUD
BISTRITA-
970
NASAUD
JOSENII BIRGAULUI
RIMINI SRL
PRINCIPALA
BISTRITA-
971
NASAUD
BISTRITA
AUTOVALMAR
PETRU RARES,11
BISTRITA-
972
NASAUD
BISTRITA
AUTOVALMAR
ODOBESCU,20
BISTRITA-
973
NASAUD
LUNCA ILVEI
NISTOR OLIMPIA
PRINCIPALA
BISTRITA-
974
NASAUD
BECLEAN
RIMINI SRL
PRINCIPALA
BISTRITA-
975
NASAUD
RODNA
RIMINI SRL
PRINCIPALA,163
BISTRITA-
976
NASAUD
LIVEZI
OVIOLY BUILDER SRL
PRINCIPALA,258
BISTRITA-
977
NASAUD
JOSENII BIRGAULUI
CURTA DORIN
PRINCIPALA,64
BISTRITA-
978
NASAUD
SUSENII BARGAULUI
NASAUDEAN CRISTIAN RADU
PRINCIPALA,171A
BISTRITA-
979
NASAUD
LECHINTA
ADI SI BIA
PRINCIPALA ,218
BISTRITA-
980
NASAUD
PRUNDU BARGAULUI
AMERIMARC
DN 17
BISTRITA-
981
NASAUD
BUDACU DE SUS
CIRILA RODICA IF
PRINCIPALA 239
BISTRITA-
982
NASAUD
ORHEIUL BISTRITEI
JURJ PFA
PRINCIPALA,91
BISTRITA-
983
NASAUD
JELNA
MOLDOVAN LENUTA
PRINCIPALA,131
BISTRITA-
984
NASAUD
ILISUA
COMSAT SRL
PRINCIPALA,258
BISTRITA-
985
NASAUD
NASAUD
BLACTEEA COM
GRANICERILOR,1
BISTRITA-
986
NASAUD
BUDACU DE SUS
MOLDOLIVIA
PRINCIPALA
BISTRITA-
987
NASAUD
NASAUD
TRIPURSUNDRA
PIATA UNIRII,13
BISTRITA-
988
NASAUD
VALEA MARE
GEORGEASA PROD COM
PRINCIPALA 325
BISTRITA-
989
NASAUD
RODNA
TORENTE
PRINCIPALA,206
BISTRITA-
990
NASAUD
BRANISTE
PAVLORIS SRL
PRINCIPALA
BISTRITA-
991
NASAUD
RETEAG
LAVISILDA
PRINCIPALA,268
BISTRITA-
992
NASAUD
SANGEORZ BAI
TRIPURSUNDRA
CARPATILOR2A
BISTRITA-
993
NASAUD
SANGEORZ BAI
TRIPURSUNDRA
IZVOARELOR ,71
BISTRITA-
994
NASAUD
SANGEORZ BAI
CICLOMAR
STEJARULUI,1
BISTRITA-
995
NASAUD
LUNCA ILVEI
GEZEPAL SRL
PRINCIPALA,
996
BISTRITA-
CICEU CRISTESTI
SAS PRODCOM
PRINCIPALA,658
35
NASAUD
BISTRITA-
997
NASAUD
BISTRITA BARGAULUI
SOR&GIM
PRINCIPALA 1290
BISTRITA-
998
NASAUD
BISTRITA BARGAULUI
LILI ALMA
PRINCIPALA,469
BISTRITA-
999
NASAUD
TIHA BARGAULUI
MIADY ALESS SRL
PRINCIPALA 205
1000
Caras-Severin
BAILE HERCULANE
ANDRE GAVRI COM
Str.CASTANILOR12
1001
Caras-Severin
BAILE HERCULANE
IREUPS
Str. TRANDAFIRILOR 95
1002
Caras-Severin
BOCSA
MIANDRA COM 2
Str. GATERULUI 32
1003
Caras-Severin
BOCSA
AGRO BUICIUC PANCEA
Str. TIMISOAREI Nr. 63
1004
Caras-Severin
BOCSA
VIRGIL TRANS
Str. IOAN VIDU 44
1005
Caras-Severin
BOZOVICI
HELP TRANS
Str. LALELELOR 71
1006
Caras-Severin
CARANSEBES
MONALISA COMTUR
Str. PIATA LEMNELOR 4
1007
Caras-Severin
CARANSEBES
IC IRGEANY PREST
Str. ROMANILOR 52A
1008
Caras-Severin
CRUSOVAT
PERES &CO
Str. PRINCIPALA 19
1009
Caras-Severin
DOMASNEA
PMG ACCENT EXCLUSIV
Str. PRINCIPALA 523
1010
Caras-Severin
EZERIS
PASI FLORA ROSSO
Str. GARLEI 3B
1011
Caras-Severin
GREONI
IUCU NCB
Str. PRINCIPALA 67
1012
Caras-Severin
IABLANITA
WOLLA MAGDALENA
Str. PRINCIPALA 12
1013
Caras-Severin
LUNCAVITA
COOP CONSUM
Str. PRINCIPALA 193
1014
Caras-Severin
MEHADIA
MADOL DANI
Str. PRINCIPALA 236
1015
Caras-Severin
MOLDOVA NOUA
IMPERIAL CM
Str. NICOLAE BALCESCU 111
1016
Caras-Severin
MOLDOVA NOUA
IMPERIAL CM
Str. NICOLAE TITULESCU 43
1017
Caras-Severin
ORAVITA
IMPERIAL CM
Str. ZONA GARII 3
1018
Caras-Severin
OTELU ROSU
BUDAPESTA IMPEX
Str. PIATA AGROALIMENTARA
1019
Caras-Severin
OTELU ROSU
Edith &Clara
Str. Trandafirilor Nr. 9
1020
Caras-Severin
RAMNA
BIACOS DADYLIRA
Str. PRINCIPALA 88
1021
Caras-Severin
RESITA
LISIPROD(ALBINA)
BLV REPUBLICII 18
1022
Caras-Severin
RESITA
MONA LISA COMTUR (23)
BLV REVOLUTIEI 11
MONA LISA
1023
Caras-Severin
RESITA
COMTUR(MIORITA)
BLV REVOLUTIEI Nr. 8
1024
Caras-Severin
RESITA
DENIMIRA
CIRESULUI 60
1025
Caras-Severin
RESITA
INDRA GENERAL TRADING
N TITULESCU 8
1026
Caras-Severin
RESITA
WISIMAG
P TA 1 DEC 30
MONA LISA COMTUR(PIATA
1027
Caras-Severin
RESITA
SUD)
PIATA AGROALIMENTARA SUD
1028
Caras-Severin
RESITA
MARCOSANU COM
Str. PETRU MAIOR 30
1029
Caras-Severin
RESITA
COM SIG VERA
Fagarasului Nr. 22
1030
Caras-Severin
RESITA
LA BRASA DE SARA
Republici 22
1031
Caras-Severin
RUSCA
MILU BOGDI&MARIUS
Str. PRINCIPALA 187
1032
Caras-Severin
RUSCA TEREGOVA
GHERGA I&I
PRINCIPALA Nr. 133
1033
Caras-Severin
SASCA MONTANA
BORCEAN IOAN SASCANA IF
Str. PRINCIPALA
1034
Caras-Severin
SCAIUS
NICOLETA-ALINA
Scaius 285
1035
Caras-Severin
SECU
CADO NOEL
Str. PRINCIPALA 186
1036
Caras-Severin
TEREGOVA
COOP CONSUM
Str. PRINCIPALA 454 C
1037
Caras-Severin
TOPLET
VLADICA MARIAN PETRISOR
Str. PRINCIPALA 166
1038
Caras-Severin
TOPLET
IREUPS
PRINCIPALA Nr. 48
1039
Caras-Severin
VERENDIN
PAVEL MAR PREST
Str. PRINCIPALA 69
1040
Caras-Severin
VERENDIN
CREATIE VERENDIN
PRINCIPALA Nr. 246
36
1041
Caras-Severin
ZAGUJENI
BG ETNA
Str. PRINCIPALA 73
1042
Caras-Severin
CARANSEBES
SERDRAMART
STR ARDEALULUI 3
1043
Caras-Severin
BREBU
SERBAN GEORGE BOGDAN II
PRINCIPALA 98
1044
Caras-Severin
GORUIA
STEFAN&LIUBA
Principala 96
1045
Caras-Severin
CARASOVA
STEFAN&LIUBA 1
Carasova Nr 92B
1046
Caras-Severin
CARASOVA
STEFAN&LIUBA 2
Carasova Nr 188
1047
Caras-Severin
RUSCA TEREGOVA
HIGEG GHERGA
Principala Nr 157D
1048
Caras-Severin
PLUGOVA
PANDURU LAZAR ALIN
Principala 127
1049
Caras-Severin
OHABA
CORNEAN MARIA II
Pricipala Nr 81
1050
Cluj
Alunis
START ALY & DEEA
Principala 148
1051
Cluj
Apahida
CONSTRUCTUCT BOB INVEST
Statie Cfr Gara
1052
CLUJ
APAHIDA
SIMON CORNELIA
1 MAI 2
1053
CLUJ
APAHIDA
KIKOKO
TRIUNGHI CFR 1
1054
CLUJ
ARUNCUTA
COOP DE CONSUM CAIANU
PRINCIPALA 56
COOP CONSUM VAIDA
1055
Cluj
VAIDA CAMARAS
CAMARAS
PRINCIPALA 256
1056
Cluj
Aschileul Mare
ANTRIC
Principala 168
1057
CLUJ
BABUTIU
MATYDAC INVEST
PRINCIPALA 8A
1058
CLUJ
BACIU
COLETTE
PRINCIPALA 189
1059
CLUJ
BACIU
IMPERIAL MPB
PRINCIPALA 58
PENSIUNEA VATRA
1060
CLUJ
BAISOARA
APUSENILOR
PRINCIPALA 4
COOP DE CONSUM BELIS /
1061
CLUJ
BELIS
MAGAZIN BELIS
PRINCIPALA 54
1062
CLUJ
BUZA
SPICU MOARA
PRINCIPALA 232 C
1063
CLUJ
CALNA
HORDOUAN LIVIA
PRINCIPALA 117
1064
CLUJ
CATCAU
ANDRABOGDI
REGINA MARIA 28
1065
CLUJ
CATINA
CONStr.AL
PRINCIPALA 239
1066
Cluj
Chinteni
ALIN & DENISA
Principala 860
1067
CLUJ
CHINTENI
ALBATROS
PRINCIPALA 636
COOP DE CONSUM CLUJ /
1068
CLUJ
CIUBANCA
MAGAZIN CIUBANCA
PRINCIPALA 119
1069
CLUJ
CIUBANCUTA
CODRILORI
PRINCIPALA 88
COOP DE CONSUM BORSA /
1070
Cluj
Ciumafaia
MAGAZIN CIUMAFAIA
Principala 74
1071
Cluj
Cluj Napoca
NASTICOM IMPEX
Calea Floresti 81 / 289
1072
Cluj
Cluj Napoca
NASTICOM IMPEX
Cipariu 15
1073
Cluj
Cluj Napoca
NASTICOM IMPEX
Albac 1
1074
Cluj
Cluj Napoca
NASTICOM IMPEX
Eroilor 48
1075
Cluj
Cluj Napoca
NASTICOM IMPEX
Pasteur 22-24
1076
Cluj
Cluj Napoca
NASTICOM IMPEX
BiStr.itei 85
1077
Cluj
Cluj Napoca
NASTICOM IMPEX
Oasului 86/90
1078
Cluj
Cluj Napoca
NASTICOM IMPEX
Libertatii 239
1079
Cluj
Cluj Napoca
NASTICOM IMPEX
Donath 92
1080
Cluj
Cluj Napoca
NASTICOM IMPEX
Aurel Vlaicu 5
1081
CLUJ
Apahida
NASTICOM IMPEX
LIBERTATII 239
1082
CLUJ
CLUJ NAPOCA
NASTICOM IMPEX
FABRICII
COOP DE CONSUM CLUJ /
1083
Cluj
Cubles
MAGAZIN CUBLES
Principala 18
1084
CLUJ
CUZDRIOARA
ONEBO
MIHAI EMINESCU 86
37
COOP DE CONSUM CLUJ /
1085
Cluj
Darja
MAGAZIN DARJA
Principala 68
1086
Cluj
Dej
ABC ANDREI
Unirii 18
1087
Cluj
Dej
PANIIND MARKET
Principala 148
1088
Cluj
Dej
MOLK ALEX
Jupiter 6/2
1089
CLUJ
DEJ
PANIIND MARKET
P-TA BOBILNA 1
1090
Cluj
Dej
TEHNOFLEX
STR. 1 MAI 24
1091
Cluj
Apahida
NASTICOM APAHIDA
LIBERTATII 287
1092
Cluj
DEJ
PANIIND MARASESTI
MARASESTI 5A
1093
Cluj
CHIUESTI
ILIFLOR
PRINCIPALA 149
1094
Cluj
SACEL
DUMIFLOR
PRINCIPALA 54 A
1095
Cluj
CASEIU
MADAMARI INVEST
PRINCIPALA 254 C
1096
CLUJ
DEZMIR
RALUCA
HOREA 6
1097
Cluj
Floresti
TEI MARKET
Teilor 3
1098
Cluj
Floresti
TEI MARKET 2
Avram Iancu 408 E
1099
Cluj
Floresti
TEI MARKET 3
Sub Cetate 136
1100
Cluj
Floresti
VIZA SEND
Florilor 274
1101
Cluj
Floresti
DIA FOOD
Eroilor 180 C1 Ap 1
1102
Cluj
Floresti
VIZA SEND
Stejarului 1B
1103
Cluj
Floresti
VIZA SEND
Florilor 306
1104
Cluj
Floresti
YUA DAN
Porii 134 D
1105
Cluj
Floresti
DIA FOOD
Porii 142B
1106
CLUJ
FLORESTI
GEORGIA & GIULIA
STEJARULUI 38/2
1107
Cluj
Gherla
AGROPAN PRODCOM
Avram Iancu 1
1108
Cluj
Gherla
AGROPAN PRODCOM
Primaverii 6 A
1109
Cluj
Gherla
AGROPAN PRODCOM
Romana 16
1110
Cluj
Gilau
IStr.ACOM TRANS
Principala I 1/2
1111
Cluj
Huedin
GORON MARIOARA
Salcamului 2
1112
CLUJ
HUEDIN
NASTICOM IMPEX
HOREA 1
COOP DE CONSUM IARA /
1113
CLUJ
IARA
MAGAZIN FAGETUL IERII
PRINCIPALA 47 A
1114
Cluj
Iclod
NATT IMPEX / NATT 1
Principala 383-383
CERONI IMPORT EXPORT /
1115
CLUJ
LACU
CERONI LACU
PRINCIPALA 173
1116
Cluj
Lujerdiu
AGRAV
Postei 99
1117
Cluj
Luna De Jos
DUCODAN
P-Ta Bobalna
1118
CLUJ
MACAU
VINCZE
PRINCIPALA 262
1119
CLUJ
MAGOAJA
SAMCRISMAG
PRINCIPALA 231
1120
CLUJ
MARISEL
VESELIA COMPROD
PRINCIPALA 28
1121
Cluj
Mera
NORD GRUP
Principala 440
1122
Cluj
Micesti
IF ANDREICA COSMIN
Str. Micesti Nr. 19
1123
CLUJ
MINTIU GHERLII
ELIROX
PRINCIPALA 246
CERONI IMPORT EXPORT /
1124
CLUJ
NASAL
CERONI NASAL
PRINCIPALA 85
1125
Cluj
Negreni
PALIMEX
Vladeasa 5
1126
Cluj
Negreni
MILTECH SERV
Principala Fn
1127
Cluj
Negreni
GEONIS SPED
Principala 262
1128
CLUJ
RASCRUCI
BUCURCRIS
PRINCIPALA 143
COSM FAN / COSM FAN
1129
Cluj
Sannicoara
SANNICOARA
1 Mai 40
38
1130
Cluj
Sannicoara
ADYSYM
Principala 143
1131
CLUJ
SANTEJUDE VALE
FEUR CLAUDIA
PRINCIPALA 168
1132
Cluj
Savadisla
CILL LOTUS
Principala 35
1133
CLUJ
SAVADISLA
ENYEDI
PRINCIPALA 346
1134
Cluj
Soimeni
LA MEROKO
Principala 168
1135
CLUJ
SOPORU DE CAMPIE
FINAFELLI
PRINCIPALA 196 A
CERONI IMPORT EXPORT /
1136
CLUJ
TAGA
CERONI TAGA
PRINCIPALA 371
1137
CLUJ
VALEA DRAGANULUI
FOREStr.Y WOOD
PRINCIPALA 246
1138
CLUJ
VALEA FANATELOR
PROFESIONAL OIL
PRINCIPALA 49
1139
CLUJ
VALEA JICHISULUI
ALBERT T ANA PFA
PRINCIPALA 68
1140
CLUJ
VLAHA
TYRANNO SERVICE
PRINCIPALA 388
1141
Covasna
Fotos
ZSANI MIXT
Str Principala Nr 163
1142
Covasna
Covasna
OLOSZ BOTOND
Str Gheorghe Doja Nr 15
1143
Covasna
Baraolt
BAREX IMPEX SRL
Str Kosuth Lajos Nr 137
1144
Covasna
Baraolt
EVCSIB COM SRL 2
Str Trandafirilor Nr 31 Bl 9B
1145
Covasna
Baraolt
VITALITE COMERT SSRL
Str Ady Endre Nr: 1/A
1146
Covasna
Baraolt
EDYS SRL
Str Petofi Sandor Nr 31
1147
Covasna
Batanii Mari
CERAMICA VINCZI SRL 4
Str Principala Nr 251
1148
Covasna
Bixad
BUNCO SRL 1
Str Principala Nr 565
1149
Covasna
Borosneu Mare
ILIE ALIN I.I.
Str Principala Nr:307
1150
Covasna
Borosneu Mic
MIRCEA SANDOR I.I
Str Principala Nr: 39
BULARCA LILIANA
1151
Covasna
Bradet
GEORGIANA II
Str Bradet Nr 120
1152
Covasna
Bradut
ATI MOTOR SRL
Str Principala Nr 176
1153
Covasna
Bretcu
TORO IMPEX SRL
Str Principala Nr 76
1154
Covasna
Calnic
PRODUCTIE STAFI SRL
Str Principala Nr 103
SOCIETATE COOPERATIVA
1155
Covasna
Cernat
CONSUMCOOP CERNAT
Str Principala Nr: 449
1156
Covasna
Chichis
BICON SRL
Str Principala Nr 206
1157
Covasna
Coseni
ZOEMIA SRL
Str Principala Nr 126
1158
Covasna
Covasna
RAKOSI ET MIKOLA SRL
Str Dosza Gyorgy Nr 1
1159
Covasna
Covasna
BERTIS SRL 6
Str Unirii Nr 1
1160
Covasna
Filia
EDYS SRL
Str Principala Nr 76
1161
Covasna
Ghelinta
IMPEX GASPAR SRL 1
Str Principala Nr 178
1162
Covasna
Ghelinta
VAJDA BENEDEK ELEMER I.I.
Str Principala Nr:1121
1163
Covasna
Ghidfalau
SZEKELY MARIA II
Str Principala Nr 240 A
1164
Covasna
Ghidfalau
DARVAS MARIA I.I.
Str Principala Nr:109
1165
Covasna
Ilieni
SOLEX SRL MAG
Str Kosuth Lajos Nr 88
1166
Covasna
Intorsura Buzaului
COMERT LUCI SRL
Str Mihai Viteazu Nr 159
1167
Covasna
Malnas Bai
FERALBERT SRL-2
Str: Principala Fn
1168
Covasna
Mereni
BELKOV SHOP SRL
Str Principala Nr 255
1169
Covasna
Micfalau
ARPI TRANS SRL
Str Principala Nr 372
1170
Covasna
Micfalau
TRIDIVERS SRL
Str Principala Nr 401
1171
Covasna
Micfalau
FERALBERT SRL-1
Str: Principala Nr:165
1172
Covasna
Ojdula
PANAT SRL-3
Str Principala Nr:955
1173
Covasna
Ojdula
CASA BLANCA 2 SRL
Str Nagy Ag Nr 296
1174
Covasna
Ojdula
PANAT SRL
Str Principala Nr 930
1175
Covasna
Ozun
IUCRIS IMPEX SRL 1
Str Gabor Aron Nr 99
1176
Covasna
Ozun
ATHOS SRL
Str Bisericii Nr 137
39
1177
Covasna
Papauti
BENEDEK I ZSUZSA II
Str Principala Nr 34
1178
Covasna
Poian
MERE DE AUR SRL
Str Principala Nr 63
1179
Covasna
Reci
MAKSAI KATALIN II
Str Principala Bl 1 Parter
1180
Covasna
Reci
DOMBORA ZSOMBOR II MAG
Str Principala Nr 445
1181
Covasna
Sfantu Gheorghe
APOR ZSUZSANNA II
Str Crangului Nr 17 Bl 14
1182
Covasna
Sfantu Gheorghe
BERTIS SRL 7
Str Romulus Ciofleg Nr 33
1183
Covasna
Sfantu Gheorghe
BIOTON SRL
Str Narciselor Nr 4 Bl 9 Ap 3
1184
Covasna
Sfantu Gheorghe
MIMY ZUP SRL 1
Str Borviz Nr 43
1185
Covasna
Sfantu Gheorghe
BEM BALOGH SRL 3
Str Stadionului Nr 15
1186
Covasna
Sfantu Gheorghe
BERTIS SRL 5
Str Banki Donath Nr 27
1187
Covasna
Sfantu Gheorghe
MIMY ZUP SRL
Str 1 Decembrie 1918 Nr 14
1188
Covasna
Sfantu Gheorghe
SMARALD SRL
Str 1 Decembrie 1918 Bl 15 Sc D
1189
Covasna
Sfantu Gheorghe
HAJNO COMERT SRL 4
Str Grigore Balan Nr 35 Bl 52
1190
Covasna
Sfantu Gheorghe
HARGHITA RETAIL SRL
B-Dul 1 Decembrie Bl 18 D-E
1191
Covasna
Sfantu Gheorghe
AMIGO&INTERCOST SRL
Str Libertatii Nr 7
1192
Covasna
Sfantu Gheorghe
AMIGO&INTERCOST SRL
Str Caminului Nr 7
1193
Covasna
Sfantu Gheorghe
BERTIS SRL 2
Str Garii Nr 2
1194
Covasna
Sfantu Gheorghe
KLASS MARKET SRL
Str Ciucului Nr 55
1195
Covasna
Sfantu Gheorghe
BERTIS SRL 1
Str Grigore Balan Nr 33
1196
Covasna
Sfantu Gheorghe
BERTIS SRL 3
Str Presei Nr 5
ALIMENTATIE PUBLICA TERA
1197
Covasna
Sita Buzaului
COM SRL
Str Berzei Nr 1
1198
Covasna
Sita Buzaului
COMERT LUCI SRL
Str Principala Nr 158
1199
Covasna
Talisoara
PREST COM FRUSZO SRL
Str Principala Nr 186
1200
Covasna
Targu Secuiesc
AMIGO&INTERCOST SRL
Str Margaretei Nr 5
1201
Covasna
Targu Secuiesc
BERTIS SRL 8
Str Dosza Gyorgy Nr 43
1202
Covasna
Targu Secuiesc
IMPERIUM SRL
Str Szocs Joszef Nr 7B
1203
Covasna
Targu Secuiesc
BERTIS SRL 9
Str Garii Nr 16
1204
Covasna
Turia
VIOLA SRL
Str Principala Nr 63
1205
Covasna
Turia
KODEK SRL
Str Principala Nr 825
1206
Covasna
Valea Crisului
MOLNAR B MELINDA II
Str Principala Nr 334
1207
Covasna
Valea Seaca
LUKACS COMPANY SRL
Str Principala Nr 41
1208
Covasna
Varghis
BRATYO IMPEX SRL-2
Str Principala Nr:611
1209
Covasna
Varghis
BRATYO IMPEX SRL
Str. Principala Nr:173
1210
Covasna
Zabala
SOLOMON SERGIU-NICOLAE
Str Principala Nr 849B
1211
Covasna
Zagon
CASA VERDE SRL 2
Str Principala Nr 516
1212
Harghita
Armaseni
KALITKA
Str.Principala Nr.117/A
1213
Harghita
Balan
IND COM
Str.1 Decembrie Nr.30/A
CONSUMCOOP BILBOR SOC.
1214
Harghita
Bilbor
COOP.
Str.Centru.Nr.490
1215
Harghita
Borsec
MAROPLAST SRL - MAGAZIN
Str.Toplitei Nr.10
1216
Harghita
Bradesti
AGROMIX BRADUL
Str.Principala Nr135
1217
Harghita
Carta
FARKAS Z TIBOR
Str.Oltmelyeke Nr.212
1218
Harghita
Carta
FARKAS Z TIBOR 2
Str.Oltmelyeke Nr.390
COZAN-COM S.R.L. -
1219
Harghita
Corbu
MAGAZIN
Str.Principala Nr.353
1220
Harghita
Corund
TOPACO
Str.Principala Nr.595
1221
Harghita
Corund
LEV IMPORT EXPORT
Str Principala Nr571
1222
Harghita
Cristuru Secuiesc
PERFEKT
Str.Libertatii Nr.51
1223
Harghita
Cristuru Secuiesc
AMIGO&INTERCOST AKAC
Str.Orban Balazs Nr.9/E
40
1224
Harghita
Danesti
HARMOPAN
Str.Kozepszeg Nr.588
1225
Harghita
Darju
AMIGO&INTERCOST NARCISZ
Str.Principala Nr.159
1226
Harghita
Feliceni
MINIM TOTH ABC
Str.Principala Nr.104
PLATON ALEXANDRINA
1227
Harghita
Galautas
INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Str.Centru Nr.237
1228
Harghita
Gheorgheni
KATKING MIXT SRL
Cart.Florilor Nr.21
AMIGO&INTERCOST SRL
1229
Harghita
Gheorgheni
MAGAZIN AMIGO
Cart.Bucin Nr.19
1230
Harghita
Gheorgheni
INDUSTRI TRANSILVAN
Str.Nicolae Balcescu Fn
1231
Harghita
Ghimes Faget
CONCORDIA
Str.Principala Nr.166
1232
Harghita
Ghimes Faget
ANDEVITAL
Str.Principala Nr.711
1233
Harghita
Izvoru Mures
MORZSA IMPEX S.R.L. - 1
Str.Principala Nr.332
1234
Harghita
Joseni
VEROLEV PROD SRL
Str.Principala Nr.624
1235
Harghita
Lueta
KRISZTI PRODIMPEX
Str. Principala Nr 968
1236
Harghita
Lueta
FLAMINGO IMPEX
Str.Principala Nr.1135
1237
Harghita
Lunca De Jos
VIRAG LORAND CSABA
Str.Principala Nr.485
1238
Harghita
Lunca De Sus
BODOR JANOS GYORGY
Str.Principala Nr.79
1239
Harghita
Martinis
BORZI PRESCOM
Str. Principala 15
1240
Harghita
Miercurea Ciuc
AMIGO KALASZ
Str,Culmei Nr.12-14
1241
Harghita
Miercurea Ciuc
AMIGO BULEVARD
Str.Szasz Endre Nr.7
1242
Harghita
Miercurea Ciuc
AMIGO OCEAN
Str.Timisoarei Nr.26
1243
Harghita
Miercurea Ciuc
AMIGO TUDOR
Str,Fratiei Nr.24
1244
Harghita
Miercurea Ciuc
IN COM EURO
Str,Kossuth Lajos Nr.10
1245
Harghita
Mugeni
PERFEKT
Str.Principala Nr.309
1246
Harghita
Ocland
AMIGO&INTERCOST
Felszeg 210
1247
Harghita
Odorheiu Secuiesc
AMIGO&INTERCOST
Str.Pietroasei Nr.21
1248
Harghita
Odorheiu Secuiesc
GERZALAN
Str.Rakoczi Ferenc Nr.13
1249
Harghita
Odorheiu Secuiesc
VILY CENTER
Str Victoriei Nr.43
1250
Harghita
Odorheiu Secuiesc
AMIGO&INTERCOST
Str Lemnarilor 1
1251
Harghita
Odorheiu Secuiesc
HABOS PLUSZ
Str Rakoczi Ferenc Nr.12
1252
Harghita
Pauleni
BEA PREST CON
Str.Principala Nr.69
1253
Harghita
Potiond
KALITKA
Str.Principala Nr.51
1254
Harghita
Praid
B L PARK
Str.Principala 1006
1255
Harghita
Praid
COOP CONSUM
Str Principala Nr.147
1256
Harghita
Praid
SNS PRAID
Centru
1257
Harghita
Praid
TRAFFIK A&B COM
Str. Principala, Nr 136
IZSO-UNIVERSAL-COM S.R.L. -
1258
Harghita
Remetea
LAZAREA 1
Str.Principala Nr.275
IZSO-UNIVERSAL-COM S.R.L. -
1259
Harghita
Remetea
REMETEA
Str.Falu Nr31
1260
Harghita
Remetea
SECUREX
Str.Ceres Tibor Nr.17
1261
Harghita
Sandominic
KIPIZO 2
Str,Principala Nr.1934
1262
Harghita
Sandominic
BACS LASZLO
Str.Principala Nr.385
1263
Harghita
Sandominic
INCOMIXT 1
Str.Principala Nr.900
1264
Harghita
Sandominic
KIPIZO 1
Str.Principala Nr.1866
1265
Harghita
Sanmartin
KEMAROZ
Str.Principala Nr.147
1266
Harghita
Soimeni
VAL&E
Str.Principala Nr.168
1267
Harghita
Subcetate
DANA COM-TOTAL SRL
Str.Protopopelie Nr.17/C
1268
Harghita
Subcetate Zetea
BALAZS INTERCOM
Str. Principala Nr 119
1269
Harghita
Suseni
MATE E. ENIKO I.I.
Str.Principala Nr.158
41
1270
Harghita
Tomesti
BACS IMRE
Str.Principala Nr.737
1271
Harghita
Tomesti
PROD BAROTI 1
Str.Principala Nr.471
1272
Harghita
Tomesti
PROD BAROTI 2
Str.Principala Nr.215
1273
Harghita
Tomesti
PROD BAROTI 4
Str.Principala Nr.10
1274
Harghita
Toplita
EXPOCOM-IMPEX SRL
Str.Dealului Fn
1275
Harghita
Toplita
APOSTOL IMPEX SRL
Str.Lunga Nr.282
1276
Harghita
Lunca De Jos
CASA SECUIULUI SRL
Str.Principala Nr.638
1277
Harghita
Tulghes
IERBIFLORA SRL
Str.Centru Nr.351
1278
Harghita
Valea Rece
TANKO ERZSEBET MARTA
Str..Principala Nr.837
1279
Harghita
Varsag
LARICSI
Str.Tisztas
1280
Harghita
Varsag
AUTO DESIGN
Str.Principala Nr.228
1281
Harghita
Vlahita
ALZOCOM TRANSPORT
Str.Republicii Nr.2
1282
Harghita
Vlahita
TINERET SRL
Str Tineretului 1/A
1283
Harghita
Vlahita
MIMI COMIND
Str.Primaveri.Nr12
1284
Harghita
Zetea
PERFEKT
Str Principala 87
1285
Harghita
Zetea
PERFECT CENTRU
Centru
1286
Maramures
Baia Borsa
HANTIG CRISTIAN PETRICA
Str.Unirii,Nr.162
1287
Maramures
Baia Borsa
SUZI STEFI
Str.Mihai Eminescu,Nr.1
1288
Maramures
BOGDAN-VODA
VIOLIV SRL
Str.Principala,Nr.216
1289
Maramures
BORSA
TIG SRL -MARKET
Str.A.I.Cuza,Nr.26
1290
Maramures
BORSA
TIG SRL -MARKET
Str.Preluca Tatarilor,Nr.3
1291
Maramures
BORSA
BURBON
Str.Bujorului,Nr.3D,Borsa
1292
Maramures
BORSA
TIMIS G.LIVIA
Str.Victoriei,Nr.189B,Borsa
1293
Maramures
BORSA
MIHALI STEFAN
Str.Sarca,Nr.12,Borsa
1294
Maramures
BORSA
FERESTEAN VASILE
Str.Bogdan Voda,Nr.54A
1295
Maramures
BORSA
STIRBU SRL
Str.V.Alexandri,Nr.146A
1296
Maramures
BORSA
MIHALI T. PARASCA
Str.Garlei,Nr31,Borsa
1297
Maramures
MOISEI
SC LUNCA G.I. SRL
Str.Principala,Nr.265
1298
Maramures
REPEDEA
GAT C. IOAN
Str.Principala,Nr.276
1299
Maramures
VISEU DE JOS
POP FLOARE
Str.Principala,Nr.849
1300
Maramures
VISEU DE JOS
UNIVERSAL 91
Str.Principala,Nr.
1301
Maramures
VISEU DE JOS
TAMAS FLOARE
Str.22 Decembrie,Nr.S23
1302
Maramures
VISEU DE SUS
ROMAN CORINA
Str.Arsita,Nr.102C
1303
Maramures
VISEU DE SUS
TOMOIAGA D. FIRUTA
Str.Iuliu Maniu,Nr.24
1304
Maramures
BORSA
TIG SRL -MARKET
Str.Victoriei,Bl.48
1305
Maramures
MOISEI
DURLICAU LIBRA
Str.Unirii,Nr64,Borsa
1306
Maramures
MOISEI
GOGUNELA
Str.Principala,Nr.8583B,Moisei
1307
Maramures
SACEL
HUZA NASTACA
Str.Principala,Nr.930
1308
Maramures
VISEU DE JOS
SC GAVMAR SRL
Str.Principala,Nr.642
1309
Maramures
VISEU DE SUS
MAGAZIN ABC COMAN
Str.22 Decembrie,Bl.T4
1310
Maramures
VISEU DE SUS
LRD SRL
Str.Tiptarai,Nr.256
1311
Maramures
Manastirea
Ronelu Srl
Str.Principala 21
1312
Maramures
Calinesti
Scc Mag.Mixt.4 Calinesti
Str. Principala 4
1313
Maramures
Lunca La Tisa
Miron Nicolae Srl
Str.Principala 144
1314
Maramures
Sighetu Marmatiei
Mirecarm Srl
Str.Avram Iancu 16
1315
Maramures
Sat Sugatag
Viohot Srl
Str.Principala 117
1316
Maramures
Sighetu Marmatiei
Sabadas Daniela srl
Cartier Alexandru Ivasiuc 55
1317
Maramures
Sighetu Marmatiei
Alimad The Future
Cartier Unirii Bl 28
1318
Maramures
Sighetu Marmatiei
Apan Anuta Srl
Str. Popa Lupu 60
1319
Maramures
Sighetu Marmatiei
Draliv Srl
Str Bogdan Voda 81
42
1320
Maramures
Breb
Mandra Vasile
Str. Principala 79
1321
Maramures
Desesti
V-Roman Srl
Str. Principala 133
1322
Maramures
Ocna Sugatag
Asiom Srl
Str.Ilie Lazar 132
1323
Maramures
Sarasau
Sarpanif srl
Str.Principala 1
1324
Maramures
Sighetu Marmatiei
Calin Gheorghe
Str.Campu Negru 145
1325
Maramures
Sighetu Marmatiei
Harabula Srl
Str. Unurii Bl a1
1326
Maramures
Sighetu Marmatiei
Dancing Srl
Str.Titu Maiorescu14
1327
Alba
Bistra
RIVALY CH
Str. Calea Turzii, Nr 88B, Bistra
1328
Alba
Mogos
REMUS
Str.Centru 55
1329
Mures
Breaza
ALIMENTARA LA BRESC
Principala 404
1330
Olt
Brebeni
ABRAZIV
Principala, 220
1331
Olt
Rusanesti
ADAMIMI
Principala, 60
1332
Olt
Caracal
ADEMAG ASOCIAT TOTAL
Olteniei, 2B
1333
Olt
Susanii
ADENA BOCSE
Sat Susani De Sus, Principala
1334
Olt
Barasti
ADINA MIHAELA MAGIC
Principala, 233, Sat Ciocanesti
1335
Olt
Margineni
AGROBOB
Principala, 38
1336
Olt
Valea Mare
AGROPROD RECEA
Sat Recea,Principala,15
1337
Olt
Colonesti
ALEXANDRA GARDEN
Sat Maruntei,Str. Scolii,85
1338
Olt
Mogosesti
ALIMENTARA ANDRA
Mogosesti, 57
1339
Olt
Maruntei
ALVIOLUC
Mihnea Turcitu, 27
1340
Olt
Rusanesti
ALX ROM
Principala, 35
1341
Olt
Parscoveni
AMBIENTAL MIXTCOM
Stefan Parscoveanu, 129
1342
Olt
Osica De Sus
ANDORA ROBIAN
Pacii, 71
1343
Olt
Valeni
ANDREEA NELI
Unirii, 114
1344
Olt
Tia Mare,Sat Potlogeni
ANDREEA'S OLD WALNUT
Trandafirilor, 27
1345
Olt
Valeni
ANDREI & LUCAS
Livada Cu Visini, 5, Sat Mandra
1346
Olt
Corabia
ANDREI IONUT GERMINO
Str.Matei Basarab Nr. 39
1347
Olt
Albesti
ANDREI LAVINIA JANA
Str.Albesti Vale,121
1348
Olt
Ianca
ANDREI M. MINEL
Florilor, 11
1349
Olt
Osica de Sus
ANDREI VICTOR
N. IORGA, 7
1350
Olt
Traian
ANTONESCU TOMA
CALEA TRAIAN, 154
1351
Olt
Slatina
APROCOM IMPEX
Ecaterina Teodoroiu, 12
1352
Olt
Valea Mare
VAD SEB
Principala, 573
1353
Olt
Maruntei
ATLAS GEA
N. TITULESCU, 15
1354
Olt
Iancu Jianu
BADEA IOANA
Barbu, 93
1355
Olt
Colonesti
BADOI FLORINA
Sat Maruntei, Scolii, 120
1356
Olt
Ganeasa, Sat Gradistea
BALUTA COSTINEL
Principala, 20
1357
Olt
Izbiceni
BARBU FLORINEL
Nicu Tirs, 6
1358
Olt
Comanca
BARBUMIXT GEORGELCOM
22 Decembrie 1989, 16
1359
Olt
Brancoveni
BAROS FLORIN
Liliacului, 5
1360
Olt
Catane
BASCOVEANU DUMITRU
Dumitru Brumusescu,38
1361
Olt
Visina Noua
BATRANCA AUREL
Intrarea Europei, 9
1362
Olt
Colonesti
BEBICO
Teiului, 4
1363
Olt
Sprancenata
BERCU
Sudului, 218
1364
Olt
Valcele
BIRIN DANIELA
Mandinestilor, 80
1365
Olt
Craciunei
BITER BN
Principala
1366
Olt
Danicei
BIZANT
Dealul Launele, 161
1367
Olt
Cepari
BREAZU IOANA
PRINCIPALA, SAT STOICULESTI
1368
Olt
Giuvarasti
BUNEA GICA
Principala, 22
1369
Olt
Studina
BURDA ECATERINA
I.L.CARAGIALE, 94
43
1370
Olt
Traianu
BUTUSINA IOANA
Principala, Langa Primarie
1371
Olt
Negreni
CABARET
Negreni, 78
1372
Olt
Valcele
CALATORUL 2008
Principala, Centru
1373
Olt
Sprancenata
CATA VAL POP COSTA
PRINCIPALA, 17
1374
Olt
Bals
CATREL
N. Balcescu, 133
1375
Olt
Caracal
CERES
Bicazului,1
1376
Olt
Caracal
CHERIK LUCACOM
Plopilor, 6
1377
Olt
Crampoia
CHIRITA FLOREA
PRINCIPALA,123
1378
Olt
Stefan Cel Mare
CIORAIA ODEROM
Principala, 45
1379
Olt
Valeni
CIUCA GABRIEL
Principala, 28
1380
Olt
Maruntei
CLAUDYO CRYSYON CONS
Mihnea Turcitu, 131
1381
Olt
Studina
COLAC MIHAIL GABRIEL
I.L. Caragiale, 92
1382
Olt
Tufeni
CONGO
Pitestiului, 127A
1383
Olt
Parscoveni
CONOPAN VASILICA
Stefan Parscoveanu, 13
1384
Olt
Giuvarasti
CONTUR GONU
Giuvarasti
1385
Olt
Crampoia
CONVIR GRUP
Principala, 67
1386
Olt
Spineni
COOP CONSUM SPINENI
Principala, 70
1387
Olt
Margineni
COOP. CONSUM MARGINENI
Principala, 96
1388
Olt
Tatulesti
COSMIN ALEXIA FOREST
Principala,34
1389
Olt
Bucinisu
COSMINA IULIUS
Viitorului, 4
1390
Olt
Cepari
COSTACHE ANA
Cepari, 38
1391
Olt
Tatulesti
COSTIANA
Principala, 168
1392
Olt
Albesti
CRETU FLORENTINA
Principala,25
1393
Olt
Corabia
CRISTINA MIHAELA IULMAR
Bd. 1 Mai, 57
1394
Olt
Colonesti
CSC TRADE
Izlaz, 34
1395
Olt
Valea Mare
CXV ADINUTA
Florilor, 13
1396
Olt
Tufeni
DAVID & DEEA
Stoborului, 138
1397
Olt
Potcoava
DELTA CONSTANTIN
Principala, 168
Drum Judetean 546 - Str. Principala,
1398
Olt
Coteana
DESPAN ALEXANDRA ROXANA
38
1399
Olt
Redea
DIACONU VASILE
Sarbeniei, 23, Sat Redea
1400
Olt
Lalosu
DINCA MARIA
Berbesti, 102
1401
Olt
Brastavatu
DINU CAMELIA
Mihai Viteazu, 37
1402
Olt
Maruntei
DINU GH. RODICA
Mihnea Turcitu, 163
1403
Olt
Vilcele
DISTIL DIRECT IMPORTANT
Sat Barcabesti, Barcanestilor, 116
1404
Olt
Osica de Sus
DOBRITOIU CRISTINA
SCOLII, 11, TOMENI
1405
Olt
Draganesti
DOGARU ALEXANDRU DANIEL
Dumbrava, 36
1406
Olt
Cilieni
DOLCIL
Marcel Olteanu, 93
1407
Olt
Valea Mare
DO-RA DRAGNEA
Principala, 88
1408
Olt
Piatra Olt
DOROBANTU
Ceferistului, 99
1409
Olt
Leotesti
DRAGOMIR GEORGE
Leotesti, 53
1410
Olt
Comani
DUIULEASA
Gral. Teiuseanu, 99
1411
Olt
Cepari
DUMITRASCU MARIUS
PRINCIPALA, SUSANI
1412
Olt
Gura Padinii
EDILITARA GURA PADINII
Ghidurea Alexandru, Fn, Sat Nou
1413
Olt
Bals
EFTIMIE ELENA
Teis, 123A
1414
Olt
Bals
EGENOA COM
Ciresului,37
1415
Olt
Slatina
ELCRIS-COM
Ecaterina Teodoroiu, Bl.14
1416
Olt
Caracal
ELEX
Lotrului, 1
1417
Olt
Bobicesti
ELIOPRE
LACULUI, 30, BECHET
1418
Olt
Voineasa
ENCEANU LILIANA
N. Balcescu, 50
44
1419
Olt
Optasi
ENE VASILE COMERT
Principala, 594
1420
Olt
Brebeni
EUROSPEED
Principala, 445
1421
Olt
Maruntei
FAMILY OPTIM PREST
BALCANILOR, 75
1422
Olt
Iancu Jianu
FLOR COM'96
SABIN BALASA, 4
1423
Olt
Baleasa
FLORENTIN PAKA
N. Balcescu
1424
Olt
Slatioara
FLORIN CHIMARCHET
Unirii,133
1425
Olt
Tia Mare
FLORIN MESTERUL TAU
Ctin. Brancoveanu, 27
1426
Olt
Negreni
FLORIN NICOLAE BALAN
Negreni, 117
1427
Olt
Valeni, Sat Mandra
FLORMAND IUSTIN ANDREI
Regina Maria, 165
Obarsia, Sat Campu
1428
Olt
Parului
FLORPET MIXTFLOR
Unirii, 25
1429
Olt
Farcasele
GALETAN
Principala, 186B
1430
Olt
Balteni
GEORGIANA ALINA
Principala, 185
1431
Olt
Draganesti
GEXISTAR
Gradinari, 42
1432
Olt
Cepari
GHEORGHE OPRICA
SECUNDARA, SUSANI
1433
Olt
Lalosu
GHEORGHITA MARINELA
PRINCIPALA, 54
1434
Olt
Izbiceni
GHIDUREA GIGI
Nicu Tirs, 6
1435
Olt
Lalosu
GIMCODEX
Principala, 152
1436
Olt
Potlogeni
GITITA F. TEODORA
Str. Mare, 72
1437
Olt
Cezieni
HAI LA DAICA
Dumitru Cezianu, 65
1438
Olt
Priseaca
IAGARU IONELA
Principala, 78
1439
Olt
Optasi
IDEAL CRISTI
Principala, 224
1440
Olt
Margineni
IDEAL MADCAR
Principala, 110
1441
Olt
Corabia
ILISAR 2018
Teilor, 47
1442
Olt
Parscoveni
INFAL PREST
Principala, 156
1443
Olt
Campu Mare
IORDACHE EUGEN
Sat Campu Mare, Centru
1444
Olt
Corbu
IORDAN CATALIN
Principala, 278
1445
Olt
Craciunei
IOVAMAR NIK
Principala, Centru
1446
Olt
Samburesti
IVAN VIORICA
Principala
1447
Olt
Movileni
IVASCU CLIO
Narcisei, 10B, Sat Bacea
1448
Olt
Obarsia Noua
LA EUG
Eroilpr, 47
1449
Olt
Calui
LA POSTAS CATALIN
PRINCIPALA, POSTA
1450
Olt
Brebeni
LA SERY & LORY
Principala, 57
1451
Olt
Brebeni
LA VLADOI IDEAL INVEST
Principala, 21
1452
Olt
Vulpeni
LORENA DANA MIHSTEF
Decebal, 4
1453
Olt
Soparlita
LUCAMAR
Paul Brataseanu, 25
1454
Olt
Serbanesti
LUIZA ALIDAN
Dumitru Caracostea
1455
Olt
Corabia
LULU LIACOM
1 Mai, 46
1456
Olt
Dobriceni
MADAR ALEXIA
Sabin Balasa, 22A
1457
Olt
Slatina
MADOREX
E. Teodoroiu, 12, Sc.B, Parter
1458
Olt
Scornicesti
MALITEXT
Bd-Ul. Muncii, 6
1459
Olt
Traian
MANCEA IOANA
M. Eminescu, 9
1460
Olt
Scornicesti
MANDA I. IULIAN
Bd. Muncii, 7
1461
Olt
Radomiresti
MARALEX CONS
Vlad Tepes, 14
1462
Olt
Cilieni
MARANCEA N. MARIA
Marancestilor, 853
1463
Olt
Seaca
MARDRY DORISMAR
Sat Tabaci
1464
Olt
Slatina
MARIDAV HAPPY MARKET
Primaverii, Bl. Fa7
1465
Olt
Bals
MARIN DOREL
T. Vladimirescu, 125
1466
Olt
Obarsia
MARINESCU CAMELIA
LIBERTATII, 40
1467
Olt
Brebeni
MARSANEX PLUS
Saltanesti, 33
45
1468
Olt
Iancu Jianu
MATEICA ANISOARA
Barbu Stirbei, 286
1469
Olt
Bucinisu
MECHENICI NICOLAE
Viitorului, 2
1470
Olt
Coteana
MERIDIAN'91
Principala, Drum Comunal, 92
1471
Olt
Serbanesti
METAL TRANS
Narcisei, 10B
1472
Olt
Vladila
MICUTU GIMTEO
Cozia, 38
1473
Olt
Baleasa
MIHANDRE TRANS
Principala, 72
1474
Olt
Corabia
MILEX DAB GRUP
Gh. Doja, 104A
1475
Olt
Potcoava
MINESCU MARIETA
Zarzarilor, 2
1476
Olt
Dranovatu
MINICOMPLEX
Scorbura, 42
1477
Olt
Bals
MINU COM - MARKET
Nicolae Balcescu
1478
Olt
Tufeni
MIRA CRISMAR
Pitestiului, 223A
1479
Olt
Slatina
MIRACLIP
Prel. Primaverii, Bl. Fa5
1480
Olt
Slatina
MIREILLE ADIFLOR
Primaverii, Bl. Fa1, Sc. C, Parter
1481
Olt
Colonesti
MIU NICOLETA
PRINCIPALA, COLONESTI
1482
Olt
Maruntei
MONACOS MIXT BOGSTEL
MIHNEA TURCITU, 81
1483
Olt
VadaStr.a
MORAT AUREL MARIAN
Cezar Boliac, 72
1484
Olt
Crampoia
MUSA I. MARIAN
Principala, Langa Pod
1485
Olt
Visina Noua
NADIVLAD
Intrarea Europei, 13A
1486
Olt
Lalosu
NAT COMERT
OLTETANI, 64
1487
Olt
Balteni
NATILOR STILL
Inv. Stancu Predescu, 17
1488
Olt
Valeni
NIC VECTRONIC
N. Titulescu, 4
1489
Olt
Morunglav
NICOLAE GEORGE
DEALULUI, 78, SAT BARASTI
1490
Olt
Ianca
NICU V. AURELIAN
Principala, 46
1491
Olt
Obarsia
NIVOLI
Balti, 2
1492
Olt
Barasti De Vede
NYKOMON CENTER
Principala
1493
Olt
Brastavatu
OCOLENESCU IRINEL
Alexandru Predeteanu, 26
1494
Olt
Potcoava
OCTICAR
Principala, Centru
1495
Olt
Bals
OLARU CARMEN LILIANA
T. Vladimirescu, 174
1496
Olt
Lalosu
OLTIMPEX
Principala, 148
1497
Olt
Bals
PADURETU VAIANA
T. Vladimirescu, 8A
1498
Olt
Piatra Olt
PAGALE
Criveni, 24, Sat Criva
1499
Olt
Draganesti
PANA FELICIA
Nicolae Titulescu, 28
1500
Olt
Slatina
PAO
Primaverii, 11
1501
Olt
Stefan Cel Mare
PARVAN FLORINEL
Principala, 34
1502
Olt
Valea Mare
PERLA OLIMP
Preot Voicu, 213
1503
Olt
Corbu
PETCOM TRANS
Principala, 116
1504
Olt
Stavaru
PETCU ALEX
Nucilor, 7
1505
Olt
Sinesti
PETMAR SINESTI
Principala,72
1506
Olt
Cezieni
PISTOL DORINA GICA
Dumitru Cezianu, 32
1507
Olt
Lalosu
POMARU IOANA EUGENIA
Principala, Langa Dispensar
1508
Olt
Bals
PONDOR
Ciresului, 43
1509
Olt
Sinesti
POPA VIOREL
Principala, 68
1510
Olt
Lalosu
POPESCU MARIA
Principala, 256
1511
Olt
Studinita
PRODPAN STUDICOM
1 Decembrie, 9
1512
Olt
Brastavatu
PROMBIAN
A. I. Cuza, Langa Centru
1513
Olt
Studina
PYRAMID RULES
PRINCIPALA, STUDINA
1514
Olt
Valcele
RABOCOM
Principala, 18
1515
Olt
Morunglav
RADU CARMEN
Principala,289
1516
Olt
Cilieni
RAMY & MANU
N. Titulescu, 14
1517
Olt
Brebeni
RECEF
Principala, 222
46
1518
Olt
Corbu
RETRO REDO STIL
Principala, 255
1519
Olt
Sinesti
RUBY & ANDRA
Principala, 40
1520
Olt
Dobrun
S & D CURIER
Drumul Apelor, 36
1521
Olt
Ganeasa
SABI POP
Cornes, 7
1522
Olt
Stefan Cel Mare
SALCIANU
Principala, 445
1523
Olt
Lalosu
SALT WORD
Principala, 207
1524
Olt
Studinita
SAPTE LEI
Traian, 27
1525
Olt
Optasi
SCURTU LUCIAN
Principala,27
1526
Olt
Poboru
SELAMI LILA
Poboru, Langa Politie
1527
Olt
Daneasa
SELECT COMPANY
Mihai Viteazu, 112
1528
Olt
Potcoava
SEPIFAM OIL
Principala, 131
1529
Olt