REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Castiga cu Holsten Fratia Berii!”
Organizata in perioada 10 Mai 2019 - 15 Iunie 2019
CAPITOLUL I - Organizatorul Campaniei:
1.1
Organizatorul Campaniei promotionale
Castiga cu Holsten Fratia Berii!
(denumita in continuare
Campania promotionala”/„Campania”/„Promotia”) este societatea United Romanian Breweries
Bereprod S.R.L. cu sediul in Bd. Unirii nr.27, bl. 15, sc. 2, et.1, ap. 24, sector 4, Bucuresti, punct de lucru:
Bd. Biruintei nr.89, oras Pantelimon, judetul Ilfov; inregistrata la Registrul Comertului cu J40/ 11906/ 1994,
cod unic de inregistrare RO5857302, reprezentata prin dl. YAAKOV DAR, în calitate de Administrator avand
functia de administrator, denumita in cele ce urmeaza „Organizatorul”.
1.2.
Promotia se va desfasura in locatiile din Romania listate in Anexa 2 la prezentul Regulament, mentionate si
pe website-ul www.fratiaberii.ro (denumite in continuare „Centre de premiere”).
1.3.
Promotia este reglementata si se desfasoara conform dispozitiilor prezentului Regulament oficial - care este
obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul
Regulament, in mod unilateral, inclusiv sub aspectul duratei si a datelor/ termenelor/ orelor de activare a
Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare de la
momentul aducerii lor la cunostinta publicului, prin publicarea unui anunt in acest sens pe pagina de internet
www.fratiaberii.ro.
1.4.
Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de
desfasurare a Campaniei, in format electronic, prin accesarea website-ului www.fratiaberii.ro
De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica
021/ 021.205.50.00 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17:00 (cu exceptia zilelor libere
legale si sarbatorilor legale), incepand cu data de 10 mai 2019 si pana pe 15 iunie 2019.
1.5.
Participantii la Campania promotionala se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament
Oficial al Campaniei
(denumit in continuare "Regulamentul"). Prin participarea la aceasta Campanie,
Participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si
conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
CAPITOLUL II - Durata Campaniei si aria de desfasurare:
2.1. Campania se va derula in perioada 10 Mai 2019 - 15 Iunie 2019 pe teritoriul Romaniei in toate Centrele de
premiere Participante la Campanie listate pe www.fratiaberii.ro si in Anexa 2 la prezentul Regulament, cu
respectarea programului lor de functionare, in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament.
2.2. Participantii pot revendica pana in data de 15 iunie 2019 premiile garantate castigate, prezentand etichetele
cu insemne promotionale in Centrele de premiere.
CAPITOLUL III - Dreptul de participare:
3.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minimum 18 ani
impliniti pana la data inceperii Campaniei “Castiga cu Holsten Fratia Berii!” (10 mai 2019) cu domiciliul /
1
resedinta in Romania, care achizitioneaza produse Participante la Campanie pe durata ei de desfasurare si
care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
3.2. Persoanele enumerate la art. 3.1. de mai sus si care nu se incadreaza in criteriile de excludere prevazute la
art. 3.3. de mai jos vor fi denumite in cele ce urmeaza „Participanti”.
3.3. Nu au dreptul sa participe la Campanie angajatii Organizatorului, ai societatii Carlsrom Beverage Co SRL
(CUI RO6366621, J40/20007/1994), ai Magazinelor Participante si ai Centrelor de Premiere, rudele de gradul
I ale acestora (parinti, copii), sotul sau sotia angajatilor companiilor enumerate anterior.
CAPITOLUL IV - Produsele Participante la Campanie:
4.1. Produsul Participant la aceasta Campanie este sticla Holsten Pilsner de 2,5 L PET cu insemne promotionale,
asa cum sunt prezentate vizual in Anexa 3 la prezentul Regulament, respectiv eticheta promotionala a sticlei
Holsten Pilsner de 2.5 L PET.
Etichetele cu insemne promotionale trebuie dezlipite de pe Produsele participante achizitionate si
pastrate de Participanti pentru validare si inmanarea premiilor garantate.
4.2. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate,
Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio
circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei
promotionale.
4.3. Produsele Participante la Campanie sunt disponibile in limita stocului existent.
CAPITOLUL V - Mecanismul Campaniei:
5.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze din Magazinele Participante, in
timpul perioadei de desfasurare a Campaniei, minim 5 (cinci) produse Participante.
5.2. Ulterior achizitionarii a 5 Produse Participante, Holsten Pilsner PET 2.5L, Participantul trebuie sa colecteze
cele 5 etichete cu insemne promotionale aferente produselor achizitionate si sa le predea unui Centru de
Premiere din incinta Magazinelor Participante. Centrele de Premiere sunt mentionate in Anexa 2 la prezentul
Regulament.
Prin prezentarea in Centrele de Premiere cu 5 insemne promotionale de corp Holsten Pilsner PET 2.5L si sub
rezerva indeplinirii conditiilor de la art. 3 de mai sus, Participantul va fi pus in posesia premiului (1 PET
Holsten Pilsner 2.5 L), in limita stocului de premii alocat fiecarui Centru de Premiere din incinta Magazinului
Participant.
5.3. Un Participant poate castiga un numar nelimitat de premii in cadrul acestei Campanii.
CAPITOLUL VI - Premiile oferite in cadrul Campaniei:
6.1. In cadrul acestei promotii se va acorda un numar de premii constand in:
Premii
Cantitate
Cost total LEI
Sticla Holsten Pilsner de 2,5 L PET
138.000
LEI 540.960
2
TOTAL COST PREMII
138.000
LEI 540.960
cu TVA si impozit inclus
6.2.
Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 540.960 LEI (TVA inclus).
6.3.
Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor sau natura
acestora. Castigatorii din cadrul Campaniei sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda
drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.
6.4.
Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri si/ sau servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor
in bani.
6.5.
In cadrul campaniei promotionale se vor acorda 138.000 premii. Organizatorul garanteaza remiterea premiilor
in limita numarului de premii prevazut la art. 6.1. de mai sus. Stocul de premii va putea fi suplimentat prin
decizie unilaterala si discretionara a Organizatorului.
6.6.
In cazul in care din orice motiv, independent de Organizator si de Magazinele Participante potentialii
castigatori nu prezinta etichetele cu insemnele promotionale necesare validarii premiilor garantate, la
momentul ridicarii din Centrele de Premiere), se considera ca au renuntat in mod irevocabil la acestea si nu
pot invoca niciun drept in acest sens. Orice reclamatie referitoare la premiu, ulterioara ridicarii sale, nu va fi
luata in considerare. Odata cu predarea premiului catre castigator Organizatorul este eliberat de orice
obligatie care rezulta din Regulament, cu privire la acordarea acestora.
6.7.
In cazul in care vor exista premii nerevendicate pana la finalul acestei Campanii, conform prevederilor
Regulamentului, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.
CAPITOLUL VII - Validarea castigatorilor si acordarea premiilor:
7.1. Pentru a participa la prezenta Campanie, in vederea acordarii premiilor, Participantii trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
a. sa fie eligibili pentru participare in conformitate cu prevederile art. 3 de mai sus;
b. sa cumpere orice produs Participant Holsten, cu semnalizare promotionala, conform articolului 4.1;
c. sa colectioneze 5 etichete cu insemne promotionale Holsten Pilsner PET 2.5L si sa se prezinte cu ele
in Centrele de Premiere mentionate in Anexa 2 la Regulament.
7.2. Participantii isi asuma intreaga responsabilitate pentru pierderea, falsificarea si/ sau deteriorarea etichetelor
cu insemne promotionale a produselor Participante sau pentru orice alt act de natura sa fraudeze mecanismul
de desfasurare a Campaniei.
7.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii prin
eludarea mecanismului de Campanie, Organizatorul are dreptul de a pretinde daune interese, pe baza
dovezilor existente.
7.4. Castigatorii vor fi desemnati pe loc.
CAPITOLUL VIII. - Anuntarea castigatorilor si acordarea premiilor
8.1. Organizatorul e responsabil de implementarea Campaniei in ceea ce priveste premiile in bere.
Premiile constand in PET-uri Holsten Pilsner 2.5L vor fi oferite pe loc in Centrele de Premiere mentionate in
3
Anexa nr. 2, in schimbul predarii de catre Castigator a celor 5 (cinci) etichete cu insemne promotionale
Holsten Pilsner 2.5L PET.
8.2.
Participantii vor putea intra in posesia premiilor in oricare din Centrele de Premiere mentionate pe pagina de
Internet www.fratiaberii.ro si listate in Anexa 2 a prezentului Regulament. Premiile garantate se pot revendica
de la 10 mai 2019 pana la data de 15 iunie 2019.
8.3.
Participantii care nu se prezinta in Centrele de Premiere pana, cel tarziu, la data de 15 iunie 2019, vor pierde
dreptul de revendicare ulterioara a acestor premii.
8.4.
Imediat dupa inmanarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in
temeiul prezentului Regulament cu privire la acordarea premiului.
8.5.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea si poate refuza atribuirea premiului in caz de:
Pierderea si/ sau deteriorarea etichetei cu insemnele promotionale;
Eventualele dispute ale Participantilor cu terte persoane legate de dreptul de proprietate asupra
etichetelor cu insemne promotionale;
Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului, din motive independente de vointa si
puterea de control a Organizatorului;
Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de participare si validare detaliate in prezentul
Regulament;
Suportarea cheltuielilor de deplasare a castigatorilor necesare pentru a intra in posesia premiilor.
CAPITOLUL IX - Taxe si impozite aferente
9.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de costuri, taxe, impozite sau alte restrictii de natura
fiscala ori de alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia.
CAPITOLUL X - Erori, comunicari publicitare necorespunzatoare
10.1. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare punerii participantului in posesia sa, nu vor fi in
responsabilitatea Organizatorului si / sau a Magazinelor Participante/ Centrelor de premiere, cu exceptia celor
referitoare la vicii ascunse ale premiilor care pot fi comunicate pe toata durata duratei de valabilitate a
premiilor. Reclamatiile referitoare la viciile ascunse ale premiilor se vor face in scris, la adresa de email:
office@tuborg.ro. Organizatorul va transmite un punct de vedere Participantului care a formulat reclamatia, in
termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii reclamatiei. Participantii care formuleaza reclamatiile se
vor identifica prin transmiterea, catre Organizator, a urmatoarelor date: nume, prenume, adresa de domiciliu,
data nasterii, adresa email, numar de telefon.
CAPITOLUL XI - Limitarea raspunderii
11.1. Organizatorul si Magazinele Participante sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de
frauda a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei
Campanii, inclusiv eliminarea Participantului din Campanie.
11.2. In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui castig si/ sau acordarii vreunui premiu, decizia
Organizatorului este definitiva.
4
11.3. Eventualele contestatii referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate in considerare daca au fost
primite de Organizator pana la data de 30 iunie 2019, orice reclamatii formulate cu depasirea datei anterior
mentionate fiind considerate tardive. Contestatiile vor fi trimise prin posta catre adresa Organizatorului cu
punctul de lucru in Romania, Bucuresti, Sos. Pantelimon Nr 10-12, Sector 2 cu confirmare de primire,
mentionand pe plic Campania promotionala “Castiga cu Holsten Fratia Berii!” organizata in Centrele de
premiere participante in perioada 10 Mai - 15 Iunie 2019. Participantii care formuleaza reclamatiile se vor
identifica prin transmiterea, catre Organizator, a urmatoarelor date: nume, prenume, adresa de domiciliu, data
nasterii, adresa email, numar de telefon.
CAPITOLUL XII - Prelucrarea datelor personale ale Participantilor
12.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
12.2 Detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Anexa
1 a prezentului
Regulament.
CAPITOLUL XIII - Intreruperea Campaniei
13.1. Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora si/ sau caz fortuit astfel cum este definita de lege.
Organizatorul va anunta participantii cu privire la intreruperea campaniei, prin publicarea unui anunt pe
pagina de Internet mentionata la art. 1.3. de mai sus.
CAPITOLUL XIV- Litigii
14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator/Centrele de premiere si Participantii la Campanie se vor rezolva
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente.
ORGANIZATOR
Societatea UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL
Prin administrator - dl. YAAKOV DAR
5
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Castiga cu Holsten Fratia Berii!”
(“Campania”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -
1.
Date privind operatorul de date cu caracter personal
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
United Romanian Breweries Bereprod S.R.L. cu sediul in Bd. Unirii nr.27, bl. 15, sc. 2, et.1, ap. 24,
sector
4, Bucuresti, punct de lucru: Bd. Biruintei nr.89, oras Pantelimon, judetul Ilfov; inregistrata la
Registrul Comertului cu J40/ 11906/ 1994, cod unic de inregistrare RO5857302, (denumita in continuare
"Operatorul / Organizatorul")
Organizatorul va colecta datele cu caracter personal ale Participantilor, la depunerea oricaror reclamatii sau
sesizari ale Participantilor, transmise de acestia la sediul Organizatorului sau la adresa acestuia de email.
Datele cu caracter personal pot fi transmise Organizatorului si de o altă persoană fata de cele mentionate
anterior si care justifică un interes sau este autorizată în temeiul legii.
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate
cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
United Romanian Breweries Bereprod S.R.L., la adresa: Bd. Biruintei nr.89, oras Pantelimon, judetul
Ilfov, telefon: email: office@tuborg.ro;
Organizatorul se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și
al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).
2.
Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In scopurile indicate la punctul 3 de mai jos, Operatorul va prelucra de la participanti urmatoarele categorii
de date cu caracter personal:
(i)
Nume si prenume;
(ii)
Data nasterii;
(iii)
Adresa de domiciliu;
(iv)
Numar de telefon;
(v)
Adresa de email
Orice alte categorii de date cu caracter personal transmise de participanti cu ocazia formularii unor
observatii/sesizari vor fi sterse/ distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare ale Operatorului.
3.
Scopurile si temeiurile juridice ale procesarii de date cu caracter personal
6
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri si conform temeiurilor descrise la literele
a) - b) de mai jos, respectiv obligatia legala [art. 6 alin 1, litera c) din GDPR] si interesul legitim [art. 6 alin 1,
litera f) din GDPR]:
a) Soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei; pentru formularea
de aparari în instanță/in fata altor organe cu activitate jurisdictionala și/sau proceduri judiciare sau
administrative, în legătură cu constatarea, exercitarea, apărarea sau executarea pe cale silită a unui drept;
(interesul legitim al Operatorului)
b) verificarea varstei minime de participare la Campanie (Campania presupune promovarea unor bauturi
alcoolice, atribuirea inter alia a unor premii constand in bauturi alcoolice); activități de arhivare, dacă sunt
cerute de legislație (obligatie legala a Operatorului)
4.
Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite catre:
- autoritati publice si instanțe judecătorești sau alte organisme cu activitate jurisdicțională, organe de
cercetare penală.
5.
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele personale, furnizate de catre Participanti, in cadrul Campaniei, vor fi pastrate timp de 60 de zile de la
incheierea Campaniei sau până la soluționarea definitivă a oricăror proceduri judiciare, dacă va fi cazul și
dacă expirarea duratei de stocare precizate anterior intervine în cursul soluționării procedurilor.
6.
Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata
Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i)
dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta
sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea
acestuia;
(ii)
dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii)
dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv)
dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v)
dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi)
dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii)
dreptul la portabilitate a datelor;
(viii)
dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal.
7
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 021.205.5000, fie
printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bd. Biruintei nr.89, oras
Pantelimon, judetul Ilfov, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: office@holstenpilsner.ro.
7.
Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii
Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In
situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de
18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/
Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor
date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/
distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
8.
Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui
nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La
evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea
datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea,
modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise,
stocate sau prelucrate.
9.
Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii
Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea
datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice
astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la
cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
10. Alte prevederi
Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
8
ANEXA 2
Lista Centrelor de Premiere
Pe durata Campaniei, premiile constand in PET-uri Holsten Pilsner 2.5L se pot ridica din urmatoarele Centre de
Premiere Participante:
JUDET
LOCALITATE
DENUMIRE SOCIETATE CLIENT
ADRESA CLIENT
SUCEAVA
PALTINOASA
ADELFI
Str. PRINCIPALA, Nr. 152A
SUCEAVA
DOROTEIA
ALMALEX DORALY
Str.PRINCIPALA
SUCEAVA
SUCEAVA
ALY AMADEUS
BURDUJENI, SUCEAVA
SUCEAVA
MARETEI
BEDICOV V.VERONICA
Str.PRINCIPALA
SUCEAVA
BAISESTI
CIURLA ASIG.
Str.PRINCIPALA
SUCEAVA
IACOBENI
COLOANA 2
DN 17, IACOBENI
SUCEAVA
VATRA DORNEI
COLOANA MARKET
22 DECEMBRIE, VATRA DORNEI
SUCEAVA
DOLHASCA
COM FLOR
CENTRU,Str.PRINCIPALA
SUCEAVA
VAMA
COMANA MARIS
Str. PRINCIPALA, VAMA
Str. LUCEAFĂRULUI FN, VATRA
VATRA DORNEI
SUCEAVA
CONSACT2
DORNEI
SUCEAVA
PLOPENI
CORMIH
Str. SUCEVEI, Nr. 76
SUCEAVA
FALTICENI
DEGAD
Str.REPUBLICII
SUCEAVA
CIOCANESTI
DEIUTA 90
Str. PRIMĂRIEI, CIOCANESTI
SUCEAVA
TODIRESTI
EMICORAD
Str.PRINCIPALA
SUCEAVA
SUCEAVA
EXCELENT
Str. PACII, SUCEAVA
SUCEAVA
MARGINEA
FARGAMA
Str. PRINCIPALA
SUCEAVA
FUNDU MOLDOVEI
FAVORIT
Str. PRINCIPALĂ, FUNDU MOLDOVEI
SUCEAVA
MANOLEA
FILIUM
Str.PRINCIPALA
SUCEAVA
ANTOCENI
FRAPINELA
Str. PRINCIPALA
SUCEAVA
DRAGUSENI
FRAPINELA
E85,Str.PRINCIPALA
SUCEAVA
FALTICENI
FREZIA-SCC-GHINITA
B-DUL PLUTONIER GHINITA
CAMPULUNG
Str. STADION, CÂMPULUNG
SUCEAVA
MOLD.
GEORGLEN
MOLDOVENESC
SUCEAVA
CAPU CODRULUI
GHECRISPOL
Str. PRINCIPALA
SUCEAVA
BERCHISESTI
GIDAROMI
CENTRU
SUCEAVA
PUTNA
GIVASTEL
Str. PRINCIPALA 528B
SUCEAVA
BRODINA
HOCHIAN
Str. PRINCIPALA
SUCEAVA
HANTESTI
IF BURDA LUCIAN
Str. Str.AMTA, HANTESTI
SUCEAVA
SERBAUTI
II MURARIU STEFAN
Str. PRINCIPALA, Nr. 469A,
SUCEAVA
SLOBOZIA SUCEVEI
IF ONOFREI ELENA
Str.CURBA
SUCEAVA
HOLDA
II ALUPEI GEORGETA
Str.PRINCIPALĂ ,HOLDA
SUCEAVA
COJOCI
II ATODIRESEI CHIRILEANU
Str. RARAULUI
SUCEAVA
FRUMOSU
II NIGA MARIOARA
Str. PRINCIPALA
SUCEAVA
PROBOTA
II PIRIIALA FLORIN
Str.PRINCIPALA
SUCEAVA
CALINESTI
II PROTIUC ALINA
Str. BISERICII
SUCEAVA
SUCEAVA
II VALEANU CARMEN-IOANA
Str. PRINCIPALA, Nr. 299
SUCEAVA
SUCEAVA
IORGOS
Str. CALEA BURDUJENI, SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
LIRIKA MARKET
Str. TINERETULUI, SUCEAVA
SUCEAVA
OStr.A
M&ADI NOStr.ADAMUS
OStr.A,LA PARTER BLOC
SUCEAVA
SUCEAVA
MARKET ALBINA
Str. ZORILOR, SUCEAVA
SUCEAVA
PIRTESTI DE SUS
MARTISORUL
INTERSECTIE CU SOLCA
SUCEAVA
VOLOVAT
MATCOM
Str. PRINCIPALA, Nr. 978
SUCEAVA
SADOVA
MIDELON
Str. PRINCIPALA, Nr. 502A
9
SUCEAVA
MANOLEA
MIFADO
Str.PRINCIPALA
SUCEAVA
SUCEAVA
MIHALEX
Str. CALEA OBCINILOR
SUCEAVA
SUCEAVA
MIHALEX
Str. MARASESTI
SUCEAVA
DORNA CANDRENI
MOLDCAN2
Str. PRINCIPALĂ, DORNA CANDRENI
SUCEAVA
POIANA NEGRII
MOLDCAN3
Str. FABRICII, POIANA NEGRII
SUCEAVA
BALACEANA
NEGREAJR
Str. PRINCIPALA
SUCEAVA
ZVORASTEA
NICOLASEB
CENTRU, ZVORASTEA
SUCEAVA
PROBOTA
NICOSIMANI
Str.PRINCIPALA
SUCEAVA
CACICA
NICUTARI
Str. PRINCIPALA
SUCEAVA
CRUCEA
NOSTIM STAR
Str. PRINCIPALĂ, CRUCEA
SUCEAVA
SUCEAVA
NUCUSORUL 1
Str. NARCISELOR, SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
NUCUSORUL 2
Str. LUCEAFARULUI, SUCEAVA
SUCEAVA
BERCHISESTI
PARPOP
Str. DANIIL ONIGA
SUCEAVA
SIRET
PFA BOACA LACRAMIOARA
Str. LATCU VODA 57
SUCEAVA
RADAUTI
PRISMA
Str. IACOB ZADIK
CAMPULUNG
CALEA BUCOVINEI, CÂMPULUNG
SUCEAVA
MOLD.
ROXAMIN
MOLDOVENESC
SUCEAVA
VOLOVAT
SAT COM
Str.PRINCIPALA
SUCEAVA
GURA HUMORULUI
SIMERCOM
B-DUL BUCOVINEI,BL.7,SC.B
SUCEAVA
GURA HUMORULUI
SIMERCOM
Str.CASTANELOR,LANGA GARA
MANASTIREA
SUCEAVA
HUMORULUI
SIMERCOM BACANIE
Str. PRINCIPALA
SUCEAVA
BROSTENI
SIMOS
CENTRU, BROSTENI
SUCEAVA
BOGDANESTI
SIMOS COM
Str.PRINCIPALA,LANGA POLITIE
SUCEAVA
FALTICENI
SIMOS COM
Str.MAIOR IOAN
SUCEAVA
MALINI
SIMOS COM
Str.PRINCIPALA
SUCEAVA
VICOVU DE SUS
STINOR
CALEA CERNAUTI 289B
SUCEAVA
MARGINEA
TRADE AXXA
Str.PRINCIPALA.Nr.1048
SUCEAVA
VICOVUL DE SUS
TREI PITICI
Str. PRINCIPALA
SUCEAVA
VALEA MOLDOVEI
VRABIUTA
Str. PRINCIPALA, Nr. 376
Olt
Brebeni
ABRAZIV
Principala, 220
Olt
Rusanesti
ADAMIMI
Principala, 60
Olt
Caracal
ADEMAG ASOCIAT TOTAL
Olteniei, 2B
Olt
Susanii
ADENA BOCSE
Sat Susani De Sus, Principala
Olt
Barasti
ADINA MIHAELA MAGIC
Principala, 233, Sat Ciocanesti
Olt
Margineni
AGROBOB
Principala, 38
Olt
Valea Mare
AGROPROD RECEA
Sat Recea,Principala,15
Olt
Brastavatu
ALDEA TITICA
Bujorului, 25
Olt
Colonesti
ALEXANDRA GARDEN
Sat Maruntei,Str. Scolii,85
Olt
Mogosesti
ALIMENTARA ANDRA
Mogosesti, 57
Olt
Maruntei
ALVIOLUC
Mihnea Turcitu, 27
Olt
Rusanesti
ALX ROM
Principala, 35
Olt
Parscoveni
AMBIENTAL MIXTCOM
Stefan Parscoveanu, 129
Olt
Margineni
ANCA I. RODICA
Principala, 12
Olt
Osica De Sus
ANDORA ROBIAN
Pacii, 71
Olt
Valeni
ANDREEA NELI
Unirii, 114
Tia Mare,Sat
Olt
ANDREEA'S OLD WALNUT
Trandafirilor, 27
Potlogeni
Olt
Valeni
ANDREI & LUCAS
Livada Cu Visini, 5, Sat Mandra
Olt
Corabia
ANDREI IONUT GERMINO
Str.Matei Basarab Nr. 39
Olt
Albesti
ANDREI LAVINIA JANA
Str.Albesti Vale,121
Olt
Ianca
ANDREI M. MINEL
Florilor, 11
Olt
Alimanesti
ANTON
Principala, 28
Olt
Slatina
APROCOM IMPEX
Ecaterina Teodoroiu, 12
10
Olt
Valea Mare
ARSENOIU
Principala, 573
Olt
Iancu Jianu
BADEA IOANA
Barbu, 93
Olt
Colonesti
BADOI FLORINA
Sat Maruntei, Scolii, 120
Ganeasa, Sat
Olt
BALUTA COSTINEL
Principala, 20
Gradistea
Olt
Izbiceni
BARBU FLORINEL
Nicu Tirs, 6
Olt
Comanca
BARBUMIXT GEORGELCOM
22 Decembrie 1989, 16
Olt
Brancoveni
BAROS FLORIN
Liliacului, 5
Olt
Catane
BASCOVEANU DUMITRU
Dumitru Brumusescu,38
Olt
Visina Noua
BATRANCA AUREL
Intrarea Europei, 9
Olt
Colonesti
BEBICO
Teiului, 4
Olt
Sprancenata
BERCU
Sudului, 218
Olt
Valcele
BIRIN DANIELA
Mandinestilor, 80
Olt
Craciunei
BITER BN
Principala
Olt
Danicei
BIZANT
Dealul Launele, 161
Olt
Giuvarasti
BUNEA GICA
Principala, 22
Olt
Traianu
BUTUSINA IOANA
Principala, Langa Primarie
Olt
Negreni
CABARET
Negreni, 78
Olt
Valcele
CALATORUL 2008
Principala, Centru
Olt
Izbiceni
CANCEA MIHAELA
Preot Dumitru Stancu, 87
Olt
Bals
CATREL
N. Balcescu, 133
Olt
Caracal
CERES
Bicazului,1
Olt
Caracal
CHERIK LUCACOM
Plopilor, 6
Olt
Stefan Cel Mare
CIORAIA ODEROM
Principala, 45
Olt
Valeni
CIUCA GABRIEL
Principala, 28
Olt
Maruntei
CLAUDYO CRYSYON CONS
Mihnea Turcitu, 131
Olt
Studina
COLAC MIHAIL GABRIEL
I.L. Caragiale, 92
Olt
Tufeni
CONGO
Pitestiului, 127A
Olt
Parscoveni
CONOPAN VASILICA
Stefan Parscoveanu, 13
Olt
Potcoava
DELTA CONSTANTIN
Principala, 168
Olt
Giuvarasti
CONTUR GONU
Giuvarasti
Olt
Crampoia
CONVIR GRUP
Principala, 67
Olt
Spineni
COOP CONSUM SPINENI
Principala, 70
Iancu Jianu,
Olt
COOP. CONSUM IANCU JIANU
Sabin Balasa, 48
Dobriceni
Olt
Margineni
COOP. CONSUM MARGINENI
Principala, 96
Olt
Tatulesti
COSMIN ALEXIA FOREST
Principala,34
Olt
Bucinisu
COSMINA IULIUS
Viitorului, 4
Olt
Cepari
COSTACHE ANA
Cepari, 38
Olt
Tatulesti
COSTIANA
Principala, 168
Olt
Albesti
CRETU FLORENTINA
Principala,25
Olt
Corabia
CRISTINA MIHAELA IULMAR
Bd. 1 Mai, 57
Olt
Colonesti
CSC TRADE
Izlaz, 34
Olt
Valea Mare
CXV ADINUTA
Florilor, 13
Olt
Tufeni
DAVID & DEEA
Stoborului, 138
Olt
Coteana
DESPAN ALEXANDRA ROXANA
Drum Judetean 546 - Str. Principala, 38
Olt
Valeni
DIACONU EMIL
Sat Tirisneag, Unirii, 18
Olt
Redea
DIACONU VASILE
Sarbeniei, 23, Sat Redea
Olt
Brastavatu
DIMEX ZONE
Avram Iancu, 8
Olt
Lalosu
DINCA MARIA
Berbesti, 102
Olt
Brastavatu
DINU CAMELIA
Mihai Viteazu, 37
Olt
Maruntei
DINU GH. RODICA
Mihnea Turcitu, 163
Olt
Vilcele
DISTIL DIRECT IMPORTANT
Sat Barcabesti, Barcanestilor, 116
Olt
Draganesti
DOGARU ALEXANDRU DANIEL
Dumbrava, 36
11
Olt
Cilieni
DOLCIL
Marcel Olteanu, 93
Olt
Valea Mare
DO-RA DRAGNEA
Principala, 88
Olt
Piatra Olt
DOROBANTU
Ceferistului, 99
Olt
Leotesti
DRAGOMIR GEORGE
Leotesti, 53
Olt
Comani
DUIULEASA
Gral. Teiuseanu, 99
Olt
Gura Padinii
EDILITARA GURA PADINII
Ghidurea Alexandru, Fn, Sat Nou
Olt
Bals
EFTIMIE ELENA
Teis, 123A
Olt
Bals
EGENOA COM
Ciresului,37
Olt
Slatina
ELCRIS-COM
Ecaterina Teodoroiu, Bl.14
Olt
Voineasa
ENCEANU LILIANA
N. Balcescu, 50
Olt
Optasi
ENE VASILE COMERT
Principala, 594
Olt
Negreni
ERIN MARIA 2016
Principala,2
Olt
Brebeni
EUROSPEED
Principala, 445
Olt
Mihaesti
FAN STV
Principala, Langa Biserica
Olt
Babiciu
FANALEX STEFGAS
Principala, 108
Olt
Baleasa
FLORENTIN PAKA
N. Balcescu
Olt
Slatioara
FLORIN CHIMARCHET
Unirii,133
Olt
Tia Mare
FLORIN MESTERUL TAU
Ctin. Brancoveanu, 27
Olt
Negreni
FLORIN NICOLAE BALAN
Negreni, 117
Olt
Valeni, Sat Mandra
FLORMAND IUSTIN ANDREI
Regina Maria, 165
Obarsia, Sat Campu
Olt
FLORPET MIXTFLOR
Unirii, 25
Parului
Olt
Mereni
FOTESCU M. IONELA
Sat Mereni, Principala
Olt
Farcasele
GALETAN
Principala, 186B
Olt
Balteni
GEORGIANA ALINA
Principala, 185
Olt
Draganesti
GEXISTAR
Gradinari, 42
Olt
Izbiceni
GHIDUREA GIGI
Nicu Tirs, 6
Olt
Lalosu
GIMCODEX
Principala, 152
Olt
Potlogeni
GITITA F. TEODORA
Str. Mare, 72
Olt
Cezieni
HAI LA DAICA
Dumitru Cezianu, 65
Olt
Priseaca
IAGARU IONELA
Principala, 78
Olt
Optasi
IDEAL CRISTI
Principala, 224
Olt
Margineni
IDEAL MADCAR
Principala, 110
Olt
Corabia
ILISAR 2018
Teilor, 47
Olt
Parscoveni
INFAL PREST
Principala, 156
Olt
Campu Mare
IORDACHE EUGEN
Sat Campu Mare, Centru
Olt
Corbu
IORDAN CATALIN
Principala, 278
Olt
Craciunei
IOVAMAR NIK
Principala, Centru
Olt
Samburesti
IVAN VIORICA
Principala
Olt
Movileni
IVASCU CLIO
Narcisei, 10B, Sat Bacea
Olt
Obarsia Noua
LA EUG
Eroilpr, 47
Olt
Brebeni
LA SERY & LORY
Principala, 57
Olt
Brebeni
LA VLADOI IDEAL INVEST
Principala, 21
Olt
Serbanesti
LIDER MLB ASCENSOR
Dumitru Caracostea, 39B
Olt
Vulpeni
LORENA DANA MIHSTEF
Decebal, 4
Olt
Soparlita
LUCAMAR
Paul Brataseanu, 25
Olt
Serbanesti
LUIZA ALIDAN
Dumitru Caracostea
Olt
Corabia
LULU LIACOM
1 Mai, 46
Olt
Dobriceni
MADAR ALEXIA
Sabin Balasa, 22A
Olt
Slatina
MADOREX
E. Teodoroiu, 12, Sc.B, Parter
Olt
Scornicesti
MALITEXT
Bd-Ul. Muncii, 6
Olt
Traian
MANCEA IOANA
M. Eminescu, 9
Olt
Scornicesti
MANDA I. IULIAN
Bd. Muncii, 7
Olt
Radomiresti
MARALEX CONS
Vlad Tepes, 14
12
Olt
Cilieni
MARANCEA N. MARIA
Marancestilor, 853
Olt
Mihaesti
MARDELCOS
Principala, 17
Olt
Seaca
MARDRY DORISMAR
Sat Tabaci
Olt
Slatina
MARIDAV HAPPY MARKET
Primaverii, Bl. Fa7
Olt
Bals
MARIN DOREL
T. Vladimirescu, 125
Olt
Slatina
MARKET GIURAMAR GM SRL
Primaverii,Bl. Fa 7, Sc.3, Ap.1
Olt
Brebeni
MARSANEX PLUS
Saltanesti, 33
Olt
Iancu Jianu
MATEICA ANISOARA
Barbu Stirbei, 286
Olt
Scornicesti
MATRA
Bd Muncii, 21E
Olt
Bucinisu
MECHENICI NICOLAE
Viitorului, 2
Olt
Coteana
MERIDIAN'91
Principala, Drum Comunal, 92
Olt
Serbanesti
METAL TRANS
Narcisei, 10B
Olt
Vladila
MICUTU GIMTEO
Cozia, 38
Olt
Baleasa
MIHANDRE TRANS
Principala, 72
Olt
Corabia
MILEX DAB GRUP
Gh. Doja, 104A
Olt
Potcoava
MINESCU MARIETA
Zarzarilor, 2
Olt
Dranovatu
MINICOMPLEX
Scorbura, 42
Olt
Bals
MINU COM - MARKET
Nicolae Balcescu
Olt
Tufeni
MIRA CRISMAR
Pitestiului, 223A
Olt
Slatina
MIRACLIP
Prel. Primaverii, Bl. Fa5
Olt
Slatina
MIREILLE ADIFLOR
Primaverii, Bl. Fa1, Sc. C, Parter
Olt
VadaStr.a
MORAT AUREL MARIAN
Cezar Boliac, 72
Olt
Crampoia
MUSA I. MARIAN
Principala, Langa Pod
Olt
Visina Noua
NADIVLAD
Intrarea Europei, 13A
Olt
Balteni
NATILOR STILL
Inv. Stancu Predescu, 17
Olt
Valeni
NIC VECTRONIC
N. Titulescu, 4
Olt
Ianca
NICU V. AURELIAN
Principala, 46
Olt
Obarsia
NIVOLI
Balti, 2
Olt
Barasti De Vede
NYKOMON CENTER
Principala
Olt
Brastavatu
OCOLENESCU IRINEL
Alexandru Predeteanu, 26
Olt
Potcoava
OCTICAR
Principala, Centru
Olt
Bals
OLARU CARMEN LILIANA
T. Vladimirescu, 174
Olt
Leleasca, Tonesti
OLT SUD SERVICE PET
Mircea Cel Batran, 33
Olt
Lalosu
OLTIMPEX
Principala, 148
Olt
Bals
PADURETU VAIANA
T. Vladimirescu, 8A
Olt
Piatra Olt
PAGALE
Criveni, 24, Sat Criva
Olt
Draganesti
PANA FELICIA
Nicolae Titulescu, 28
Olt
Slatina
PAO
Primaverii, 11
Olt
Stefan Cel Mare
PARVAN FLORINEL
Principala, 34
Olt
Valea Mare
PERLA OLIMP
Preot Voicu, 213
Olt
Corbu
PETCOM TRANS
Principala, 116
Olt
Stavaru
PETCU ALEX
Nucilor, 7
Olt
Sinesti
PETMAR SINESTI
Principala,72
Olt
Cezieni
PISTOL DORINA GICA
Dumitru Cezianu, 32
Olt
Calui
PITICU IOANA
Sabin Balasa, 48
Olt
Lalosu
POMARU IOANA EUGENIA
Principala, Langa Dispensar
Olt
Bals
PONDOR
Ciresului, 43
Olt
Sinesti
POPA VIOREL
Principala, 68
Olt
Lalosu
POPESCU MARIA
Principala, 256
Olt
Colonesti, Batareni
POROJAN MARIUS
Sat Batareni, Sperantei, 31
Olt
Slatina
PRODCOM TT
Vailor, Bl.12, Sc. D
Olt
Studinita
PRODPAN STUDICOM
1 Decembrie, 9
Olt
Brastavatu
PROMBIAN
A. I. Cuza, Langa Centru
Olt
Valcele
RABOCOM
Principala, 18
13
Olt
Morunglav
RADU CARMEN
Principala,289
Olt
Cilieni
RAMY & MANU
N. Titulescu, 14
Olt
Brebeni
RECEF
Principala, 222
Olt
Corbu
RETRO REDO STIL
Principala, 255
Olt
Sinesti
RUBY & ANDRA
Principala, 40
Olt
Dobrun
S & D CURIER
Drumul Apelor, 36
Olt
Ganeasa
SABI POP
Cornes, 7
Olt
Stefan Cel Mare
SALCIANU
Principala, 445
Olt
Lalosu
SALT WORD
Principala, 207
Olt
Caracal
SANTHEO
Mihai Eminescu, 20A
Olt
Studinita
SAPTE LEI
Traian, 27
Olt
Optasi
SCURTU LUCIAN
Principala,27
Olt
Poboru
SELAMI LILA
Poboru, Langa Politie
Olt
Daneasa
SELECT COMPANY
Mihai Viteazu, 112
Olt
Potcoava
SEPIFAM OIL
Principala, 131
Olt
Vitanesti
SERBANICA
Principala, 98
Olt
Studina
SERVCON MIT STUDINA
I.L. Caragiale, 72
Olt
Maruntei
SMARANDACHE ALEXANDRA
Mihnea Turcitu, 130
Olt
Osica De Sus
SOFTMUS CAREFUL
Ai Cuza, 78
Olt
N. Titulescu
STANCU GINA MIRELA
Tabonului, 9
Olt
Dobrosloveni
STANITCOM
Centru, Intersectie
Olt
Parscoveni
STARLEA GEORGETA
Stefan Parscoveanu, 261
Olt
Perieti
STEFANA C
Principala, 128
Olt
Potelu
STOICAN SOFIA
Principala, 32
Olt
Slatina
STOKARU ANA MIOARA
Fantanii, 24
Olt
Corabia
SUDICOR
Caraiman, Bl. D6
Olt
Brebeni
T & GIF
Principala, 170
Olt
Caracal
TELDO TRANS
A. Caracalla, 6
Olt
Catane
TITA ANDREI
Mosteni, 39
Olt
Slatina
TOAMNA
Bd.Alexandru Ioan Cuza, Bl. S16
Olt
Frunzaru
TOBESCU LILIANA
Principala, 54
Olt
Topana
TOPANA FAVORIT
Principala, 98
Olt
Corbu
TOTAL AGROSERV
Principala, 196
Olt
Calui
TUDORACHE CHIMICA
Fratii Buzesti, 64
Olt
Oboga
TUDORACHE COSTEL
Principala, Centru
Olt
Calui
UNIC IRINA
Ilie Popescu, 36
Olt
Negreni
VALEANU ELENA
Negreni, 450
Olt
Margineni
VALENTINA & LIVIU
Targului, 4
Olt
Olari
VAMARI CART SERV
Vasile Alecsandri, 78
Olt
VadaStr.a
VASILE C & I
M. Viteazu, 46
Olt
Cilieni
VASY VALENTYN
Iancu Jianu, 2
Olt
Rusanesti
VERBOC
Principala, 86
Olt
Slatina
VILCEA MG
Crisan,37
Olt
Orlea
VILCU MARINELA
Apusului, 45
Olt
Barza
VISCOL
Mostenescu, 27
Olt
Bobicesti
VOICU MARINICA
Lacului, 22
Vitomiresti, Sat
Olt
ZANFIR ELENA LUMINITA
Carol, 16
Dejesti
Olt
Caracal
ELEX
Lotrului, 1
Olt
Traian
ANTONESCU TOMA
CALEA TRAIAN, 154
Olt
Iancu Jianu
ASSos. SI CARMEN
BARBU STIRBEI, 294
Olt
Maruntei
ATLAS GEA
N. TITULESCU, 15
Olt
Studina
BURDA ECATERINA
I.L.CARAGIALE, 94
Olt
Maruntei
FAMILY OPTIM PREST
BALCANILOR, 75
14
Olt
Iancu Jianu
FLOR COM'96
SABIN BALASA, 4
Olt
Mihaesti
GEORDAN'S UNIVERSAL
PRINCIPALA, SAT BUSCA
Olt
Lalosu
GHEORGHITA MARINELA
PRINCIPALA, 54
Olt
Colonesti
MIU NICOLETA
PRINCIPALA, COLONESTI
Olt
Calui
LA POSTAS CATALIN
PRINCIPALA, POSTA
Olt
Maruntei
MONACOS MIXT BOGSTEL
MIHNEA TURCITU, 81
Olt
Lalosu
NAT COMERT
OLTETANI, 64
Olt
Morunglav
NICOLAE GEORGE
DEALULUI, 78, SAT BARASTI
Olt
Studina
PYRAMID RULES
PRINCIPALA, STUDINA
Olt
Lalosu
SUTA DUMITRU
PRINCIPALA, 282
Olt
Daneasa
TEOROBERT
MIHAI VITEAZU, 178
Olt
Plesoiu
SERBAN IOANA
RECUNOSTINTEI, 48
Olt
Cepari
COSTACHE ANA
CEPARI, 38
Olt
Valeni
SHARK BULLS
PRINCIPALA, 16
Olt
Crampoia
CHIRITA FLOREA
PRINCIPALA,123
Olt
Cepari
BREAZU IOANA
PRINCIPALA, SAT STOICULESTI
Olt
Cepari
GHEORGHE OPRICA
SECUNDARA, SUSANI
Olt
Cepari
DUMITRASCU MARIUS
PRINCIPALA, SUSANI
Olt
Orlea
VILCU MARINELA
APUSULUI, 45
Olt
Orlea
GEORGESCU LUCRETIA
PRINCIPALA, 80
Olt
Sprancenata
CATA VAL POP COSTA
PRINCIPALA, 17
Olt
Obarsia
MARINESCU CAMELIA
LIBERTATII, 40
Olt
Bobicesti
ELIOPRE
LACULUI, 30, BECHET
Olt
Valea Mare
SERBANICA ILIE
MAXIM NITA, 6
Olt
Osica de Sus
ANDREI VICTOR
N. IORGA, 7
Olt
Osica de Sus
DOBRITOIU CRISTINA
SCOLII, 11, TOMENI
BACAU
C0OP CONSUM TROTUS
CUCHINIS
PALANCA
BACAU
C0OP CONSUM TROTUS
CAMENCA
PALANCA
BACAU
COOP CONSUM TROTUS
CIUGHES
PALANCA
BACAU
BARSANESTI
SC ANILDAM IMPEX SRL
BACAU
ONESTI
SC AQUILA FASHION SRL
BACAU
COMANESTI
SC AQUILA FASHION SRL
BACAU
MOINESTI
SC AQUILA FASHION SRL
BACAU
TG.OCNA
SC AQUILA FASHION SRL
BACAU
CAIUTI
SC ATERSEL MARKET SRL
BACAU
BRUSTUROASA
SC ATOMIC SHOP SRL
BACAU
CAMENCA
SC ATOMIC SHOP SRL
BACAU
AGAS
SC ATOMIC SHOP SRL
BACAU
BOGATA
SC BONSAI CONStr.UCT SRL
BACAU
GURA VAII
SC COM LUCIA SRL
BACAU
PUSTIANA
SC COMSTEF SPATARU SRL
BACAU
SC COSMINA TEODOR MARKET
TG TROTUS
SRL
BACAU
ONESTI
SC CRB HOLDING 2018 SRL
BACAU
GOIOASA
SC CRISED EVY SRL
BACAU
ONESTI
SC DANY THERM SRL
BACAU
POPENI
SC DANYLSTAR SRL
BACAU
DOFTEANA
SC DOINA IMPEX SRL
BACAU
LUPESTI
SC ELIRACOM SRL
BACAU
BERZUNTI
SC ELYJOHN COMP SRL
BACAU
DOFTEANA
SC ENIXCOM SRL
15
BACAU
HANGANESTI
SC EUROKYT SRL
BACAU
DARMANESTI
SC FREGATA SRL
BACAU
CIRESOAIA
SC GABIMARTEX SRL
BACAU
COMANESTI
SC GECOSTOD SRL
BACAU
HELEGIU
SC GEO & BYA SRL
BACAU
DUMBRAVA
SC GHERA SANVET SRL
BACAU
MAGIRESTI
SC GIANILEND SRL
BACAU
ZEMES
SC GIULIA SRL
BACAU
HANGANESTI
IF BALAJ ST FLORIN
BACAU
CIUGHES
IF CIOTLOS MARICEL
BACAU
MOINESTI
IF LUPASCU S.DANA PAMELA
BACAU
TG.TROTUS
II SOPONARU GH.GABRIELA
BACAU
ORASA
II ANTON ILIE SILVIU
BACAU
PRAJOAIA
II BENEDIC I LUMINITA
BACAU
CIOBANUS
II COLPOS O.EDIT
BACAU
DOFTEANA
SC A.I.M ROATA SRL
BACAU
TG.TROTUS
II DOGARU V.LILI
BACAU
BAHNASENI
II ISPAS I.FABIAN
BACAU
BUCIUMI
SC ALEX DELIA GABI SRL
BACAU
COTOFANESTI
SC ALIVALNIC SRL
BACAU
ONESTI
SC ALVINCOM SRL
BACAU
GURA VAII
II OLTIANU C.COSTICA
BACAU
BERZUNTI
II PINTEA D.COSTEL
BACAU
BERZUNTI
II PINTEA C.CAMELIA
BACAU
TG TROTUS
II POSTOLACHE DORINA
BACAU
TARATA
II PUSCASU GH.VALERIU
BACAU
BRUSTUROASA
II RUSU D.VALERIA
BACAU
TG.TROTUS
II SERBAN M.GABRIELA
BACAU
ORASA
II TELIMBECI N.IOAN
BACAU
CIUGHES
II TUVEC C . FLORIN
BACAU
MOINESTI
SC LOTIS COM SRL
BACAU
ONESTI
SC LUMICRIS MARKET SRL
BACAU
FILIPESTI
SC MELYMAR TRADE SRL
BACAU
GUTINAS
SC MINA DE AUR SRL
BACAU
ONESTI
SC MINIPROFIT SRL
BACAU
COSNEA
SC MIORITIC SRL
BACAU
PALANCA
SC MISOMAR SRL
BACAU
BRASOV
SC PANIMON SRL
BACAU
DAMBOVITA
SC PANIMON SRL
BACAU
MONUMENT
SC PANIMON SRL
BACAU
PARJOL
SC PASOI EMI SRL
BACAU
BRUSTUROASA
PFA LAZAR NINA
BACAU
TG TROTUS
PFA MOCANU SILVIA
BACAU
BERZUNTI
PFA NECULAI GH.TUDOREL
BACAU
ONESTI
SC POLO FULL SHOP SRL
BACAU
COMANESTI
SC PROMPT SERVICE SRL G3
BACAU
COMANESTI
SC PROMPT SERVICE SRL G4
BACAU
CIRESOAIA
SC SCOMIR SRL
BACAU
BRUSTUROASA
SC SOIStr.ASNIC SRL
BACAU
ONESTI
SC SOLO&CO SRL
BACAU
TARHAUSI
SC STEPYSOL SRL
BACAU
ONESTI
SC TEOFAN SRL
BACAU
DARMANESTI
SC TODENIC SRL
BACAU
DRAGUGESTI
SC TRANSPATRON SRL
16
BACAU
TG OCNA
SC VASCAM IMPEX SRL
BACAU
COTOFANESTI
SC VASIOIU MIXT SRL
BACAU
CAIUTI
SC VID TRADE SRL
BACAU
COTOFANESTI
SC PAF TRANS SRL
BACAU
POPENI
SC AVANTGARDE SRL
BACAU
TG TROTUS
SC ALES ADY SRL
BACAU
BERESTI TAZLAU
II STOICA C.CARMEN
BACAU
BUCIUMI
SC OPRICA EXIM SRL
BACAU
SLOBOZIA
SC CERGEO SRL
BACAU
AGAS
PFA PAUN F.OANA.IONELA
BACAU
OITUZ
SC CONDORUL SRL
BACAU
BUDA
II ALEXANDRU D.GHEORGHITA
BACAU
OITUZ
II UNGUREANU P.GABRIELA
BACAU
COOP CONSUM CAIUTI -
URECHESTI
URECHESTI
BACAU
HELTIU
II FACAOARU COSMIN LIVIU
BACAU
Str.UGARI
SC VIP STAR SRL
BACAU
CASIN
SC AVANTGARDE SRL
BACAU
ORASA
II SURUGIU IRINA
BACAU
LIVEZI
SC FERRAYON SRL
BACAU
BERZUNTI
II STAN V.M MARIEA
BACAU
ORASA
SC FRASANICA SRL
BACAU
DARMANESTI
SC UNGURU SRL
BACAU
TG.OCNA
SC AVANTGARDE SRL
BACAU
GURA VAII
SC ALECU-VAL SRL
BACAU
ONESTI
SC PATISERIA BELLA SRL
Vaslui
Vaslui
SUPER ANI GARA
Str. Republicii ,Nr.115 Primul Semafor
Vaslui
Vaslui
MAI BUN SRL
Str. Mihail Kogalniceanu Nr. 1 , Complex
Vaslui
Vaslui
AGAFITEI CARMEN I.I.
Str. Stefan Cel Mare , V.A.V De Spital
Vaslui
Vaslui
AUROCOR CENTRU
Str. Stefan cel Mare Nr. 226
Vaslui
Vaslui
DALSOR ANA IPATESCU
Str. Ana Ipatescu Nr. 102 Parter
Vaslui
Vaslui
DALSOR CUZA
Str. Cuza Voda , Scoala Nr. 7
Vaslui
Vaslui
TRADAV
Str. Muncii , Nr. 26
Vaslui
Muntenii De Sus
NATIDEEA
Com. Muntenii De Sus , Statie Bus
Vaslui
Muntenii De Jos
SEMEDO
Com. Muntenii De Jos , Dn - 24
Vaslui
Corbu
DEIDA FORAJE SRL
Com. Lipovat , Sat. Corbu
Vaslui
BOGDANA
TOUCH SOFTWERE SRL
Com. BOGDANA , Sat. BOGDANA
Vaslui
Satu Nou
AGADEI SRL
Com. Muntenii De Sus , Sat. Satu Nou
Vaslui
Deleni
ZAMVIODEL
Com. Deleni , Centru Satului
Vaslui
Codaesti
FLORIDANA
Com. Codaesti , Centru
Vaslui
VOINESTI
GOTSI SRL
Com. Vulturesti , Sat. Voinesti
Vaslui
TODIRESTI
PLOPAN LAVINIA I.I.
Com. Todiresti , Sat. Todiresti
Vaslui
Bacesti
IONITA SRL
Com. Bacesti , V.A.V De Scoala
Vaslui
Zapodeni
COZMA V. OVIDIU I.I.
Com. Zapodeni , Zapodeni Deal
Vaslui
Macresti
MIHALEX STEF SRL
Com. Zapodeni , Sat. Macresti
Vaslui
Vulturesti
COOP VULTURESTI
Com. Vulturesti Dn - Vaslui-Negresti
Vaslui
Bacesti
ONUTA DANUT I.I.
Sat. Armaseni , Com. Bacesti
Vaslui
Huc
BONEA ALEXANDRU PFA
Sat. Huc , Com. Rafaila
Com. Ivanesti , In Centrul Satului V.A.V
Vaslui
Ivanesti
SUPER ANI IVANESTI
Profi
Vaslui
Garceni
SORIVET
Com. Garceni , V.A.V Primarie
Vaslui
Garceni
BYAVLAD
Com. Garceni , Sat. Trohani
Vaslui
BALESTI
VOICULET SRL
Com. Cozmesti , Sat. Balesti
Vaslui
SLOBOZIA
CIOBANU CLAUDIA I.I.
Sat. Slobozia , Com. Girceni
17
Vaslui
CURSESTI DEAL
MINIGHELO
Sat. Cursesti Deal , Com. Pungesti
Vaslui
Balteni
CLEPSIDRA
Com. Balteni , Statie Bus
Vaslui
Radeni
FAMICOMA
Com. Dragomoresti , Sat. Radeni
Vaslui
Rasesti
MALEX FAM
Sat. Rasesti , Com. Dranceni
Vaslui
Deleni
HUTANU COM SRL
Sat. Deleni , Com. Hoceni
Vaslui
Hurduci
HUZUM VALERICA I.I.
Sat. Hurduci , Com. Dimitrie Cantemir
Vaslui
Valeni
ZASIFLOR FARM
Sat. Valeni , Com . Padureni
Vaslui
Hoceni
RADUCANU LICA I.I.
Com. Hoceni , Langa Primarie
Vaslui
PADURENI
CARANFIL VALERICA I.I.
Com. Padureni , Centru Satului
Vaslui
Ivanesti
DODOI NINA I.I.
Com. IVANESTI , Sat. Ghermanesti
Vaslui
ALBESTI
KATIELVY TRANS
Com. CORNI ALBESTI , Sat. ALBESTI
Vaslui
Husi
TOPEDLIN SRL
Str. Dobrina , Nr. 4
Vaslui
Husi
GIAXMIMA
Str. Calea Basarabiei Nr. 103
Vaslui
Husi
LUPU PROD
Str. CALEA BASARABIEI, Nr. 19
Vaslui
Husi
GIACOM PREST
Str. 1 Decembrie , Nr. 23 , Cina
Vaslui
Husi
MUNINVEST CUZA
Str. A.I. CUZA
Vaslui
Husi
RIVEX ROM 1
Str. ION VODA CEL VITEAZ Nr. 28
Vaslui
GUGESTI
MOCANU ANDREEA ALINA I.I.
Com. GUGESTI , Sat. GUGESTI
Vaslui
BOTESTI
MARINTEO STEF
Com. BOTESTI , Centru Satului
Vaslui
Barlad
NELCOR RAISA
Str. Primaverii Nr. 20
Vaslui
Barlad
BERLIN PIATA MICA
Str. Bulevardul Epureanu Nr. 8
Vaslui
Barlad
DEDIANA -LUX
Str. 1 Decembrie Nr. 55
Vaslui
Perieni
RADEANU CARMEN I.I.
Sat. Perieni , Com. PERIENI
Vaslui
Barlad
CON MAR
Str. NICOLAE IORGA Nr. 4
Vaslui
Carja
DIOMIRMIH
Sat. Carja
Vaslui
Barlad
PREGEN
Str. REPUBLICII Nr. 315
Vaslui
Balabanesti
DEDIU DAFINA I.I.
Sat. Balabanesti
Vaslui
Barlad
VIOEM ARELA
Str. ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 260
Vaslui
Floresti
COSTAN MARICEL SRL
Sat. Floresti
Vaslui
Barlad
SERCOTIN
Str. G. DOJA Nr. 37
Vaslui
SUSENI
TRANDAFIR SRL
Sat. SUSENI , Com. BACANI
Vaslui
Barlad
PROD INVEST SRL
Str. Republicii Nr. 320
Vaslui
Barlad
GIUVY
Str. SAVA SIMIONESCU . 20
Vaslui
Barlad
GIROBIR
Str. Cerbului Nr. 52
Vaslui
BADEANA
NITA DOINITA I.I.
Sat. BADEANA , COM. TUTOVA
Vaslui
Balasesti
PIATRA LUX
Sat. Balasesti
Vaslui
Docaneasa
CORCIOVA NECULINA I.I.
Sat. Docaneasa , Com. Vinderei
Vaslui
TUTOVA
TIFLOR COM
Sat. TUTOVA
Vaslui
TALASMANI
HRINCU VIOLETA I.I.
Sat. TALASMANI COM. VINDEREI
Vaslui
UNTESTI
GOGORITA SRL
Sat. UNTESTI , COM BOGDANITA
Vaslui
OBIRSENI
BOCANET COSTEL I.I.
Sat. Obarseni , Com. Vinderei
Vaslui
MITOC
TURCANU CRISTIAN I.I.
Com. SIRBI , SAT. MITOC
Vaslui
MANZATESTI
POPA MARICEL I.I.
Com. MALUSTENI , Sat. MANZATESTI
Vaslui
Barlad
EMILOTI FAMILY
Str. Arhimede Nr. 13
Vaslui
BURSUCI
DRUTU CORNEL I.I.
SAT. BURSUCI , COM. IEPURENI
Vaslui
Barlad
BERLIN VASILE PARVAN
Str. Vasile Parnan Nr. 25
Vaslui
LATESTI
BUNU NECULAI I.I.
Sat. LATESTI , Com. MURGENI
Vaslui
DODESTI
ANDAL CHIRITOI
Sat. DODESTI , Com . DODESTI
Vaslui
Vaslui
CASA TUDORA
Str. Traian , Nr. 8 , Banc Post
Vaslui
Vaslui
ESANU 2
Str. Stefan Cel Mare , Partier
Vaslui
Vaslui
BAMBUS MAGAZIN
Str. Castanilor , Nr. 5
Vaslui
Lipovat
MUNCEANCA
Com. Lipovat , Langa Primarie
Vaslui
Solesti
IACOB I. ELENA I.I.
Com. Solesti , Dn - 24
Vaslui
Pribesti
CODMINAR
Com. Codaesti , Sat. Pribesti
18
Vaslui
Babusa
IFTENCA JANICA I.I.
Com. Bacesti , Sat. Babusa
Vaslui
Valea Mare
VINTURACHI LINA I.I.
Com. Demesti , Sat. Valea Mare
Vaslui
Negresti
DALSOR NEGRESTI SRL
Negresti , Str. Principala CENTRU
Vaslui
Puscasi
FIDROLI SRL
Com. Puscasi , La Intrarea In Sat
Vaslui
Poienesti
CARP V. ELENA I.I.
Com. Poienesti , Langa Primarie
Vaslui
Epureni
CIUNTUC PANSELUTA I.I.
Sat. Epureni , Com. Duda Epureni
Vaslui
Rasesti
CRIS AVA SRL
Sat. Rasesti , Com. Dranceni
Vaslui
Husi
ONIKATY 2
Str. 1 Mai , Pe Bulevard
Vaslui
Bunesti
ALCEADI
Com. Averesti , Sat . Bunesti
Vaslui
Barlad
BERLIN GARA
Str. Primaverii Nr. 9
Vaslui
Barlad
BERLIN SEDIU
Str. Republicii Nr. 85
Vaslui
Barlad
BERLIN STADION
Str. Republicii Nr. 265
Vaslui
Barlad
BERLIN GRADINA
Str. Republicii Nr. 306
Vaslui
Gherghesti
STOICA RODICA I.I.
Sat. Gherghesti
Vaslui
VETRISOAIA
TEUTU SRL
Sat . VETRISOAIA
Vaslui
Popeni
ANDIAMARIO
Sat. Popeni
Vaslui
MURGENI
FLOMEL FRAN SRL
MURGENI
Vaslui
Simila
TURCANU V. MARIA I.I.
Sat. Simila
Vaslui
Dodesti
CIOBANU V. MIRELA I.I.
Com. Dodesti
Dolj
Amarasti
SUD WEST SOLUTION
Principala,4
Dolj
Apele Vii
SILCRI
Principala,2
Dolj
Badosi
VALDINALEX SRL
Nr. 249
Dolj
Bailesti
TEODEN
Lct Becherescu,10
Dolj
Calafat
DRAGOMIR SIDONIA
T. Vladimirescu, 44
Dolj
Calafat
AMARILDO
Str. Tudor Vladimirescu Nr. 46-48, Calafat
Dolj
Calarasi
BIFKA
Str. Simion Barnutiu 9
Dolj
Calopar
GRAMADA IOANA
Principala,659
Dolj
Carcea
ANGANEX COM
Carcea
Dolj
Carcea
ANGANEX COM
Carcea, Nr. 38
Dolj
CaStr.anova
DOMARTA SRL
Principala 25
Dolj
CELARU
RUCELA
Rascoala 1907,333 A
Dolj
Celaru
VINTLUM
Princilala,41
Dolj
Cerat
ZAVIEL IMPEX
Carierei,1
Dolj
Cetate
COSOVEANU MARIANA
Cetate
Dolj
Cioroiasi
MEL ROM
Principala,13
Dolj
Ciupercenii Noi
NINS
Str.Gradinitei Nr. 8
Dolj
Craiova
ANDRE MARY CONSULTING
Toporasi,25A
Dolj
Craiova
ANDREW PHOENIX
Str. Amilcar Sandulescu 6
Dolj
Craiova
ANGANEX COM
Calea Bucuresti 58A
Dolj
Craiova
ATHANASIE IMPEX
Aleea G-Ral Gheorghe Magheru 18C
Dolj
Craiova
BEST PAY QUICK
Piata Brazda Lui Novac,23
Dolj
Craiova
CINTARETU SORINA
Brestei,179
Dolj
Craiova
CONDOL
Elena Farago Big Vechi,B
Dolj
Craiova
CRICOS&SEBI
1 Decembrie 1918, Bl 27C
Dolj
Craiova
CRIDO RESOURCE
Str. . 1 Mai , Nr. . 84
Dolj
Craiova
DANATOI IMPEX
Brestei,360
Dolj
Craiova
DISTAMA
Brazda Lui Novac,87B
Dolj
Craiova
ELE MARKET
Paltinis, Bl K19
Dolj
Craiova
EUROZON INVESTMENT
Dezrobirii Bl E12,2
Dolj
Craiova
GABRIS&BIAND
Siretului,5
Dolj
Craiova
GATEDO
Pastorului,1
Dolj
Craiova
GOBANS
Str. 1 Mai . Nr. 6
Dolj
Craiova
HIPERBOREA
Dacia,179B
Dolj
Craiova
INTERMEDIA CRIS
Nanter,90
19
Dolj
Craiova
ISNIS IRICRIS
Str. Traian Lalescu , Nr. 28
Dolj
Craiova
LIVCRYST
Piata Brazda Lui Novac,23
Dolj
Craiova
MADIANA COM SRL
Sacelu, 38
Dolj
Craiova
MAGDASAN SRL
Craiova
Dolj
Craiova
MAXTERRA ONE
Rasinari,73
Dolj
Craiova
MYKE IMPEX
Calea Bucuresti,Bl U9
Dolj
Craiova
REIANDA
Dacia,179B
Dolj
Craiova
RESAY MAR
Aleea Hortensiei,2
Dolj
Craiova
STIRASO
Brestei, Str. Fermierului, Nr. 52
Dolj
Craiova
URZICEANU STEFANIA
Calea Bucuresti,1775
Dolj
Craiova
ALENYS
Str. George Enescu , Nr. 78
Dolj
Craiova
BEST PAY QUICK
Bld. Oltenia
Dolj
Craiova
BEST PAY QUICK
Bld. Nicolae Romanescu,130
Dolj
Craiova
BESTBUY DIStr.IBUTION
Traian Gheorghiu,11
Dolj
Craiova
EXFLOR RETAIL
Str.Maresal Al Averescu Nr. 15, Craiova
Dolj
Craiova
GINTLUP
Traian Lalescu Bl H25 Parter,Bl H25
Dolj
Craiova
HELIN'S
Str. Calea Bucuresti , Nr. 51
Dolj
Craiova
HELIN'S
Maresal Ion Antonescu,12
Dolj
Craiova
VIKING FIGHTER
B-Dul Decebal
Dolj
Curmatura
RADU TEODOR
Str. Plopilor,22
Dolj
Dabuleni
FLAVIFAN
Str.Victoriei Nr. 88,Dabuleni
Dolj
Desa
GHIOCA LILIANA
Uscatoriei,2
Dolj
Dobresti
CLEMARCRIS
Bosonesti,2
Dolj
Dobrotesti
SGURA
Principala,82
Dolj
Facai
ANCUTA CRISTINA
Str. Tisa, Nr. 10, Craiova
Dolj
Filiasi
OTO IMPERIAL
Emil Racoteanu,Bl I5
Dolj
Galicea Mare
MICRIVI
Calafatului,50
Dolj
Ghindeni
CETO IMPEX
Paducelului,28
Dolj
Gighera
GHILOREX
Principala,304
Dolj
Goicea
ANMAFLOR
Str. . Dunarii , Nr. 4
Dolj
Goicea
GIURY
Principala,316
Dolj
Leu
MECANTINOBIANCO
Principala,843
Dolj
Listeava
MELEODANA
Principala,237
Dolj
Macesu
COSIGANA
Unirii,5
Dolj
Marotinu De Jos
RUCELA MOARA
Principala,14
Dolj
Marsani
LUXAN
Str. Principala 233
Dolj
Melinesti
MELCATI PRODIMEX
Craiovei,37
Dolj
Milesti
SORALEX
Craiovei,19
Dolj
Murta
TRADOMAX
Georocenilor,37
Dolj
Nedeia
NEDGAB
Secundara,213
Dolj
Perisor
ADAM SABINA
Str. HeNr.i Coanda 358
Dolj
Pisc
TAMYS
Mihai Viteazu, 97
Dolj
Plenita
SIFMARANDO
Traian,2
Dolj
Poaiana Mare
CATANA D MARIANA
Nicolae Titulescu,193
Dolj
Podari
VICMAL
Dunarii,13
Dolj
Prunet
MARIALIV COMPANY
Principala, 33
Dolj
Puturi
TEICMAD
Principala,2
Dolj
Robanestii De Sus
ILINCA LAURENTIU IF
Garii, 65
Dolj
Secui
FAF STYLE SRL
Nicolae Titulescu, 49
Dolj
Stefanel
STEPTECO TEO
Principala,36
Dolj
Tamburesti
KAM-KAD SRL
Nr. 243
Dolj
Tatomiresti
ANDREGABI
Str. Alexandru Ioan Cuza , Nr. 45
Dolj
Tiu
ENMIREX
Principala,336
Dolj
Tuglui
POROJAN V VASILE
Principala,42
20
Dolj
Urzicuta
ANDREI AUR
Str.Calea Craiovei Nr. 26, Urzicuta
Dolj
Valea Stanciului
STILAV
Invatator Ilie Marinescu,8
Dolj
Vartop
CISCON
Principala, Fn
Dolj
Zanoaga
LUCI&DANI SRL
Nr. 669
Dolj
BUCOVAT
TUTA ROSSE MARI
Str. BUCOVAT , Nr. 879
Dolj
COSOVENI
CUCALEX
Str. PRINCIPALA , Nr. 69
Dolj
CERNATESTI
DRAGOMIR CRISTINA
Str. PRINCIPALA , Nr. 10
Dolj
DANETI
MARCROJ
Str. PRINCIPALA , Nr. 21
Dolj
GHERCESTI
ROW LAKE
Str. TARNDAFIRULUI , Nr. 55
Dolj
PODARI
FIRA MADALINA
Str. PRINCIPALA , Nr. 56
Dolj
SEGARCEA
RIZADLEY
Str. PRINCIPALA , Nr. 78
Dolj
CALAFAT
AMARILDO 2
Str. TUDOR VLADIMIRESCU , Nr. 46
Dolj
VARTOP
FLOMARGA
Str. PRINCIPALA , Nr. 669
Dolj
VALEA STANCIULUI
LUFT
Str. TUGURESRI , Nr. 18
Dolj
TOCENI
ILBOTURS
Str. MIHAI EMINESCU , Nr. 7
Dolj
GIURGITA
IOVAN IONEL JANIN
Str. CALEA DUNARII , Nr. 72
Dolj
CARNA
CLAUFLOR FISHING
Str. CALEA DUNARII , Nr. 12
IASI
IASI
ROMFLOR SRL
Str., Dreptatii, Nr. 1
IASI
IASI
OLYMP MARKET SRL
PIATA, VOIEVOZILOR , Nr.11
IASI
IASI
RAD-MARK SRL
Str., Bradului,Nr. 5B
IASI
IASI
NICALED EXIM SRL
Str. Tutora Nr. 9
IASI
IASI
II MANOLE G. DANIELA
Sos. Barnova Nr. 52
IASI
IASI
II IRIMIA A. VASILE
Str. Ciric Nr.21
IASI
IASI
DAVIDES SRL
Str.,Tatarasi, Nr. 69
IASI
IASI
ABILIVMAT SRL
Sos. Bucium Nr.89
IASI
IASI
GARIBALDI SRL
Str. Nicolina Nr.1313
IASI
SAT CIUREA - IASI
PACALA SI TANDALA SRL
Str. Diminetii Nr.9
IASI
IASI
MERKATO STORE SRL
Str. Malinului Nr.2
IASI
IASI
MACODEN MARKET SRL
Str. Tatarasi Nr.21
IASI
IASI
II LABUSCA VALENTIN
Str., LACULUI ,Nr.70
IASI
IASI
MIANGA-DA SRL
Str., BAZEI, Nr.11
IASI
IASI
II BOGLES SERGIU
Str., IZVOR , Nr.8
IASI
IASI
AF MAFTEI NICOLAE
Str., ROMANA, Nr.36
Bacau
Buhusi
BRAIS GHINUTA
Politie Buhusi
Bacau
Vladnic
AMA MARASIN
Vladnic
Bacau
Traian
BURCA COM
Prajesti
Bacau
Negri
MARTIN NICOLETA II
Damienesti
Bacau
Plopana
FLOREA GHEORGHE II
Itcani
Bacau
Horgesti
RODISIA COM
Horgesti
Bacau
Bacau
EMMA HART IMPEX
Str. Mioritei
Bacau
Rachitoasa
COOP RACHITOASA
Burdusaci
Bacau
Bacau
M&S SECURITY
Str. Republicii
Bacau
Cabesti
NASTASE IONUT II
Cabesti
Bacau
Colonesti
TURCANU LUCIAN
Colonesti
Bacau
Podu Turcului
IVAN IULIAN II
Podu Turcului
Bacau
Bacau
EMMA HART IMPEX
Str. Chimiei
Bacau
Letea Veche
TRIDO COMPANY
Letea Veche
Bacau
Buhusi
GLACIAL
Str. Nicolae Balcescu
Bacau
Bacau
TUDORIU SNC
Str. Mioritei
Bacau
Bacau
LUCALEX
Str. Aprodu Purice
Bacau
Colonesti
ZELETIN
Spria
Bacau
Bacau
IOAN LIOARA
Str. Mioritei
Bacau
Scorteni
PALCAU ADRIAN
Floresti
Bacau
Izvorul Berheciului
FAGHIAN ALEXANDRA
Izvorul Berheciului
21
Bacau
Stanisesti
TOFANICA CATALIN
Benesti
Bacau
Bacau
DUNINCOM
Str. Narciselor
Bacau
Bahna
DOSEDOVI
Bahna
Bacau
Bacau
SALMO COMPANY
Str. Siretului
Bacau
Bacau
ROYAL PLAST
Str. Alecu Russo
Bacau
Bacau
TESORO
Str. Bicaz 142
Bacau
Bacau
CATICOM
Str. Cornisa
Bacau
Bacau
SALONIC
Str. Carpati
Bacau
Nicolae Balcescu
REXMIR
Nicolae Balcescu
Bacau
Bacau
SIMOFULL
Str. Banca Nationala
Bacau
Bacau
TARZILA STEFAN
Str. Alexandru Cel Bun
Bacau
Bacau
FIGARO
Str. Alexandru Cel Bun
Bacau
Huruiesti
ZAHARIA FLORENTINA
Huruiesti
Bacau
Itesti
LESCANU LENUTA
Itesti
Bacau
Pancesti
MARY LUX
Pincesti
Bacau
Tamasi
BASCANDURA MARINICA
Gioseni
Bacau
Cleja
BENCHEA VERONICA
Somusca
Bacau
Orbeni
LA STALA
Cucova
Bacau
Buhoci
C2D
Buhoci
Bacau
Filipesti
HAII LA GEO
Carligi
Bacau
Blagesti
TURCEA NARCISA
Buda
Bacau
Bacau
LUCADO
Str. Alecu Russo
Bacau
Sascut
EURORIN
BERESTI
Bacau
Margineni
MIAF IMPEX
Luncani
Bacau
Parincea
ROSU VASILE II
Parincea
Bacau
Bacau
EMMA HART IMPEX
Str. Garii
Bacau
Bacau
PANTERA DIUMEA
Str. Mioritei
Bacau
Margineni
MOVILA CELINA
Str. Principala Fn
Bacau
Buhusi
GLACIAL
Str. Republicii
Bacau
Vultureni
FRUCTCONStr.UCT
Vultureni
Bacau
Margineni
DANY ROBI
Trebes
Bacau
Letea Veche
ALEX MAC ABC
Holt
Bacau
Corbasca
ROMASC COSTEL
Corbasca
Bacau
Garleni
PETRAL FLOR
Lespezi
Bacau
Garleni
LILICORNEL
Garleni
Bacau
Sascut
SASVET
Sascut
Bacau
Racaciuni
ECOVET
Racaciuni
Bacau
Orbeni
KOHA GROUP
Orbeni
Bacau
DAMIENESTI
CRISCAM
DRAGESTI
Bacau
NEGRI
FRANCU TAMASI
POIANA NEGRI
Bacau
TRAIAN
FADMAR
TRAIAN
Bacau
Letea Veche
LOVE ANCA
Letea Veche
Bacau
Bacau
IMPACT TRADE
Str. ANA IPATESCU
Bacau
BACAU
MARVAS
CALEA MOLDOVEI
Bacau
Scorteni
DUMIMARKET 2003
GRIGORENI
Bacau
Dealu Morii
FUNDATIA PROVITA
Dealu Morii
Ialomita
Amara
SYM AGRO CIMITIR
Str.Cimitirului
Ialomita
Amara
SYM AGRO ACASA
Str. Motilva
Ialomita
Amara
SYM AGRO COMPLEX
Str. Bailor
Ialomita
Armasesti
BARBU ION
Str.. Principala
Ialomita
Borduselu
CAMPULUNGEANU STEFANA
Str.. Principala
Ialomita
Bucsa
NISTOR VIORICA
Str. Principala
Ialomita
Buesti
STANCIU MARIA NICOLETA
Str.. Principala
Ialomita
Buiesti
GEOSAN
Str. Primariei
22
Ialomita
Cazanesti
DANIOCOM
Str.Bucuresti
Ialomita
Cegani
AVRIL
Str. Secundara
Ialomita
Ciulnita
DELIA SHOP
Str.. Principala
Ialomita
Colonisti
TRIFOIU
Str. Principala
Ialomita
Colonisti
DRAGAN MAR
Str. Principala
Ialomita
Cosereni
BAREXIM
Str. Stadion
Ialomita
Crasani
GEO TRADITIONAL
Str. Secundara
Ialomita
Crunti
COSLADA
Str.. Principala
Ialomita
Dridu
IANCU SORIN
Str.. Principala
Ialomita
Fetesti Sat
VERNA
Str. Calarasi
Ialomita
Gheorghe Lazar
VLASE MAG. GHEORGHE LAZAR
Str. Secundara
Ialomita
Gimbasani
DUSA
Str. Principala
Ialomita
Grindu
MOCANU ION
Str.. Principala
Ialomita
Grivita
MINI PRET
Str. Buzaului
Ialomita
Gura Ialomitei
RAELA MAGAZIN
Str. Principala
Ialomita
Iazu
GMP
Str. Principala
Ialomita
Ion Ghica
LA JUPAN TUDORACHE
Str.. Principala
Ialomita
Jilavele
TESLA ENE
Str.. Principala
Ialomita
Malu Rosu
AVRAM T. GHEORGHE
Str.. Principala
Ialomita
Manasia
DMV
Str.. Principala
Ialomita
Mihail Kogalniceanu
SPORTING
Str. Principala
Ialomita
Mircea Cel Batrin
BRINDUSA
Str.. Principala
Ialomita
Misleanu
ANDRIMIS
Str.Bucuresti
Ialomita
Movila
NELCONF
Str. Secundara
Ialomita
Muntenii Buzau
MINA COMPANI
Str. Secundara
Ialomita
Muntenii Buzau
SORMIR
Str. Secundara
Ialomita
Ograda
CROSWAN
Str. Bucuresti-Constanta
Ialomita
Ograda
VILLY'S COFFEE
Str.Bucuresti-Constanta
Ialomita
Orezu
ENACHE ADRIAN
Str.. Principala
Ialomita
Perieti
TOMA MADALINA
Str. Secundara
Ialomita
Platonesti
ROTILA MARIOARA
Str. Secundara
Ialomita
Rosiori
CEAPA
Str.. Principala
Ialomita
Scinteia
ALVIGAB CENTRU
Str. Principala
Ialomita
Sfintul Gheorghe
LUNGU RODICA
Str. Secundara
Ialomita
Slobozia
DARIA DMD
Str.Matei Basarab
Ialomita
Slobozia
SALEX PIATA
Str.Pietei
Ialomita
Slobozia
TRANSMIM MB
Str.Matei Basarab
Ialomita
Slobozia
SYM AGRO MB
Str.Matei Basarab
Ialomita
Slobozia
VIOSTILL
Str.Nordului
Ialomita
Slobozia
COMIND HALA
Piata Mare
Ialomita
Slobozia
ADRAS
Str. Buzaului
Ialomita
Slobozia
TSUNAMI PIATA
Str. Matei Basarab
Ialomita
Slobozia Noua
TONKAS
Str. Scolii
Ialomita
Suditi
ICA PIRIESCU
Str. Principala
Ialomita
Tandarei
ALEXMOD
Str. Bucuresti
Ialomita
Valea Ciorii
DINAMO 2000 DRAGNEA
Str. Principala
Ialomita
Valea Ciorii
ILPET
Str. Principala
Ialomita
Vladeni
STAN VIO MAR
Str. Fetesti
Ialomita
Alexeni
BUZENCHE IONEL
Str. Secundara
Ialomita
Bucu
VLASE MAG. BUCU
Str. Tandarei
Ialomita
Cazanesti
DANIOCOM 2
Str.Bucuresti
Ialomita
Cocora
REMIFIN
Str.. Principala
Ialomita
Facaeni
DEACOS
Str. Secundara
Ialomita
Fetesti
ASTORIA
Str.Curcani
23
Ialomita
Fetesti
DOUBLE EUGEN
Str. Armatei
Ialomita
Fierbinti
SIDONIA MARKET
Str.. Principala
Ialomita
Grivita
BURGHEL
Str. Buzaului
Ialomita
Maia
SIDONIA MARKET
Str.. Principala
Ialomita
Mihail Kogalniceanu
RALEX TORE
Str. Secundara
Ialomita
Rovine
PACUREANU STELUTA
Str.. Principala
Ialomita
Salcioara
SILVIA IRINA
Str.. Principala
Ialomita
Slobozia
TRANSMIM 500
Str.Nordului
Ialomita
Slobozia
COMIND CENTRU
Str.Matei Basarab
Ialomita
Slobozia Noua
EXPERIENCE MARKET
Str.Liliacului
Ialomita
Tandarei
CRIDI
Str. Bucuresti
Ialomita
Urziceni
STEREA MARIA
Str.. Principala
Ialomita
Valea Ciorii
VASILESCU GEORGETA
Str. Principala
Calarasi
Calarasi
BIA SERV
Str. Parcului
Calarasi
Calarasi
MARY LORY
Str.Navodari
Calarasi
Calarasi
MARY LORY
Str.Nufarului
Calarasi
Chirnogi
BURCA ELENA
Str. Secundara
Calarasi
Ciocanesti
TV DANI
Str.Principala
Calarasi
Dorobantu
FLORIFAN
Str.Secundara
Calarasi
Dragalina
MARVI PLUS
Str.Secundara
Calarasi
Dragalina
GREATE TASTE
Str.Secundara
Calarasi
Frasinet
CRISTI TRANS
Str.Principala
Calarasi
Gurbanesti
MARE STEFAN
Str.Principala
Calarasi
Independenta
VOICU MIRELA
Str.Secundara
Calarasi
Lehliu Sat
ADI DUMI
Str.Calea Calarasi Nr.5
Calarasi
Lehliu Sat
BELCEA CATALINA
Str.Secundara
Calarasi
Lehliu Sat
EMMA
Str.Principala
Calarasi
Luptatori
ELLA COMEX
Str.Principala
Calarasi
Modelu
MARY LORY
Str.Culturii
Calarasi
Modelu
MARY LORY
Str. Calea Calarasi
Calarasi
Nicolae Balcescu
MARIOLINO
Com. Alexandru Odobescu
Calarasi
Oltenita
GAZU LILIANA
Str.Principala
Calarasi
Perisoru
DAVALDI
Str.Secundara
Calarasi
Plataresti
VASI DANI
Str. Secundara
Calarasi
Progresu
MASTER TOTAL
Str. Principala
Calarasi
Radu Voda
PERTEA VOICA
Str.Principala
Calarasi
Roseti
GHECHI COM
Str.Secundara
Calarasi
Spantov
EMIL COM
Str.Principala
Calarasi
Tamadau
CIMETI COM
Str.Principala
Calarasi
Valea Rosie
BALMEC SRL
Str. Principala
Calarasi
Varasti
ROMIO RUSSEL
Str.Principala
Calarasi
Vasilati
MIRANDO STORE
Str.Secundara
Calarasi
Calarasi
ANA 67
Str. Parcului
Calarasi
Calarasi
IRIMIAS TRADING
Str. Nicolae Titulescu, L37, Parter
Calarasi
Calarasi
LACTO BAR AGNEZA
Bd.Ul Cuza Voda
Calarasi
Calarasi
ADA
Str.Zefirului
Calarasi
Calarasi
MARY LORY
Str. Borcea
Calarasi
Chiselet
DAVMAKO
Dn31
Calarasi
Dragalina
HAPPY PRINCESS SRL
Str. Gen Ion Dragalina
Calarasi
Drajna
ICOM OIL SERVICE SRL
Dn 2
Calarasi
Fundulea
VALDEPENIA
Str.Mihail Kogalniceanu
Calarasi
Fundulea
TONE VALERIU
Str. Pinului, Nr. 9C
Calarasi
Lehliu
VULCAN SRL
Str. Agricultori, Nr. 115C
Calarasi
Lupsanu
DUMITRACHE MARIAN
Str.Principala
24
Calarasi
Lupsanu
STOENESCU MARILENA
Str.Principala
Calarasi
Mihai Viteazu
PRODCOMSAVA
Str.Principala
Calarasi
Mitreni
BULEANDRA CONSTANTIN
Str. Secundara
Calarasi
Modelu
BUCUR LUXA
Str. Calea Calarasi
Calarasi
Oltenita
AURA SI RARES
Str.Marasesti
Calarasi
Potcoava
DACHIRA PARK
Str.Principala
Calarasi
Radovanu
LUNGU FLORIN
Str.Secundara
Calarasi
Stefan Cel Mare
REZEDA
Str.Secundara
Calarasi
Vlad Tepes
PRODCOMSAVA
Str.Principala
Tulcea
Balabancea
ACCELEANU VASILICA
Str. Principala Nr.12
Tulcea
Sambata Noua
ACHIM SEBASTIAN
Str. 1 Mai, Nr. 61
Tulcea
Malcoci
ALCAMIO S.R.L.
Str. PRINCIPALA Nr. 70
Tulcea
Niculitel
ALPROD SRL 1
Str.DEALULUI,Nr. 1
Tulcea
Caugagia
ANDRUTA SHOP
Str.Principala, Nr. 41
Tulcea
Frecatei
APOSTOL SRL
Str. Principala Nr. 38
Tulcea
Pecineaga
ARCO KIMBO SRL
Str. Vinului Nr.1
Tulcea
Sambata Noua
ARFIR
Str. Salciilor Nr. 35
Tulcea
Salcioara
BUCUR AMERICAN
Str. REPUBLICII Nr. 64
Tulcea
Babadag
CERNEA GH. NECULAE IF
Str. Frasinului Nr. 4
Tulcea
Niculitel
CLAN S.R.L.
Str.Isaccei Nr. 90
Tulcea
Panduru
COJOCARIU
Str. Principala Nr.87
Tulcea
Luncavita
DAVIDOFAM
Str. Principaka Nr. 18
Tulcea
Cataloi
DOBRE CRISTIAN
Str. Aureliana Nr. 17
Tulcea
Plopu
DORMIH TIM SRL
Str. 1848
Tulcea
Cataloi
EXCALIBUR SRL
Str. Tulceai Nr. 98
Tulcea
Cataloi
FERMA KAMENI SRL
Str. Principala Nr. 210
Tulcea
Izvoarele
FIFTEEN MAD SRL
Str. Principala Nr. 25
Tulcea
Horia
FIFTEEN MAD SRL TRAIAN
Str. Principala Nr. 29
Tulcea
Niculitel
FLAUR AGRITUD SRL 2
Str. Principala Nr. 178
Tulcea
Niculitel
FLAUR AGRITUD SRL 3
Str. Cocos Nr. 115
Tulcea
Niculitel
FLORENE COM S.R.L.
Str. Barajului.Nr. 18
Tulcea
Topolog
GARBACEA CLAUDIA-IONELA PFA
Str. Principala Nr. 39
Tulcea
Frecatei
GHIOCEL MARKET GRAND SRL
Str. Principala Nr. 35
Tulcea
Tulcea
HRISTU GABRIELA
Str. Jupiter Nr. 44
Tulcea
Cataloi
ILUFAM MARKET SRL
Str.Celic Nr. 1
Tulcea
Turda
JHON COLECT
Str. Scolii Nr. 223
Tulcea
Murighiol
LAGUNA ALBAStr.A SRL SUPERM
Str. TULCEI Nr. 91
Tulcea
Murighiol
LAGUNA ALBAStr.A SRL3
Str. TULCEI Nr. 48
Tulcea
Slava Rusa
LICAMEX-COM S.R.L.
Str. Primariei Nr. 94
Tulcea
Plopu
LUCIFER COM
Str. Principala Nr. 56
Tulcea
Rachelu
MADY & DANY S.R.L.
Str. Primariei, Nr. 21
Tulcea
Carcaliu
MAH TRADING
Str. Principala Nr. 114
Tulcea
Tulcea
MDA PRISLAV
Str. DOMNITA BALASA 5 C
Tulcea
Carcaliu
MELDAR LEN SRL
Str. Mahmudiei Nr. 7
Tulcea
Slava Rusa
MIRAJ EXPRES S.R.L.
Str.Principala, Nr. 73
Tulcea
Dunavatul de jos
MIRMAR PLUS SRL
Str. Principala, Nr. 1
Tulcea
Horia
MUSCA D. MARIANA PFA
Str. Tulcei Nr. 39
Tulcea
Saribasuf
NICOMIX-FAN S.R.L.
Str.Nucilor,Nr.10
Tulcea
Greci
NIKLAR SRL
Str. Parc National Nr.9
Tulcea
Iulia
ONIX MIXT
Str. Scolii, Nr. 12
Tulcea
Tulcea
PANAIT MISA IF
Str.Isaccei Nr. 56
Tulcea
Tulcea
PI NAD STOREHOUSE
Str.Neptun
Tulcea
Greci
PLACIDITY RETAIL
Str. Primariei, Nr. 68
Tulcea
Sarichioi
PRODARTROM S.R.L.
Str. PRINCIPALA Nr. 35
25
Tulcea
Sarichioi
PROTUS BISNIS
Str. SECUNDARA Nr. 73
Tulcea
Murighiol
REMEMBER SECOND SRL
Str. Tulcei Nr. 67
Tulcea
SARIBASUF
ROGERSIA
Str. MAHMUDIEI Nr. 7
Tulcea
IZVOARELE
ROTSTAR PETROL
Str. REPUBLICII Nr. 68
Tulcea
GRECI
SASNA
Str. PARC NATIONAL Nr.9
Tulcea
SARICHIOI
SBURLEA MARION SRL
Str. SECUNDARA Nr. 73
Tulcea
SARICHIOI
SECOM 94
Str. PRINCIPALA Nr. 35
Tulcea
VALEA NUCARILOR
SIEMI COM S.R.L.:1
Str. SECUNDARA Nr. 39
Tulcea
SATU NOU
SIEMI COM S.R.L.:2
Str. PRINCIPALA Nr. 62
Tulcea
TULCEA
SIEMI COM S.R.L.:3
Str.NEPTUN
Tulcea
GRECI
SILNIK MARKET SRL
Str. PRIMARIEI, Nr. 68
Tulcea
SALCIOARA
SORAL-IMPEX SRL
Str. PRINCIPALA Nr. 210
Tulcea
CATALOI
TUDOSE NELA
Str. AURELIANA Nr. 17
Tulcea
SMARDAN
URAM IMPEX
Str. BACULUI Nr. 28
Tulcea
ZEBIL
VALMIS
Str. BABADAG, Nr. 3
Tulcea
HORIA
VLAD IOAN
Str. PRINCIPALA Nr. 29
Tulcea
NICULITEL
VLAICAN CLAUDIA
Str. PRINCIPALA Nr. 178
Tulcea
SLAVA RUSA
VLAMAT SNACK SRL
Str. COCOS Nr. 115
Tulcea
SATU NOU
VOINEA & CO DOINA
Str. BARAJULUI.Nr. 18
Tulcea
FRECATEI
ZINMAR
Str. PRINCIPALA Nr. 355
Botosani
ROMANESTI
AILENEI VLADUT II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
ROMANESTI
AIRINEI ANDREI CIPRIAN II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
SAUCENITA
APETREI FRAGUTA II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
BOTOSANI
BAMBURIC IONELA II
Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 1
Botosani
DOROHOI
BRUMA MARCEL II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
BALUSENI
CHIRON ANAMARIA IF
Str. PRINCIPALA FN
CATAMARASTI
Botosani
COZMA DANIEL CONSTANTIN II
Str. PRINCIPALA FN
DEAL
Botosani
BLANDESTI
GRINDEI ELENA IF
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
ZLATUNOAIA
HARMASEL ANDREEA II
Str. SECUNDARA FN
Botosani
ROSIORI
HRISCA OPRINA II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
COSTESTI
HUSAC GHEORGHE II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
ROMA
HUSos.CHI PENINA II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
FLAMANZI
IUCIUC LILIANA II
Str. SECUNDARA FN
Botosani
TRUSESTI
IULYGALEXPRES SRL
Str. SECUNDARA FN
Botosani
TODIRENI
LAPUSNEANU MARIA II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
DRAXINI
MACSIM CONSTANTIN II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
AUREL VLAICU
MORUZ DOINITA II
Str. SECUNDARA FN
Botosani
HILISEU CLOSCA
MORUZ IRINA II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
REDIU
NEGRU CONSTANTIN II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
UNTENI
ORZOI VASILE II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
ZLATUNOAIA
OVITA-COMAX SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
Str.OIESTI
OVITA-COMAX SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
IURESTI
OVITA-COMAX SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
CRISTESTI
PELINESCU CRISTINA II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
CERCHEJENI
PINZARIU CONSTANTIN II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
BROSCAUTI
PLUGARIU DAN II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
CURTESTI
PODOVEI TOADER II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
RINGHILESTI DEAL
PRAJAN STEFAN IF
Str. SECUNDARA FN
Botosani
IPOTESTI
SC AGRATRACTOM SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
POIANA
SC ANGHEVAS SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
BALUSENI
SC BIANCOM SRL
Str. SECUNDARA FN
Botosani
CORNI
SC CONVEXIM SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
POIANA
SC COPADORAMA SRL
Str. PRINCIPALA FN
26
Botosani
VORONA
SC CRESCENDO COM SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
ROMA
SC DAFIN SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
FLAMANZI
SC DECA SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
STANCA
SC DIANA SIMPLU SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
BOTOSANI
SC DUOPROD TREVI SRL
Str. GEORGE ENESCU Nr. 38
Botosani
ROMA
SC EROS SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
NICSENI
SC EROS SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
DERSCA
SC EUXIN SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
HLIPICENI
SC FLAWOUR PAM SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
SAVENI
SC FLOROXINA SRL
Str. 1DECEMBRIE 89
Botosani
VACULESTI
SC GALACTIN SELF SRL
Str. SECUNDARA FN
Botosani
BOTOSANI
SC GEAMBASU SRL
Str. CALEA NATIONALA Nr. 8
Botosani
VORONA
SC GRANDIS AMA IMPEX SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
CERVICESTI
SC IONUT COM SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
IONASENI
SC IULI FLOR SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
COTU
SC LARY-TOP SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
BLANDESTI
SC LIVAL IMPEX SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
CERCHEJENI
SC LIVAL IMPEX SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
SENDRICENI
SC MIRALIUS DIStr.IBUTION SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
HILISEU CRISTIAN
SC MIRUNA SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
ROSIORI
SC NICOLASCLAUDIA SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
BOTOSANI
SC OVISIM IMPEX SRL
Str. PRIMAVERII Nr. 35 AXXA
Botosani
BOTOSANI
SC OVISIM IMPEX SRL
CARTIER STEJARI
Botosani
DAMIDENI
SC PETROM SRL
Str. PRINCIPALA FN
CATAMARASTI
Botosani
SC REMY BELL SRL
Str. PRINCIPALA FN
DEAL
Botosani
CERVICESTI
SC ROMGAMA SRL
Str. SECUNDARA FN
Botosani
SULITA
SC ROMION SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
DOROHOI
SC SABCOS SRL
Str. DUZILOR Nr. 8
Botosani
DOROHOI
SC SABCOS SRL
Str. GEORGE ENESCU Nr. 6
Botosani
BRAIESTI
SC SERV CONT TOTAL SRL
Str. SECUNDARA FN
Botosani
BOTOSANI
SC SIMA VIP TAXI SRL
Str. SAVENILOR Nr. 29
Botosani
BOTOSANI
SC SIMA VIP TAXI SRL
Str. POSTEI Nr. 1
Botosani
DOROHOI
SC SPICUL SRL
AUTOGARA
Botosani
BOTOSANI
SC TEMMA SRL
Str. IMPARAT TRAIAN Nr. 44
Botosani
SADOVENI
SC TRIODALA CIP SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
POPENI
SC VEDETA STYLE SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
ROMA
SC VICADELLA SRL
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
HULUB
SCUTELNICU RODICA II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
ZLATUNOAIA
SIMIONICA PETRONELA II
Str. SECUNDARA FN
Botosani
COTARGACI
SLADARIU CORNELIA II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
PADURENI
TARNAUCEANU RAMONA II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
Str.OIESTI
TIMOFTE PANSELA II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
CALARASI
TUTU MIHAI II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
DRAXINI
UNGUREANU P. MARIA II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
GURANDA
VIERU MARCEL II
Str. PRINCIPALA FN
Botosani
CALARASI
VRAJOTIS LAZAR CLAUDIU II
Str. SECUNDARA FN
Botosani
BOBULESTI
VRINCEANU DUMITRU II
Str. PRINCIPALA FN
Neamt
DUMBRAVA ROSIE
AB CORINA
Str. SECUNDARA
Neamt
Pluton
AGAPIE ANA
Petru Voda
Neamt
RUSENI
AGHERASIMOAIE COM
Neamt
Cartier 1 Mai
ALEXDIM
1 Mai
Neamt
Ruginoasa
ALIVAS TRADE 2
Bozieni
Neamt
Ghindauani
AMARITEI CARMINA
Deleni
27
Neamt
Roman
ARIANA PAB CONStr.UCT
Neamt
SAVINESTI
ARTA DIN FAINA PIPA
Neamt
TAZLAU
ASALT
Neamt
DAMUC
ASYCOVASAN
Neamt
PIATRA NEAMT
BACIU MARKET
Neamt
Maratei
BANESTO
Progres
Neamt
Vanatori Neamt
BANSIMEX
Str. PRINCIPALA
Neamt
CEAHLAU
BEZEM IOAN
Neamt
TIMISESTI
BODRON STELIAN
Neamt
Miron Costin
BOSSIHADAN SRL
Neamt
STEFAN CEL MARE
BRANEA COM
Neamt
Savinesti
BUTNARU EMITEX
Tineretului
Neamt
Petricani
CAMPANU STEFAN PFA
Principala
Neamt
TG NEAMT
CASA BABILON
Neamt
Bld Stefan Cel Mare
CENTRUL COMERCIAL UNIC
Bd Stefan Cel Mare
Neamt
TG NEAMT
CERAMICA DECORACION
Neamt
PIATRA NEAMT
CERCEL F ELENA
Neamt
PIATRA NEAMT
CERCOM BUSINES
Neamt
Stanca
COMEVALCRIS SRL
Codrului
Neamt
POIANA LARGULUI
COMPANIA CIUCANU
Neamt
RAUCESTI
CONSUM COOP RAUCESTI
Neamt
TARCAU
CONSUM COOP TARCAU
Neamt
Barticesti
CORNEL SERV
Neamt
Balanesti
CRETU SANZIANA
Neamt
ROZNOV
CRISALIPROD CARMANGERIE
Neamt
GHINDAOANI
DAVALEX
Neamt
Grumazesti
ELIAMAR COMPANIE SRL
Netezi
Neamt
DOBRENI
ELYDAN TATARU
Neamt
MARGINENI
EMPROD
Neamt
Savinesti
EURO DISCOUNT
Chimiei
Neamt
VADURELE
EVIHAN
Neamt
HANGU
FARCASANU MARIANA
Neamt
Lunca Moldovei
FLORICOM ASOCIATIA
Fostul C.A.P
Neamt
BOTESTI
G&A CONSTUCT
Neamt
Poiana Largului
GALBEAZA IULIA
Neamt
Cracauani
GAUCA CONSTANTIN
Dc Spre Magazia
Neamt
Borca
GENERAL TUD
Principala
Neamt
BORCA
GOLEANU FAMILY
Neamt
GRUMAZESTI
HOME DECO
Neamt
BODESTI
IGNAT VASILE
Neamt
Vaduri
I &C DIStr.IBUTION
Vaduri
Neamt
MANOAIA
L"DICOM
Neamt
Faurei
LA CIOATE GABI
Neamt
GRINTIES
LAPUSNEANU A PARASCHIVA
Neamt
TRIFESTI
LEVARDA VLADIMIR
Neamt
BARTICESTI
LISSAT IONY
Neamt
Icusesti
LORI LEO
Neamt
BODESTI DE JOS
MARIN V IULIAN
Neamt
Pildesti
MART GHIORGHE
Neamt
SABASA
MECLEA RALUCA MARIA
Neamt
MIRON COSTIN
MURARIU MARIA
Neamt
HUMULESTI
MURARIU V DORIN
Neamt
Piatra Neamt
NACU GHEORGHE
Neamt
TUPILATI
NEGRI DESPINA
28
Neamt
HOCIUNGI
NICHITEANUCOM
Neamt
BRUSTURI
OBREJA CATALIN
Neamt
OSTASI
ONOFREI TEODOR
Neamt
Nisiporesti
OPREA ANTON
Neamt
LUMINIS
OTAL ANA
Neamt
PODOLENI
OVIAMBRA
Neamt
CACIULESTI
OVIRADU
Neamt
TASCA
PALEU ELENA
Neamt
Roznov
PALINA COM
Roznovanu
Neamt
Piatra Neamt
PALINA COM
Piata Centrala
Neamt
DOCHIA
PASCARU DUMITRITA
Neamt
BORDEA
PASLA ADY IMPEX
Neamt
BICAZ
PATRIK PAM
Neamt
RUGINESTI
PAUIOANA COM
Neamt
REDIU
PIER PROD
Neamt
RAZBOIENI
PIN IMPEX
Neamt
Tupilati
PLUGARU NICOLETA II
Centru
Neamt
Dreptu
RADU GABRIELA
Principala
Neamt
PAStr.AVENI
ROWALIANA
Neamt
Tibucani
RUSU ELENA LOREDANA II
Centru
Neamt
Dulcesti
RUSU MIRELA
Neamt
BASTA
SARAROSSA BEJANI
Neamt
PIATRA SOIMULUI
SILV MARC
Neamt
PIATRA NEAMT
SLEVEN
Neamt
BORLESTI
STAN DANIELA
Neamt
PETRU VODA
STEFANESCU DAN CRISTIAN
Neamt
MASTACAN
TIMOVAS
Neamt
VERSESTI
TOKOCED
Neamt
PETRICANI
TOMICOM
Neamt
BICAZ CHEI
TRANSPORTADI
Neamt
PAStr.AVENI
TRIO COSIMED
Neamt
RUGINOASA
URSACHE TIBERIU
Neamt
DUMBRAVA
VACARIU M ION
Neamt
CINDESTI
VALEANU LENUTA
Neamt
PETRICANI
VANEX
Neamt
HLAPESTI
VIABA
Neamt
URECHENI
ZAMALEX
Neamt
BORLESTI
STAN DANIELA
Neamt
PIATRA NEAMT
3 M GAMA
Neamt
ROMAN
MARIDAS
Neamt
ROMAN
ARIANA PAP Str.AND
Neamt
ION CREANGA
IMATI
Neamt
VALEA URSULUI
BEATRICE & RICARDO
Neamt
COTU VAMES
HORIAN SHEPARD
Neamt
PIATRA NEAMT
ZORBA GRECU
Neamt
BORLESTI
STAN DANIELA
Neamt
PIATRA NEAMT
3 M GAMA
Neamt
ROMAN
MARIDAS
Neamt
ROMAN
ARIANA PAP Str.AND
Neamt
ION CREANGA
IMATI
Neamt
VALEA URSULUI
BEATRICE & RICARDO
Neamt
COTU VAMES
HORIAN SHEPARD
Neamt
PIATRA NEAMT
ZORBA GRECU
Galati
SENDRENI
ALMISA SRL GL
COM.SENDRENI Nr.208
29
ALONDRA SRL-GRADINITA
Galati
BALENI
Str.GRADINITA VECHE
VECHE
Galati
VAMES
ARBATY SRL GL-BACANIE
Str.PRINCIPALA Nr.2
Galati
GANESTI
BIGU SRL-BACANIE
Str.Nr.288/GANESTI
Galati
SENDRENI
CASA DE MENAJ ANDRUNA SRL
SENDRENI Nr.754,PARTER
Galati
SUCEVENI
CEZARA CONStr.UCT SUCEVENI
PRINCIPALA
Galati
VLADESTI
CIPI SHOP SRL-BAR
COM VLADESTI,Nr.96
Galati
TG BUJOR
CONART SRL-MECANIZARILOR
Str.MECANIZATORILOR,Nr. 13
SAT HANU CONACHI Str. principala
Galati
HANU CONACHE
GEVADCOM SRL GL
statie autobuz
Galati
LIESTI
GOCIALI SRL GL-LIESTI
COM.LIESTI
Galati
Pechea
IF ANDREI FLORENTINA-PECHEA
Str.SECUNDARA
BALASESTI ,sat
Galati
IF BILHAC-SCUTARU GICA
SAT CIURESTII NOI Nr.218A
Ciurestii Noi
TUDOR
Galati
IF TRIFAN PUIU-CONSTANTIN
PRINCIPALA,Nr. 1510
VLADIMIRESCU
Galati
PECHEA
II AVRAM SANDA GL
Str.ZIMBRULUI Nr.2
Galati
OANCEA
II BOGATU NICULINA-BACANIE
Str.NATIONALA Nr.82
Galati
MASTACANI
II MARAVELA SILVIA
Str.PRINCIPALA Nr.177
Galati
BALINTESTI
II MEHEDINTI MARIA-bacanie
Str.PRINCIPALA Nr.330
II MOCANU CASANDRA-
Galati
BERESTI
ZEFIRULUI,Nr.1
ZEFIRULUI
Galati
VLADESTI
CORNEA CIM 222 SRL
PRINCIPALA,Nr.283 VLADESTI
Galati
Sendreni
II PATULEA EMANUELA
Str.MOVILENI,Nr.136
Galati
RADESTI
II POPA I.GETA-GABRIELA
SAT RADESTI Str. PRINCIPALA
II SCUTARU GHEORGHE-
Galati
BALASESTI
SAT BALASESTI Nr.161
BALASEST
II TEODORASCU OCTAVIAN-
Galati
Sat Mastacani
Sat Mastacani Nr. 298 A
BACAN
Galati
FOLTESTI
II VIZINTEANU-SERBU IULIANA-
Str.PRINCIPALA Nr.765
Galati
Tg. Bujor
IRINEL SRL
Str.E GRIGORESCU,BL.A1, AP 32
Galati
PECHEA
IULIANDIA SRL GL
Str.Nr.132/PECHEA
JANA MARKET DICA SRL-
Galati
Tamaoani
Str. principala FN
TAMAOAN
Galati
MASTACANI
KOLOS ACS'94 SRL-MASTACANI
Str.PRINCIPALA
Galati
MASTACANI
LIVIDAN CENTRAL SRL-422/MAST
SAT MASTACANI,Nr. 422
Galati
VARLEZI
LONDCRISTUD SRL
SAT VARLEZI,Nr.524
Galati
ODAIA MANOLACHE
LUPEA ADRIAN
Str.GARBOAVELE Nr.9
Galati
Balasesti
NAKY SRL-BALSESTI
COM.BALASESTI Str. principala
Galati
CUCA
NEDEIOR SRL-PRINCIPALA
PRINCIPALA,Nr.486A
Galati
Bursucani
OSANA SRL GL-BURSUCANI
principala Nr. 1
Galati
SLIVNA
PFA DIMA NECULAI-BACANIE
SAT.SLIVNA
PFA ROGOZ LAURENTIA-
Galati
SERBESTII VECHI
COM.SERBESTII VECHI Nr.105
SERBESTI
Galati
Hanu Conachi
SIMAROS DAN SRL-D
PRINCIPALA,Nr.454
Sat Fundeanu, Com.
Galati
TODER CRADY SRL-PRINCIPALA
PRINCIPALA,Nr.1
DRAGUSENI
Galati
SIVITA
VANESSACOM SRL GL-SIVITA
Str.PRINCIPALA
Galati
GALATI
Advionic
Str.CEZAR BOLIAC,Nr.9
Galati
GALATI
ALICTOS FAM DIStr.IB SRL-PREL
Str.PRELUNGIREA BRAILEI,Nr.1
Galati
GALATI
ARINSON SRL GL-DOGARIEI
Str.DOGARIEI Nr.105
Galati
GALATI
BALAIS-ALIMENT SRL-LIBERTATI
Str.LIBERTATII Nr.42
Galati
GALATI
BINDETZ SRL GL
Statie autobuz Port Bazinul Nou
Str.OTELARILOR VIS A VIS de Cazinou
Galati
GALATI
CARABINA SRL-OTELARILOR
Lisboa
30
Galati
GALATI
CARMEN-COMPROD SRL
Str.SINDICATELOR,Nr.41
Galati
GALATI
CRICOM SRL-RADU NEGRU
Str.RADU NEGRU Nr.45
DARIUSVEL MARKET SRL-D-
Galati
GALATI
Str. MIRON COSTIN,Nr. 91
MIRON
Galati
GALATI
DAROXTEO SRL-81/TRAIAN
Str.TRAIAN,Nr.81,BL.A2,
Galati
GALATI
DERUStr.ANS SRL-DEMOCRATIEI
Str. DEMOCRATIEI,Nr.2
Galati
GALATI
DERUStr.ANS SRL-DOMNEASCA
DOMNEASCA,Nr.142
DUENDE STEEL SRL-RADU
Galati
GALATI
Str.RADU NEGRU,Nr.11BIS
NEGRU
FLORI & MAN BEST SRL-
Galati
GALATI
Str.REGIMENT 11 SIRET,Nr.28
REGIMEN
Galati
GALATI
Geocris CGC
Str.APOLON, Nr.31, CAM 1
Galati
GALATI
ANELEDO SRL GL-ROSIORI
Str.ROSIORI,Nr.6,BL.R5,SC.1
Galati
GALATI
MARVERCRIS SRL-C.CONACHI
Str.COSTACHE CONACHI Nr.1
Galati
GALATI
TANVIC IMPEX SRL GL-GH.DOJA
Str.GHEORGHE DOJA BL.CI
Galati
GALATI
SIANCADO SRL-DOMNEASCA
Str. NAVELOR Nr. 2
Galati
GALATI
II PIRVU F.ELENA-PORTULUI
Str.PORTULUI Nr.47,UNIT 118
Galati
GALATI
LAUSIM DS S.R.L.-GHE DOJA
Str.GHE DOJA,BL.A1,Nr.5,
LURALIN COMPANY SRL-
Galati
GALATI
Str.FURNALISTILOR Micro 20
FURNALIS
Galati
GALATI
MADASAN SRL-RAZBOIENI
Str.RAZBOIENI Nr.25
Galati
GALATI
TAMAGOYAKI
Str.DOMNEASCA Nr.164
Galati
GALATI
MIHVAL SRL-TRAIAN
TRAIAN,Nr.97A,BL.A9,PARTER
Galati
GALATI
MIRELA IMPEX SRL
Str.GORUNULUI CPX.MICRO 17
WESTGATE ALEX SRL-MIRON
Galati
GALATI
Str. MIRON COSTIN,Nr.47
COST
Galati
GALATI
OANCEA
MICRO.18 langa Mall Dunarea Emag
Galati
GALATI
PAVCO 2006 SRL-DUNAREA
Str.DUNAREA Nr.60
Galati
GALATI
PERLA
TIGLINA Nr.1 COMPLEX FRANCEZI
HARTAN MARKET SRL-C
Galati
GALATI
Str.COSTACHE COMACHI,Nr.5
COMACHI
Galati
GALATI
ALEX NICHOLA
Str.IONEL FERNIC Nr.22
ANDPAUL FAMILY SRL-1
Galati
GALATI
Str.1 DEC.1918 Nr.3 BL.S5A
DECEMBR
Str.DR. Rautu apropape de intersectia cu
Galati
GALATI
CYDONIA SRL GL-SIDERURGISTIL
Doja
LA VIADUCT MARKET SRL-
Galati
GALATI
Str.SIDERURGILOR Nr.50,AF
SIDERU
Galati
GALATI
DIABLO COM SRL-DOMNEASCA
Str.DOMNEASCA
Galati
GALATI
DIABLO COM SRL-MAGAZIN 2
Piata Micro 20
Galati
GALATI
DIABLO COM SRL-MAGAZIN 4
Str. PORTULUI
FLORAMAR-VEN SRL-
Galati
GALATI
Str.CONStr.UCTORILOR,Nr.29,
CONStr.UCTOR
Galati
GALATI
FUGIS
G-RAL ALEXANDRU CERNAT 219
Galati
GALATI
II AXENTE GINA
DRUMUL VIILOR,Nr. 36
Galati
GALATI
INDIA SRL
Str.AVIATOR VASILE CRAIU
Galati
GALATI
JUNIAERO SRL-Str.NAE LEONARD
Str.NAE LEONARD,Nr.5,BL.C3B
Galati
GALATI
NIKANIX SRL-1DECEMBRIE
Str.1 DECEMBRIE 1918
Galati
GALATI
ROM DELTA IMPEX SRL-OLTULUI
Str. OLTULUI, AF BLOC TURN U
STEFALEX FLOWERSFRUITS
Galati
GALATI
Str.BRAILEI,Nr.179
SRL-B
Galati
GALATI
STONE TWO
Str.BASARABIEI Nr.140
Galati
GALATI
SUNFORLIVE SRL GL
Str.IONEL FERNIC Nr.18A
SUNFORLIVE SRL GL-
Galati
GALATI
Str.SIDERURGISTILOR IREG
SIDERURGIS
31
MERORAM WASH SRL-ANGHEL
Galati
GALATI
ANGHEL SALIGNY,Nr.82
SALI
Galati
GALATI
PASOR MARKET SRL-BD GALATI
Str. Brailei 205 BL A5 sc 2 parter
YORDIANA GEORGYO SRL-
Galati
GALATI
MIRCEA ZORILEANU,Nr.8
MIRCEA
Galati
TECUCI
AGRESSIVE SRL GL-1 DEC. 1918
Str. 1 DECEMBRIE 1918,BL AG4
SLOBOZIA
AGROANDRIPET SHOP SRL-
Galati
Str.PRINCIPALA Nr.294
CONACHI
SLOBOZ
Galati
MATCA
ANDRELOR SRL
SAT MATCA Nr.486
ANGEVE CONStr.UCT SRL-
Galati
SCHELA
PRINCIPALA,Nr.76
PRINCIP
Galati
COROD
AQUABYG SRL
LOC.COROD,PRINCIPALA,Nr. 629
TUDOR
Galati
CAROLIN IMPEX SRL-CORBULUI
CORBULUI,Nr.316
VLADIMIRESCU
TUDOR
CAROLIN IMPEX SRL-
Galati
MANASTIREI,Nr.224
VLADIMIRESCU
MANASTIREI
TUDOR
Galati
CAROLIN IMPEX SRL-PRIVAL
PRIVAL,Nr.224
VLADIMIRESCU
Galati
MATCA
COSGET ELMAR 2002 SRL
MATCA Nr.3615
Galati
COSMESTI
DIVERS PREST
Str. SECUNDARA
Galati
SAT TRAIAN
AL-CRIS NELY SRL
Str.REGELE DECEBAL Nr.2A
Galati
SAT MALU ALB
CHIVAROB SRL-BACANIE
SAT MALU ALB,Nr. 268
Galati
VAMES
II DINICUTA F.DOINITA-157/VA
SAT VAMES,Nr.157,COM.PISCU
Galati
TECUCI
PAUCIF SRL-9 MAI
Str.9 MAI Nr.14
VALIR NEK SRL-EREMIA
Galati
Ivesti
EREMIA GRIGORESCU,Nr.485
GRIGORE
Galati
COASTA LUPEI
VELTONO SIMBOL SRL-BACANIE
PRINCIPALA,Nr.98
CONSUM COOP TECUCI GL-
Galati
BARCEA
Str.Nr.253/BARCEA
BARCEA
EUROPICMIC DISCOUNT SRL-GH
Galati
TECUCI
Str.GHEORGHE PATRASCU 19
P
Galati
IVESTI
GIMANDRA PETSTEF SRL-IVESTI
GEN EREMIA GRIGORESCU Nr.429
SLOBOZIA
Galati
II ADASCALITEI ANGELA-ALEXAN
Str.ALEXANDRU CEL BUN Nr.22
BLANEASA
Galati
CIORAPESTI
II COADA GICA
SAT CIORASTI,COM PRIPONESTI
Galati
TECUCI
KLIGOR SRL-1 DECEMBRIE
Str.1 DECEMBRIE Nr.95
Galati
TECUCI
KLIGOR SRL-VICTORIEI
B-DUL VICTORIEI Nr.12
Galati
LIESTI
LIPAS SRL GL-PRINCIPALA
Str.PRINCIPALA FN
Galati
IVESTI
LIPAS SRL GL-IVESTI
Str.IVESTI Nr.553
UMBRARESTI de
Galati
PFA CIOBANU IOAN
LOC.UMBRARESTI
Tecuci
SVM VALMARS SRL-
Galati
PISCU
STADIONULUI,Nr.9
STADIONULUI
Galati
MATCA
VIPROMAL SRL-PRINCIPALA
Str.PRINCIPALA,Nr.1802
YNSTER COM SRL-
Galati
Galati
Str.PRELUNG.BRAILEI FN
PRELUNG.BRAIL
Braila
Braila
ALEXGIVA COM
Str.ada Smardan Nr.167
Braila
Braila
GENALIEKI
B-Dul A:I:Cuza Nr.210
Braila
Braila
DIVA
Str.ada Imparatul Traian Nr.16
Braila
Braila
GREG AL PROD
Str.ada Niculescu Passo Nr.31
Braila
Braila
II GHELASE PAUL
Piata 2 Cocosi
Braila
Braila
II CIUPERCA MIHAELA NICOLETA
Str.ada Caramidari Nr.109
Braila
Braila
MIDADIM SERV
Str.ada Siret Nr.8 Bl.S Parter
Braila
Braila
RODYSOR COM
Str.ada Campului Nr.28
Braila
Braila
ZIMVEST COM
Str.ada Cernauti Nr.5
32
Str. OCTAV DOICESCU, Nr. 17, BL E1
Braila
Braila
LIDO COMERCIAL
PARTER
Braila
Braila
TEMPESTA
Str. DUDULUI, Nr. 3
Braila
Braila
ADIRAL
Str. GALATI Nr. 14
Braila
Braila
II DUCA CRISTIAN
Str. CEZAR BOLIAC, Nr. 42
Braila
Braila
IULOPRI
Str. NICOPOLE, 190
Braila
Braila
II OLTEANU
Str. ALEXANDRU VLAHUTA, Nr. 64, BIS
Braila
Gradistea
II SEREA STELA
Str. Vrancei, Nr. 35
Braila
Movila Miresii
MAR COM SRL
Str. Trandafirilor, Nr. 370
Braila
Chiscani
MARCOALIN SRL
Str. Scolii, Nr. 90
Braila
Sutesti
PETROCRIS SRL
Str. Ianca, Nr.18
Braila
Tufesti
NERALEXIM SRL
Str. Vizirului, Nr.15
Braila
Faurei
IF PISAU LUCRETIA
Str. Baraganului, Nr.18
Braila
Gropeni
ARIGROP COM SRL
Str. Scolii, Nr. 2A
Braila
Gropeni
MARAXEL SRL
Str. Principala
Braila
Tichilesti
II DINCA GHE. IONEL
Str. I. L. Caragiale, Nr. 332
Braila
Tichilesti
II DINCA GHE. IONEL
Str., Tudor Arghezi, Nr. 41
Braila
Viziru
II IANCU SORINEL
Str. Principala, Nr. 934
Braila
Cuza Voda
SANBOG COM
Str. Stacutei, Nr.82
Braila
Lanurile
VIC-SERV SRL
Str. Sf. Voievozi, Nr. 40
Braila
Bordei Verde
PISTEA COM SRL
Str. Principala, Nr.29
Braila
Salcia Tudor
PFA RADU MARILENA
Sat Olaneasca, Lot 2
Braila
Maxineni
VANELI IMPEX SRL
Str. Principala
Braila
Salciei
CITONSCHI COM SRL
Str. Gradinitei, Nr.4
Braila
Salcia
SIHMAD COM
Str. Principala, Nr.8
Braila
Viziru
A.E.C.C.D.-SERV SRL
Str. Prof. Dr. Suteanu, Nr.28
Braila
Visani
AETSIRC SRL
Str.,. Principala
Braila
Chiscani
II VIZIREANU EMIL
Str. Princiapala, Nr.217
Braila
Gemenele
ANTOLIMA COM
Str. Principala
Braila
Gemenele
II CULEA EMILIA
Str. Dispensarului, Nr.63
Braila
Gemenele
II CULEA EMILIA
Str. Galati, Nr.15
Braila
Gavan
II CULEA EMILIA
Str. A Iv-A
Braila
VIZIRU
NERALEXIM
Str. BRAILEI
Braila
SiliStr.aru
HEPIOAN MARKET SRL
Str. Unirii, Nr.41
Braila
Viziru
ROBFAGEL SRL
Str. Brailei, Nr.137
Braila
Cuza Voda
ROBFAGEL SRL
Str. Stancutei, Fn
Braila
Florica
CUF IMPEX
Str. Viorelei, Nr.29
Braila
Baraganu
ELIKGAN SRL
Str. Doicesti, Nr.27
Braila
Baraganu
II POPA S. ANISOARA
Str. Dudesti, Nr.4
Braila
Ciresu
CIRESICA-COM SRL
Str. Secundara, Nr.321
Braila
Ciocile
VIOLEN SRL
Str. Secundara
Braila
Silistea
FIONAMAI COM SRL
Str. Rpincipala, Nr.35
Braila
Perisoru
II BUZEA A. IONUT
Nr.384
Braila
SiliStr.aru
II NISTOR M. FLORICA
Str. Dr. Bajenaru Ion, Nr.21
Braila
Ianca
SOC. COOP DE CONSUM IANCA
Str. Brailei, Bl B3, Parter
Braila
FLORICA
LA TREI BOBOCI
Str. VIORELEI. Nr. 42
Braila
CIOCILE
MANGIUREA IMPEX
Str. PRINCIPALA, Nr. 28
Braila
Braila
IF CIOLPAN DRAGOS CATALIN
Str.ada Tecuci Nr.51
Braila
Faurei
II LICA DANUT
Str. Principala, Nr. 31
Braila
Liscoteanca
BIGRENT SRL
Str. Islazului, Nr. 18
Braila
Braila
II PARVU R. RODICA
Str. Negoiului, Nr.18
Braila
Braila
ZANFIR SNC
Str. 1 Decembrie 1918, Nr.52, Bl. C2
Braila
Braila
ZANFIR SNC
Str. Scolilor, Nr.95
Braila
Braila
CAGESEDA
Str. POET GRIGORE ALEXEANDRESCU,
33
Nr. 66 A
Braila
Gavani
BIGMACHIPA
Str. Rpincipala
Braila
Gemenele
LA MAZELU
Str. Brailei, Nr. 45A
Braila
SILIStr.ARU
ENJOY
Str. SCOLILOR Nr. 26
Braila
LACU SARAT
ZVALIADRI
Str. PRUNULUI, Nr. 10
Braila
MIRCEA VODA
IOVAZAM
Str. MIRCEA CEL BATRAN, Nr. 33
Braila
ALBINA
DUMITRU N. COSTICA
Str. CONSTANTIN BRANCUSI, Nr. 6
Braila
SPIRU HARET
RIMECOSEL
Str. LALELELOR Nr. 19
Braila
ULMU
ULM SRL
Str. PRINCIPALA Nr. 78
Braila
Bertesti
ANCAROGAB PREST
Str. Bisericii, Nr.25
Braila
Dudesti
ESGIND SRL
Str. Garii, Nr.47
Teleorman
Alexandria
ALBYS
Sos. Turnu Magurele
Teleorman
Alexandria
SO-NY
Str.ada Mircea Cel Batran,Nr. 34
Teleorman
Alexandria
SOF GAV COMPANY
Str.ada Dunarii, Bl 4A Parter
Teleorman
Alexandria
AURMON
Str.ada Agricultori, Nr. 12
Teleorman
Alexandria
ANTONIS PROD
Sos. Turnului , Nr. 2
Teleorman
Alexandria
TRSBG SRL
Calea Bucuresti, Nr. 33
Teleorman
Beiu
CLAU SRL
Str.ada Principala
Teleorman
Beiu
GABRIELA MARIMAR
Str.ada Principala
Teleorman
Beiu
INSIEME LORIS
Str.ada Principala
Teleorman
Beiu
BALINEX
Str.ada Dunarii, Nr. 32
Teleorman
Botoroaga
VIPAN
Str.ada Principala
Teleorman
Bragadiru
MOGOSCOM # 3
Str.ada Principala, Nr. 40
Teleorman
Branceni
TALE IONELA
Str.ada Principala Nr. 54
Teleorman
Branceni
RADOI CRISTIAN
Str.ada Principala Nr. 15
Teleorman
Branceni
CROCE SERV
Str.ada Principala
Teleorman
Branceni
EDMA
Str.ada Principala
Teleorman
Bratasani
DIRA VIOREL
Str.ada Principala
Teleorman
Bratasani
DIMAR STEF COM
Sos. Pitesti, Nr. 45
Teleorman
Bujoru
SEREA IONELA
Str.ada Secundara
Teleorman
Buzescu
CATRUNA DANUT
De70
Teleorman
Buzescu
ELA MAT
Str.ada Principala
Teleorman
Buzescu
STANDARD DIMANCEA
Str.ada Ion Creanga, Nr. 22
Teleorman
Calinesti
AGROPIC
Str.ada Principala, Nr. 78
Teleorman
Calmatuiu
GIG
Str.ada Principala
Teleorman
Calomfiresti
FLOR ILEANA
Str.ada Secundara
Teleorman
Cernetu
BALINEX COM
Str.ada Principala, Fn
Teleorman
Ciolanesti
OLIAND
Str.ada Principala
Teleorman
Ciolanesti
GEO LIGI
Str.ada Principala
Teleorman
Ciolanesti
LYLMAR PRODEXIM
Str.ada Principala
Teleorman
Ciurari
MILITARU
Str.ada Secundara
Teleorman
Copaceanca
DOROBANTU
Str.ada Principala, Nr. 44
Teleorman
Crangu
CRISTITA
Str.ada Secundara
Teleorman
Crevenicu
D & P IMPEX
Str.ada Principala
Teleorman
Crevenicu
SIMION CATERINA
Str.ada Principala Fn
Teleorman
Cucuieti
SIMIPREST
Str.ada Principala
Teleorman
Dobrotesti
COMLE
Str.ada Principala
Teleorman
Dracea
BUJOR IOANA
Str.ada Principala
Teleorman
Dracea
BEBE ROXANA
Str.ada Principala Fn
Teleorman
Draganesti De Vede
ALKADRI
Str.ada Principala Nr. 7
Teleorman
Draganesti-Vlasca
VASILE I.M.TUDOR
Str.ada Principala
Teleorman
Draganesti-Vlasca
2.CONLEMN
Sos. Bucuresti
Teleorman
Draganesti-Vlasca
CZY
Str.ada Secundara
Teleorman
Fantanele
VALERY SRL
Str.ada Secundara
34
Teleorman
Gratia
MELISSA SRL
Str.ada Principala, Nr. 64
Teleorman
Ionascu
NECIU PROD
Str.ada Principala
Teleorman
Islaz
GAZIBARA LAURA SORINA
Str.ada Secundara
Teleorman
Islaz
PAVA GICOM
Str.ada Principala
Teleorman
Saelele
GRUIA ALINA
Str.ada Principala Nr. 244
Teleorman
Islaz
CAMELIA IMPEX
Str.ada Principala Nr. 102
Teleorman
Izvoarele
EDMA
Str.ada Principala
Teleorman
Lada
LA UNCHIU MILAN
Str.ada Principala
Teleorman
Lita
TRINCA ALIN
Str.ada Principala, Fn
Teleorman
Segarcea
VIVIULICRIS
Str.ada Cuza Voda Nr. 33
Teleorman
Lunca
PAUN & PAUN #LUNCA
Str.ada Secundara
Teleorman
Maldaeni
PED TOTAL COMPEX
Str.ada Principala
Teleorman
Maldaeni
MADTIM
Str.ada Principala
Teleorman
Maldaeni
MARIUTA
Str.ada Principala
Teleorman
Mavrdin
ROLLINI
Str.ada Principala
Teleorman
Mavrodin
VELE 2000
Str.ada Principala
Teleorman
Mavrodin
VLAD D&A
Str.ada Secundara
Teleorman
Mereni
TUDOR & CATI
Str.ada Principala
Teleorman
Moldoveni
BUCATA GEORGRTA
Str.ada Principala
Teleorman
Nanov
MAGAZINUL DENISEI
De70
Teleorman
Nanov
MIRTECA
De70
Teleorman
Nanov
GABRI FELIX
De70
Teleorman
Nasturelu
ROMAN I IONEL
Str.ada Secundara
Teleorman
Negreni
BOGDAN & MIHAI
Str.ada Secundara
Teleorman
Orbeasca De Sus
PETROSU
Str.ada Cimitirului, Nr. 6
Teleorman
Orbeasca De Sus
PETROSU FLORIN SORINEL
Str.ada Cimitirului
Teleorman
Orbeasca De Sus
ZODIAC IMPEX
Str.ada Principala Nr. 65
Teleorman
Orbeasca De Sus
IVNESTE
Str.ada Principala, 13
Teleorman
Paru Rotund
ANDERLUK
Str.ada Principala
Teleorman
Pauleasca
ELISERV
Str.ada Principala
Teleorman
Peretu
CHIRCA IONELA
Str.ada Secundara
Teleorman
Peretu
MINISERV
E70, Nr. 277
Teleorman
Perii Brosteni
AGRO GHEORGHE
Str.ada Principala
Teleorman
Suhaia
BAZAVAN MIOARA
Str.ada Mihai Viteazu Nr. 3
Teleorman
Piatra
LURI SRL
Str.ada Principala, 54
Teleorman
Plosca
ALIONA
Str.ada Merilor, Nr. 55
Teleorman
Poroschia
ASG EXPERT
Str.ada Principala, Fn
Teleorman
Prunaru
ATICEM
Sos. Alexandriei, Nr. 4
Teleorman
Prunaru
ADIAMO
Str.ada Secundara
Teleorman
Razmiresti
MIROS BALL SRL
Str.ada Secundara
Teleorman
Rosiori De Vede
BARBUCEANU MIHAELA
Str.ada Dunarii
Teleorman
Rosiori De Vede
FLORY NEL PROSPER
Str.ada Delcel Nr. 15
Teleorman
Rosiori De Vede
STANCU GABRIELA
Str.ada Florilor, Nr. 22
Teleorman
Calomfiresti
BESU ADRIANA RAMONA
Str.ada Eroilor Nr. 7
Teleorman
Rosiori De Vede
CMC
Str.ada Sf Teodor Nr. 14
Teleorman
Rosiori De Vede
CATALIN & IULIA
Str.ada Anl Pompieri
Teleorman
Saceni
PIG MAG SRL
Str.ada Principala
Teleorman
Saelele
LRF
Str.ada Principala
Teleorman
Saelele
TENE TRANS
Str.ada Principala, Nr. 89
Teleorman
Schela
GESSA 99
Str.ada Principala
Teleorman
Seaca
LAURSEN COMPANY
Str.ada Secundara
Teleorman
Slobozia Mandra
AGRO DUDU
Str.ada Principala
Teleorman
Smardioasa
BALINEX SMARDIOASA
Str.ada Principala, Fn
Teleorman
Smardioasa
CONIM
Str.ada Pietei, Nr. 66
35
Teleorman
Stejaru
ROZILINZ
Str.ada Principala
Teleorman
Storobaneasa
NED MARALY
Str.ada Principala
Teleorman
Suhaia
PETA MARIANA
Str.ada Secundara Nr. 3
Teleorman
Suhaia
PETROPICANA
Str.ada Principala Nr. 133
Teleorman
Tatarastii De Jos
VICTORPUP CONStr.UCT
Str.ada Principala
Teleorman
Tatarastii De Sus
AURADY COMPLEX
Str.ada Secundara
Teleorman
Tiganesti
BODIPROD
Str.ada Secundara
Teleorman
Tiganesti
CMVILE IMPEX
Str.ada Principala
Teleorman
Tiganesti
POLIS
Str.ada Principala
Teleorman
Tiganesti
ANAROXI MON COM
Str.ada Principala, Fn
Teleorman
Traian
EVELINA
Str.ada Principala
Teleorman
Turnu Magurele
INTERCOM
Str.ada Chimiei Nr. 21
Teleorman
Ulmeni
MARKOS EVORY
Str.ada Principala Nr. 69
Teleorman
Rosiori de Vede
PREDEC
Str.ada Dunarii Nr. 155
Teleorman
Turnu Magurele
BURCIN
Str.ada TaBERE PET 0.5li Nr. 1
Teleorman
Turnu Magurele
PAUN & PAUN
Str.ada Chimiei Nr. 34
Teleorman
Carlomanu
GEAMBAZU
Str.ada Principala Nr. 22
Teleorman
Turnu Magurele
AMMY ADELMAR
Str.ada
Teleorman
Uda Paciurea
PETRE OCTAVIAN
Str.ada Principala
Teleorman
Valea Ciresului
POPESCU MD
Str.ada Principala
Teleorman
Valea Ciresului
BAZAN
Str.ada Al.D Ghica, Nr. 4
Teleorman
Vartoape
DAVID MARKET
Str.ada Principala
Teleorman
Videle
DUMITRITA
Str.ada Mihai Viteazu, Nr. 3
Teleorman
Videle
LUPU A & C
Str.ada Principala
Teleorman
Videle
GRIGORE MARINEL
Str.ada Cimitirului, Nr. 43
Teleorman
Scrioastea
SAVE HELP
Str.ada Oltului, Nr. 77
Teleorman
Viisoara
NAN MARIANA
Str.ada Principala 57
Teleorman
Viisoara
PANTISIM
Str.ada Principala 99
Teleorman
Zambreasca
NEAGA AURICA
Str.ada Secundara
Teleorman
Zambreasca
VLAICU MES
Str.ada Principala 42
Teleorman
Zimnicea
RICA EMILIA
Str.ada Aviatorilor, Nr. 89
Teleorman
Zimnicea
PAUL ALBU
Str.ada Piata Zimnicea Nr. 6
Teleorman
Zimnicea
DONARIS #3
Str.ada Ion Creanga, Nr. 6
Teleorman
Zimnicea
DENDRO FLORA IMPEX PIATA
Str.ada Piata Zimnicea Nr. 2
Teleorman
Zimnicea
DENDRO FLORA IMPEX #GARII
Str.ada Garii, Nr. 56
Teleorman
Zimnicea
DONARIS # 6
Str.ada Mihai Viteazu, Bl 1A Parter
Prahova
PLOIESTI
AD 94 GROUP SRL
Str. MARASESTI, Nr. 63
Prahova
SINAIA
ADI&NUTZA INTER TRADE
AOSTA Nr. 42
Prahova
CIORANII DE SUS
AGROCIN COM SRL
Str. PRINCIPALA, Nr. 512 C
Prahova
PLOIESTI
ALDEA COSMIN ALEXANDRU
Str. ARMONIEI Nr. 6
VALEA
Prahova
ALIDAN POPESCU SNC
DN1 B Nr. 561
CALUGAREASCA
Prahova
MEHEDINTA
ALIONTE MIORITA BAR
Str. PRINCIPALA, Nr. 95
Prahova
PLOIESTI
ALLESOR SET SRL
Str. MATEI BASARAB 64
Prahova
MANECIU
AMILEN COM
Str. DN1 A Nr. 567
Prahova
PLOIESTI
ANAEDI
ENACHITA VACARESCU Nr. 44
Prahova
POIANA CAMPINA
ANCA C
PODULUI Nr. 30
Prahova
PLOIESTI
ARMISA INVEST SRL
Str. EROU ARHIP, Nr. 7
Prahova
STARCHIOJD
ASTER SRL
Str. PRINCIPALA, Nr.365
Prahova
MANECIU
BASA IULIUS - ALIN CADIA
GHEABA Nr. 735
Prahova
SINAIA
BELLA STORE
BRANDUSELOR Nr. 7
Prahova
PLOIESTI
BERESTI COM
BOBALNA Nr. 10
Prahova
SINAIA
BICAT IMPEX
REPUBLICI Nr. 210
Prahova
PLOIESTI
BIM ARYZ SRL
B-DUL INDEPENDENTEI
36
Prahova
DRAJNA
BIMOS COM
SERBAN VOIEVOD FN
Prahova
GAGENI
BIMOS COM
SCOLII Nr. 168
Prahova
CAMPINA
BOLALI 3 CENTURA
ORIZONTULUI FN
Prahova
BREBU
BOZZO IMPEX
PRINCIPALA Nr. 220
Prahova
SCORTENI
BUZILA
PRINCIPALA Nr. 385
Prahova
PLOIESTI
COBICOM
Str. MORENI, Nr. 12
Prahova
SLANIC
COJE COM
BLV MUNCII 2
COM.
Prahova
IORDACHEANU SAT
COPET CONStr.UCT
Str. PRINCIPALA Nr. 99
JARCALAI
Prahova
MAGURENI
CRISADI TEAM FORTE
PRINCIPALA Nr. 352
Prahova
LIPANESTI
CRISLEY INTERSTAR
Str. PRINCIPALA, Nr.23
Prahova
MANECIU
CRUCERU D. CAROLINA
Str. DN1 A Nr. 635
Prahova
GURA VITIOAREI
DANEZUL COMSERV SRL
Str. PRINCIPALA, Nr. 45
COM POIANA
Prahova
BURGHI SAT
DANITUDOR COM
PRINCIPALA FN
OLEGENI
Prahova
PLOIESTI
DASY 93
Str. RUDULUI Nr. 238
Prahova
APOSTOLACHE
DRAGOCOMY IMPEX
PRINCIPALA Nr. 456
SAT ARICESTI /
Prahova
COM ARICESTII
DUMI IMPEX
PRINCIPALA Nr. 100 B
RAHTIVANI
Prahova
PLOIESTI
ELADI
GH. GRIGORE CANTACUZINO Nr. 12
MANECIU -
Prahova
EMILOR INTERSERV
Str. MOCANI Nr. 249
PAMANTENI
Prahova
GORGOTA
ENACHE AR&M IULISERV
Str. PRINCIPALA, Nr. 212
Prahova
CRIVINA
ENANEL COM
Str. PRINCIPALA FN
Prahova
POSESTI
EPIK IAN SERV
Str. PRINCIPALA Nr. 50
Prahova
PLOIESTI
EURO ALDEA STAR
MIHAI BRAVU Nr. 95-97
Prahova
POIENARII BURCHII
GALILA COM SRL
Str. PRINCIPALA, Nr. 245
PAULESTI, SAT
Prahova
GEMENII PROD
Str. PRINCIPALA, Nr. 49
COCOSESTI
Prahova
COMARNIC
GENERAL STYL
POSADA Nr. 17
Prahova
PLOIESTI
GINETI ELMA SRL
Str. MORENI, Nr. 55
Prahova
SINAIA
CIRSTEA IOANA MADALINA I.I.
BDUL CAROL I Nr. 219
GRIGORE V. FLORENTINA
Prahova
BAICOI
CRIZANTEMELOR Nr. 440
"GRIGORE"
Prahova
COSERELE
IOSIF NICOLETA FLORINA PFA
Str. PRINCIPALA, Nr. 102
Prahova
CORNU
IULIANDRA
CAROL I Nr. 741 A
SAT Str.EJNIC /
Prahova
LA DOMICILIU BEST
PACII Nr. 10
COM TARGSOR
Prahova
PLOPENI
LANI PROD
INDEPENDENTEI Nr. 13
Prahova
MIZIL
LIVIU & CO
FEFELEI Nr. 26
Prahova
PLOIESTI
SIRUS COM
Str.ANDREI MURESANU CAPAT 30
TESILA /VALEA
Prahova
LUCEAFARUL
LUNCA Nr. 27
DOFTANEI
Prahova
POIENARII BURCHII
LUMARY PREST SRL
Str. PRINCIPALA, Nr. 348
Prahova
SINAIA
LUSIN
BRANDUSELOR Nr. 3
Prahova
PLOIESTI
LYVADI MINI-MARKET
MALU ROSU Nr. 126
Prahova
PLOIESTI
LYVADI MINI-MARKET
CAMELIEI Nr. 117
Prahova
BUSTENI
MADI FAN IMPEX
Str. PANDURI Nr. 13
MARIN GHE MARILENA
Prahova
GURA VADULUI
Str. PRINCIPALA, Nr. 424
GHEORGHE
Prahova
URLETA
MARIYUL COMPANY
ONCESTI Nr. 516
Prahova
LIPANESTI
MIHALACHE ROBERT II
Str. PRINCIPALA, Nr. 204
37
Prahova
BAICOI
MINIMARKET COM
9 MAI Nr. 25
Prahova
BUCOV
MIRNELUS IMPEX
Str. PRINCIPALA FN
Prahova
PLOIESTI
MULTICOM SRL
Str. ANA IPATESCU, Nr. 62
Prahova
COLCEAG
NIC FAN SRL
Str. PRINCIPALA, Nr. 68
Prahova
CERASU
OLEDANI COM
Str. PRINCIPALA Nr. 156
SAT BALTA
Prahova
DOAMNEI / COM
OLIVIA PRODIMPEX
PRINCIPALA FN
BALTA DOAMNEI
SAT POTIGRAFU /
Prahova
OLIVIA PRODIMPEX
PRINCIPALA Nr. 265
COM GORGOTA
SAT VARNITA / COM
Prahova
PALAS VICTOR-LIVIU
PRINCIPALA Nr. 314
SIRNA
Prahova
CAMPINA
AUTOGARA COM
Str.VALEA DOFTANEI Nr.419
Prahova
PROVITA DE JOS
PANE SERVICES PROVITER SRL
PRINCIPALA Nr. 405
SAT TRAISTENI /
Prahova
COM VALEA
PARTY VALEY
BADEA CARTAN Nr. 31
DOFTANEI
Prahova
BUSTENI
PLAVOL COM
TELECABINEI Nr. 52
Prahova
PLOIESTI
RAPUNZEL IMPEX SRL
Str. POPA FARCAS, Nr. 63
PAULESTI, SAT
Prahova
ROBI 2000 SRL
Str. PRINCIPALA, Nr. 30
GAGENI
Prahova
BUSTENI
ROXYTUD & MARIUS
CALEA MOROIENI Nr. 18
Prahova
GORNET CRICOV
SAFTOIU DANIEL VLADUT
Str. PRINCIPALA FN
Prahova
BATRANI
SCAFY COMPANY SRL
Str. PRINCIPALA, Nr. 23
Prahova
SINAIA
SIMACRIS
CALEA PRAHOVEI Nr. 24
Prahova
BREAZA
SIMPETRO
CRIZANTEMELOR Nr. 22
Prahova
PLOIESTI
SIRUS COM
Str.MARASESTI STATIE TRASEU 35
Prahova
PLOIESTI
SIRUS COM
DOMNISORI Nr. 89-91
SOLOMON C CRISTIAN DANIEL
Prahova
MIZIL
Str. GEORGE RANETI, Nr. 2-8
PFA
Prahova
MAGURENI
STEMAYO TEAM
PRINCIPALA Nr. 310
Prahova
VALEA DOFTANEI
STIFLER
PRINCIPALA Nr. 784
Prahova
CAMPINA
SYTOL TUDORACHE
CAROL I Nr. FN
COM.
Prahova
APOSTOLACHE,
TATIANA IMPEX SRL
Str. PRINCIPALA, Nr.123 C
SAT BUZOTA
Prahova
FULGA DE SUS
TENTAS COM
PRINCIPALA Nr. 569
Prahova
FULGA DE JOS
TENTAS COM
PRINCIPALA Nr. 435
Prahova
VALENI DE MUNTE
TOIA M GICU
B-DUL NICOLAE IORGA 182
Prahova
PLOIESTI
URSULESCU ELENA LAURA II
Str. LAMITEI, Nr.5
Prahova
PLOIESTI
VASILE D. ELENA
B-DUL BUCURESTI
Prahova
PLOIESTI
VICANG 2 SRL
Str. COSMONAUTILOR, Nr.
Prahova
SLANIC
VIMAREL
BLV MUNCII 2
Prahova
MIZIL
VIORICA SRL
Str. TOHANI, Nr. 2
Prahova
VALENII DE MUNTE
VOIAJ INTERREGIO
POPA SAPCA Nr. 3
Prahova
CORNU
YORAZAMA
CORNU DE JOS Nr. 764
Prahova
BIGHILIN
ENACHE NICOLETA VALENTINA II
Str. VASILE GOLDIS, Nr. 101
COSTACHE ROBERT CRISTIAN
Prahova
NISIPOASA
Str. PRINCIPALA, Nr. 1C
PFA
Prahova
VARBILA
FRUNZEANU E MARIAN
Str. PRINCIPALA, Nr. 244
Prahova
URLATI
ALGIN SRL
Str. 30 DECEMBRIE, Nr.11
Giurgiu
Letca Veche
Market Aliment Cos
Str.Poarta Luncii,Nr.39
Giurgiu
Letca Veche
Deliu MD Invest
Str.Liliacului,Nr.4
Giurgiu
Milcovatu
Naomi Serv
Str.Gaesti,Nr.111
Giurgiu
Hobaia
Bobi Silv
Str.Principala,Nr.143
38
Giurgiu
Ogrezeni
D.N. 7
Str.Principala,Nr.228
Giurgiu
Sabareni
Pav DiStr.ibution
Str.Principala,Nr.412
Giurgiu
Floresti
Mar&Got
Str.Primariei,Nr.3
Giurgiu
Rasuceni
Ideal Décor
Str.Principala,Nr.151
Giurgiu
Rasuceni
Iulia Marflor
Str.Principala,Nr.420
Giurgiu
Toporu
Polifron Ghe.Maria
Str.Principala,Nr.218
Giurgiu
Toporu
Sindie Mihail Napoleon
Str.Principala,Nr.84
Giurgiu
Isvoarele
Roman V Ion
Str.Secundara,Nr.72
Giurgiu
Gostinu
Romel
Str.Principala,Nr.83
Giurgiu
Pruundu
Reby Solution
Str.Grecii,Nr.1
Giurgiu
Stoenesti
Sorin si Teodora
Str.Principala,Nr.75
Giurgiu
Hulubesti
Darycom
Str.Principala,Nr.53
Giurgiu
Stejarul
Trandafir Sfircom
Str.Cazanelor,Nr.1479
Giurgiu
Cranguri
Silver Impact
Str.Principala,Nr.95
Giurgiu
Bila
Jvm
Str.Teiului,Nr.44
Giurgiu
Naipu
Sens Instal
Str.Buc.-Alexandria,
Giurgiu
Ghimpati
Mio Vic
Str.Principala,Nr.159
Giurgiu
Calugareni
Agrocor Util
Sos.Buc.-Giurgiu,Nr.146
Giurgiu
Giurgiu
Intercom Criscat
B-dul 1907,Nr.69A
Giurgiu
Giurgiu
Petrus Nicoleta
Str.Sloboziei,Nr.60B
Giurgiu
Cupele
Alflor Cris ConStr.uct
Str.Caisului,Nr.17
Giurgiu
Crevedia Mare
Orlando si Irina
Str.Principala,Nr.228
Giurgiu
Vanatorii Mici
Sanem
Str.Principala,Nr.80
Giurgiu
Uiesti
Crismih Comercium
Str.Principala,Nr.56
Giurgiu
Anghelesti
Lukmiflor Impex
Drum Comunal,Nr.6
Giurgiu
Obedeni
Mariion Aliment
Str.Linia Padurii,Nr.30
Giurgiu
Marsa
Danaly
Str.Principala,Nr.562
Giurgiu
Marsa
Gramofon
Str.Principala,Nr.229
Giurgiu
Roata Mica
Gheoghisor Busines
Str.Priincipala,Nr.143
Giurgiu
Fradinari
Anda Seby
Str.Argesului,Nr.337
Giurgiu
Bolintin Deal
Erghelie George
Str.Republicii,Nr.68A
Giurgiu
Dobreni
Cristin Trans
Str.V.Militaru,Nr.9
Giurgiu
Varasti
Ristici Vasile
Str.Dispensarului,Nr.7
Giurgiu
Varasti
Geo Rasvi Imply
Str.Principala,Nr.376
Giurgiu
Heresti
Crivis
Str.Principala,Nr.58
Giurgiu
Hotarele
Crivis
Str.Principala,Nr.33
Giurgiu
Greaca
Edicris Andrei Com
Str.Priincipala,Nr.114
Giurgiu
Colibasi
Caprioara Impex
Str.Principala,Nr.47
Giurgiu
Gradistea
Iceberg
Str.Principala,Nr.263
Giurgiu
Varlaam
Fram
Str.Principala,Nr.58
Giurgiu
Gaujani
Tany Impex
Str.Giurgiului,Nr.73
Giurgiu
M.Bravu
Vasile C Maria
Str.Sperantei,Nr.7
Giurgiu
Vedea
Gogor D Iona
Str.Principala,Nr.183
Giurgiu
Putineiu
Balaban Stela
Str.Giurgiului,Nr.78
Giurgiu
Putineiu
Luizmar
Str.Principala,Nr.68
Giurgiu
Gaujani
Minigab
Str.Giurgiului,Nr.149
Giurgiu
Giurgiu
Irimar
Str.D.Golescu
Giurgiu
Giurgiu
Eva Impex
Str.Leandrului
Giurgiu
Giurgiu
Milan
Str.N.Voda
Giurgiu
Giurgiu
Florida Com
Str.Miron Nicolescu,Nr.1
Giurgiu
Giurgiu
Luc Marie
Str.N.Balanescu,Nr.35
Giurgiu
Giurgiu
Moni Dori
Str.Tineretului,bl.16/420
Giurgiu
Giurgiu
Ayan Total
Str.Tabiei,Nr.78
Giurgiu
Giurgiu
Eorolux
Str.Puisor,Nr.515
39
Giurgiu
Ralesti
OPAL
Str. Principala,Nr. 12
Giurgiu
Schitu
FAMI MART
Str. principala,Nr. 122
Giurgiu
Varasti
LAZAR MARIA
Str. Morii,Nr. 17.Varasti
Giurgiu
Rasuceni
TIN TIN
Str. Secundara,87
Giurgiu
Chiriacu
MARYON COMP
Str. Garii,Nr. 18,Chiriacu
IASI
PASCANI
sc DIVERS srl
Str. CUZA VODA, BL.8D-parter
IASI
RUGINOASA
sc LUCY &MALINA srl
com. RUGINOASA
IASI
SOCI
ii POPA ELENA
sat. SOCI, com MIROSLOVESTI
IASI
PASCANI
sc CHARLES srl
Str. Cuza Voda Bl. D4-parter
IASI
CARJOAIA
sc FAN FLOR srl
sat CARJOAIA com .Cotnari
IASI
PASCANI
sc DENISA IMPEX srl
Str. PLOPILOR, Lunca Pascani
IASI
PASCANI
sc FLAVY & ANDRU srl
Str. VATRA , Nr. 59
IASI
TODIRESTI
ii BALCAN VALENTINA
com. TODIRESTI
IASI
MIROSLOVESTI
ii COJOCARU T. MIRCEA
com. MIROSLOVESTI
IASI
HELESTENI
sc JORA C+E
com. Helesteni
IASI
BURSUC
sc I M R DAVICOM srl
sat . Bursuc, com. Lespezi
IASI
POIANA MARULUI
pfa IGNAT VASILE
sat. Poiana Marului, com. Ceplenita
IASI
TATARUSI
sc FLORIS srl
com. Tatarusi
IASI
HARLAU
sc MOCANU PARTNERS srl
Str. Petru Rates, Nr.6
IASI
VALRA SEACA
sc ACTIV SAT srl
com. Valea Seaca, centru
IASI
MUNCELUL DE SUS
sc PAS MERCATO srl
sat. Muncelul de Sus, com Mogosesti Siret
IASI
HALAUCESTI
ii
JUFA IULIAN srl
com. Halaucesti, vis-a-vis Primarie
IASI
SIRITEL
sc MASIV EXPRES srl
com . Siritel
IASI
MUNCELUL DE SUS
sc EFRATA COMPROD srl
sat. Muncelul de Sus, com Mogosesti Siret
IASI
CONTESTI
sc NISIMA UNIVERSAL srl
sat. Contesti, com. Tatarusi
IASI
BELCESTI
ii VANDALAC GHEORGHE
com. Belcesti
IASI
BELCESTI
sc CATIM MIH srl
com. Belcesti
IASI
BELCESTI
sc VILA BIANCA srl
com. Belcesti
IASI
MUNTENI
ii GALBEAZA AUREL
sat. Munteni, com Belcesti
IASI
BRATULESTI
pfa OLARU MARIA
sat. Bratulesti
IASI
PODISU
ii AFLOAREI CONSTANTIN
sat.
IASI
MICLAUSENI
ii BIATU VASILE
com. Miclauseni
IASI
BUZNEA
sc VALICOM SERV srl
sat. Buznea, com. Ion Neculce
IASI
BUZNEA
sc COMCONStr.UCT PADURARU
sat. Buznea, com. Ion Neculce
IASI
TG FRUMOS
sc BUZY COMERCIAL srl
Str. Petru Rares Nr. 12
IASI
FARCASENI
ii GABOR CRISTIAN
com. Farcaseni
IASI
GLAVANESTI
BOUTU IULIAN
GLAVANESTI
IASI
ANDRIESENI
ANTON NICOLETA
ANDRIESENI
IASI
VLADENI
PRICOP CONSTANTIN
VLADENI
IASI
VILCELE
MUSTIATA CRISTINA
VILCELE
IASI
SIPOTE
CEZNE NECULAU
SIPOTE
IASI
MOVILENI
SCC CONSUM COOP
MOVILENI
IASI
AVANTU
ROBIAM COMPANY
AVANTU
IASI
MALAESTI
EDU ALINA PETRONELA
MALAESTI
IASI
MALAESTI
SIBO RESTART
MALAESTI
IASI
COARNELE CAPREI
GRIG PREST SERV
COARNELE CAPREI
IASI
FOCURI
HAZARD 33
FOCURI
IASI
CHICEREA
API ECO MAR
CHICEREA
IASI
COSTULENI
COJOCARU FILICA
COSTULENI
IASI
HADAMBU
GIPENDO IMPEX
HADAMBU
IASI
MACARESTI
LA CONU ALECU
MACARESTI
IASI
SCOPOSENI
BLS SYMBOL
SCOPOSENI
IASI
CIUREA
HORCIU MONICA
CIUREA
IASI
LUNCA CETATUII
BALAN IOAN
LUNCA CETATUII
40
IASI
CIUREA
ANDRIES DUMITRU
CIUREA
IASI
RADUCANENI
PAVALUCA VALERIAN
RADUCANENI
IASI
SCHEIA
GRIG TRUST
SCHEIA
IASI
CARLIG
HEN ALIMENT
CARLIG
IASI
GOLAESTI
AMIHAESEI COSTACHE
GOLAESTI
IASI
PODU ILOAIEI
Str.ATEX
PODU ILOAIEI
IASI
GOLAESTI
AURELIAN
GOLAESTI
IASI
CRISTESTI
ANDON CARMEN
CRISTESTI
IASI
RUSENI
BACALIE CARMEN
RUSENI
IASI
CUZA VODA
CICI MANIA
CUZA VODA
IASI
LETCANI
DOMINTE IOAN
LETCANI
IASI
TOTOIESTI
IONESCU DANIEL
TOTOIESTI
MADARJAC,
IASI
PERJU GH. ELENA
MADARJAC, FRUMUSELE
FRUMUSELE
IASI
VOROVESTI
CMM CONStr.UCT
VOROVESTI
IASI
LUNGANI
STAN ROMEO
LUNGANI
IASI
HORLESTI
BARTICEL ADRIAN
HORLESTI
IASI
BOGDANESTI
CONDURACHE ADRIANA
BOGDANESTI
IASI
SCOPOSENI
TIMOFTE MARIELUTA
SCOPOSENI
IASI
DOMNITA
NACU E IONEL
DOMNITA
IASI
DOMNITA
RAZLOG CONSTANTIN
DOMNITA
IASI
RUNCU
VATRA MARIA
RUNCU
IASI
GARBESTI
BUZDUGAN CRISTINA
GARBESTI
IASI
TIBANESTI
UNGUREANU GHEORGHITA
TIBANESTI
GLODENII
IASI
NILVAS STAR
GLODENII GANDULUI
GANDULUI
IASI
DANCU
ALISAN
DANCU
IASI
TOMESTI
MARCU ELENA
TOMESTI
IASI
TUTORA
MARCRIS
TUTORA
IASI
POPRICANI
MARINESCU ONICA
POPRICANI
IASI
POPRICANI
MAGIC TEXTIL
POPRICANI
IASI
ROSCANI
AGAPE VIOREL
ROSCANI
IASI
ZABOLOTENI
CARPIUC COSTEL
ZABOLOTENI
IASI
SLOBOZIA
GAITA ILARION
SLOBOZIA
IASI
COROPCENI
SALAVAStr.U VALENTINA
COROPCENI
IASI
SATU NOU
BUTU CIPRIAN IONUT
SATU NOU
IASI
DANCU
HACIU MARIANA
DANCU
IASI
PAUN
GARIBALDI
PAUN
IASI
RADENI
BRANZILA BEATRICE DANIEL
RADENI
IASI
IASI
SC TEMIROM SRL
Str., ROZELOR, Nr. 6A
IASI
IASI
ILIE STORE SRL
Str., LIVEZILOR , Nr.1
Neamt
SLOBOZIA
FANLEO
Neamt
BALAN GEMA
BARTICESTI
Neamt
ROMAN
ALINAINVEST
41
ANEXA 3
Design-ul caracteristic al Produselor Participante in Campanie
PET
2.5L
Eticheta cu
insemne
promotionale
42