REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Castiga cu Holsten Fratia Berii!”
Organizata in perioada 01 Octombrie 2018 - 31 Ianuarie 2019
CAPITOLUL I - Organizatorul Campaniei:
1.1
Organizatorul Campaniei promotionale
Castiga cu Holsten Fratia Berii!
(denumita in continuare
Campania promotionala”/„Campania”/„Promotia”) este societatea United Romanian Breweries
Bereprod S.R.L. cu sediul in Bd. Unirii nr.27, bl. 15, sc. 2, et.1, ap. 24, sector 4, Bucuresti, punct de lucru:
Bd. Biruintei nr.89, oras Pantelimon, judetul Ilfov; inregistrata la Registrul Comertului cu J40/ 11906/ 1994,
cod unic de inregistrare RO5857302, reprezentata de societatea Green Owl Management Services SRL,
reprezentata de dl. Shachar Shaine avand functia de administrator, denumita in cele ce urmeaza
„Organizatorul”.
Campania se desfasoara prin intermediul agentiei Tempo Advertising S.R.L., cu sediul social in Bucureşti
Str. Grigore Mora nr. 11 etaj 1, sectorul 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2192/1996, cod de
identificare fiscala CIF RO 8247708, reprezentata prin dna Corina GRIGORIU, în calitate de Administrator,
denumita in cele ce urmeaza „Agentia”.
1.2.
Promotia se va desfasura in locatiile din Romania listate in Anexa 2 la prezentul Regulament, mentionate si
pe website-ul www.fratiaberii.ro (denumite in continuare „Centre de premiere”. De asemenea, informatii cu
privire la „Centrele de premiere” mentionate in Anexa 2 la prezentul Regulament pot fi obtinute la infoline 021/
207.00.04 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si
sarbatorilor legale).
1.3.
Promotia este reglementata si se desfasoara conform dispozitiilor prezentului Regulament oficial - care este
obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul
Regulament, in mod unilateral, inclusiv sub aspectul duratei si a datelor/ termenelor/ oreloe de activare a
Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare de la
momentul aducerii lor la cunostinta publicului, prin publicarea unui anunt in acest sens pe pagina de internet
www.fratiaberii.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta oricand Campania promotionala, in conditiile
mentionate la art.
13.1. de mai jos, numai dupa notificarea prealabila a Participantilor efectuata prin
publicarea unui anunt in acest sens pe pagina de internet www.fratiaberii.ro.
1.4.
Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de
desfasurare a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
in format electronic, prin accesarea website-ului www.fratiaberii.ro
in urma unei solicitari telefonice facute la numarul 021/ 207.00.04.
De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica
021/ 207.00.04 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si
sarbatorilor legale), incepand cu data de 01 octombrie 2018 si pana pe 31 ianuarie 2019.
1.5.
Participantii la Campania promotionala se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament
Oficial al Campaniei
(denumit in continuare "Regulamentul"). Prin participarea la aceasta Campanie,
1
Participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si
conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
CAPITOLUL II - Durata Campaniei si aria de desfasurare:
2.1. Campania se va derula in perioada 01 octombrie 2018 - 31 ianuarie 2019 pe teritoriul Romaniei in toate
Centrele de premiere Participante la Campanie listate pe www.fratiaberii.ro si in Anexa 2 la prezentul
Regulament, cu respectarea programului lor de functionare, in conditiile respectarii prevederilor prezentului
Regulament.
2.2. Participantii pot revendica pana in data de
31 ianuarie
2019 premiile garantate castigate, prezentand
etichetele cu insemne promotionale in Centrele de premiere.
CAPITOLUL III - Dreptul de participare:
3.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minimum 18 ani
impliniti pana la data inceperii Campaniei “Castiga cu Holsten Fratia Berii!” (01 octombrie 2018) cu
domiciliul / resedinta in Romania, care achizitioneaza produse Participante la Campanie pe durata ei de
desfasurare si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
3.2. Persoanele enumerate la art. 3.1. de mai sus si care nu se incadreaza in criteriile de excludere prevazute la
art. 3.3. de mai jos vor fi denumite in cele ce urmeaza „Participanti”.
3.3. Nu au dreptul sa participe la Campanie angajatii Organizatorului, ai societatii Tempo Advertising SRL, ai
societatii Carlsrom Beverage Co SRL (CUI RO6366621, J40/20007/1994), ai Magazinelor Participante si ai
Centrelor de Premiere, rudele de gradul I ale acestora (parinti, copii), sotul sau sotia angajatilor companiilor
enumerate anterior.
CAPITOLUL IV - Produsele Participante la Campanie:
4.1. Produsul Participant la aceasta Campanie este sticla Holsten Pilsner de 2,5 L PET cu insemne promotionale,
asa cum sunt prezentate vizual in Anexa 3 la prezentul Regulament, respectiv:
4.1.1.
eticheta promotionala a sticlei Holsten Pilsner de 2.5 L PET;
4.1.2.
eticheta pe care este aplicat un autocolant
(sticker) promotional care anunta campania
promotionala atasata sticlei Holsten Pilsner de 2.5 L PET;
Etichetele promotionale mentionate la punctele 4.1.1. si 4.1.2. de mai sus (denumite „etichete cu
insemne promotionale”) trebuie dezlipite de pe Produsele participante achizitionate si pastrate de
Participanti pentru validare si inmanarea premiilor garantate.
4.2. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate,
Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio
circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei
promotionale.
4.3. Produsele Participante la Campanie sunt disponibile in limita stocului existent.
2
CAPITOLUL V - Mecanismul Campaniei:
5.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze din Magazinele Participante, in
timpul perioadei de desfasurare a Campaniei, minim 5 (cinci) produse Participante.
5.2. Ulterior achizitionarii a 5 Produse Participante, Holsten Pilsner PET 2.5L, Participantul trebuie sa colecteze
cele 5 etichete cu insemne promotionale aferente produselor achizitionate si sa le predea la Centrul de
Premiere din incinta Magazinelor Participante. Centrele de Premiere sunt mentionate in Anexa 3 la prezentul
Regulament.
Prin prezentarea in Centrele de Premiere cu 5 insemne promotionale de corp Holsten Pilsner PET 2.5L si
daca sunt indeplinite conditiile de la art. 3 de mai sus, Participantul va fi pus in posesia premiului (1 PET
Holsten Pilsner 2.5 L), in limita stocului de premii alocat fiecarui Centru de Premiere din incinta Magazinului
Participant.
5.3. Un Participant poate castiga un numar nelimitat de premii in cadrul acestei Campanii.
CAPITOLUL VI - Premiile oferite in cadrul Campaniei:
6.1.
In cadrul acestei promotii se va acorda un numar de premii constand in:
Premii
Cantitate
Cost total LEI
Sticla Holsten Pilsner de 2,5 L PET
250.000
LEI 1.750.000
TOTAL COST PREMII
250.000
LEI 1.750.000
cu TVA si impozit inclus
6.2.
Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 1.750.000 LEI (TVA inclus).
6.3.
Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor sau natura
acestora. Castigatorii din cadrul Campaniei sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda
drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.
6.4.
Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri si/ sau servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor
in bani.
6.5.
In cadrul campaniei promotionale se vor acorda 250.000 premii. Organizatorul garanteaza remiterea premiilor
in limita numarului de premii prevazut la art. 6.1. de mai sus. Stocul de premii va putea fi suplimentat prin
decizie unilaterala si discretionara a Organizatorului.
6.6.
In cazul in care din orice motiv, independent de Organizator si de Magazinele Participante potentialii
castigatori nu prezinta etichetele cu insemnele promotionale necesare validarii premiilor garantate, la
momentul ridicarii din Centrele de Premiere), se considera ca au renuntat in mod irevocabil la acestea si nu
pot invoca niciun drept in acest sens. Orice reclamatie referitoare la premiu, ulterioara ridicarii sale, nu va fi
luata in considerare. Odata cu predarea premiului catre castigator Organizatorul este eliberat de orice
obligatie care rezulta din Regulament, cu privire la acordarea acestora.
6.7.
In cazul in care vor exista premii nerevendicate pana la finalul acestei Campanii, conform prevederilor
Regulamentului, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.
3
CAPITOLUL VII - Validarea castigatorilor si acordarea premiilor:
7.1. Pentru a participa la prezenta Campanie, in vederea acordarii premiilor, Participantii trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
a. sa fie eligibili pentru participare in conformitate cu prevederile art. 3 de mai sus;
b. sa cumpere orice produs Participant Holsten, cu semnalizare promotionala, conform articolului 4.1;
c. sa colectioneze 5 etichete cu insemne promotionale Holsten Pilsner PET 2.5L si sa prezinte cu ele in
Centrele de Premiere mentionate in Anexa 2 la Regulament.
7.2. Participantii isi asuma intreaga responsabilitate pentru pierderea, falsificarea si/ sau deteriorarea etichetelor
cu insemne promotionale a produselor Participante sau pentru orice alt act de natura sa fraudeze mecanismul
de desfasurare a Campaniei.
7.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii prin
eludarea mecanismului de Campanie, Organizatorul are dreptul de a pretinde daune interese, pe baza
dovezilor existente.
7.4. Castigatorii vor fi desemnati pe loc.
CAPITOLUL VIII. - Anuntarea castigatorilor si acordarea premiilor
8.1.
Organizatorul e responsabil de implementarea Campaniei in ceea ce priveste premiile in bere.
Premiile constand in PET-uri Holsten Pilsner 2.5L vor fi oferite pe loc in Centrele de Premiere mentionate in
Anexa nr. 2, in schimbul predarii de catre Castigator a celor 5 (cinci) etichete cu insemne promotionale
Holsten Pilsner 2.5L PET.
8.2.
Participantii vor putea intra in posesia premiilor in oricare din Centrele de Premiere mentionate pe pagina de
Internet www.fratiaberii.ro si listate in Anexa 2 a prezentului Regulament. Premiile garantate se pot revendica
de la 01 octombrie pana la data de 31 ianuarie 2019.
8.3.
Participantii care nu se prezinta in Centrele de Premiere pana, cel tarziu, la data de 31 ianuarie 2019, vor
pierde dreptul de revendicare ulterioara a acestor premii.
8.4.
Imediat dupa inmanarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in
temeiul prezentului Regulament cu privire la acordarea premiului.
8.5.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea si poate refuza atribuirea premiului in caz de:
Pierderea si/ sau deteriorarea etichetei cu insemne promotionale; Lipsa autocolantului promotional de
pe eticheta cu insemne promotionale mentionata la art. 4.1.2. de mai sus inseamna ca eticheta
respectiva este deteriorata.
Eventualele dispute ale Participantilor cu terte persoane legate de dreptul de proprietate asupra
etichetelor cu insemne promotionale;
Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului, din motive independente de vointa si
puterea de control a Organizatorului;
Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de participare si validare detaliate in prezentul
Regulament;
Suportarea cheltuielilor de deplasare a castigatorilor necesare pentru a intra in posesia premiilor.
4
CAPITOLUL IX - Taxe si impozite aferente
9.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de costuri, taxe, impozite sau alte restrictii de natura
fiscala ori de alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia.
CAPITOLUL X - Erori, comunicari publicitare necorespunzatoare
10.1. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare punerii participantului in posesia sa, nu vor fi in
responsabilitatea Organizatorului si / sau a Magazinelor Participante/ Centrelor de premiere, cu exceptia celor
referitoare la vicii ascunse ale premiilor care pot fi comunicate pe toata durata duratei de valabilitate a
premiilor. Reclamatiile referitoare la viciile ascunse ale premiilor se vor face in scris, la adresa de email:
office@holstenpilsner.ro. Organizatorul va transmite un punct de vedere Participantului care a formulat
reclamatia, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii reclamatiei.
CAPITOLUL XI - Limitarea raspunderii
11.1. Organizatorul si Magazinele Participante sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de
frauda a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei
Campanii, inclusiv eliminarea Participantului din Campanie.
11.2. In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui castig si/ sau acordarii vreunui premiu, decizia
Organizatorului este definitiva.
11.3. Eventualele contestatii referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate in considerare daca au fost
primite de Organizator pana la data de 15 februarie 2019, orice reclamatii formulate cu depasirea datei
anterior mentionate fiind considerate tardive. Contestatiile vor fi trimise prin posta catre adresa
Organizatorului cu punctul de lucru in Romania, Bucuresti, Sos. Pantelimon Nr 10-12, Sector 2 cu confirmare
de primire, mentionand pe plic Campania promotionala “Castiga cu Holsten Fratia Berii!” organizata in
Centrele de premiere participante in perioada 01 octombrie 2018 - 31 ianuarie 2019.
CAPITOLUL XII - Prelucrarea datelor personale ale Participantilor
12.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
12.2 Detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Anexa
1 a prezentului
Regulament.
CAPITOLUL XIII - Intreruperea Campaniei
13.1. Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora si/ sau caz fortuit astfel cum este definita de lege.
CAPITOLUL XIV- Litigii
5
14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator/Centrele de premiere si Participantii la Campanie se vor rezolva
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente.
6
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Castiga cu Holsten Fratia Berii!”
(“Campania”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -
1.
Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
United Romanian Breweries Bereprod S.R.L. cu sediul in Bd. Unirii nr.27, bl. 15, sc. 2, et.1, ap. 24,
sector
4, Bucuresti, punct de lucru: Bd. Biruintei nr.89, oras Pantelimon, judetul Ilfov; inregistrata la
Registrul Comertului cu J40/ 11906/ 1994, cod unic de inregistrare RO5857302, (denumita in continuare
"Operatorul / Organizatorul")
sau prin intermediul:
Tempo Advertising S.R.L., cu sediul social in Bucureşti Str. Grigore Mora nr. 11 etaj 1, sectorul 1,,
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2192/1996, cod de identificare fiscala CIF RO 8247708, in
calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).
si
MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul
Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de Sub Imputernicit al
Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Sub-Imputernicit”).
Organizatorul va colecta datele cu caracter personal ale Participantilor, la depunerea oricaror reclamatii sau
sesizari ale Participantilor, transmise de acestia la sediul Organizatorului sau la adresa acestuia de email.
Altfel, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Participantilor prin intermediul societatilor
Tempo Advertising S.R.L. si MEDIAPOST HIT MAIL SA care vor colecta date cu caracter personal la
primirea oricaror cereri/ sesizari prin intermediul serviciului Infoline al Campaniei.
Datele cu caracter personal pot fi transmise Organizatorului si de o altă persoană fata de cele mentionate
anterior si care justifică un interes sau este autorizată în temeiul legii.
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate
cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
United Romanian Breweries Bereprod S.R.L., la adresa: Bd. Biruintei nr.89, oras Pantelimon, judetul
Ilfov, telefon: email: office@holstenpilsner.ro;
2.
Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter
personal:
(i)
Nume si prenume;
(ii)
Varsta;
(iii)
Localitatea de domiciliu;
7
(iv)
Numar de telefon mobil;
3.
Scopul procesarii
Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate, fie in mod direct, fie prin
intermediul imputernicitilor Tempo Advertising S.R.L. si Mediapost Hit Mail S.A. in vederea:
- organizarii si desfasurarii Campaniei
- in alte cazuri prevazute de lege
4.
Temeiul juridic al prelucrarii
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului, prin acceptarea de catre persoana vizata a
Regulamentului si a anexelor la acesta.
Datele vor putea fi prelucrate si pentru un interes legitim al Operatorului, în legătură cu constatarea,
exercitarea, apărarea sau executarea pe cale silită a unui drept;
5.
Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite catre:
- Imputernicitii Operatorului - Tempo Advertising S.R.L. si Mediapost Hit Mail S.A
- autoritati publice si instanțe judecătorești sau alte organisme cu activitate jurisdicțională, organe de
cercetare penală in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
6.
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele personale, furnizate de catre Participanti, in cadrul campaniei promotionale, vor fi pastrate timp de
60 de zile de la incheierea Promotiei sau până la soluționarea definitivă a oricăror proceduri judiciare, dacă
va fi cazul și dacă expirarea duratei de stocare precizate anterior intervine în cursul soluționării procedurilor.
7.
Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata
Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i)
dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta
sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea
acestuia;
(ii)
dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii)
dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv)
dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v)
dreptul la restrictionarea prelucrarii;
8
(vi)
dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii)
dreptul la portabilitate a datelor;
(viii)
dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal.
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 021.205.5000, fie
printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bd. Biruintei nr.89, oras
Pantelimon, judetul Ilfov, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: office@holstenpilsner.ro.
8.
Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii
Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In
situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu
varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si
stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti
notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani,
Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
9.
Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui
nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie.
Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de
securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal,
generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea
neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter
personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in
scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre
Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii
premiului.
10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii
Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea
datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice
astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la
cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
11. Alte prevederi
9
Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
10
ANEXA 3
Design-ul caracteristic al Produselor Participante in Campanie si ale materialelor promotionale
PET
2.5L
Eticheta 2,5
L pet nou cu
insemne
promotionale
PET
2.5L
Eticheta 2,5
L pet vechi
Cu insemne
promotionale
Poster
magazine
11
Sticker A4
pentru centru
de premiere
Sticker
promo
Poster centru
de premiere
12
ACT ADITIONAL NR. 1
la
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“Castiga cu Holsten Fratia Berii!”
Organizata in perioada 01 Octombrie 2018 - 31 Ianuarie 2019
Organizatorul campaniei promotionale “Castiga cu Holsten Fratia Berii!” (denumita in continuare „Campania”) este
United Romanian Breweries Bereprod S.R.L., societate cu sediul in Bd. Unirii, nr.27, bl. 15, sc. 2, et.1, ap. 24,
sector 4, Bucuresti, punct de lucru: Bd. Biruintei nr.89, oras Pantelimon, judetul Ilfov; inregistrata la Registrul
Comertului cu J40/ 11906/ 1994, cod unic de inregistrare RO5857302, reprezentata de societatea Green Owl
Management Services SRL, reprezentata de dl. Shachar Shaine avand functia de administrator (denumita in
continuare "Organizatorul”), decide modificarea Regulamentului Campaniei Promotionale “Castiga cu Holsten Fratia
Berii!” (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), in conformitate cu Capitolul 1, alin. 1.3 din Regulamentul
Oficial, dupa cum urmeaza:
I. Se modifica CAPITOLUL XI, denumit “Limitarea raspunderii” si va avea urmatoarele informatii :
11.1. Organizatorul si Magazinele Participante sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de
frauda a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei
Campanii, inclusiv eliminarea Participantului din Campanie.
11.2. In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui castig si/ sau acordarii vreunui premiu, decizia
Organizatorului este definitiva.
11.3. Eventualele contestatii referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate in considerare daca au fost
primite de Organizator pana la data de 15 februarie 2019, orice reclamatii formulate cu depasirea datei
anterior mentionate fiind considerate tardive. Contestatiile vor fi trimise prin posta catre adresa
Organizatorului cu punctul de lucru in Romania, Bd. Biruintei nr. 89, oras Pantelimon, judetul Ilfov cu
confirmare de primire, mentionand pe plic Campania promotionala “Castiga cu Holsten Fratia Berii!”
organizata in Centrele de premiere participante in perioada 01 octombrie 2018 - 31 ianuarie 2019.
Solutionarea contestatiilor se va realiza de catre Organizator in termen de maximum 30 de zile calendaristice
de la primirea acestora, raspunsul fiind transmis in scris, la adresa de corespondenta mentionata de catre
consumator.
Prezentul Act Aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul dispozitiilor
acestuia ramanand neschimbate.
Organizator
United Romanian Breweries Bereprod S.R.L.,
Prin Green Owl Management Services SRL,
Shachar Shaine, Administrator
13