REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Joaca cu Holsten in Fratia Berii”
Campanie promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 15.03.2019 - 31.07.2019
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.
Campania promotionala „Joaca cu Holsten in Fratia Berii”, denumita in continuare
“Campania”, este organizata de United Romanian Breweries Bereprod S.R.L., persoana juridica
romana, cu sediul social in Bd. Unirii nr.27, bl. 15, sc. 2, et.1, ap. 24, sector 4, Bucuresti, cod unic de
inregistrare RO5857302, cont bancar RO93RZBR0000060003803447, deschis la banca Raiffeisen
Bank - Agentia Decebal, legal reprezentata de dl Yaakov Dar, in calitate de Administrator, denumita
in continuare “Organizator”.
1.2 Societatea Carlsrom Beverage CO S.R.L., avand sediul in Bucuresti, Bulevardul Unirii, Nr. 27,
bl. 15, sc.2, ap. 24, sector 4, inregistrata la Registrului Comertului cu numarul J40/20007/1994, Cod
Unic de Inregistrare RO 6366621, cont IBAN RO93RZBR0000060003803611, deschis la Raiffeisen
Bank - Agenţia Decebal, reprezentată legal de de dl Yaakov Dar, în calitate de Administrator,
Partener al Societăţii United Romanian Breweries Bereprod S.R.L.,va fi responsabilă de
distribuirea si punerea castigatorilor in posesia premiilor instant ale campaniei constând în Pet 0,5L
Bere Holsten si a premiilor constand in lazi cu bere Holsten, prin resurse proprii si prin intermediul
distribuitorilor autorizati ai acesteia, denumita in continuare Partener.
Produsele de tip Pet 0,5L Bere Holsten oferite cu titlul de premii instant in cadrul prezentei campanii,
vor fi livrate centrelor de premiere, mentionate in Anexa nr. 2 din Regulament, fie direct de catre
Partener, fie prin intermediul distribuitorilor autorizati ai acesteia.
Campania se desfasoara prin intermediul agentiilor:
1.3
Tempo Advertising S.R.L., cu sediul social in Bucureşti, Str. George Enescu nr. 11- 11A, etaj
5, birou
8A, sectorul 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2192/1996, cod de
identificare fiscala RO
8247708, reprezentata prin dna Corina GRIGORIU, în calitate de
Administrator, denumita in cele ce urmeaza „Agentia Tempo”.
1.4 MEDIAPOST HIT MAIL S.A., cu sediul in str. Siriului nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, avand
cod unic de inregistrare 13351917, atribut fiscal RO, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8295/2000, denumita in continuare „Agentia Mediapost”.
1.5. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000
privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.6. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament
oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulamentul ").
1.7. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil, in
mod gratuit, oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
(i) pe site-ul www.fratiaberii.ro
(ii) prin apelarea numarului de Infoline 021/ 207.00.04 (numar cu tarif normal apelabil din toate
retelele de telefonie din Romania, de luni pana vineri, in intervalul 09:00 - 17:00, cu exceptia
sarbatorilor legale). In urma apelului primit din partea solicitantului, in termen de 5 zile lucratoare
de la data primirea acestuia, Organizatorul, in mod direct sau prin intermediul agentiilor, va
expedia solicitantului un exemplar al regulamentului fie in format electronic, fie in format letric.
(iii) trimitand o cerere scrisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia sus-mentionat. In termen de
5 zile lucratoare de la data primirii cererii, Organizatorul, in mod direct sau prin intermediul
agentiilor, va expedia solicitantului un exemplar al regulamentului fie in format electronic, fie in
format letric.
1.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si
dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, din motive
independente de vointa sa ori in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ
derularea in conditii optime a Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament,
urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publicului a
modificarilor intervenite, prin publicarea acestora pe site-ul www.fratiaberii.ro. Listele Centrelor de
premiere, mentionate in Anexa 2 pot fi actualizate pe parcursul derularii Campaniei cu conditia
instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre acestea, prin
publicare pe pagina de internet www.fratiaberii.ro. Listele finale pot fi consultate oricand pe pagina
de internet www.fratiaberii.ro.
1.9. Campania se va derula in conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toti
participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate
cu prevederile prezentului Regulament. Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale vor fi
livrate/puse la dispozitia castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei.
1.10. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ (incluzand dar
fara a se limita la afise/bannere/etichete/flyere etc) . Informatiile pe care astfel de materiale le pot
contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar in caz de
inadvertente intre prevederile materialelor publicitare şi cele ale Regulamentului, prevederile
Regulamentului vor prevala.
SECTIUNEA 2. PRODUSELE PARTICIPANTE
2.1. Produsele participante la Campanie sunt exclusiv:
Sticla Holsten Pilsner de 0,5 L PET
Sticla Holsten Pilsner de 1 L PET
Sticla Holsten Pilsner de 2,5 L PET
Sticla Holsten Pilsner de 0,5 L RETURNABILA
Doza Holsten Pilsner de 0,5 L PET
in orice ambalaj semnalizat cu eticheta promotionala, care detin sub capacele sticlelor sau a
PET-urilor sau sub cheita dozelor un cod alfanumeric unic alcatuit din 7 caractere sau detin
textul „PET 0.5L”, denumite în continuare, în mod colectiv „Produse Participante” şi individual
Produs Participant, comercializate de catre Beneficiar pe teritoriul Romaniei.
Toate aceste produse au un design caracteristic ce anunta Campania pe:
Eticheta de corp (pentru ambalajele PET)
Eticheta spate si gat (pentru ambalaj sticla)
Doza, Folie (5+1) pack si Folie de Protectie Aluminiu
Capace sticle (cu coduri alfanumerice, 7 digiti SAU mesaj premiu instant „PET 0,5L”)
Nu participa la Campanie produsele care nu au inscriptionate insemnele Campaniei.
Codul promotional format din 7 caractere alfanumerice este unic pentru fiecare produs in parte. Codul
sau mesajul “ PET 0.5L ” se va regasi exclusiv pe ambalajul Produselor Participante. Ambele
inscriptii, codul “ PET 0.5L ” si codul unic promotional format din 7 caractere alfanumerice, se afla
pe ambalaj, dupa cum urmeaza :
in cazul sticlei Holsten Pilsner de 0,5 L PET, a sticlei Holsten Pilsner de 1 L PET si a Sticlei
Holsten Pilsner de 2,5 L PET codul sau mesajul “PET 0.5L”se va regasi sub capac, de culoare
portocalie sub forma de inscriptionare laser.
in cazul sticlei Holsten Pilsner de 0,5 L RB codul sau mesajul “PET 0.5L”se va regasi sub capac,
sub forma de inscriptionare laser.
in cazul dozelor de Holsten Pilsner de 0,5 L codul sau mesajul “ PET 0.5L ”va fi inscriptionat
sub cheita de culoare argintie sub forma de inscriptionare laser.
2.2. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante mentionate mai sus isi pierd calitatea de
Produs Participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie
fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei sau in alte
intervale decat cel mentionate expres la Sectiunea 3 din prezentul Regulament.
2.3. Campania se desfasoara in limita stocului de Produse Participante disponibil la raft spre
comercializare in magazinele in care sunt distribuite produsele promotionale. Organizatorul nu isi mai
asuma nicio obligatie in legatura cu suplimentarea stocurilor de produse participante ale magazinelor
respective, care prezinta pe ambalaj insemnele Campaniei si detalii privind mecanismul promotional.
SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1. Campania este organizata si se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.
3.2. Campania se va desfasura in perioada 15 martie 2019 (ora 00:00:00) - 31 iulie 2019 (ora
23:59:59), denumita in continuare „Perioada Campaniei”.
3.3. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.
3.4. Produsele participante in prezenta Campanie vor fi comercializate in limita stocului fiecarui
magazin in timpul orelor de program, la libera alegere a acestora. Organizatorul nu isi asuma
raspunderea pentru integritatea produsului comercializat sau a stocului existent in magazinele
participante, aceste obligatii fiind exclusiv in sarcina comerciantilor participanti la Campanie.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1 Campania este adresata persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, implinita la data inceperii
Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, cu domiciliul sau resedinta in Romania si
capacitate deplina de exercitiu care achizitioneaza produse participante in Perioada Campaniei si
se inregistreaza in Campanie in oricare din modalitatile descrise in Sectiunea 6 de mai jos.
(denumite in continuare “Participanti”). Pentru inscrierea in Campanie prin SMS participantii
trebuie sa detina numere de telefon active intr-una dintre retele de telefonie mobila Orange,
Vodafone, Telekom si Digi din Romania. Consumatorii care au numere de telefon in alte retele
de telefonie mobila si/sau fixa, decat cele amintite mai sus, se pot inscrie pe website la adresa
www.fratiaberii.ro.
4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
prepusii
(inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului si ai CARLSROM
BEVERAGE CO SRL precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) societatilor implicate in organizarea si
desfasurarea Campaniei (respectiv ai Agentiilor de publicitate si ai partenerilor sai), precum si
membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal
ai Organizatorului, indiferent de sediul Organizatorului in care sunt acesti prepusi isi desfasoara
activitatea profesionala, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai
Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru,
al depozitelor si al oricaror imobile/spatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara
activitatea economica, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).
Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o
desfasoara sau de timpul pe care il petrec in imobilele/spatiile in cadrul carora Organizatroul isi
desfasoara activitatea;
salariatii distribuitorilor autorizati ai societatii CARLSROM BEVERAGE CO SRL, precum si
membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora), angajatii si colaboratorii care
detin locatiile de tip HORECA care comercializeaza produse Holsten ai tuturor partenerilor
implicati in mod direct sau indirect in organizarea, derularea si gestionarea prezentei campanii
promotionale, precum membrii famililor acestora (copii, parinti, sot/sotie);
persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi
rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub
varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.
Prin inregistrarea in cadrul prezentei Campanii se considera ca participantii au citit, au inteles, au
cunoscut si acceptat integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.
Participantii au obligatia de a pastra, pe toata perioada de validare a premiilor acordate in cadrul
prezentei Campanii promotionale, capacul sticlei achizitionate si/sau cheita dozei achizitionate,
avand inscriptionat mesajul „PET 0.5L” sau codul promotional inscris in Campanie si extras
castigator.
Important: In vederea validarii premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii,
participantii au obligatia sa pastreze capacul/cheita pe care este inscriptionat mesajul „PET
0.5L” sau tiparit codul unic cu care au efectuat inscrierea ce a fost extrasa castigatoare si
sa prezinte Organizatorului respectivul suport pe care este inscriptionat mesajul „PET
0.5L” sau este printat codul unic. Neprezentarea si nepredarea de catre Participanti a
capacului si/sau cheitei inscriptionat/e cu mesajul „PET 0.5L” sau codul promotional
castigator poate determina, in functie de optiunea Organizatorului, imposibilitatea
validarii castigului si a acordarii premiilor.
Capacul
si/sau
cheita
trebuie
pastrate
in
stare
nedeteriorata/nealterata/nemodificata/neviciata, astfel incat codul extras castigator sa fie
vizibil si lizibil, nemodificat, nealterat, sa nu fie degradat, viciat ori falsificat, identic cu cel
inscris in Campanie, pana la data predarii catre Organizator.
4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie inregistrarile oricarui participant cu
privire la care exista probe sau indicii temeinice ca a fraudat sau a incercat fraudarea mecanismului
prezentei Campanii, avand optiunea de a demara procedurile legale pentru atragerea raspunderii
acestora conform dispozitiilor legale in vigoare.
SECTIUNEA 5. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
5.1. In cadrul Campaniei se pot castiga urmatoarele tipuri de premii:
Categoria 1 - Marele Premiu in bani, in valoare de 1.000.000 (un milion) Ron;
Categoria 2 - 1.000 (o mie) lazi cu bere Holsten Pilsner 0.5L (o lada contine 20 sticle Holsten
Pilsner 0,5L, ambalajul este inclus) si 1.000 (o mie) seturi joc de table (cutie lemn dimensiune
24x48x6 cm, set 30 piese plastic, set 2 zaruri);
Categoria 3 - 1.000.000 (un milion) de premii instant constand in bere Holsten PET 0.5L.
Premiile din Categoria 3 pot detine sub capac, un cod promotional unic alfanumeric de 7 caractere
sau, dupa caz un alt premiu constand in PET 0.5L (situatie in care premiile acordate vor fi din
categoria Produselor participante la Campanie). Pentru evitarea oricarui dubiu, prezentul articol
nu poate fi interpretat in sensul ca Organizatorul are obligatia de a premia castigatorii premiilor
din aceasta categorie cu Produse participante. Pe langa produsele participante pot fi oferite cu titlu
de premiu si produse bere Holsten PET 0.5L care nu prezinta eticheta promotionala/designul
caracteristic Campaniei descrise la art. 2.1. de mai sus.
5.2. Valoarea comerciala (TVA inclus) a premiilor oferite in cadrul prezentei Campanii este detaliata
in tabelul de mai jos:
Tip premiu
Numar premii
Valoare individuala RON
Categoria 1 - Premiul cel Mare in bani
1
1.000.000
Categoria 2 - lazi cu bere Holsten
1.000
72,25
Pilsner 0.5L (o lada contine 20 sticle
Holsten Pilsner 0,5L, ambalajul este
inclus)
Categoria 2 - set joc de table (cutie
1.000
44,03
lemn dimensiune 24x48x6 cm, set 30
piese plastic, set 2 zaruri)
Categoria 3 - bere Holsten PET 0.5L
1.000.000
2,08
Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul prezentei Campanii este de 3.307.524,44 RON incluzand
TVA si impozitul cu retinere la sursa in cazul premiilor (impozit ce va fi retinut de catre Organizator
cu scopul de a vira si a declara impozitul pe veniturile obtinute din premii de catre castigatori, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare) a caror valoare depaseste suma de 600 RON.
5.3. Premiile din categoriile 2 si 3 nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii si nici nu se poate
acorda contravaloarea acestora in bani.
5.4. Premiul din categoria 1 se va transmite castigatorului exclusiv prin transfer bancar in contul
aferent codului IBAN comunicat Organizatorului de catre castigator. Castigatorul are obligatia sa
trimita copie a unui extras de cont bancar in Lei, emis pe numele sau, purtand stampila bancii si din
care sa reiasa numarul de cont IBAN, pentru transferul contravalorii premiului. Transferul premiului
constand in bani se va face direct de catre Organizatorul Campaniei. Premiul din categoria 1 nu poate
fi inlocuit cu alte bunuri sau servicii.
5.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia
cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (de exemplu, dar fara a se limita la, costul de
achizitionare a Produselor Participante la Campanie, costul de obtinere de informatii cu privire la
Campanie sau cu privire la modalitatea de intrare in posesia unui premiu castigat, pentru validarea
unui premiu castigat, prin apelarea numarului de infoline dedicat Campaniei; cheltuieli determinate
de ridicarea/inmanarea premiilor, transmiterea prin posta/curier a comunicarilor, altele decat cele
incluse in prezenul Regulament, cheltuielile legate de conexiunea la internet în cazul înscrierilor prin
intermediul site-ului www.fratiaberii.ro, sau a cheltuielilor legate de trimiterea de SMS-uri catre
numarul campaniei). Enumerarea de mai sus este exemplificativa, nu exhaustiva.
5.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru alte cheltuieli adiacente premiului castigat.
5.6 Premiile nu se pot transmite catre alte persoane decat castigatorii. Sunt considerate premii pentru
rasplatirea fidelitatii.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
Numarul premiilor oferite de Organizator in cadrul Campaniei este de 1.002.001 premii .
Desemnarea castigatorului Premiului cel Mare (Categoria 1) se va face prin tragere la sorti, la finalul
Campaniei, pe baza unui algoritm electronic automatizat, cu ajutorul unui program informatic de
extragere specializat.
Pentru premiile din Categoria 2 (lazi cu bere Holsten Pilsner 0.5L si seturile joc de table) se vor aloca
momente norocoase (definite sub forma: zi, ora, minut, secunda), aceste momente norocoase fiind
extrase inainte de inceperea Campaniei, pe baza unui algoritm electronic automatizat, cu ajutorul unui
program informatic de extragere specializat. Lazile cu bere Holsten Pilsner
0.5L sunt livrate
castigatorilor de catre Agentii de Vanzari ai Partenerului (Carlsrom).
Pentru premiile din categoria 3, castigatorii sunt cei care sub capac gasesc inscriptionat codul „PET
0.5L”. Categoria 3 de premii sunt premii instant si se ridica de la unul dintre Centrele de premiere
prevăzute în Anexa nr. 2 a prezentului Regulament care ofera acest tip de Premii. In cazul in care
premiile instant acordate sunt in acelasi timp Produse participante la Campanie:
(i) codurile
alfanumerice descoperite sub capac pot fi utilizate de Participanti pentru a se inscrie in Campanie, cu
respectarea perioadei de inscriere. Noile inscrieri se vor raporta la stadiul Campaniei de la momentul
efectuarii lor; (ii) codurile „PET 0.5L” descoperite sub capacele Premiilor oferite castigatorilor le ofera
acestora dreptul de a revendica si primi alte premii instant.
Pentru ca un participant sa poata participa la prezenta Campanie si sa poata intra in posesia unuia
dintre premiile acordate in cadrul prezentei Campanii, acesta trebuie sa respecte mecanismul descris
mai jos:
6.1. In scopul participarii in prezenta Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze in perioada
15 martie 2019 (ora 00:00:00) - 31 iulie 2019 (ora 23:59:59), oricare dintre Produsele Participante in
Campanie, sa descopere sub capacele sticlelor sau sub cheitele dozelor codul unic alfanumeric de 7
caractere si sa il inscrie in Campanie in limita a 10 coduri valide/zi, utilizand una dintre metodele
specificate mai jos:
Prin SMS la numarul 3799 (numar scurt cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone,
Telekom Mobile, Orange si Digi Mobil). Mesajul SMS trimis trebuie sa contina doar codul
unic promotional format din 7 caractere alfanumerice, descoperit sub capac/cheita, fara alte
informatii sau caractere. Inscrierea in Campanie va fi insotita de un raspuns trimis tot sub forma
de SMS, prin intermediul caruia fie se confirma Participantului validitatea inscrierii in
Campanie a Codului unic, fie, dupa caz, se comunica motivele pentru care datele inscrise nu
sunt valide si prin urmare, pentru care codul unic de nu a fost inscris in Campanie, precum
cele prezentate mai jos:
in cazul in care codul unic promotional este inscris inainte de inceperea prezentei Campanii,
mesajul SMS primit va fi de forma: „PROMOTIA Joaca cu Holsten in Fratia Berii incepe la
15.03.2019. Pastreaza capacul /cheita si trimite codul dupa aceasta data.
in cazul in care codul unic promotional este inscris corect iar inscrierea este efectuata cu succes,
mesajul SMS primit va fi de forma: „Te-ai inscris cu succes in PROMOTIA Joaca cu Holsten in
Fratia Berii. Pastreaza capacul/cheita HOLSTEN pentru validare. Info la 021/207.00.04. Mult
succes!”
in cazul in care codul unic promotional este inscris corect, iar inscrierea efectuata cu succes este a
zecea inscriere din cadrul unei zile de Campanie, mesajul SMS primit va fi de forma: „Ai atins
limita de 10 coduri/zi cu care te poti inscrie in PROMOTIA Joaca cu Holsten in Fratia Berii. Te
asteptam maine cu noi inscrieri. Info la 021/207.00.04.”
in cazul in care codul unic promotional este inscris corect, iar inscrierea a fost efectuata ulterior
celei de-a zecea inscrieri din cadrul unei zile, mesajul SMS primit va fi de forma: „Ai depasit
limita de 10 coduri valide/zi. Te asteptam maine cu noi inscrieri. Info la 021/207.00.04. Mult
succes!”
in cazul in care codul unic promotional este inscris incorect, mesajul SMS primit va fi de forma:
„Cod incorect. Verifica si inscrie cu atentie codul de pe capacul sticlei/cheita cutiei de HOLSTEN.
Info la 021/207.00.04.”
in cazul in care codul unic promotional a mai fost inscris in campanie, mesajul SMS primit va fi
de forma: „Acest cod a mai fost inscris. Te rugam sa inscrii un alt cod promotional. Info la
021/207.00.04. Mult succes!”
in cazul in care codul unic promotional apartine unui participant unic (identificat prin asociere cu
numarul de telefon utilizat la inscriere), eliminat din cadrul prezentei Campanii din voia
Organizatorului, mesajul SMS primit va fi de forma: „Ne pare rau, dar inscrierile in Promotia
HOLSTEN provenite din partea acestui numar de telefon sunt restrictionate.”
in cazul in care codul unic promotional a fost desemnat castigator al unui premiu acordat prin
moment norocos al prezentei Campanii, mesajele SMS primite vor fi diferite in functie de tipul
premiului castigat si vor fi de forma:
pentru premiile constand in lazi cu bere Holsten Pilsner 0.5l:
„Ai fost extras castigator al unui
premiu constand in lada cu bere Holsten Pilsner 0.5L. Pastreaza capacul/cheita HOLSTEN pentru
validare. Info la 021/207.00.04.”
pentru premiile constand in seturi jocuri de table: „Ai fost extras castigator al unui premiu
constand in set joc de table. Pastreaza capacul/cheita HOLSTEN pentru validare. Info la
021/207.00.04.”
in cazul in care codul unic promotional este inscris dupa finalizarea duratei prezentei Campanii,
mesajul SMS primit vor fi de forma: „PROMOTIA Joaca cu Holsten in Fratia Berii s-a incheiat
in data de 31.07.2019. Te asteptam in cadrul urmatoarelor promotii HOLSTEN! Mult succes!” In
cazul modificarii duratei Campaniei (in sensul diminuarii sau extinderii ei), mesajul transmis
consumatorului va indica noua data prevazuta pentru incetarea Campaniei.
Prin accesarea website-ului www.fratiaberii.ro sectiunea „Introdu Cod”, prin completarea
formularului electronic de inscriere asa cum este acesta afisat pe site-ul de Campanie. Datele
care sunt solicitate in acest sens sunt: nume, prenume, numar de telefon (obligatoriu), cod
promotional (obligatoriu), adresa email si data nasterii (pentru confirmarea varstei minime de
participare la campanie).
De asemenea, inainte de a putea trimite formularul si de a se putea inscrie in Campanie,
Participantilor li se va solicita citeasca Regulamentul Oficial al Campaniei, respectiv
Notificarea privind prelucrarea datelor personale, si sa confirme acceptarea acestora prin
bifarea casutelor corespunzatoare, numai dupa citirea celor doua documente, dupa cum
urmeaza:
„Confirm ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al
Campaniei promotionale.” [ ] DA [ ] NU
"Am citit si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor personale, incluse in Anexa 1 a
Regulamentului Campaniei..”[ ] DA [ ] NU
Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii (marcate cu „camp obligatoriu”) sau
completarea lor cu date incorecte sau inexistente, poate duce la invalidarea inscrierii
respective. Utilizatorul trebuie sa introduca un cod valid de participare de
7 caractere
alfanumerice, tiparit sub capacele sau sub cheitele Produselor Participante, care nu a mai fost
inscris anterior in Campanie. Inscrierea in Campanie va fi insotita de afisarea pe pagina, fie a
unei confirmari a validitatii datelor si a inscrierii in Campanie a codului unic, sau, dupa caz, a
motivelor pentru care datele nu sunt valide si prin urmare, pentru care codul participare nu a
fost inscris in Campanie. Mesajele afisate pe site in acest sens vor fi de forma:
in cazul in care codul unic promotional este inscris inainte de inceperea prezentei Campanii,
mesajul afisat va fi de forma: „PROMOTIA Joaca cu Holsten in Fratia Berii incepe la 15.03.2019.
Pastreaza capacul /cheita si trimite codul dupa aceasta data.
in cazul in care codul unic promotional este inscris corect iar inscrierea este efectuata cu succes,
mesajul afisat va fi de forma: „Te-ai inscris cu succes in PROMOTIA Joaca cu Holsten in Fratia
Berii. Pastreaza capacul/cheita HOLSTEN pentru validare. Info la 021/207.00.04. Mult succes!”
in cazul in care codul unic promotional este inscris corect, iar inscrierea efectuata cu succes este
a zecea inscriere din cadrul unei zile, mesajul afisat va fi de forma: „Te-ai inscris cu succes in
PROMOTIA Joaca cu Holsten in Fratia Berii si ai atins limita de 10 coduri/zi. Te asteptam si
maine cu noi inscreri. Info la 021/207.00.04. Mult succes!”
in cazul in care codul unic promotional este inscris corect, iar inscrierea a fost efectuata ulterior
celei de-a zecea inscriere din cadrul unei zile, mesajul afisat va fi de forma: „Ai depasit limita de
10 coduri valide/zi. Te asteptam maine cu noi inscrieri. Info la 021/207.00.04. Mult succes!”
in cazul in care codul unic promotional este inscris incorect, mesajul afisat va fi de forma: „Cod
incorect. Verifica si inscrie cu atentie codul de pe capacul sticlei/cheita cutiei de HOLSTEN. Info
la 021/207.00.04.”
in cazul in care codul unic promotional a mai fost inscris in campanie, mesajul afisat va fi de
forma: „Acest cod a mai fost inscris. Te rugam sa inscrii un alt cod promotional. Info la
021/207.00.04. Mult succes!”
in cazul in care codul unic promotional apartine unui participant unic (identificat prin asociere cu
numarul de telefon utilizat la inscriere) eliminat din cadrul prezentei Campanii din voia
Organizatorului, mesajul afisat va fi de forma:
„Ne pare rau, dar inscrierile in Promotia
HOLSTEN provenite din partea acestui numar de telefon sunt restrictionate.”
in cazul in care codul unic promotional a fost desemnat castigator al unui premiu acordat prin
moment norocos al prezentei Campanii, mesajele afisate vor fi diferite in functie de tipul premiului
castigat si vor fi de forma:
pentru premiile constand in lazi cu bere Holsten Pilsner 0.5l:
„Ai fost extras castigator al unui
premiu constand in lada cu bere Holsten Pilsner 0.5L. Pastreaza capacul/cheita HOLSTEN pentru
validare. Info la 021/207.00.04.”
pentru premiile constand in seturi jocuri de table: „Ai fost extras castigator al unui premiu
constand in set joc de table. Pastreaza capacul/cheita HOLSTEN pentru validare. Info la
021/207.00.04.”
in cazul in care codul unic promotional este inscris dupa finalizarea prezentei Campanii, mesajul
afisat va fi de forma:
PROMOTIA Joaca in Holsten Fratia Berii s-a incheiat in data de
31.07.2019. Te asteptam in cadrul urmatoarelor promotii HOLSTEN! Mult succes!
Fiecare cod unic promotional poate fi înscris în Campanie o singură dată, indiferent de modalitatea de
înscriere utilizată.
6.2. Fiecare operatiune de inscriere, pentru a putea fi considerata corecta, trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
sa contina codul unic format din 7 (sapte) caractere alfanumerice descoperit în interiorul capacelor
sau al cheiţelor Produselor Particiante si sa fie inscris in Campanie in perioada Campaniei;
sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie;
la data inceperii Campaniei, persoana care participa sa aiba 18 ani impliniti.
6.3. Pe parcursul unei zile de Campanie, un participant unic, identificat prin numarul de telefon utilizat
la inscrierea in Campanie poate inscrie maxim 10 coduri valide, indiferent de modalitatea de înscriere
utilizată (WEB sau SMS) . Dupa inscrierea celui de-al 10-lea cod valid, acesta va fi anuntat ca nu mai
poate inscrie alte coduri valide in ziua respectiva, prin SMS ori Web, in functie de modalitatea utilizata
pentru inscrieri care depasesc limita numerica mentionata anterior. Inscrierile 10+ vor primi răspuns
cu limita zilnică atinsă de forma celui prezentat in cadrul art. 6.1.
6.4. La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile in care participantii furnizeaza coduri
incomplete/incorecte, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei desfasurarii Campaniei. Dupa
data de 31 iulie 2019, ora 23:59:59, nu vor mai fi permise inscrierile in Campanie, indiferent de
modalitatea de inscriere utilizata, prin SMS sau cu ajutorul formularului de inscriere disponibil pe
www.fratiaberii.ro. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora
(minute, secunde) a serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii
efective a mesajelor/ inscrierilor de catre Participanti. Participantii care incearca sa efectueze inscrieri
inainte sau dupa perioada de desfasurare a prezentei Campanii, vor primi, dupa caz, unul dintre
raspunsurile: „PROMOTIA Joaca cu Holsten in Fratia Berii incepe la 15.03.2019. Pastreaza capacul
/cheita si trimite codul dupa aceasta data.” sau „PROMOTIA Joaca cu Holsten in Fratia Berii s-a
incheiat in data de 31.07.2019. Te asteptam in cadrul urmatoarelor promotii HOSLTEN! Mult
succes!”.
6.5. In urma unei inscrieri desemnate castigatoare, pentru validarea unui premiu castigat, participantul
trebuie sa pastreze capacul/capacele sticlelor sau cheitele dozelor pe care este inscriptionat codul unic
promotional, compus din 7 caractere.
6.6. Tragerile la sorti in vederea acordarii premiilor campaniei vor fi organizate in urmatoarele
conditii:
6.6.1 Tragerea la sorţi pentru acordarea Premiului Categoria 1 constând în suma de
1.000.000 (un million) RON: se va acorda un singur premiu mare, la finalul campaniei.
Extragerea se va efectua in termen de 15 zile lucratoare de la finalizarea Campaniei, in prezenta
unui Notar Public, din cadrul tuturor inscrierilor valide si necastigatoare de alte premii, inscrise
in perioada 15.03.2019 (ora 00 :00 :00) - 31.07.2019 (ora 23 :59 :59).
dupa tragerea la sorti a castigatorului premiului categoriei 1, acesta va fi informat telefonic cu
privire la castigul inregistrat in vederea inceperii procesului de validare, respectiv punere in
posesie a premiului.
Perioada de înscriere participantă la extragere este urmatoarea:
PREMIU
PERIOADA INSCRIERE
DATA EXTRAGERE
1X 1.000.000 (un million)
15 martie 2019, ora 00:00:00
Intre 1 si 22 august 2019
RON
31 iulie 2019, ora 23:59:59
Pentru acest premiu se vor extrage un castigator şi 5 (cinci) rezerve.
6.6.2. Modalitatea de acordare a celor 2000 de Premii din Categoria 2 constând în lazi cu
bere Holsten Pilsner 0.5L si seturi jocuri de table:
Un participant unic, identificat prin numarul de telefon utilizat la inscriere, poate castiga un singur
premiu din Categoria 2 pe zi, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau web).
in cadrul Campaniei se vor acorda in total 2.000 de premii din Categoria 2 constand in lazi cu bere
Holsten Pilsner 0.5L si seturi jocuri de table, in baza unor momente norocoase.
desemnarile premiilor din Categoria 2 vor incepe in data 15 martie 2019. Alocarea premiilor de
Categoria 2 se face exclusiv in intervalul 15.03.2019 si 31.07.2019.
in prealabil inceperii Campaniei se vor desemna, în mod aleatoriu, cele 2000 (doua mii) de
momente norocoase (definite sub forma ; zi, oră, minut), impartite pentru toata perioada
Campaniei. Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi
consemnate in prezenta unui reprezentant al Organizatorului si consemnat intr-un document scris
şi autentificat de către un notar public, ce nu va fi facut public si vor fi setate in mecanismul
Campaniei.
momentele norocoase vor fi desemnate aleator, in intervalul 00:00:00 - 23:59:59 pe toata durata
Campaniei. Pentru fiecare moment norocos, se va desemna de asemenea si cate un numar de
ordine, 1, 2 sau 3 astfel:
in cazul in care numarul de ordine aferent unui moment norocos este 1, va fi desemnat castigator
primul cod valid inscris in/imediat dupa momentul castigator ;
in cazul in care numarul de ordine aferent unui moment norocos este 2, va fi desemnat castigator
al doilea cod valid inscris in/imediat dupa momentul castigator;
in cazul in care numarul de ordine aferent unui moment norocos este 3, va fi desemnat castigator
al treilea cod valid inscris in/imediat dupa momentul castigator.
in situatia exceptionala in care intre doua momente norocoase nu se inscrie niciun cod valid,
neputându-se desemna niciun câştigător pentru primul moment norocos, premiul aferent acestuia
va fi alocat primei înscrieri a unui cod valid in Campanie dupa momentul norocos; premiul aferent
celui de-al doilea moment norocos va fi alocat celui de-al doilea cod valid inscris in Campanie
in/dupa momentul norocos, doar după desemnarea câştigătorului pentru momentul norocos
antecedent; premiul aferent celui de-al treilea moment norocos va fi alocat celui de-al treilea cod
valid inscris in Campanie in/dupa momentul norocos, doar după desemnarea câştigătorului pentru
momentul norocos antecedent.
desemnarea castigatorilor premiilor de Categoria 2 se va face in baza mecanismului de mai sus,
iar castigatorii vor fi informati pe loc daca au castigat (prin SMS, aceştia urmând să primească
mesajul prevăzut la art. 6.1, daca inscrierea s-a realizat prin SMS; sau pe site, aceştia urmând să
primească mesajul prevăzut la art. 6.1, in cazul in care inscrierea s-a realizat pe site).
pentru fiecare moment norocos se va desemna un castigator.
6.6.3. Acordarea Premiilor din Categoria 3 constând în 1.000.000 de sticle Holsten PET 0.5L:
se acorda 1.000.000 de premii instant, constand in bere Holsten PET 0.5L consumatorilor care
cumpara oricare dintre Produsele Participante in Promotie si descopera sub capacul sticlei, al PET-
ului sau pe cheita dozei mesajul „PET 0.5L”.
un participant poate castiga oricate premii instant pe toata perioada Campaniei.
6.7. In cazul in care, din orice motiv, oricare dintre participantii desemnati castigatori ai premiilor din
categoria 2 nu poate fi validat, premiile raman in posesia Organizatorului. In cazul in care castigatorul
premiului cel mare nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face catre rezervele
disponibile, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare urmand a fi aplicata si acestora.
6.8. Fiecare cod unic alfanumeric de 7 caractere participant la Campanie poate castiga doar o singura
data.
6.9. Alte mentiuni:
Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile
in prezenta Campanie, indiferent de modalitatea sau mediul de inscriere. In cazul in care se
identifica anumite tentative de frauda, de exemplu, dar fara a se limita la, incercari de inscrieri
repetitive, respectivele inscrieri vor fi anulate. In scopul prezentei clauze, prin
« inscrieri
repetitive » se intelege transmiterea catre Organizator a unor coduri inexistente. Organizatorul isi
rezerva dreptul dea exclude definitiv orice participant la Campanie care, prin comportament
fraudulos, afecteaza bunul mers al acesteia, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
In acest sens, Organizatorul va efectua 3 apeluri telefonice, in cadrul a 3 zile diferite, pe numarul
de telefon utilizat de catre Participant la inscrierea in campanie, pentru a-l informa de eliminarea
acestuia din campanie. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care participantul
nu raspunde celor 3 apeluri telefonice, urmand a restrictiona accesul in prezenta Campanie a
respectivului numar de telefon.
Pe intreaga perioada a Campaniei, un participant unic identificat prin numarul de telefon utilizat
la inscriere, poate castiga un singur premiu din categoria 2 pe zi, constand fie in lazi cu bere
Holsten Pilsner 0.5L, fie seturi jocuri de table si un singur premiu categoria 1 constand in bani in
valoare de 1.000.000 lei pe toata perioada Campaniei.
Pentru Marele Premiu (1.000.000 lei) va putea fi desemnat un singur castigator, urmat de (cinci)
rezerve.
Un participant poate castiga oricate premii instant pe toata perioada Campaniei.
In cazul in care castigatorul premiului cel mare nu poate fi contactat in termenul dat/refuza/se afla
in incapacitate de a intra in posesia premiului, atribuirea premiului se va face catre urmatoarea
rezerva extrasa, in ordinea extragerii acestora.
Lista castigatorilor si premiile castigate va fi publicata in maxim 20 zile lucratoare de la validarea
castigatorilor pe www.fratiaberii.ro.
Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu dispozitiile legale din Romania. Participantii
la promotie inteleg si accepta faptul ca numai dupa validarea electronica a inscrierii ca participanti,
efectuata in urma completarii corespunzatoare a tuturor informatiilor necesare astfel cum sunt
solicitate, acestia vor participa la tragerile la sorti electronice. Orice informatie incorecta sau
incompleta conduce la invalidarea automata a inscrierii. Orice incercare de frauda, intentionata
sau neintentionata se va raporta autoritatilor competente in vederea clarificarii tuturor aspectelor
legale.
Organizatorul nu-si asuma situatia in care castigatorii nu pot intra in posesia premiilor la datele
fixate mai sus din motive personale.
SECTIUNEA 7. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA
IN POSESIE A PREMIILOR
7.1. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR
7.1.1. Validarea câştigătorilor şi acordarea premiilor din categoriile de premii 1 si 2:
Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia Mediapost Hit Mail va proceda la validarea acestora,
ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si
respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de
telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 - 17:00, de 3 ori in
maximum a 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat
serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul
nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul
contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui, respectiv poza dupa
capacul/ cheita ce are inscriptionat codul unic alfanumeric de 7 caractere.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in
eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a
premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care
este gestionata relatia cu participantii la Campania.
In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului i se va solicita:
-
Sa declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii (pentru confirmarea varstei
minime de participare la Campanie), localitate, judet, adresa email.
-
Pentru premiile din categoria 2 sa trimita urmatoarele documente: poza cu capacul/cheita cu
codul castigator in termen de 3 zile lucratoare.
-
Pentru premiul cel mare din categoria 1, sa trimita urmatoarele documente in termen de 3 zile:
poza cu capacul/cheita cu codul castigator, copie a actului de identitate, precum si o o copie a
unui extras de cont bancar in Lei, emis pe numele sau, purtand stampila bancii si din care sa
reiasa numarul de cont IBAN, pentru transferul contravalorii premiului.
-
Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina
web, accesand link-ul securizat ce urmeaza a-i fi trimis in acest scop. Participantul are la
dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-
mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin
modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.
-
Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului
telefonic, in termenul specificat.
Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea
link-ului, acesta va fi invalidat, va pierde dreptul de atribuire a Premiului si se vor contacta
rezervele (doar pentru premiul cel mare), in ordinea desemnarii acestora.
In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a
primirii documentelor si, in cazul in care ceva este in neregula cu documentul/ele primit/e, acesta
va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele la link-ul pe care l-a primit.
In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate
informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un SMS
cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru
procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare, mai exact: nume,
prenume, data nasterii
(pentru confirmarea varstei minime de participare la Campanie),
localitate, judet, adresa email. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte
conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor
necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand
in poza cu capacul/cheita cu codul castigator in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului.
Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu
completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea
linkului, Participantul va fi invalidat, va pierde dreptul de atribuire a Premiului si se vor contacta
rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
Participantul va primi un SMS de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea
nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele la link-ul pe care l-a primit.
In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor
contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/
invalid) in termern de 5 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate
prevederile prezentului Regulament.
Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea
unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament
conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului,
fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai
multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii
tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii
acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte
rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris
anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea
Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor
desemnati initial.
Nici Organizatorul si nici Agentia nu pot fi facuti raspunzatori pentru documentele trimise de
Participant pentru validare care nu ajung la Organizator/ Agentie.
Nici Organizatorul si nici Agentia nu pot fi facuti responsabili pentru cazul in care un Participant
nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la: nr de telefon
invalid/ incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorecta/ incompleta etc).
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori
nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
Anuntarea Castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe website-ul www.fratiaberii.ro
intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de 20 de zile de la data validarii
acestora.
7.2.INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR:
7.2.1. Acordarea premiilor din Categoriile de premii 1 si 2:
a) Lazi cu bere Holsten Pilsner 0.5L si seturi jocuri de table:
In urma finalizarii cu succes a procesului de validare a câştigătorilor premiilor constand in lazi cu bere
Holsten Pilsner 0.5L acestia vor fi contactati de catre un Agent de Vanzari ai Partenerului (Carlsrom).
Pentru a intra in posesia premiului constand in lazi cu bere Holsten Pilsner 0.5L, un castigator trebuie
sa predea Agentilor de Vanzari capacul / cheita cu codul castigator, sa semneze un acord de prelucrare
date personale precum si un proces verbal de predare-primire capac /cheita cu cod castigator. Premiul
se inmaneaza de catre reprezentantii Organizatorului in termen de 35 de zile lucratoare de la data
validarii castigatorului.
In urma finalizarii cu succes a procesului de validare a câştigătorilor premiilor constand in seturi jocuri
de table, acestea vor fi transmise catre Castigatori, de catre Organizator, prin curier, in decurs de maxim
60 zile lucratoare de la data validarii fiecarui castigator in parte si de la data validarii capacelor castigatoare.
In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa
in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea
in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage
raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in
responsabilitatea exclusiva a acestora.
b) Premiul constand in bani - 1.000.000 (un milion) LEI:
Premiul constand in bani (1.000.000 lei) se va transmite castigatorului de catre Organizator
exclusiv prin transfer bancar in contul bancar aferent codului IBAN comunicat Organizatorului,
in procesul de validare al câştigătorului.
Castigatorul are obligatia sa trimita copie a unui extras de cont bancar in Lei, emis pe numele sau,
purtand stampila bancii si din care sa reiasa numarul de cont IBAN, pentru transferul contravalorii
premiului. Transferul bancar al premiului constand in bani in valoare de 1.000.000 RON se va face
in decurs de maxim 60 de zile lucratoare de la data primirii codului castigator in original din partea
castigatorilor. Data efectuarii platii este data debitarii contului bancar al Organizatorului. Un extras
bancar al organizatorului indicand data efectuarii transferului bancar va constitui o dovada suficienta a
platii si, implicit, a indeplinirii obligatiei de a livra premiul catre castigator.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele situatii care pot determina
intarzierea creditarii contului bancar al castigatorului sau o eventuala imposibilitate a
castigatorului de a dispune de premiu (enumerarea este limitativa iar nu exhaustiva): datele
referitoare la contul bancar si orice alte informatii solicitate de Organizator au fost transmise
incorect/incomplet de catre castigator, pentru situatiile in care un castigator se razgandeste in
privinta
contului
bancar
comunicat
Organizatorului,
pentru
eventuale
intreruperi/disfunctionalitati ale serviciilor de orice fel din sistemul bancar, fraude bancare, masuri
de executare silita/sechestre dispuse cu privire la contul bancar, sarcini de orice fel instituite asupra
contului si orice alte angajamente asumate de castigator in relatia cu terte persoane si care au ca
efect indisponibilizarea totala sau partiala a sumei de bani transferate de Organizator.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator care nu ajung
la Organizator in termenele mentionate in prezentul Regulament si nici pentru premiile care nu
ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului (de exemplu, dar fara a se
limita la comunicarea eronata de catre castigator a numarului de cont bancar).
Plata acestui tip de premiu se va face direct de catre Organizator.
Acordarea marelui premiu poate fi organizata in cadrul unui eveniment public. Imaginea castigatorului
marelui premiu poate fi folosita de catre Organizator in baza acordului scris al castigatorului, fara
niciun fel de plata suplimentara pentru castigator.
Imediat dupa inmanarea premiului, prin semnarea de catre castigator a documentului care atesta
atribuirea efectiva a premiului sau a procesului - verbal de predare primire, Organizatorul este eliberat
fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament cu privire la acordarea
premiului.
7.2.2. Acordarea premiilor din categoria 3 de premii (bere Holsten PET 0.5L):
pentru a beneficia de premiul instant constand in sticle de bere Holsten PET 0.5L, participantul trebuie
sa prezinte capacul sticlei/PET-ului sau cheita dozei de Holsten cu mesajul castigator „PET 0.5L” la
cel mai apropiat centru de premiere, astfel cum sunt detaliate in Anexa 2 la prezentul Regulament.
Casierul din centrul de premiere va verifica daca capacul/cheita este castigatoare (are inscris mesajul
PET 0.5L” ) si apoi ii va inmana persoanei castigatoare premiul, pastrand cheita sau capacul avand
inscris mesajul castigator.
produsele de tip bere Holsten PET 0.5L, oferite cu titlu de premiu instant in cadrul prezentei Campanii
se acorda participantilor castigatori, in functie de stocul de premii disponibil in fiecare centru de
premiere, asa cum sunt acestea mentionate in Anexa nr.2 a prezentului Regulament.
Premiile instant pot fi revendicate in perioada 15 martie ora 0:00:01 - 15 august 2019 ora 23:59:59,
doar din centrele de premiere mentionate in Anexa nr.2. Premiile instant se predau castigatorului doar
in baza capacului/cheitei cu textul „PET 0.5L”.
premiile neatribuite pana cel tarziu la data de 15 august 2019 vor fi anulate, urmand a fi returnate
Organizatorului, acesta neavand nicio obligatie fata de castigatorii care nu si-au ridicat premiile pana la
data de 15 august 2019 ora 23:59:59.
7.3. Premiile din prezenta campanie au scopul de a rasplati fidelitatea paticipantilor. Premiile nu pot
fi acordate altei persoane in afara de persoana inscrisa in campanie conform prezentului Regulament.
In situatia in care, din orice motive castigatorul nu isi poate revendica premiul sau nu poate fi pus in
posesia premiului, acesta va deveni castigator invalid, urmand ca premiul sa fie atribuit urmatoarei
rezerve.
7.4. APELAREA NUMARULUI DE INFOLINE:
7.4.1 In vederea obtinerii de informatii referitoare la Campania promotionala, la modalitatile de
inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe
etichetele produselor participante, sau revendicarea premiilor instant, participantii pot solicita
informatii prin apelarea numarului de Infoline 021/207.00.04 (numar cu tarif normal in toate retelele
de telefonie, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 - 17:00, exclusiv sarbatorile legale),
in perioada 15 martie 2019 - 15 august 2019. Prin apelarea numărului de telefon, apelantul va fi taxat
în conformitate cu planul tarifar al abonamentului/cartelei deţinute. De asemenea, prin apelarea
numarului de Infoline, participantii pot solicita informatii referitoare la motivele pentru care anumite
inscrieri in Campanie au fost invalidate.
7.4.2. In cazul in care un participant va apela numarul de Infoline al Campaniei in afara programului
de lucru mentionat in prezentul Regulament, acestuia i se va comunica, printr-un mesaj inregistrat,
intervalul orar in care poate obtine informatii despre Campanie.
SECTIUNEA 8. RASPUNDERE
8.1. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in litigiile referitoare la dreptul de
proprietate asupra premiilor oferite. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra
premiilor castigate nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator sau Partenerul acestuia
participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament.
8.2. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se
conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament,
nerespectarea acestora putand atrage raspunderea participantilor.
8.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta
si este de acord cu urmatoarele:
Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
Participantul este constient de conditiile normale si conditiile legale de utilizare a premiului si
poate face uz de acesta fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale,
si/sau a celor din jur;
Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea
premiului.
8.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:
Inexistenta la punctul de vanzare a Produselor Participante la Campanie;
Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de vointa
si puterea de control a Organizatorului;
Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament.
8.5. Organizatorul:
a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii ulterior
acordarii/inmanarii acestora;
b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul
preluarii lui de catre castigator;
c. este exonerat de catre castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare
la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator
in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor
prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, orice fel de vatamari fizice, psihice, financiare.
d. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigator unor terti in
legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;
e. Organizatorul nu este raspunzator in situatia in care premiul nu se poate acorda datorita unor
conditii meteo nefavorabile sau daca castigatorul nu va putea intra in posesia premiului datorita
unor motive personale independente de vointa si puterea de control a Organizatorului.
f. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care
castigatorul nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.
g. pentru situatiile descrise la art. 7.2.1. litera b) si in Sectiunea 11.
8.6. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat
conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula
oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo
despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea
situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea
premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
8.7. Organizatorul are dreptul de a anula in orice moment, în funcţie de facturi independenţi de voinţa
acestuia, prezenta Campanie fara a putea fi tinut raspunzator pentru niciun fel de prejudicii si sau
daune invocate de catre orice terta persoana.
8.8. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale
legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale
provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il
retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina
exclusiva a castigatorilor.
SECTIUNEA 9. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
9.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE.
9.2. Detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului
regulament.
SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe/inceta sau de a suspenda oricand desfasurarea
Campaniei, din motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar
ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai
scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei.
SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA
11.1. Forta majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare
a prezentului Regulament, care nu poate fi controlat de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe
acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.
11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul vor fi exonerate de raspunderea privind
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada
corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora, nici de a modifica orarul de desfasurare ori
Locatiile Centre de premiere, ca urmare a aparitiei unui eveniment de forta majora.
SECTIUNEA 12. LITIGII
12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente din Bucuresti.
12.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre United
Romanian Breweries Bereprod S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Bd. Unirii
nr.27, bl. 15, sc. 2, et.1, ap. 24, sector 4, Bucuresti, cod unic de inregistrare RO5857302, in termen de
maximum 2 (doua) saptamani de la data incetarii Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va
mai lua in consideratie nicio contestatie.
12.3. Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;
b) prezentarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia.
12.4. Contestatiile se vor solutiona in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii.
12.5 Participantii la promotie vor fi singurii raspunzatori in cazul incalcalcarilor normelor legislative
in vigoare. Organizatorul si beneficiarul sunt exonerati de orice raspundere in acest sens si isi rezerva
dreptul, dar nu au obligatia de a sesiza autoritatile in situatia observarii unor astfel de incalcari pe
durata desfasurarii campaniei.
SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL
13.1 Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
13.2 Regulamentul va fi disponibil in mod gratuit pe website-ul www.fratiaberii.ro sau poate fi obtinut
prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa mentionata la
punctul 1.1. din Regulament.
ORGANIZATOR,
United Romanian Breweries Bereprod S.R.L.,
Prin imputernicit,
dl Yaakov Dar, in calitate de Administrator
ANEXA NR. 1
la Regulamentul Oficial al Campaniei “Joaca cu Holsten in Fratia Berii”
(“Campania”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii operatorului de
date:
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi
prelucrate de catre:
United Romanian Breweries Bereprod S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in
Bd. Unirii nr.27, bl. 15, sc. 2, et.1, ap. 24, sector 4, Bucuresti, cod unic de inregistrare
RO5857302, cont bancar RO93RZBR0000060003803447, deschis la banca Raiffeisen Bank
- Agentia Decebal, legal reprezentata prin Yaakov Dar, in calitate de Administrator, (denumita
in continuare "Operatorul"),
prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1,
Bucuresti, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de imputernicit al Operatorului
(denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).
prin intermediul Tempo Advertising S.R.L., cu sediul social in Bucureşti Str. Grigore Mora
nr. 11 etaj 1, sectorul 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2192/1996, cod de
identificare fiscala CIF RO 8247708, reprezentata prin dna Corina GRIGORIU, în calitate de
Administrator, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza
Imputernicit”).
prin intermediul Societatii Carlsrom Beverage CO S.R.L., avand sediul in Bucuresti,
Bulevardul Unirii, Nr. 27, bl. 15, sc.2, ap. 24, sector 4, inregistrata la Registrului Comertului
cu numarul J40/20007/1994, Cod Unic de Inregistrare RO
6366621, cont IBAN
RO93RZBR0000060003803611, deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Decebal, reprezentată
legal de de dl Yaakov Dar, în calitate de Administrator (denumita in cele ce urmeaza
Imputernicit”). Carlsrom va prelucra date cu caracter personal in cursul procedurilor de
remitere, catre castigatori, a premiilor din categoria 2 constand in lazi de bere.
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre
persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
United Romanian Breweries Bereprod S.R.L., adresa: Bulevardul Biruintei nr.
89,
Pantelimon, judet Ilfov.
2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu
caracter personal:
Pentru Participantii inscrisi in Campanie prin website:
o Nume;
o Prenume;
o Numar de telefon mobil;
o Adresa de email;
Pentru Participantii inscrisi in Campanie prin SMS:
o Numar de telefon mobil;
Pentru castigatori:
o Nume si prenume;
o Numar de telefon mobil;
o
data nasterii (pentru confirmarea varstei minime de participare la Campanie)
o
adresa livrare;
o
adresa email;
o
Voce - pentru castigatorii categoriilor 1 si 2 de premii
o
Semnatura - pentru castigatorii categoriilor 1 si 2 de premii
o
Imagine - doar pentru castigatorul marelui premiu
o
Seria si numarul actului de identitate - doar pentru castigatorul marelui premiu
Codul numeric personal, adresa de domiciliu, datele bancare vor fi colectate doar in cazul
castigatorului premiului cel mare pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea
impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare, pentru a putea verifica daca
varsta Castigatorului este conform Regulamentului, adica
18 ani impliniti la momentul
inscrierii in Campanie si pentru punerea castigatorului in posesia premiului. In plus, se va mai
colecta numarul de cont IBAN, pentru transferul contravalorii premiului.
3.
Scopul procesarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator,
in mod direct sau prin imputernicitii sai, in vederea: organizarii si desfasurarii Campaniei,
desemnarii si validarii castigatorilor, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor financiar-
contabile ale Operatorului.
In cazul anuntarii telefonice a castigatorilor de catre Mediapost Hit Mail:
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi
inregistrate, cu conditia obtinerii acordului participantului, pentru a putea fi utilizate ca
mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor
si de inmanare a premiilor oferite în Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in
care angajatii Mediapost Hit Mail gestioneaza relatia cu participantii la Campanie.
4.
Temeiul juridic al prelucrarii
Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor
la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul
de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru
procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii
la concurs sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.
Urmatoarele date cu caracter personal ale participantilor: nume si prenume, data nasterii,
numar telefon mobil, adresa email, vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim al
Operatorului constand in dreptul acestuia de a verifica varsta minima de participare la
campanie si de a asigura derularea campaniei promotionale - modalitate de promovare a
produselor Operatorului.
Urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorilor: data nasterii, localitate, judet, adresa
de email, voce, semnatura vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului
constand in dreptul acestuia de a verifica varsta minima de participare la campanie a
castigatorilor si de a asigura parcurgerea etapelor de validare/atribuire premii, presupuse de
organizarea si desfasurarea campaniei promotionale
Numele, prenumele vor fi prelucrate in vederea indeplinirii de catre Operator a obligatiilor
legale de a face publice aceste date conform prevederilor OG 99/2000.
Seria si numarul actului de identitate, Codul numeric personal, adresa de domiciliu, datele
bancare vor fi colectate doar in cazul castigatorului premiului cel mare pentru indeplinirea
obligatiilor legale ale Operatorului de a retine si vira impozitul aferent premiului, conform
reglementărilor fiscale in vigoare precum si in interesul legitim al Operatorului constand in
dreptul acestuia de a verifica daca varsta Castigatorului este conforma Regulamentului, adica
18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie si pentru punerea castigatorului in posesia
premiului. In plus, se va mai colecta numarul de cont IBAN pentru transferul contravalorii
premiului.
Imaginea castigatorului premiului cel mare va putea fi colectata in baza consimtamantului
acordat Operatorului in acest sens.
5.
Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite
Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului: Tempo Advertising S.R.L, Mediapost Hit
Mail SA, Carlsrom Beverage Co SRL, autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa
respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, consultantilor juridici si fiscali ai
Operatorului. De asemenea, datele cu caracter personal ale participantilor desemnati castigatori
ai premiilor din categoria 2 constand in seturi de table vor fi dezvaluite societatilor de curierat
prin intermediul carora se va efectua livrarea premiilor catre castigatori.
6.
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30
de zile de la finalizarea Campaniei.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi
stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu
respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare
aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi
stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10
(zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din
premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge
aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/
Imputernicitilor obligatii similare.
7.
Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza
Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate,
conform prevederilor legale aplicabile:
o
dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand
prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii
efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
o
dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
o
dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
o
dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
o
dreptul la restrictionarea prelucrarii;
o
dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
o
dreptul la portabilitate a datelor;
o
dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal.
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 021
205.5000, sau printr-o cerere adresata Operatorului United Romanian Breweries Bereprod
S.R.L la adresa Bulevardul Biruintei nr. 89, Pantelimon, judet Ilfov, sau prin transmiterea
acesteia la adresa de e-mail dataprotection@tuborg.ro.
Desemnarea castigatorilor premiilor Campaniei din categoriile 1 si 2 se va face prin mijloace
automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.
8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data
inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai
mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter
personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/
distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in
care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter
personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge
imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
9. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea
asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand
participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare.
La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate
de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal,
de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele
cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata
desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru
protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica
alte informatii cuprinse in aceasta si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate.
Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv
va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate
cu privire la Regulament.
11. Alte prevederi
In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal
apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire
la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt
folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru
aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu
privire la continutul prezentei sectiuni.
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia
aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate
cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
ANEXA NR. 2
la Regulamentul Oficial al Campaniei “Joaca cu Holsten in Fratia Berii”
(“Campania”)
- Lista magazine participante -
Pe durata Campaniei, premiile constand in PET-uri Holsten Pilsner 0.5L se pot ridica din urmatoarele Magazine
Participante:
ADRESA CLIENT
JUDET
LOCALITATE
DENUMIRE SOCIETATE
SOCIETATE
Ilfov
Berceni
ROBYDEN & FLORI SRL
Str.Stefan Cel Mare Nr.6
Ilfov
Berceni
CAMY COM CONCEPT MARKET SRL
B-Dul 1 Mai,Nr.642 A
Ilfov
Catelu
F & C MAC SERVICE
Sos.Libertatii Nr.120
Ilfov
Magurele
IF BOGDAN CONSTANTIN
Str.Calugareni Nr.162
Ilfov
Popesti Leordeni
CRISTIAN ANDREA TDA SRL
Str.Leordeni Nr.161K
Ilfov
Popesti Leordeni
SUPERMARKET NR 1 EXPRESS SRL
Str Amurgului Nr.21A
Ilfov
Popesti Leordeni
AMEDEEA STORE SRL
Str.Drumul Fermei Nr.109
Str Popesti Romani Nr 6-8/Langa
Ilfov
Popesti Leordeni
GIRMEL SRL
Posta
Ilfov
1 Decembrie
NIGERA EXPRES MARKET SRL
Sos.Giurgiului Nr.192
Ilfov
Berceni
COSTIMAR VAPOR SRL
Str 1 Mai Nr 27
Ilfov
Bragadiru
HOOD SHOP SRL
STR.LIBERTATII NR.51B
Ilfov
Bragadiru
DANTON COMIMPEX SRL
LINIA DE CENTURA NR.5-8
Ilfov
Cornetu
G & R LA ROZA SRL
STR GAROAFEI NR 60
Ilfov
Clinceni
DMN BET PUB BUSINESS SRL
Str.Sabarului Nr.227
Ilfov
Copaceni
DANY MNC SRL
Str.Principala Nr.4
Ilfov
Cornetu
PFA COSOVANU ALEXANDRA PAULA
Sos.Alexandriei Nr.136
Ilfov
Dumitrana
COMETTRANS C&H SRL
Str Oituz Nr 20
Cpx Comercial Magurele-Atomistilor
Ilfov
Magurele
NEMARVAL SRL
Nr 250A
Ilfov
Vidra
PFA ION MIREL
Str Principala Nr.19
Ilfov
Caldararu
DANA MOLNAR TRADING SRL
Sos Independentei Nr.96
Ilfov
Tanganu
PFA DUTA STEFANIA
Sos Burebista Nr.138
Ilfov
Afumati
DIONISOS COMPRODEXIM SRL
Sos.Stefanesti Nr.13A
Ilfov
Afumati
ANTON ALIMENT SRL
Str.Caisului Nr.2
Ilfov
Caciulati
DENISA DREAM SRL
Sos.Unirii Nr.44
Ilfov
Caciulati
ROX MARKET SRL
Sos.Unirii Nr.143
Ilfov
Ciorogarla
LA STELICA SRL
Str.Bucurestilor Nr.142
Ilfov
Domnesti
STERI PROD SRL
Sos.Bucuresti-Domnesti Nr.1E
Ilfov
Domnesti
PFA STOIAN PETRUTA
Str.Domnesti Nr.118
Ilfov
Domnesti
PFA CONSTANTIN VALERIA
Parcela 6/Lot 37
Ilfov
Gagu
DANA ALEX COM SRL
Str.Putna nr.9
Ilfov
Gagu
MAGAZIN MARCELA SRL
Str.Voronet Nr 24
Ilfov
Gagu
FLORY DAN MAR SRL
Str.Moldovita Nr.16(Centru)
Ilfov
Ganeasa
IF STOIAN DANA
Str.Stefan Cel Mare Nr.35
Ilfov
Gradistea
CARLA COM SRL
Str.Libertatii Nr.
Ilfov
Moara Vlasiei
ASTRA GRUP SRL
Str.Primaverii Nr.20
Ilfov
Moara Vlasiei
SC P.M.A 99 GRECI SRL
Sos Eroilor Nr.113
Ilfov
Petrachioaia
BRAGAGIU SRL
Sos.Afumati Nr.15
Ilfov
Petrachioaia
CORNY COM SRL
Str.Sinesti Nr.4
Ilfov
Piteasca
ROBERTO IMPEX SRL
Str.Teiului Nr.23
Sat Sitaru comuna
Ilfov
TRANSCOM CALIN SRL
Str.Teiului Nr.54A
Gradistea
Ilfov
Stefanesti De Jos
NICOLETA 1977 COM SRL
Str.Stefanesti de Jos Nr.10
Ilfov
Stefanesti De Jos
SCORPION AUTO SRL
Str.Rozelor Nr.28
Ilfov
Stefanesti De Jos
ALY ELI COSTA SRL
Str.Crinului Nr.10
Ilfov
Stefanesti De Jos
BEST FOOD COSMO SRL
Str.Europa Nr.9 Bis
Ilfov
Voluntari
AVANTUL IMPEX SRL
Bd.Voluntari Nr.72D
Ilfov
Voluntari
SORANA MARKET ACTIV SRL
Bd.Dunarii Nr.57B
Ilfov
Voluntari
CONTACO IMPEX SRL
Str.Ecaterina Teodoriu Nr.66
Ilfov
Voluntari
ALCOM RXR
Str.George Cosbuc Nr.30
Ilfov
Voluntari
MACOMI ECS SRL
Str.Constantin Tanase Nr.10
Ilfov
Voluntari
PESTRITU STORE SRL
Str.Dinu Pestritu Nr.19
Ilfov
Voluntari
PADONA BUSINESS SRL
Str.Ion Funachi Nr.19
Ilfov
Voluntari
JAN ACTIV SRL
Sos.Buc.-Urziceni Nr.16
Ilfov
Voluntari
PETER"S COMPANY SRL
Str.Nicolae Mohanescu Nr.24
Ilfov
Voluntari
GILY IMPEX 95 SRL
B-Dul Dunarii Nr.18C
Bucuresti
Bucuresti
NORTIA RETAIL 41
Cetatea De Balta 41
Bucuresti
Bucuresti
PFA TIBULEAC NICOLETA
Podul Pitarului Nr 28-30
Bucuresti
Bucuresti
SANT-CORI SRL
Calea Giulesti 133
Bucuresti
Bucuresti
ROMPETRU COMP PREST SRL
Margelelor 102
Bucuresti
Bucuresti
ADA SI ADI SRL
Str Dudu 177
Bucuresti
Bucuresti
RON BUSINES SRL
Daezrobirii 40
Bucuresti
Bucuresti
CAT BRAND SRL
Entuziasmului 39
Ilfov
Chitila
ADI TRADE SRL
Str.Banatului 182
Ilfov
Ciolpani
NIKY-UNO IMPEX SRL
Sos.Buc-Pl 240
Ilfov
Izvorani
ADA CONS MARKET SRL
Str.Nicolae Grigorescu Nr.56
Ilfov
Peris
IF GHEORGE VIOREL-DAIANA
Str.Pricipala 225
Ilfov
Piscu
II IONITA PAUL
Str. Hanului Nr.21
Bucuresti
Bucuresti
AMAZONIA COMPANY SRL
Str.Subcetate Nr 47
Bucuresti
Bucuresti
ROM SEP SRL
Calea Grivitei 220
Bucuresti
Bucuresti
JUMP TRANSPEDITION SRL
Paralutelor 6 B
Bucuresti
Bucuresti
DAR MINIMARKET SRL
Porumbacului 58
Ilfov
Chiajna
D & G DELICIOUS COOKIE S.R.L
Drumul Bacriului Nr.38
Ilfov
Chitila
SC MONI COM IMPEX 2010
Str.Islaz
15 B
Ilfov
Dragomiresti Deal
CARMAGERIA GODAC SRL1
Str.Republicii 93
Ilfov
Gruiu
RAMIS STEEL COMPANY SRL
Sos.Gruiu-Snagov 199
Ilfov
Lipia
II CUCU FLORIN
Str.Cornis 1
Ilfov
Peris
LA CRETU SRL
Sfantu Stefan Cel Mare 75
Ilfov
Rudeni
GINAN ROBERTO IMPEX SRL
Str.Fortului 18
Ilfov
Silistea Snagov
MOTHER AND SON SRL 1
Str.Pescari 107
Ilfov
Tamasi
ENA COM 94 INPREST SRL
Stada Unirii Nr.435
Ilfov
Tunari
ERJI STORE SRL
Str.Margelelor 14
Ilfov
Micsunestii Mari
NADI OIL SRL
Str.Micsunestii Mari nr.154
Ilfov
Mogosoaia
ALEKA COMIMPEX SRL
SOS BUC TARGOVISTE 174
Arges
Pitesti
ALEX & LUCA VICTORIA
Str Paltinului Nr 11
Arges
Pitesti
NELMAGVAL SRL
Cartier Trivale Bl D12 Parter
Arges
Com Darmanesti
OGOREANU DRAGOS
Sat Darmanesti Nr 33
Arges
Carpenis
PAN CARPENIS
Sat Carpenis Principala
Arges
Pitesti
ROMEXIM CENTER
Str Trivale Complex Com 2
Arges
Com Domnesti
ROTSIN
Sat Domnesti Principala
Arges
Mioveni
STAN STORE PROJECT
B Dacia Bl M2B Parter
Arges
Mioveni
STAN STORE PROJECT
Logofat Stanciu Bl A4 Parter
Arges
Com Bascov
TOTAL LAURA EXPRES
Sat Glambocu Nr 58A
Arges
Pitesti
VULTURUL PLESUV
Str Ghe Alesseanu Nr2
Arges
Com Ratesti
ALBIONY SRL
Sat Patuleni Nr 318
Arges
Maracineni
ALEXIM 92
Calea Campulung 39A
Arges
Pitesti
ALEXIM 92 PITESTI
Eremia Grigorescu Bl P1 Parter
Arges
Raca
ALI ALEX SUCCES
Sat Raca
Arges
Pitesti
ALINUTZA MARKET
CALINESTI , PRINCIPALA
Arges
Com Cateasca
ANGHEL FLORENTINA
Sat Ciresu Nr 50
Arges
Topoloveni
AUTO IMPEX PRIMA
Calea Bucurestinr 74
Arges
Pitesti
AUTO IMPEX PRIMA 2
Sf Vineri Nr 76
Arges
Topoloveni
AUTO IMPEX PRIMA 3
Calea Bucuresti Bl P 31A Parter
Arges
Com Priboieni
AUTO IMPEX PRIMA 4
Sat Priboieni Principala
Arges
Campulung Muscel
AXA ULTRA SONIC
Campulung Centura
Arges
Pitesti
BICA F MARIA
Petrochimistilor Parter
Arges
C De Arges
BOBIX
Terasa 1 Mai
Arges
Albesti C De Ag
BUHULEA ANGELA
Principala
Arges
Pitesti
BUNODANA
Str PETROCHIMISTILOR St Autobuz
Arges
Pitesti
BUSINESS TRIO
CALINESTI , PRINCIPALA
Arges
Mosoaia
BUTNARU IOANA
Str Principala
Arges
Com Suseni
CIOBOATA
UNGHENI , PRINCIP[ALA
Arges
Malureni
CIORAN CRISTINA PF
Malureni Nr 374
Arges
Pitesti
COMALIMENT GRUP 2000
C Buburesti Bl 2 Parter
Arges
Pitesti
COMALIMENT TITAN NORD
Str Negru Voda Nr 48 Bl B1 P
Arges
Com Albesti C De Ag
CONFORT CRIS MON
ALBESTI , PRINCIPALA
Arges
Burdea
CORETMA COMERCIAL
Sat Burdea
Arges
Com Capataneni
CRACAN IULIANA
Pamanteni Aref Nr 99
Arges
Valea Pechii
CRIBO ALEX ANDRE
SAT LAZARESTI , SCHITUL GOLESTI
Arges
Musatesti
CRIS STEF
Musatesti
Arges
Poiana Lacului
D&C MINIMARKET
Centru
Arges
Lunca Corbului
DANALACHE
BURDEA, PRINCIPALA
Arges
Pitesti
DARI LUCA TOTAL
Str 1 Decembrie
Arges
Pitesti
DRAGOS IONUT COMP.
Piata Prundu
Arges
Pitesti
DRUM TRANSPORT
Fratii Golesti Nr 65 Bl S7B
Arges
Poiana Lacului
DUMI TRADE
Str Principala
Arges
Pitesti
DUMINICA VASILE
Str 1 Dec Bl M9 Parter
Arges
Izvoru
EDY SI PETRODAN
Str Principala
Arges
Costesti
ELECTRO BUSINESS COMPACT
Str Zorilor Nr 90
Arges
Mioveni
ELY MARKET
MARACINENI
Arges
Pitesti
EMA SIMBOL SRL
Negru Voda Nr 22
Arges
Com Merisani
ESENTZA
Sat Merisani PRINCIPALA
Arges
Com Leordeni
EUGEN COMEXIM
Sat Leordeni Principala
Arges
Pitesti
FIRINS
SATUL NOU
Arges
Valea Pechii
GEO & LUCA MARKETING
Str Principala 8
Arges
Com Izvoru
GEOCOM PRODUCT COMP
Sat Izvoru Nr 732
Arges
Com Ungheni
GIORGIAN & RADU
HUMELE , PRINCIPALA
Arges
Campulung Muscel
GLADIOLA
Str Brasovului
Arges
Campulung Muscel
GLADIOLA LERESTI
Campulung-Leresti
Arges
Schitu Golesti
HEROIU BOGDANA CRISTINA
Str Principala 328
Arges
Sat Albota
IF NITU SIMONA
Sat Albota Str Mosteni Nr 732
Arges
Pitesti
INCOSTAR SRL
Complex Com Cart Craiovei
Arges
Valea Ursului
IONUT MASTER SPEED
Valea Ursului
Arges
Schitu Golesti
IRIS JR MYBOGD
Str Principala 133
Arges
C De Arges
ISDUM IMPEX Posada
Basarabilor Bl E3 Parter
Arges
Valea Danului
IUNUS DELIN
Principala
Arges
Pitesti
LARY GENICOM
PRUNDU COMPLEX ROMARIA
Arges
Campulung Muscel
LORDIA VLAD GRUI
Cartier Grui
Arges
Campulung Muscel
LORDIA VLAD VISOI
Campulung Visoi
Arges
Com Mozaceni
LUKAS
CALDARARU , PRINCIPALA
Arges
Vulpesti
MADAME MAMA DORINA
Vulpesti Nr 243 Bis
Arges
Com Lunca Corbului
MADY & CATY COMERT
Sat Lunca Corbului Princip
Arges
Vedea
MARADRIMEX
Vedea
Arges
Pitesti
MARATON SRL
Petrochimistilor Bl 7 Parter
Arges
Pitesti
MARIFLOR CRISMAR
Str N. Grigorescu C Doi Cocosi
Arges
Surdulesti
MARINESCU EMILIAN
Centru
Arges
Curtea De Arges
MARSIM COMERT
Valea Danului
Arges
Campulung Muscel
MORELI
Sat Pescareasca
Arges
Dragoslavele
MORELI
Str Brasovului
Arges
C De Arges
P.V.M.A COMSERV
Sat Poienari Principala Nr 175
Arges
Pitesti
PADURARUL SRL
Violetelor Nr 10
Arges
Mioveni
PAJURA MARKET
Mioveni
Arges
Campulung Muscel
PALOMA
Campulung
Arges
Com Baiculesti
PETRESCU IONEL CRISTIAN
Sat Argesani Nr 95
Arges
C De Arges
PLAM SRL
Valea Iasiului Nr 27
Arges
Costesti
PUFI SRL
Victoriei Bl L23 Parter
Arges
C De Arges
ROM GENERAL TRADE
Str Victoriei Bl P1Parter
Arges
Pitesti
ROXANDRA COMERCIAL
Complex 2 Trivale
Arges
Pitesti
SIFCOMAR BEST SRL
Str Decebal Bl C2 Parter
Arges
Pitesti
SIMARNICO PIT
Petrochimistilor Bl C Parter
Arges
Pitesti
SINCOMAR ALIMENT
Eremia Grigorescu Bl P1 Parter
Arges
Sapatan
SORY SABATINO
Str Principala
Arges
Pitesti
SPANU IONELA
STEFANESTI SAT
Arges
Carciumaresti
STANCIU FLORENTINA MADALINA
Sat Carciumaresti Principala
Arges
Pitesti
STEFANIA TUDORITA
Str Garii Nr 23
Arges
Vedea
TONYS CENTER
Centru
Arges
Rucar
UNIC RUCAR
Sat Suseni
Arges
Rucar
UNIC RUCAR PECO
Str Principal
Arges
Pitesti
VERITAS FAVORIT
Exercitiu Piata Teilor
Arges
Pitesti
VERITAS FAVORIT 2
Cart Trivale Complex 2
Arges
Pitesti
VERITAS FAVORIT 3
Str Bailor Bl D7 Parter
Arges
Com Caldararu
VICTORIA NEW MARKET
STOLNICI PRINCIPALA
Arges
Stolnici
VICTORIA NEW MARKET
Sat Stolnici Principala 212
Arges
Campulung Muscel
VILCOS
STALPENI
SUCEAVA
PALTINOASA
ADELFI
STR. PRINCIPALA, NR. 152A
SUCEAVA
DOROTEIA
ALMALEX DORALY
STR.PRINCIPALA
SUCEAVA
SUCEAVA
ALY AMADEUS
BURDUJENI, SUCEAVA
SUCEAVA
MARETEI
BEDICOV V.VERONICA
STR.PRINCIPALA
SUCEAVA
BAISESTI
CIURLA ASIG.
STR.PRINCIPALA
SUCEAVA
IACOBENI
COLOANA 2
DN 17, IACOBENI
SUCEAVA
VATRA DORNEI
COLOANA MARKET
22 DECEMBRIE, VATRA DORNEI
SUCEAVA
DOLHASCA
COM FLOR
CENTRU,STR.PRINCIPALA
SUCEAVA
VAMA
COMANA MARIS
STR. PRINCIPALA, VAMA
STR. LUCEAFĂRULUI FN, VATRA
VATRA DORNEI
SUCEAVA
CONSACT2
DORNEI
SUCEAVA
PLOPENI
CORMIH
STR. SUCEVEI, NR. 76
SUCEAVA
FALTICENI
DEGAD
STR.REPUBLICII
SUCEAVA
CIOCANESTI
DEIUTA 90
STR PRIMĂRIEI, CIOCANESTI
SUCEAVA
TODIRESTI
EMICORAD
STR.PRINCIPALA
SUCEAVA
SUCEAVA
EXCELENT
STR. PACII, SUCEAVA
SUCEAVA
MARGINEA
FARGAMA
STR. PRINCIPALA
STR. PRINCIPALĂ, FUNDU
FUNDU MOLDOVEI
SUCEAVA
FAVORIT
MOLDOVEI
SUCEAVA
MANOLEA
FILIUM
STR.PRINCIPALA
SUCEAVA
ANTOCENI
FRAPINELA
STR. PRINCIPALA
SUCEAVA
DRAGUSENI
FRAPINELA
E85,STR.PRINCIPALA
SUCEAVA
FALTICENI
FREZIA-SCC-GHINITA
B-DUL PLUTONIER GHINITA
STR. STADION, CÂMPULUNG
CAMPULUNG MOLD.
SUCEAVA
GEORGLEN
MOLDOVENESC
SUCEAVA
CAPU CODRULUI
GHECRISPOL
STR. PRINCIPALA
SUCEAVA
BERCHISESTI
GIDAROMI
CENTRU
SUCEAVA
PUTNA
GIVASTEL
STR PRINCIPALA 528B
SUCEAVA
BRODINA
HOCHIAN
STR PRINCIPALA
SUCEAVA
HANTESTI
IF BURDA LUCIAN
STR. STRAMTA, HANTESTI
SUCEAVA
SERBAUTI
II MURARIU STEFAN
STR. PRINCIPALA, NR. 469A,
SUCEAVA
SLOBOZIA SUCEVEI
IF ONOFREI ELENA
STR.CURBA
SUCEAVA
HOLDA
II ALUPEI GEORGETA
STR.PRINCIPALĂ ,HOLDA
SUCEAVA
COJOCI
II ATODIRESEI CHIRILEANU
STR RARAULUI
SUCEAVA
FRUMOSU
II NIGA MARIOARA
STR. PRINCIPALA
SUCEAVA
PROBOTA
II PIRIIALA FLORIN
STR.PRINCIPALA
SUCEAVA
CALINESTI
II PROTIUC ALINA
STR. BISERICII
SUCEAVA
SUCEAVA
II VALEANU CARMEN-IOANA
STR. PRINCIPALA, NR. 299
SUCEAVA
SUCEAVA
IORGOS
STR. CALEA BURDUJENI, SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
LIRIKA MARKET
STR. TINERETULUI, SUCEAVA
SUCEAVA
OSTRA
M&ADI NOSTRADAMUS
OSTRA,LA PARTER BLOC
SUCEAVA
SUCEAVA
MARKET ALBINA
STR. ZORILOR, SUCEAVA
SUCEAVA
PIRTESTI DE SUS
MARTISORUL
INTERSECTIE CU SOLCA
SUCEAVA
VOLOVAT
MATCOM
STR. PRINCIPALA, NR. 978
SUCEAVA
SADOVA
MIDELON
STR. PRINCIPALA, NR. 502A
SUCEAVA
MANOLEA
MIFADO
STR.PRINCIPALA
SUCEAVA
SUCEAVA
MIHALEX
STR. CALEA OBCINILOR
SUCEAVA
SUCEAVA
MIHALEX
STR. MARASESTI
SUCEAVA
DORNA CANDRENI
MOLDCAN2
STR. PRINCIPALĂ, DORNA CANDRENI
SUCEAVA
POIANA NEGRII
MOLDCAN3
STR. FABRICII, POIANA NEGRII
SUCEAVA
BALACEANA
NEGREAJR
STR. PRINCIPALA
SUCEAVA
ZVORASTEA
NICOLASEB
CENTRU, ZVORASTEA
SUCEAVA
PROBOTA
NICOSIMANI
STR.PRINCIPALA
SUCEAVA
CACICA
NICUTARI
STR. PRINCIPALA
SUCEAVA
CRUCEA
NOSTIM STAR
STR. PRINCIPALĂ, CRUCEA
SUCEAVA
SUCEAVA
NUCUSORUL 1
STR. NARCISELOR, SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
NUCUSORUL 2
STR. LUCEAFARULUI, SUCEAVA
SUCEAVA
BERCHISESTI
PARPOP
STR. DANIIL ONIGA
SUCEAVA
SIRET
PFA BOACA LACRAMIOARA
STR LATCU VODA 57
SUCEAVA
RADAUTI
PRISMA
STR. IACOB ZADIK
CALEA BUCOVINEI, CÂMPULUNG
CAMPULUNG MOLD.
SUCEAVA
ROXAMIN
MOLDOVENESC
SUCEAVA
VOLOVAT
SAT COM
STR.PRINCIPALA
SUCEAVA
GURA HUMORULUI
SIMERCOM
B-DUL BUCOVINEI,BL.7,SC.B
SUCEAVA
GURA HUMORULUI
SIMERCOM
STR.CASTANELOR,LANGA GARA
SUCEAVA
MANASTIREA HUMORULUI
SIMERCOM BACANIE
STR. PRINCIPALA
SUCEAVA
BROSTENI
SIMOS
CENTRU, BROSTENI
SUCEAVA
BOGDANESTI
SIMOS COM
STR.PRINCIPALA,LANGA POLITIE
SUCEAVA
FALTICENI
SIMOS COM
STR.MAIOR IOAN
SUCEAVA
MALINI
SIMOS COM
STR.PRINCIPALA
SUCEAVA
VICOVU DE SUS
STINOR
CALEA CERNAUTI 289B
SUCEAVA
MARGINEA
TRADE AXXA
STR.PRINCIPALA.NR.1048
SUCEAVA
VICOVUL DE SUS
TREI PITICI
STR. PRINCIPALA
SUCEAVA
VALEA MOLDOVEI
VRABIUTA
STR. PRINCIPALA, NR. 376
Arad
SINTEA MARE
II CARAU DACIAN SIMION
Str. Secundara Nr.366
Arad
SIMAND
SC HNI SRL CENTRU
Str. Principala Nr.1019
Arad
SIMAND
SC. HNI TATA SRL
Str. Secundara Nr.169
Arad
ARAD
SC NACO SRL
Str.Stefan Cel Mare Nr.17
Arad
SELEUS
II. ARDELEAN E. IOAN
Str. Secundara Nr.78
Arad
SAVARSIN
SC. DOI URSULETI SRL
Str. Principala FN
Arad
SEITIN
SC MARISSA&ROBY SRL
Str.Revolutiei Nr.45
Arad
SEITIN
II. PACURAR MARIAN CALIN
Str. Revolutiei Nr. 13
Arad
INEU
SC. EDWIN & OVI SRL
Str.Tudor Vladimirescu Nr.2
Arad
NADLAC
SC. OANA 2 SRL
Str.Vasile Goldis Nr.60
Arad
NADLAC
SC. OANA 3 SRL
Str. Vasile Lucaciu Nr.97
Arad
NADLAC
SC. OANA 5 SRL
Str. Independentei Nr. 124
Arad
PECICA
SC. EMILY MARKET SRL
Str. 1 Nr.250
Arad
TURNU
SC. KOS-ANKA SRL
Str. Secundara Nr. 362
Arad
SEITIN
SC. JESY EXCLUSIV SRL
Str. Mihai Eminescu Nr.45
Arad
ARAD
II. GIANI & MICHAEL FAMILY
Str. Scoalei Nr.54
Arad
ALDESTI
I.I.KOVACS ROZALIA
Str.Secundara Nr.103
Arad
ARAD
SC. JECRIS J.C.V. SRL
Str. Calea Aurel Vlaicu Nr.210-216
Arad
ARAD
SC. ZAFERANO MARKET SRL
Str. Constantin Brancusi Nr.65
Arad
SANTANA
SC. VICKY FAMILY 5 SRL
Str. Muncii Nr.88
Arad
PECICA
SC. CLAUDATOS SRL
Str.2 Nr.255
Str. Dn 7 km 533+700m Cartierul
ARAD
Arad
SC CIOICA COMPANY SRL
Verde
Arad
PLESCUTA
SC FAN FANY BUSINES SRL
Str.Principala Nr.140
Arad
SEMLAC
SC. VOSERSEM COMPANY SRL
Str. Principala Nr.824
Arad
SEITIN
IF. FANATAN
Str. 1 Decembrie Nr.91
Arad
SEITIN
SC. DUO LYC & DANY SRL
Str. Revolutiei Nr.6
Arad
PECICA
IF. ANTAL PETRU ABC
Str. 420 Nr.11
Arad
TURNU
SC. TORNYA RDV 1 SRL
Str. Principala Nr. 137
Arad
SIMAND
SC. UNIVERSAL CRIS SRL
Str. Principala 670
Arad
FANTANELE
IF. BOGAROMY ALEXANDRU
Str. Secundara Nr.370 /a
Arad
SIRIA
SC. LIVIU COM SERV SRL
Str. Tache Ionescu Nr.1869
Arad
PANCOTA
SC. NORBELA SRL
Str. Tudor Vladimirescu Nr.23
Arad
BACAU DE MIJLOC
II. STANA ILINA TATIANA
Str. Principala 19
Arad
ZADARENI
SC KIKI JUNIOR SRL
Str. Principala Nr.3
Arad
GRANICERI
IF. URS ARTENIA " DILART"
Str. Secundara Nr.188
Arad
ZADARENI
II BARBULESCU ILIE EUGEN "ILI&OANA"
Str.Secundara Nr.438
Arad
NADLAC
SC. OANA 1 SRL
Str. George Cosbuc Nr.94
Arad
GRANICERI
SC. OMEX DISCO SRL
Str. Principala Nr.50
Arad
HORIA
II. LASZLO ADRIANA
Str. Principala Nr.5
Arad
SIMAND
SC IDEAL MARKET SRL
Str.Principala Nr.1203
Arad
COVASANT
SC ANDDO IMPORT EXPORT SRL
Str.Secundara Nr.397
Arad
PANCOTA
SC. STERA SRL
Str.T.Vladimirescu Nr.87
Arad
SANPAUL
SC MINUPAN SRL
Str. Principala Nr.130 A
Arad
CHISINEU CRIS
SC.VOLTA SRL
Str.Infratirii Nr.151
Arad
SOCODOR
SC. UNIVERSAL CRIS SRL
Str.Principala Nr.235
Arad
CHISINEU CRIS
II.GROZAV IOAN MIHAI "SEATIK"
Str.Infratirii Nr.15
Arad
BELIU
SC BERMARFLOR SRL
Str.Principala Nr.581
Arad
SANTANA
II. GIURGIU ANGELA "CATA MYRU"
Str. Avram Iancu Nr.23
Arad
NADLAC
SC CLAUDATOS MARKET SRL
Str. DN 7 Intrare in NADLAC
Arad
SANMARTIN
II. IANCU EVA
Str.Secundara Nr.108
Arad
NADLAC
SC. DELTA CARM SRL
Str. Piata Unirii Nr. 11
Arad
BARSA
II. TOMA DARIUS IOAN LORIN
Str.Principala Nr.378
Arad
ARAD
SC. FILIP IMPEX SRL
Str.Calea Aurel Vlaicu Nr.60-76
Arad
SEMLAC
CONSUM COOP BACANIE 2
Str.Secundara Nr.1221/A
Arad
NADLAC
II. DANILA MARIAN CRISTIAN
STR. Gheorghe Doja Nr.27
Arad
DIECI
SC BEDELEAN SRL
Str. Principala Nr.54
Arad
SEBIS
SC LAVINEX TRADING SRL
Str.Pacii Nr.21
Arad
SOIMUS
PFA. DARIUS & RAZVAN
Str. Principala Nr. 45
Arad
ZIMANDUL NOU
II.STEF ANDRIAN-IOAN
Str.Secundara Nr.144
Arad
ARAD
SC ILIN LAURA COMERCIAL SRL
Str. Piata Spitalului Bl.1 A AP.28
Arad
MANERAU
II BACIOI ADRIANA MADALINA
Str.Principala Nr.141
Arad
GALSA
II. TRIF IOAN”RAIOEDINA”
Str.Secundara Nr.576
Arad
FELNAC
SC. ALEX SOLO COMERT SRL
Str.Principala Nr. 367
Arad
CERMEI
SC RIO STAR MARKET UNO SRL
Str.Principala Nr.294
Arad
SEMLAC
SC MINI MERKATO SRL
Str.Secundara Nr.1210
Arad
PEREGUL MARE
II. MATYAS AKOS ENCI
Str.Secundara Nr.37
Arad
PEREGUL MIC
SC. CZOBOR SRL
Str.Principala Nr.422
Arad
INEU
SC. FLOADY SRL
Str. Republicii Nr.35
Arad
VARSAND
SC. DONE & DAN CAR WASHING SRL
Str.Principala Nr.122
Arad
BUTENI
SC. ONETIU L.O.C
Str. Principala Nr.1A
Arad
CIL
SC.ALEDEEA COM STAR SRL
Str.Principala Nr.140
Arad
ARAD
SC. KIKI JUNIOR STORE SRL
Str.Abatorului Nr.2
Arad
ARAD
SC WEST PARADISE SRL
Str. Piata Spitalului Bl.1/B
Arad
ARAD
SC ARATIM CONSULTING SRL
Str.Iuliu Maniu FN.
Arad
ARAD
SC AMIVA FAMILY SRL
Str.Abrud Nr.80
Arad
ARAD
SC SHELY SERV COM SRL
Str. B dul Revolutiei Nr. 60 Ap.4
Arad
ARAD
SC DELUXE RAFY 2008 SRL
Str. Progresului Nr.42
Arad
TURNU
SC RAMOCRIS SRL
Str. Principala Nr.348
Arad
ARAD
II NAGY ENIKO HAJNALKA
Str. Piata Sporturilor BL.23
Arad
PRUNISOR
SC ALISA FOREST SRL
Str. Secundara Nr.140
Arad
SEPREUS
SC AMINA COMTEXT SRL
Str. Principala Nr.301
Arad
ALMAS
SC ATRAX SRL
Str.Principala Nr.280
Arad
MINIS
II BLANDA GABRIELA DANIELA
Str. Principala Nr. 165/A AP.2
Arad
MONEASA
II BORTIS ALEXANDRU
Str. FN
Arad
SEMLAC
CONSUM COOP BACANIE 1
Str. Secundara Nr.307
Arad
PANCOTA
II CORDUNEANU GINA DANIELA
Str. Garii Nr.4A
Arad
DOROBANTI
II. LASZLO KAROLINA
Str. Secundara Nr.808
Arad
APATEU
II TULCAN VIOREL "RAYMMIOAN"
Str. Secundara. Nr.324
Arad
CRAIVA
II TULCAN VIOREL "RAYMMIOAN"
Str. Principala Nr.190
Arad
LIPOVA
SC DORGO LMD SRL
Str. Principala Nr. 172
Arad
MADERAT
II JOLDES VIORICA
Str. Secundara Nr. 49
Arad
MADERAT
SC STAR COM SERV SRL
Str. Principala Nr. 415
Arad
SANTANA
SC NELDOR FAVORIT ALIMENT SRL
Str. 1 Decembrie Nr.42
Arad
MADERAT
SC FLY COM PRODUCT SRL
Str. Secundara Nr.580
Arad
GALSA
SC PANEAG SRL
Str. Principala Nr.394
Arad
PECICA
SC FARAGO AROCO SRL
Str.319 Nr.9
Arad
CHISINEU CRIS
SC UNIVERSAL CRIS SRL
Str. Infratirii Nr.70
Arad
PECICA
SC PRIME KORAGO SRL
Str. 314 Nr.39
Arad
INEU
II ZAU ADRIANA
Str. Republicii Nr.117
Arad
SANMARTIN
II ARDELEAN EUGEN " CIOCARLIA "
Str. Principala Nr. 536
Olt
Brebeni
ABRAZIV
Principala, 220
Olt
Rusanesti
ADAMIMI
Principala, 60
Olt
Caracal
ADEMAG ASOCIAT TOTAL
Olteniei, 2B
Olt
Susanii
ADENA BOCSE
Sat Susani De Sus, Principala
Olt
Barasti
ADINA MIHAELA MAGIC
Principala, 233, Sat Ciocanesti
Olt
Margineni
AGROBOB
Principala, 38
Olt
Valea Mare
AGROPROD RECEA
Sat Recea,Principala,15
Olt
Brastavatu
ALDEA TITICA
Bujorului, 25
Olt
Colonesti
ALEXANDRA GARDEN
Sat Maruntei,Str. Scolii,85
Olt
Mogosesti
ALIMENTARA ANDRA
Mogosesti, 57
Olt
Maruntei
ALVIOLUC
Mihnea Turcitu, 27
Olt
Rusanesti
ALX ROM
Principala, 35
Olt
Parscoveni
AMBIENTAL MIXTCOM
Stefan Parscoveanu, 129
Olt
Margineni
ANCA I. RODICA
Principala, 12
Olt
Osica De Sus
ANDORA ROBIAN
Pacii, 71
Olt
Valeni
ANDREEA NELI
Unirii, 114
Olt
Tia Mare,Sat Potlogeni
ANDREEA'S OLD WALNUT
Trandafirilor, 27
Olt
Valeni
ANDREI & LUCAS
Livada Cu Visini, 5, Sat Mandra
Olt
Corabia
ANDREI IONUT GERMINO
Str.Matei Basarab Nr 39
Olt
Albesti
ANDREI LAVINIA JANA
Str.Albesti Vale,121
Olt
Ianca
ANDREI M. MINEL
Florilor, 11
Olt
Alimanesti
ANTON
Principala, 28
Olt
Slatina
APROCOM IMPEX
Ecaterina Teodoroiu, 12
Olt
Valea Mare
ARSENOIU
Principala, 573
Olt
Iancu Jianu
BADEA IOANA
Barbu, 93
Olt
Colonesti
BADOI FLORINA
Sat Maruntei, Scolii, 120
Olt
Ganeasa, Sat Gradistea
BALUTA COSTINEL
Principala, 20
Olt
Izbiceni
BARBU FLORINEL
Nicu Tirs, 6
Olt
Comanca
BARBUMIXT GEORGELCOM
22 Decembrie 1989, 16
Olt
Brancoveni
BAROS FLORIN
Liliacului, 5
Olt
Catane
BASCOVEANU DUMITRU
Dumitru Brumusescu,38
Olt
Visina Noua
BATRANCA AUREL
Intrarea Europei, 9
Olt
Colonesti
BEBICO
Teiului, 4
Olt
Sprancenata
BERCU
Sudului, 218
Olt
Valcele
BIRIN DANIELA
Mandinestilor, 80
Olt
Craciunei
BITER BN
Principala
Olt
Danicei
BIZANT
Dealul Launele, 161
Olt
Giuvarasti
BUNEA GICA
Principala, 22
Olt
Traianu
BUTUSINA IOANA
Principala, Langa Primarie
Olt
Negreni
CABARET
Negreni, 78
Olt
Valcele
CALATORUL 2008
Principala, Centru
Olt
Izbiceni
CANCEA MIHAELA
Preot Dumitru Stancu, 87
Olt
Bals
CATREL
N. Balcescu, 133
Olt
Caracal
CERES
Bicazului,1
Olt
Caracal
CHERIK LUCACOM
Plopilor, 6
Olt
Stefan Cel Mare
CIORAIA ODEROM
Principala, 45
Olt
Valeni
CIUCA GABRIEL
Principala, 28
Olt
Maruntei
CLAUDYO CRYSYON CONS
Mihnea Turcitu, 131
Olt
Studina
COLAC MIHAIL GABRIEL
I.L. Caragiale, 92
Olt
Tufeni
CONGO
Pitestiului, 127A
Olt
Parscoveni
CONOPAN VASILICA
Stefan Parscoveanu, 13
Olt
Potcoava
DELTA CONSTANTIN
Principala, 168
Olt
Giuvarasti
CONTUR GONU
Giuvarasti
Olt
Crampoia
CONVIR GRUP
Principala, 67
Olt
Spineni
COOP CONSUM SPINENI
Principala, 70
Olt
Iancu Jianu, Dobriceni
COOP. CONSUM IANCU JIANU
Sabin Balasa, 48
Olt
Margineni
COOP. CONSUM MARGINENI
Principala, 96
Olt
Tatulesti
COSMIN ALEXIA FOREST
Principala,34
Olt
Bucinisu
COSMINA IULIUS
Viitorului, 4
Olt
Cepari
COSTACHE ANA
Cepari, 38
Olt
Tatulesti
COSTIANA
Principala, 168
Olt
Albesti
CRETU FLORENTINA
Principala,25
Olt
Corabia
CRISTINA MIHAELA IULMAR
Bd. 1 Mai, 57
Olt
Colonesti
CSC TRADE
Izlaz, 34
Olt
Valea Mare
CXV ADINUTA
Florilor, 13
Olt
Tufeni
DAVID & DEEA
Stoborului, 138
Drum Judetean 546 - Str. Principala,
Olt
Coteana
DESPAN ALEXANDRA ROXANA
38
Olt
Valeni
DIACONU EMIL
Sat Tirisneag, Unirii, 18
Olt
Redea
DIACONU VASILE
Sarbeniei, 23, Sat Redea
Olt
Brastavatu
DIMEX ZONE
Avram Iancu, 8
Olt
Lalosu
DINCA MARIA
Berbesti, 102
Olt
Brastavatu
DINU CAMELIA
Mihai Viteazu, 37
Olt
Maruntei
DINU GH. RODICA
Mihnea Turcitu, 163
Olt
Vilcele
DISTIL DIRECT IMPORTANT
Sat Barcabesti, Barcanestilor, 116
Olt
Draganesti
DOGARU ALEXANDRU DANIEL
Dumbrava, 36
Olt
Cilieni
DOLCIL
Marcel Olteanu, 93
Olt
Valea Mare
DO-RA DRAGNEA
Principala, 88
Olt
Piatra Olt
DOROBANTU
Ceferistului, 99
Olt
Leotesti
DRAGOMIR GEORGE
Leotesti, 53
Olt
Comani
DUIULEASA
Gral. Teiuseanu, 99
Olt
Gura Padinii
EDILITARA GURA PADINII
Ghidurea Alexandru, Fn, Sat Nou
Olt
Bals
EFTIMIE ELENA
Teis, 123A
Olt
Bals
EGENOA COM
Ciresului,37
Olt
Slatina
ELCRIS-COM
Ecaterina Teodoroiu, Bl.14
Olt
Voineasa
ENCEANU LILIANA
N. Balcescu, 50
Olt
Optasi
ENE VASILE COMERT
Principala, 594
Olt
Negreni
ERIN MARIA 2016
Principala,2
Olt
Brebeni
EUROSPEED
Principala, 445
Olt
Mihaesti
FAN STV
Principala, Langa Biserica
Olt
Babiciu
FANALEX STEFGAS
Principala, 108
Olt
Baleasa
FLORENTIN PAKA
N. Balcescu
Olt
Slatioara
FLORIN CHIMARCHET
Unirii,133
Olt
Tia Mare
FLORIN MESTERUL TAU
Ctin. Brancoveanu, 27
Olt
Negreni
FLORIN NICOLAE BALAN
Negreni, 117
Olt
Valeni, Sat Mandra
FLORMAND IUSTIN ANDREI
Regina Maria, 165
Olt
Obarsia, Sat Campu Parului
FLORPET MIXTFLOR
Unirii, 25
Olt
Mereni
FOTESCU M. IONELA
Sat Mereni, Principala
Olt
Farcasele
GALETAN
Principala, 186B
Olt
Balteni
GEORGIANA ALINA
Principala, 185
Olt
Draganesti
GEXISTAR
Gradinari, 42
Olt
Izbiceni
GHIDUREA GIGI
Nicu Tirs, 6
Olt
Lalosu
GIMCODEX
Principala, 152
Olt
Potlogeni
GITITA F. TEODORA
Str. Mare, 72
Olt
Cezieni
HAI LA DAICA
Dumitru Cezianu, 65
Olt
Priseaca
IAGARU IONELA
Principala, 78
Olt
Optasi
IDEAL CRISTI
Principala, 224
Olt
Margineni
IDEAL MADCAR
Principala, 110
Olt
Corabia
ILISAR 2018
Teilor, 47
Olt
Parscoveni
INFAL PREST
Principala, 156
Olt
Campu Mare
IORDACHE EUGEN
Sat Campu Mare, Centru
Olt
Corbu
IORDAN CATALIN
Principala, 278
Olt
Craciunei
IOVAMAR NIK
Principala, Centru
Olt
Samburesti
IVAN VIORICA
Principala
Olt
Movileni
IVASCU CLIO
Narcisei, 10B, Sat Bacea
Olt
Obarsia Noua
LA EUG
Eroilpr, 47
Olt
Brebeni
LA SERY & LORY
Principala, 57
Olt
Brebeni
LA VLADOI IDEAL INVEST
Principala, 21
Olt
Serbanesti
LIDER MLB ASCENSOR
Dumitru Caracostea, 39B
Olt
Vulpeni
LORENA DANA MIHSTEF
Decebal, 4
Olt
Soparlita
LUCAMAR
Paul Brataseanu, 25
Olt
Serbanesti
LUIZA ALIDAN
Dumitru Caracostea
Olt
Corabia
LULU LIACOM
1 Mai, 46
Olt
Dobriceni
MADAR ALEXIA
Sabin Balasa, 22A
Olt
Slatina
MADOREX
E. Teodoroiu, 12, Sc.B, Parter
Olt
Scornicesti
MALITEXT
Bd-Ul. Muncii, 6
Olt
Traian
MANCEA IOANA
M. Eminescu, 9
Olt
Scornicesti
MANDA I. IULIAN
Bd. Muncii, 7
Olt
Radomiresti
MARALEX CONS
Vlad Tepes, 14
Olt
Cilieni
MARANCEA N. MARIA
Marancestilor, 853
Olt
Mihaesti
MARDELCOS
Principala, 17
Olt
Seaca
MARDRY DORISMAR
Sat Tabaci
Olt
Slatina
MARIDAV HAPPY MARKET
Primaverii, Bl. Fa7
Olt
Bals
MARIN DOREL
T. Vladimirescu, 125
Olt
Slatina
MARKET GIURAMAR GM SRL
Primaverii,Bl. Fa 7, Sc.3, Ap.1
Olt
Brebeni
MARSANEX PLUS
Saltanesti, 33
Olt
Iancu Jianu
MATEICA ANISOARA
Barbu Stirbei, 286
Olt
Scornicesti
MATRA
Bd Muncii, 21E
Olt
Bucinisu
MECHENICI NICOLAE
Viitorului, 2
Olt
Coteana
MERIDIAN'91
Principala, Drum Comunal, 92
Olt
Serbanesti
METAL TRANS
Narcisei, 10B
Olt
Vladila
MICUTU GIMTEO
Cozia, 38
Olt
Baleasa
MIHANDRE TRANS
Principala, 72
Olt
Corabia
MILEX DAB GRUP
Gh. Doja, 104A
Olt
Potcoava
MINESCU MARIETA
Zarzarilor, 2
Olt
Dranovatu
MINICOMPLEX
Scorbura, 42
Olt
Bals
MINU COM - MARKET
Nicolae Balcescu
Olt
Tufeni
MIRA CRISMAR
Pitestiului, 223A
Olt
Slatina
MIRACLIP
Prel. Primaverii, Bl. Fa5
Olt
Slatina
MIREILLE ADIFLOR
Primaverii, Bl. Fa1, Sc. C, Parter
Olt
Vadastra
MORAT AUREL MARIAN
Cezar Boliac, 72
Olt
Crampoia
MUSA I. MARIAN
Principala, Langa Pod
Olt
Visina Noua
NADIVLAD
Intrarea Europei, 13A
Olt
Balteni
NATILOR STILL
Inv. Stancu Predescu, 17
Olt
Valeni
NIC VECTRONIC
N. Titulescu, 4
Olt
Ianca
NICU V. AURELIAN
Principala, 46
Olt
Obarsia
NIVOLI
Balti, 2
Olt
Barasti De Vede
NYKOMON CENTER
Principala
Olt
Brastavatu
OCOLENESCU IRINEL
Alexandru Predeteanu, 26
Olt
Potcoava
OCTICAR
Principala, Centru
Olt
Bals
OLARU CARMEN LILIANA
T. Vladimirescu, 174
Olt
Leleasca, Tonesti
OLT SUD SERVICE PET
Mircea Cel Batran, 33
Olt
Lalosu
OLTIMPEX
Principala, 148
Olt
Bals
PADURETU VAIANA
T. Vladimirescu, 8A
Olt
Piatra Olt
PAGALE
Criveni, 24, Sat Criva
Olt
Draganesti
PANA FELICIA
Nicolae Titulescu, 28
Olt
Slatina
PAO
Primaverii, 11
Olt
Stefan Cel Mare
PARVAN FLORINEL
Principala, 34
Olt
Valea Mare
PERLA OLIMP
Preot Voicu, 213
Olt
Corbu
PETCOM TRANS
Principala, 116
Olt
Stavaru
PETCU ALEX
Nucilor, 7
Olt
Sinesti
PETMAR SINESTI
Principala,72
Olt
Cezieni
PISTOL DORINA GICA
Dumitru Cezianu, 32
Olt
Calui
PITICU IOANA
Sabin Balasa, 48
Olt
Lalosu
POMARU IOANA EUGENIA
Principala, Langa Dispensar
Olt
Bals
PONDOR
Ciresului, 43
Olt
Sinesti
POPA VIOREL
Principala, 68
Olt
Lalosu
POPESCU MARIA
Principala, 256
Olt
Colonesti, Batareni
POROJAN MARIUS
Sat Batareni, Sperantei, 31
Olt
Slatina
PRODCOM TT
Vailor, Bl.12, Sc. D
Olt
Studinita
PRODPAN STUDICOM
1 Decembrie, 9
Olt
Brastavatu
PROMBIAN
A. I. Cuza, Langa Centru
Olt
Valcele
RABOCOM
Principala, 18
Olt
Morunglav
RADU CARMEN
Principala,289
Olt
Cilieni
RAMY & MANU
N. Titulescu, 14
Olt
Brebeni
RECEF
Principala, 222
Olt
Corbu
RETRO REDO STIL
Principala, 255
Olt
Sinesti
RUBY & ANDRA
Principala, 40
Olt
Dobrun
S & D CURIER
Drumul Apelor, 36
Olt
Ganeasa
SABI POP
Cornes, 7
Olt
Stefan Cel Mare
SALCIANU
Principala, 445
Olt
Lalosu
SALT WORD
Principala, 207
Olt
Caracal
SANTHEO
Mihai Eminescu, 20A
Olt
Studinita
SAPTE LEI
Traian, 27
Olt
Optasi
SCURTU LUCIAN
Principala,27
Olt
Poboru
SELAMI LILA
Poboru, Langa Politie
Olt
Daneasa
SELECT COMPANY
Mihai Viteazu, 112
Olt
Potcoava
SEPIFAM OIL
Principala, 131
Olt
Vitanesti
SERBANICA
Principala, 98
Olt
Studina
SERVCON MIT STUDINA
I.L. Caragiale, 72
Olt
Maruntei
SMARANDACHE ALEXANDRA
Mihnea Turcitu, 130
Olt
Osica De Sus
SOFTMUS CAREFUL
Ai Cuza, 78
Olt
N. Titulescu
STANCU GINA MIRELA
Tabonului, 9
Olt
Dobrosloveni
STANITCOM
Centru, Intersectie
Olt
Parscoveni
STARLEA GEORGETA
Stefan Parscoveanu, 261
Olt
Perieti
STEFANA C
Principala, 128
Olt
Potelu
STOICAN SOFIA
Principala, 32
Olt
Slatina
STOKARU ANA MIOARA
Fantanii, 24
Olt
Corabia
SUDICOR
Caraiman, Bl. D6
Olt
Brebeni
T & GIF
Principala, 170
Olt
Caracal
TELDO TRANS
A. Caracalla, 6
Olt
Catane
TITA ANDREI
Mosteni, 39
Olt
Slatina
TOAMNA
Bd.Alexandru Ioan Cuza, Bl. S16
Olt
Frunzaru
TOBESCU LILIANA
Principala, 54
Olt
Topana
TOPANA FAVORIT
Principala, 98
Olt
Corbu
TOTAL AGROSERV
Principala, 196
Olt
Calui
TUDORACHE CHIMICA
Fratii Buzesti, 64
Olt
Oboga
TUDORACHE COSTEL
Principala, Centru
Olt
Calui
UNIC IRINA
Ilie Popescu, 36
Olt
Negreni
VALEANU ELENA
Negreni, 450
Olt
Margineni
VALENTINA & LIVIU
Targului, 4
Olt
Olari
VAMARI CART SERV
Vasile Alecsandri, 78
Olt
Vadastra
VASILE C & I
M. Viteazu, 46
Olt
Cilieni
VASY VALENTYN
Iancu Jianu, 2
Olt
Rusanesti
VERBOC
Principala, 86
Olt
Slatina
VILCEA MG
Crisan,37
Olt
Orlea
VILCU MARINELA
Apusului, 45
Olt
Barza
VISCOL
Mostenescu, 27
Olt
Bobicesti
VOICU MARINICA
Lacului, 22
Olt
Vitomiresti, Sat Dejesti
ZANFIR ELENA LUMINITA
Carol, 16
Olt
Caracal
ELEX
Lotrului, 1
Olt
Traian
ANTONESCU TOMA
CALEA TRAIAN, 154
Olt
Iancu Jianu
ASSOS SI CARMEN
BARBU STIRBEI, 294
Olt
Maruntei
ATLAS GEA
N. TITULESCU, 15
Olt
Studina
BURDA ECATERINA
I.L.CARAGIALE, 94
Olt
Maruntei
FAMILY OPTIM PREST
BALCANILOR, 75
Olt
Iancu Jianu
FLOR COM'96
SABIN BALASA, 4
Olt
Mihaesti
GEORDAN'S UNIVERSAL
PRINCIPALA, SAT BUSCA
Olt
Lalosu
GHEORGHITA MARINELA
PRINCIPALA, 54
Olt
Colonesti
MIU NICOLETA
PRINCIPALA, COLONESTI
Olt
Calui
LA POSTAS CATALIN
PRINCIPALA, POSTA
Olt
Maruntei
MONACOS MIXT BOGSTEL
MIHNEA TURCITU, 81
Olt
Lalosu
NAT COMERT
OLTETANI, 64
Olt
Morunglav
NICOLAE GEORGE
DEALULUI, 78, SAT BARASTI
Olt
Studina
PYRAMID RULES
PRINCIPALA, STUDINA
Olt
Lalosu
SUTA DUMITRU
PRINCIPALA, 282
Olt
Daneasa
TEOROBERT
MIHAI VITEAZU, 178
Olt
Plesoiu
SERBAN IOANA
RECUNOSTINTEI, 48
Olt
Cepari
COSTACHE ANA
CEPARI, 38
Olt
Valeni
SHARK BULLS
PRINCIPALA, 16
Olt
Crampoia
CHIRITA FLOREA
PRINCIPALA,123
Olt
Cepari
BREAZU IOANA
PRINCIPALA, SAT STOICULESTI
Olt
Cepari
GHEORGHE OPRICA
SECUNDARA, SUSANI
Olt
Cepari
DUMITRASCU MARIUS
PRINCIPALA, SUSANI
Olt
Orlea
VILCU MARINELA
APUSULUI, 45
Olt
Orlea
GEORGESCU LUCRETIA
PRINCIPALA, 80
Olt
Sprancenata
CATA VAL POP COSTA
PRINCIPALA, 17
Olt
Obarsia
MARINESCU CAMELIA
LIBERTATII, 40
Olt
Bobicesti
ELIOPRE
LACULUI, 30, BECHET
Olt
Valea Mare
SERBANICA ILIE
MAXIM NITA, 6
Olt
Osica de Sus
ANDREI VICTOR
N. IORGA, 7
Olt
Osica de Sus
DOBRITOIU CRISTINA
SCOLII, 11, TOMENI
Timis
Timisoara
A&C JOY CONSTRUCT
Str. Cerna Nr. 12
Timis
Timisoara
ADESA&NICO
Str. Ste
Timis
Lugoj
AGIO TILED
Timisorii, Nr. 93
Timis
Uihei
AGRICOLA NITU
Str. Principala Nr. 105
Timis
Sipet
AGROMEN INVEST
Str.Principala, Nr. 84
Timis
Vucova
AKZO TOTAL SERVICES
Str. Principala, Nr. 213
Timis
Ortisoara
ALEX BUTUCEL
Str.Principala, Nr. 429
Timis
Timisoara
AMICAL SRL
Adam Mickievics, Nr
Timis
Costeiu
ARDELEA CONSUELA GABRIELA
Principala, 787
Timis
Bazos
ARIMONA SRL
Secundara Nr. 108
Timis
Sanmihaiu Roman
ARSTIMARC PRO SRL
Str.Principala, Nr. 127
Timis
Timisoara
ASMIN MARKET
Str. Dorobantilor, Nr. 80
Timis
Sannicolau Mare
ATAMAX
Str. Andrei Saguna Nr. 15
Timis
Timisoara
AYSAPET
Str. Aleia Inului Nr. 1
Timis
Periam Port
BAYOU
Principala, Nr. 1515
Timis
Belint
BEL SAVOYA
Principala, Nr. 625
Timis
Giulvaz
BENZOTIM SRL
Principala, Nr.1 Statie Peco
Timis
Rudna
BLENDEA ELVIS II
Str.Str.Principala, Nr. 90
Timis
Hezeris
BOZOKI BALINT
Principala, Nr. 127
Timis
Cenad
BROTHERS CENTER
Str. Principala Nr. 1758
Timis
Teremia Mare
BURLACU RODICA
Str. Principala, Nr. 464
Timis
Timisoara
CARMEN-EL-BH SRL
Str.Ardealul, Nr. 2/6
Timis
Lenauheim
CASA MURESENILOR
Str. Principala, Nr. 440
Timis
Timisoara
COMPANY NISTOVAL
Str. Stuparilor Nr. 47
Timis
Biled
CONS COOP BILED
Str. Principala Nr. 417
Timis
Lenauheim
CORALIM SAN
Str. Principala, Nr. 543
Timis
Beba Veche
CORIDA
Str. Principala Nr.142
Timis
Izvin
CORMOCAN SRL
Al. Viilor, Nr. 3
Timis
Timisoara
CREATIVITY EMA SRL
Lascar Catargiu, Nr. 7A
Timis
Remetea Mare
CREATIVITY EMA SRL
Principala, Nr. 23
Timis
Timisoara
CREATIVITY EMA SRL
Daliei, Nr17, Bl 8
Timis
Timisoara
CREATIVITY EMA SRL
Bld. 16 Decembrie 1988,
Timis
Carpinis
CRIMI ABC
Str. A Viii 24 Sect
Timis
Timisoara
CRIOPAMA
Str. Dorobantilor
Timis
Lugoj
CSEFKO LAURA
Buziasului, Nr. 1
Timis
Timisoara
CUTE DIDI
Linistei, Nr. 23 A
Timis
Timisoara
D.V DUMITRIV
Str. Buziasului Nr. 30
Timis
Stamora Romana
DEEA SI DEIU
Principala, Nr. 236
Timis
Giroc
DEMIAN BEST
Str. Trandafirilor Nr. 78
Timis
Sannicolau Mare
DENIS DELIA
Str. Oituz Nr. 43
Timis
Berini
DRAGALINA
Str Principala, Nr. 33
Timis
Seceani
DVD MIRELA MARKET
Principala, Nr. 115A
Timis
Timisoara
EMFLOR
Str. Dacilor Nr. 8
Timis
Lugoj
EMILIA
Fagetului, Nr. 85
Timis
Jimbolia
FAUST FLOREA USTUROI
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 48
Timis
Jimbolia
FAUST FLOREA USTUROI
Str. Republicii, Nr. 10
Timis
Periam
FICUS
Str.Principala, Nr. 1462
Timis
Folia
FLOREA
Str.Principala, Nr. 9
Timis
Voiteg
G&G LA TARKO SRL
Principala, Nr. 160C
Timis
Timisoara
GAMA ABC
Str.Ion Barac, Nr. 11
Timis
Gladna Montana
GAS POWER
Principala, Statie Peco
Timis
Balint
GIULIA VESTPAN
Principala, Nr. 141
Timis
Timisoara
GNG MINI MARKET SRL
Str.Frunzei, Nr.16
Timis
Jimbolia
HAND FINE 5
Str. Republicii, Nr. 6A
Timis
Timisoara
HARVIO SRL
Str.Drubeta, Nr. 96
Sfintii Apostoli Petru si Pavel, Nr. 17,
Timis
Timisoara
HARVIO SRL
BL. A 39
Timis
Sanmihaiu Roman
HIR MARKET SRL
Str.Principala, Nr. 393
Timis
Bececherecu Mic
HUS ANGEL
Str. Principala Nr 45
Timis
Timisoara
IANUS ENGINEERING SRL
Gh. Pop De Basesti Nr. 31
Timis
Sannicolau Mare
II PECICAN SORIN
Str. Oituz Nr 64
Timis
Timisoara
IMO PUNKT SRL
Orsova, Nr. 15/B
Timis
Timisoara
INA & CORY SRL
Calimanesti, Nr 127
Timis
Timisoara
INA&CORY SRL
Marasti, Nr.23
Timis
Boldur
IOANE & TOIA
Principala, Nr. 173
Timis
Tormac
KALENDULA
Principala, Nr. 288
Timis
Mosnita Noua
KD KOBE
Str. Postei Nr.49
Timis
Timisoara
KIVANO SRL
Republicii, Nr 27-29
Timis
Sanandrei
L & M FRESH
Principala, Nr. 666
Timis
Timisoara
L&M FRESH DISTRIBUTION SRL
Holdelor, Nr 14
Timis
Timisoara
LA VIO ABC
Str. Mures Nr. 112
Timis
Giarmata
LARNICOM
Str. Morii, Nr. 141
Timis
Rudna
LIV-COD FAMILY SRL
Str.Principala, Nr. 142
Timis
Timisoara
LOCUL ENIGMATIC SRL
Str.Calea Sagului, Nr. 79
Timis
Recas
LUP MIREC SRL
Calea Timisorii Nr. 49
Timis
Timisoara
MADACADIO
Str. Buziasului Nr 4
Timis
Timisoara
MAG-FRUCTIS
Str. Martirilor Nr. 60
Timis
Colonia Tomesti
MAGTOMVIC
Principala, Nr. 49
Timis
Biled
MARKET MAX
Str. Principala Nr. 348
Timis
Sandra
MEDITU
Str. Principala Nr.253
Timis
Seceani
MEM ELENA
Principala, Nr. 355
Timis
Dudesti Noi
MEVIS MARKET
Str. Principala Nr. 5
Timis
Macedonia
MICENNE ROX SRL
Principala, Nr. 87
Timis
Tormac
MILALMA
Str.Principala, Nr. 238
Timis
Timisoara
MIVI CONF
Aleea Ghirodri, Nr 114B
Timis
Dumbravita
MOTOR CAR MILANO
Str. Petofi Sandor, Nr. 117
Timis
Timisoara
NATASA
Str. Satu Mare Nr. 11
Timis
Dragsinesti
NELU & ILEANA SONIA
Principala, Nr. 236
Timis
Comlosu Mic
ONIFLOR
Str. Principala, Nr. 191
Timis
Bacova
P.F. CEPOIU
Str. Principala, Nr. 78
Timis
Gottlob
PDD CONT
Str. Principala, Nr. 532
Timis
Chisoda
PETRANA
Str. Timis Nr. 5
Timis
Timisoara
PIN SHOP 66 SRL
Str.Chisodei, Nr. 122A
Timis
Bulgarus
POPASUL MOTILOR
Str. Principala, Nr. 129
Timis
Otvesti
RACZ STEFAN
Principala, Nr. 84
Timis
Cenei
RAD ROPACOM
Str. Principala, Nr. 140
Timis
Uivar
RAFOR SRL
Str.Principala, Nr. 389
Timis
Periam
RAMICOM
Principala, Nr. 131
Timis
Topolovatul Mare
RAUL GIURGIU
Principala, Nr. 161
Timis
Timisoara
REAL CIP 19
Str. Dambovitei Nr. 19
Timis
Timisoara
REAL CIP PORUMBESCU
Str. Porumbescu Nr. 17
Timis
Timisoara
REBRISOREANA
Bujorilor, Nr. 18
Timis
Ianova
ROMDOR
Principala, Nr. 217
Timis
Recas
SADALBRY SRL
Recas, Nr. 45
Timis
Timisoara
SIN TOTO
Str. Buziasului Nr. 88
Timis
Timisoara
SIRCA LEONTINA PFA
Simionescu Virgil, Nr. 5-7, Sc. A
Timis
Sacalaz
SOR DOI
STR, a 6-a Nr. 56
Timis
Remetea Mare
SOS SERV APEL SRL
Remetea Mare Nr. 109
Timis
Timisoara
SPM VEST TRADE SRL-D
Chisodei, Nr. 121
Timis
Hodoni
SUISSE SILVER
Str.Principala, Nr. 56
Timis
Sannicolau Mare
SUMMER TIME
Str. Rodiei Nr. 15
Timis
Dumbravita
TEIU FAMILY
Str. Principala, Nr. 52
Timis
Lovrin
TUSI CRIS
Str. Principala Nr. 255
Timis
Lovrin
VASANMIH
Str. Principala Nr. 1087
Timis
Timisoara
VERSETO
Str. Sever Bocu, Nr. 82
Timis
Timisoara
VERSETO MARIA
Str. 16 Decembrie Nr. 3
Timis
Dudesti Noi
VICTORIA MINIMAR
Str. Principala Nr.89
Timis
Timisoara
VICUS NICIAS
Str. Jules Vern Nr. 54
Timis
Timisoara
VILYO CONFORT
Str. Dobrogea, Nr. 5
Timis
Dudesti Vechi
VIRUZAB STOMI
Str. Principala Nr.251
Timis
Peciu Nou
WHY NOT RD SRL
Principala, Nr. 167
Timis
Zolt
ZOLTANA I & A 2015
Principala, FN
Bihor
Campani
GOLD DANA FOREST SRL
Com Campeni Nr.128
Bihor
Oradea
ADAMIR PREST SRL BH
Str Onestilor Nr 98 Bl P53
Bihor
Oradea
SABAND SRL-V.ALECSANDRI
Str.Vasile Alecsandri Nr.5
Bihor
Oradea
SABOMAG SRL
Str.Vasile Alecsandri Nr.11
Bihor
Calea Mare
FLAVGAL SRL
Com Lazareni,Nr.208
Bihor
Beius
IANATETI IMPEX SRL-ROMANA
Str.Romana Nr.11
Bihor
Meziad
IF NEGRUT VIRVOARA-BACANIE
Str.Principala,Nr.148
Bihor
Husasau De Cris
ANTONIA COMERT SRL-HUSASAU D
Husasau De Cris Nr.84
Sat Haieu,Com.Sanmartin Baile
Bihor
Sanmartin
APROMERCOM SRL
1Mai , Nr.65
Bihor
Alparea
FIUBOGDAN SRL
Comuna Osorhei,Nr.78
Bihor
Oradea
DAIASORI MEGA
Str. Gradinarilor, Nr. 34
Bihor
Oradea
GIRAD PROD COMEXIM SRL-CLUJI
Str.Clujului Nr.272
Bihor
Ineu
IRINGO&IAZMIN SRL
Comuna Ineu Nr.106
Bihor
Oradea
LIVELLA COM SRL-DECEBAL
B-Dul Decebal Nr 92
Str.Eftimie Murgu Nr.71 Bl .D50 Ap
Bihor
Oradea
MARDION SRL
.9
Bihor
Ineu
MICHAEL IMPEX SRL-INEU
Com Ineu Nr.231/A
Bihor
Oradea
NELSIMONA SRL-NUFARULUI
Str.Nufarului Nr.64
Bihor
Oradea
NUFARUL COMPLEX SRL-D.CANTEM
Str.D.Cantemir Nr.79
Bihor
Oradea
OLMA TRADE SRL-BH/ZIDARILOR
Aleea Zidarilor Nr.3
Bihor
Oradea
SALY & VLADY SRL
Str Zarandului Nr 8
Bihor
Oradea
TAFIGI IMPEX
Onisifor Ghibu Nr 1A Bl X16
Bihor
Tinaud
FADELTIN COM SRL
Str.Principala,Nr.196
Bihor
Munteni
GABRINEX SRL-BACANIE
Str.Principala Nr.20B
Bihor
Alesd
GRAUR MAGAZIN SRL-OBORULUI
Str.Oborului Nr.23
Bihor
Alesd
FERIANA
Str. Salcamilor, Nr. 2
Bihor
Tilecus
SIMCRIST SRL-TILECUS
Str.Principala Nr.104
Bihor
Virciorog
SOC COOP DE CONS CONSMCOOP P
Nr.100
Bihor
Gheghie
TANIPAS TRANS SRL -GHEGHIE
Str.Principala,Nr.1
Bihor
Borozel
VENTMAR SERV SRL-BOROZEL
Str.Principala Nr.128
Bihor
Oradea
DEXION
Strada Doinei Nr 14
Bihor
Uileacu De Munte
FHURMIX IMPEX SRL-BACANIE
Uileacu De Munte,Nr.117/A
Bihor
Cetariu
FHURMIX IMPEX SRL-BACANIE
Sat Cetariu,Str.Mare,Nr.207
Bihor
Cetariu
IF SZABO G. KINGA
Sat Sisterea,Nr.2
Bihor
Paleu
II CSARNAI KATALIN
Sat Paleu,Nr.107
Bihor
Paleu
II KISS IBOLYA
Sat Paleu,Nr.1197
Bihor
Susturogi
II POP F. ILEANA
Str. Principala, Nr. 161
Bihor
Nojorid
DONOVI SRL
Str.Nojorid,Nr.424
Bihor
Oradea
FAMILY MARKET EDINA
Str. Aluminei Nr 6
Bihor
Cociuba Mare
II TRIF NELA FLORICA
Nr.205
Bihor
Giris
SALAJAN COMEXIM SRL-ABC 1
Str Grisul De Gris,Nr 91
Bihor
Suplacu De Barcau
AMONT EXIM SRL-SUPLACU DE BA
Suplacu De Barcau Nr.16
Bihor
Padurea Neagra
II CADAR KATALIN ENIKO-ALESD
Oras Alesd,Nr.1/D
Bihor
Tarcea
II KOVACS LASZLO-COMERT
Tarcea Nr.22
Bihor
Diosig
II TAKACS IOSIF
Sat Diosig,Str Mihai Viteazu, Nr 110
Bihor
Galospetru
MONIGUI COM SRL
Com Tarcea Nr.76
Bihor
Salard
PARTHENOS PROD COM SRL
Str.Nr.35
Bihor
Brusturi
TAVGET COM SRL-380/PRINCIPAL
Str Principala,Nr 380
Bihor
Marghita
TOTAL DISTRIBUTION GROUP-MAR
Vladimirescu,Nr.27
Bihor
Oradea
NOVAEURO MARKET
Str. Alexandru Odobescu, Nr. 7
Bihor
Oradea
NOVAEURO MARKET
B-Dul Dacia, Nr. 108
Bihor
Sititelec
GALIS I. MARIANA PFA
Sititelec, Nr. 50
Bihor
Tarian
II BABRIK IREN
Tarian, Nr. 58
Bihor
Livada De Bihor
MONIANDREI MARKET
Livada De Bihor, Nr. 33
Bihor
Oradea
DEXION
Str. Cazaban, Nr. 41
Bihor
Oradea
DEXION
Matei Corvin, Nr. 1
Bihor
Taulelec
II SIMKO PARASKIVA
Nr. 74
Bihor
Magesti
GALP&LENALP
Str. Principala, Nr. 5
Bihor
Borod
ICOMCOOP ORADEA
Str. Principala, Nr. 134
Bihor
Valea Mare
ICOMCOOP ORADEA
Str. Principala, Nr. 291
Bihor
Pestere
LAURION
Str. Principala, Nr. 29
Bihor
Subpiatra
II BOGDAN NICOLAE DANIEL
Str. Principala, Nr. 101/B
Bihor
Luncasprie
ATO'S
Principala 107A
Bihor
Oradea
PRIMADECO SRL-GHEORGHE DOZA
Str.Gheorghe Doja Nr.104
Bihor
Oradea
NOVAEURO MARKET
Str. Transilvaniei, Nr. 16, Parter
Bihor
Valea Lui Mihai
OLYBET
Str. Szent-Gyorgy Albert, Nr. 37
Bihor
Rosiori
ROCK FIRM
Nr. 216
Bihor
Valea Lui Mihai
DENIMEX SRL
STR.REPUBLICII,NR.44
Bihor
CHERECHIU
JENREMCRIS SRL-PRINCIPALA
PRINCIPALA,NR 79
Bihor
SACUIENI
PFA MILOTAI FRANCISC
STR.OCTAVIAN GOGA NR.2
Bihor
CENALOS
II POPUTE CRISTINA-CENALOS
PRINCIPALA,NR.45
Bihor
Vascau
MOS T. FLOARE
Str. Camp, Nr. 63
Bihor
Popesti
II SABAU CRISTIAN
Nr. 150
Bihor
Pietroasa
CRYPTON IMPEX SRL-PIETROASA
Nr.190
Bihor
Stei
MEROXADAV
Str. Andrei Muresanu, Nr. 12C
Bihor
Ceica
ATO'S
Principala Nr67
Aleea Independentei Nr.4
Bihor
Beius
IAKADA IMPORT-EXPORT SRL
Bl.A1,Ap.2
Bihor
Beius
IANATETI IMPEX SRL-PANDURILO
Str.Pandurilor Nr.40
Bihor
Hidisel De Sus
SILVATICA
Str.Principala,Nr.77
Bihor
Sat Sitani
VALKOBYZ TRANS SRL
Sat Sitani Nr.47
Bihor
Pestis
AUREOLA SRL
Str.Principala,Nr.449/A
Bihor
Vadu Crisului
ROVAD EXIM SRL
Str Principala,Nr 387
Bihor
Oradea
BLUESKY TRADING SRL-BIHORUL
Str.Bihorului Nr.71/A
Bihor
Oradea
GILEX MARKET SRL-OLIMPIADEI
Str.Olimpiadei,Nr.29
Bihor
Oradea
MUZA NIC SRL
B-Dul Decebal Nr.82A Ap.2
Bihor
Oradea
PRIMADECO SRL-DACIA
Str.Dacia Nr.103
Bihor
Salonta
MIRUS ABC SRL-SUPERMARKET
Str Tincii Nr 14
Bihor
Valea Lui Mihai
DAS COMERT
Str. Republicii, Nr. 4
Bihor
Valea Lui Mihai
VALCON SRL-M.ARON
Str.Marton Aron,Nr.26
Bihor
Oradea
NOVAEURO MARKET
Str. Cazaban, Nr.15
Bihor
Oradea
NOVAEURO MARKET
Str. Costaforu, Nr. 13
Bihor
Oradea
NOVAEURO MARKET
Str. Razboieni, Nr. 12
Bihor
Sanmartin
NOVAEURO MARKET
Sat Sanmartin, Nr. 51A, Bl 1H1-2
Bihor
Oradea
NOVAEURO MARKET
Str. Stefan Cel Mare, Nr. 10
Bihor
REMETEA
MAGAZINELE ATO'S SRL-REMETEA
SAT REMETEA, NR.67
Bihor
Oradea
ANCOS PROD SRL-CLUJULUI
CALEA CLUJULUI,NR.6
Bihor
Oradea
AYANSERC SRL-CLUJULUI
CALEA CLUJULUI,NR.81
Bihor
Oradea
SICVANTIC TRADE SRL-CIHEIULU
STR.CIHEIULUI NR.11 BL.D 55
Bihor
Oradea
PUNTEA EXIM SRL-GHE.ASACHI
STR GHE.ASACHI NR 2
Bihor
Oradea
SNS SOLUTII NATURALE SANATOA
BORSECULUI,NR.9
Bihor
Oradea
PROVENSAL COMERT SRL-GEPIU
STR.GEN.GHEORGHE MAGHERU,
Bihor
Oradea
LIZAMAR STAR COM SRL-MICU KL
STR.MICU KLEIN NR.12
Bihor
CETARIU
LALY&ATY COM SRL
STR.CETARIU,NR.416
Bihor
Oradea
ZARINA SRL-BH/COPACILOR NR14
STR COPACILOR NR 14
Bihor
VOIVOZI
IREAL MARKET SRL-419/PRINCIP
PRINCIPALA,NR.419
Bihor
Padurea Neagra
II CADAR KATALIN ENIKO-ALESD
ORAS ALESD,NR.1/D
Bihor
Popesti
II SABAU CRISTIAN
POPESTI,NR.150
Bihor
CIMP
II MOS T. FLOARE
STR.CAMP NR.63
Bihor
LUNCA
ARMIS SERV SRL
COM LUNCA NR.100
Bihor
Pietroasa
CRYPTON IMPEX SRL-PIETROASA
PIETROASA NR 190
Bihor
ALESD
FILDENIS SRL-PIATA
CART.SOIMUL BL.AN1 PARTER
Bihor
ALESD
FILDENIS SRL-SOIMUL/LICEU
CARTIER SOIMUL,BL.B5 PARTER
Bihor
ALESD
FILDENIS SRL-UNIRII
P-TA UNIRII NR.1
Bihor
Marghita
FLORIOLA
Str. Eroilor, Nr. 33
BACAU
CUCHINIS
C0OP CONSUM TROTUS PALANCA
BACAU
CAMENCA
C0OP CONSUM TROTUS PALANCA
BACAU
CIUGHES
COOP CONSUM TROTUS PALANCA
BACAU
BARSANESTI
SC ANILDAM IMPEX SRL
BACAU
ONESTI
SC AQUILA FASHION SRL
BACAU
COMANESTI
SC AQUILA FASHION SRL
BACAU
MOINESTI
SC AQUILA FASHION SRL
BACAU
TG.OCNA
SC AQUILA FASHION SRL
BACAU
CAIUTI
SC ATERSEL MARKET SRL
BACAU
BRUSTUROASA
SC ATOMIC SHOP SRL
BACAU
CAMENCA
SC ATOMIC SHOP SRL
BACAU
AGAS
SC ATOMIC SHOP SRL
BACAU
BOGATA
SC BONSAI CONSTRUCT SRL
BACAU
GURA VAII
SC COM LUCIA SRL
BACAU
PUSTIANA
SC COMSTEF SPATARU SRL
BACAU
TG TROTUS
SC COSMINA TEODOR MARKET SRL
BACAU
ONESTI
SC CRB HOLDING 2018 SRL
BACAU
GOIOASA
SC CRISED EVY SRL
BACAU
ONESTI
SC DANY THERM SRL
BACAU
POPENI
SC DANYLSTAR SRL
BACAU
DOFTEANA
SC DOINA IMPEX SRL
BACAU
LUPESTI
SC ELIRACOM SRL
BACAU
BERZUNTI
SC ELYJOHN COMP SRL
BACAU
DOFTEANA
SC ENIXCOM SRL
BACAU
HANGANESTI
SC EUROKYT SRL
BACAU
DARMANESTI
SC FREGATA SRL
BACAU
CIRESOAIA
SC GABIMARTEX SRL
BACAU
COMANESTI
SC GECOSTOD SRL
BACAU
HELEGIU
SC GEO & BYA SRL
BACAU
DUMBRAVA
SC GHERA SANVET SRL
BACAU
MAGIRESTI
SC GIANILEND SRL
BACAU
ZEMES
SC GIULIA SRL
BACAU
HANGANESTI
IF BALAJ ST FLORIN
BACAU
CIUGHES
IF CIOTLOS MARICEL
BACAU
MOINESTI
IF LUPASCU S.DANA PAMELA
BACAU
TG.TROTUS
II SOPONARU GH.GABRIELA
BACAU
ORASA
II ANTON ILIE SILVIU
BACAU
PRAJOAIA
II BENEDIC I LUMINITA
BACAU
CIOBANUS
II COLPOS O.EDIT
BACAU
DOFTEANA
SC A.I.M ROATA SRL
BACAU
TG.TROTUS
II DOGARU V.LILI
BACAU
BAHNASENI
II ISPAS I.FABIAN
BACAU
BUCIUMI
SC ALEX DELIA GABI SRL
BACAU
COTOFANESTI
SC ALIVALNIC SRL
BACAU
ONESTI
SC ALVINCOM SRL
BACAU
GURA VAII
II OLTIANU C.COSTICA
BACAU
BERZUNTI
II PINTEA D.COSTEL
BACAU
BERZUNTI
II PINTEA C.CAMELIA
BACAU
TG TROTUS
II POSTOLACHE DORINA
BACAU
TARATA
II PUSCASU GH.VALERIU
BACAU
BRUSTUROASA
II RUSU D.VALERIA
BACAU
TG.TROTUS
II SERBAN M.GABRIELA
BACAU
ORASA
II TELIMBECI N.IOAN
BACAU
CIUGHES
II TUVEC C . FLORIN
BACAU
MOINESTI
SC LOTIS COM SRL
BACAU
ONESTI
SC LUMICRIS MARKET SRL
BACAU
FILIPESTI
SC MELYMAR TRADE SRL
BACAU
GUTINAS
SC MINA DE AUR SRL
BACAU
ONESTI
SC MINIPROFIT SRL
BACAU
COSNEA
SC MIORITIC SRL
BACAU
PALANCA
SC MISOMAR SRL
BACAU
BRASOV
SC PANIMON SRL
BACAU
DAMBOVITA
SC PANIMON SRL
BACAU
MONUMENT
SC PANIMON SRL
BACAU
PARJOL
SC PASOI EMI SRL
BACAU
BRUSTUROASA
PFA LAZAR NINA
BACAU
TG TROTUS
PFA MOCANU SILVIA
BACAU
BERZUNTI
PFA NECULAI GH.TUDOREL
BACAU
ONESTI
SC POLO FULL SHOP SRL
BACAU
COMANESTI
SC PROMPT SERVICE SRL G3
BACAU
COMANESTI
SC PROMPT SERVICE SRL G4
BACAU
CIRESOAIA
SC SCOMIR SRL
BACAU
BRUSTUROASA
SC SOISTRASNIC SRL
BACAU
ONESTI
SC SOLO&CO SRL
BACAU
TARHAUSI
SC STEPYSOL SRL
BACAU
ONESTI
SC TEOFAN SRL
BACAU
DARMANESTI
SC TODENIC SRL
BACAU
DRAGUGESTI
SC TRANSPATRON SRL
BACAU
TG OCNA
SC VASCAM IMPEX SRL
BACAU
COTOFANESTI
SC VASIOIU MIXT SRL
BACAU
CAIUTI
SC VID TRADE SRL
BACAU
COTOFANESTI
SC PAF TRANS SRL
BACAU
POPENI
SC AVANTGARDE SRL
BACAU
TG TROTUS
SC ALES ADY SRL
BACAU
BERESTI TAZLAU
II STOICA C.CARMEN
BACAU
BUCIUMI
SC OPRICA EXIM SRL
BACAU
SLOBOZIA
SC CERGEO SRL
BACAU
AGAS
PFA PAUN F.OANA.IONELA
BACAU
OITUZ
SC CONDORUL SRL
BACAU
BUDA
II ALEXANDRU D.GHEORGHITA
BACAU
OITUZ
II UNGUREANU P.GABRIELA
BACAU
URECHESTI
COOP CONSUM CAIUTI -URECHESTI
BACAU
HELTIU
II FACAOARU COSMIN LIVIU
BACAU
STRUGARI
SC VIP STAR SRL
BACAU
CASIN
SC AVANTGARDE SRL
BACAU
ORASA
II SURUGIU IRINA
BACAU
LIVEZI
SC FERRAYON SRL
BACAU
BERZUNTI
II STAN V.M MARIEA
BACAU
ORASA
SC FRASANICA SRL
BACAU
DARMANESTI
SC UNGURU SRL
BACAU
TG.OCNA
SC AVANTGARDE SRL
BACAU
GURA VAII
SC ALECU-VAL SRL
BACAU
ONESTI
SC PATISERIA BELLA SRL
Valcea
Amarasti
GIULIA SI ANA
Sat Amarasti
Valcea
Babeni
DANEMAR COMPANY
M16
Valcea
Babeni
DIANA
Babeni
Valcea
Babeni
DANEMAR COMPANY
Dn 64 Hala
Valcea
Berbesti
TARIIA 94
Str Principala
Valcea
Blidari
DIANA
Blidari
Valcea
Brezoi
ANNABELLA
Str Unirii
Valcea
Brezoi
DIANA
Brezoi Piata
Valcea
Budesti
DIANA
Budesti
Valcea
Bunesti
DIANA
Dn 67
Valcea
Calimanesti
ANNABELLA
Calea Lui Traian
Valcea
Calimanesti
DIANA
Str Pietei
Valcea
Com. Costesti
ARNOTA
Sat Costesti
Valcea
Costesti
DANEMAR COMPANY
Sat Costesti
Valcea
Dragasani
ANNABELLA 2
Str T Vladimirescu
Valcea
Dragasani
STIINTA
Str Pietei
Valcea
Dragasani
DIANA
Str T Vladimirescu
Valcea
Fartatesti
BADAG IMPEX
Sat Dozesti
Valcea
Galicea
DANEMAR COMPANY
Sat Teiu
Valcea
Galicea
CATANI
Sat Galicea La Doi Pasi
Valcea
Goranu
DIANA
E 81
Valcea
Govora
DANEMAR COMPANY
Sat Govora
Valcea
Horezu
DANEMAR COMPANY M1
Dn 67
Valcea
Horezu
DIANA COM
Dn 67
Valcea
Horezu
DIANA
Str Unirii
Valcea
Ladesti
DEEA PAN
Str Principala
Valcea
Malaia
DIANA MALAIA
Malaia
Valcea
Marcea
DANEMAR COMPANY
Dn 64
Valcea
Mihaesti
DIANA
Sat Magura
Valcea
Ocnele Mari
DIANA
Ocnele Mari
Valcea
Olanesti
ANNABELLA
Str Izvoarelor
Valcea
Olanesti
DIANA
Olanesti
Valcea
Olanu
ANNABELLA
Sat Olanu
Valcea
Orlesti
DIANA
Sat Orlesti
Valcea
Otesani
DANEMAR COMPANY
Sat Otesani
Valcea
Pausesti
ANNABELLA
Str Principala
Valcea
Pausesti Maglasi
DIANA
Sat Pausesti
Valcea
Pietrari
ANNABELLA
Dn67
Valcea
Popesti
COOP POPESTI
Sat Popesti
Valcea
Popesti
DANEMAR COMPANY
Sat Popesti
Valcea
Rm Valcea
ANNABELLA
Economat
Valcea
Rm Valcea
ANNABELLA
W
Valcea
Rm Valcea
ANNABELLA
Big
Valcea
Rm Valcea
ANNABELLA
Bvd Tineretului
Valcea
Rm Valcea
ANNABELLA
Gara
Valcea
Rm Valcea
DANEMAR COMPANY
Bd Tineretului
Valcea
Rm Valcea
DIANA
Str M Eminescu
Valcea
Rm Valcea
DIANA
Bd Tineretului
Valcea
Rm Valcea
DIANA
1 Mai
Valcea
Rm Valcea
DIANA
Poiana
Valcea
Rm Valcea
DIANA
Bvd Tineretului
Valcea
Rm Valcea
DIANA
Str Marasesti
Valcea
Rm Valcea
ANNABELLA
Calea Lui Traian Complex Nord
Valcea
Rm Valcea
ANNABELLA
Traian 3
Valcea
Rm Valcea
ANNABELLA A-Z
Bd Dem Radulescu
Valcea
Rm Valcea
DIANA Liliacu
G-ral Magheru
Valcea
Rm Valcea
DIANA
Piata Nord
Valcea
Rm Valcea
DANEMAR COMPANY S
Bd Pandurilor
Valcea
Rm Valcea
LUCICORICOM
Calea Lui Traian
Valcea
Slatioara
DANEMAR COMPANY
Dn 67
Valcea
Stanesti
VALORIS
Sat Varleni
Valcea
Stoenesti
ANNABELLA STOENESTI
Sat Mogesti
Valcea
Susani
STAIU DAMIR
Mag La Doi Pasi
Valcea
Voineasa
ANNABELLA
Str Principala
Valcea
Prundeni
Doinel Anghel
Str. Principala
Valcea
Gradinari
Iri Company
Str.Principala
Valcea
Ionesti
Neagoe M Lucian
Str.Principala
Valcea
SUTESTI
DIANA SUTESTI
STR. PRINCIPALA
Valcea
VAIDEENI
DANEMAR VAIDEENI
STR. PRINCIPALA
Maramures
Baia Mare
sc Dragan A srl
str.Aleea Jupiter,nr.3/44
Maramures
Baia Mare
sc Al Mared srl
str.Marasesti,nr.22/1
Maramures
Baia Mare
sc Lucmar srl
str.Granicerilor,nr.87
Maramures
Baia Mare
sc Karina Extrem
str.Granicerilor,nr.110
Maramures
Baia Mare
sc Comexmar srl gestiune Hortensiei
str.Hortensiei,nr.2
Maramures
Baia Mare
sc Fage Ioana Loredana II
str.Vlad Tepes,nr.6/12
Maramures
Baia Mare
sc PSG Bia srl
str.George Cosbuc,nr.39/3
Maramures
Baia Mare
sc Cluella srl
str.Dragos Voda,nr.2 C
Maramures
Baia Mare
sc Comexmar srl gestiune Victoriei
str.Victoriei,nr.90 A
Maramures
Baia Mare
sc Dumitru si Maria Costin srl
str.Victor Babes,nr.46
Maramures
Cavnic
sc Ralu & Ovo srl
str.22 Decembrie,nr.20
Maramures
Baia Mare
sc Comexmar srl gestiune Marasesti
str.Marasesti,nr.23/1
Maramures
Baia Mare
sc Nobil Plus srl
str.Oituz,nr.5
Maramures
Baia Mare
sc Bila Radu Sorin II
str.Independentei,nr.6/1
Maramures
Baia Mare
sc Comexmar srl gestiune Crinul
str.pta.Revolutiei nr.5
Maramures
Baia Mare
sc Jojoban srl
str.Podul Viilor,nr.9
Maramures
Baia Mare
sc Priclas srl
str.Lunci,nr.15
Maramures
Baia Mare
sc Intermir srl
str.Firiza,nr.138 B
Maramures
Baia Mare
sc Market Rak srl
bd.Victoriei,nr.78/13
Maramures
Baia Mare
sc Gemina Tudor Star srl
str.Neptun,nr.4
Maramures
Baia Mare
sc All In Kadra srl
str.Independentei,nr.28/6
Maramures
Baia Sprie
sc Libotean G Ioan IF
str.Plevnei,nr.31
Maramures
Baiut
sc MBK Tudor Mixt srl
str.Principala,nr.499
Maramures
Busag
sc Dreea Flora srl
str.114,nr.28
Maramures
Copalnic
sc Gold Chips srl
str.Principala,nr.48
Maramures
Seini
sc Cosmatad srl-D
str.Nicolae Balcescu,nr.36
Maramures
Mogosesti
sc T&M Trans srl
str.Principala,nr.215
Maramures
Nistru
sc Bonti Semida Ioana II
str102,nr.109
Maramures
Seini
sc Mardani Com srl
str.Unirii,nr.12
Maramures
Tamaia
Federal Coop Magazin Mixt
str.Victoriei,nr.17
Maramures
Targu Lapus
sc Laroroex srl
str.Doinei,nr.40,bl.A2,TC
Maramures
Grosii Tiblesului
sc Miholca Disco srl
str.Principala,nr.519
Maramures
Tautii Magheraus
sc Billa srl
str.1,nr.189
Maramures
Ulmeni
Federal Coop Alimentara
str.Petre Dulfu,nr.56
Maramures
Varai
sc Rezo-Mihay-M srl
str.Alexandru Odobescu,nr.1
Maramures
Baia Mare
sc Comexmar srl gestiune Granicerilor
str.Granicerilor,nr.113
Maramures
Baia Mare
sc Joke srl
str.Bucuresti,nr.35 A
Maramures
Baia Mare
sc Rarmarys srl
str.Victoriei,nr.147
Maramures
Baia Mare
sc Kalman srl
str.Transilvaniei,nr.8
Maramures
Baia Mare
sc Adriana Oficial Mixt srl
str.Granicerilor,nr.100.
Maramures
Baia Sprie
sc Carota srl
pta.Libertatii,nr.13
Maramures
Magureni
sc Roman Crinuta Camelia II
str.Principala,nr.65
Maramures
Cavnic
sc Edwardlord srl
str.22 Decembrie,nr.9
Maramures
Copalnic Manastur
Federal Coop Alimentara
str.Principala,nr.226
Maramures
Copalnic Manastur
sc Monnic srl
str.Principala,nr.15
Maramures
Copalnic Manastur
sc Util A.L.C. srl
str.Principala,nr.220
Maramures
Farcasa
sc Gaj Com Impex srl
str.Independentei,nr.1 B
Maramures
Rogoz
sc Laroroex srl
str.Principala,nr.253
Maramures
Seini
sc Balas Mihaiela Maria II
pta.Unirii,nr.13
Maramures
Cernesti
sc Roxar Prod Com srl
str.Principala,nr.18
Sibiu
SACEL
BALIO RETAIL SRL
STR.PRINCIPALA NR.218
Sibiu
CRISTIAN
D.G.CRISMARKET SRL
STR.II , NR 58
Sibiu
MIERCUREA SIBIULUI
DOBROTA COM SRL
STR.NR.196A
Sibiu
TALMACIU
DOINA PROD SRL
STR.MIHAI VITEAZU,NR.2
Sibiu
MOHU
DRAGO PAN SRL
STR.NR.37
Sibiu
TURNU ROSU
IARIS FOOD SRL
STR.PRINCIPALA,NR.518
Sibiu
POPLACA
II BARAC-ROXANA
STR.PEINCIPALA NR.15
Sibiu
VESTEM
II CIORA ELENA-VESTEM
STR.NR.438
Sibiu
ROD
LAURTIL SRL
PRINCIPALA,NR 268
Sibiu
SELIMBAR
MARKET UNIVERSAL FAM SRL
NOUA,NR.2
Sibiu
CRISTIAN
NOBILE SRL
IV,NR.23
Sibiu
SELIMBAR
O.K.BOBO SRL
STR 1 DECEMBRIE,NR 2
Sibiu
VESTEM
ROXAL SRL
NR.130
Sibiu
VESTEM
SAVCOR SRL
NR.341
Sibiu
SALISTE
VLADEXIM SRL
STR.IOAN LUPAS,NR.42
Sibiu
ORLAT
YENKO-EXTRASIB SRL
STR.VICTORIEI NR.201
Sibiu
SIBIU
ALDIS SIB SRL
STR.OTELARILOR NR.65
Sibiu
SIBIU
ARIANA SRL
STR.G.TOPARCEANU NR.19
Sibiu
SIBIU
CLASS COM SRL
STR.LUNGA NR.33
Sibiu
SIBIU
DIMM CONS SRL
STR.VIILOR,NR.101
Sibiu
SIBIU
ELY SRL
STR.G.BACOVIA NR.35
Sibiu
SIBIU
ELY SRL
STR.LUCIAN BLAGA NR.2
Sibiu
SIBIU
GEK COLA SRL
STR.LUNGA NR.85
Sibiu
SIBIU
II SINCELEAN LILIANA
JOHANN SEBASTIAN BACH,NR.4
Sibiu
SIBIU
IOHANN 94 COM SRL
GARA
Sibiu
SIBIU
LIV SERVICE SRL
STR.G-RAL MAGHERU NR.58-60
Sibiu
SELIBAR
MUSTI INTL BRANDS SRL
STR.DOAMNA STANCA,NR.17B
Sibiu
SIBIU
POLAR UNIVERSAL FRIG SERVIC
STR.GH.ASACHI NR.12
Sibiu
SIBIU
PROSPERA SRL
STR.PODULUI NR.34
Sibiu
SELIMBAR
QWERTY RETAIL SRL
STR.MIHAI VITEAZU NR.71
Sibiu
SIBIU
RADA ASO SRL
STR.TIGLARILOR FN COMPLEX
Sibiu
SIBIU
SIMMER IMPEX SRL
STR.PLUGARILOR NR.83 AP.1
Sibiu
SIBIU
SMART INTERMED & SPEDITION
STR.RUSCIORULUI,NR.10
Sibiu
SIBIU
SMART INTERMED & SPEDITION
STR STEFAN CEL MARE,NR 147
Sibiu
SIBIU
TARPI LOGISTIC SRL
POIANA,NR.9
Sibiu
SIBIU
TARPI LOGISTIC SRL
STR.RUSCIORULUI NR.69,AP.3
Sibiu
ERNEA
ANIRI SM EXPERT SRL
PRINCIPALA,NR.53
Sibiu
VALCHID
ANIRI SM EXPERT SRL
PRINCIPALA,NR.133
Sibiu
ERNEA
DUCATO IMPEX SRL
STR.ERNEA,NR.150
Sibiu
MEDIAS
HOLA GOURMET SRL
AVRAM IANCU NR.29
Sibiu
MEDIAS
II GASMAN GHEORGHE-ALEXANDRU
IACOB PISSO,NR.6
Sibiu
BAZNA
II GHEORGHITA LUCICA
STR.VIILOR NR.87
Sibiu
BLAJEL
II TUFA ELENA ANGELA
STR.HORIA NR.70
Sibiu
DUMBRAVENI
IZVOARELE SRL
STR TIMOTEI CIPARIU NR 5
Sibiu
BLAJEL
KIMU SRL
STR.T.VLADIMIRESCU NR.86
Sibiu
MEDIAS
KONSTA SPLENDID SRL
BD.1 DECEMBRIE,NR.23
Sibiu
MEDIAS
KONSTA SPLENDID SRL
STR.1 DECEMBRIE NR.32
Sibiu
MEDIAS
KONSTA SPLENDID SRL
STR.DUPA ZID NR.27
Sibiu
MEDIAS
LEOPARDUL SRL
STR.ANTON PANN NR.102
Sibiu
DUMBRAVENI
LUCCAS TRANS SRL
STR.MIHAI EMINESCU,NR.10
Sibiu
MEDIAS
MASTER-SERVICE SRL
STR.AUREL VLAICU NR.12
Sibiu
MEDIAS
MIHAI COM SRL
STR.AUREL VLAICU NR.40
Sibiu
DUMBRAVENI
PANTI-ELECRIS SRL
CUZA VODA,NR 48
Sibiu
ATEL
PFA NOBIL MARIOARA
STR.PRINCIPALA NR.409
Sibiu
TARNAVA
SIMO&VIKA NOR SRL
STR.UNIRII FN
Sibiu
MEDIAS
STANESCU COM SRL
STR.GHEORGHE DUCA NR.12
Sibiu
SLIMNIC
STEFY&FLY GROUP SRL
MEDIASULUI,NR.7
Sibiu
MEDIAS
ULCO MED SRL
STR.TURDA FN
Sibiu
MEDIAS
ULCO MED SRL
STADIONULUI,NR.36
Sibiu
CHENADE
XARA SRL
STR.PRINCIPALA NR.243
Sibiu
MEDIAS
XARA SRL
STR.METANULUI NR.16
Sibiu
AGNITA
AGNIPAN SRL
STR CRISAN,NR 28
Sibiu
AGNITA
AGNIPAN SRL
STR.SPITALULUI NR.15
Sibiu
SEBESU DE JOS
CASCOMP SRL
STR.PRINCIPALA
Sibiu
AGNITA
CORAL N & H SRL
STR.1DECEMBRIE NR.54
Sibiu
MARPOD
CORYSON SRL
STR.NR.241
Sibiu
ILIHBAV
CORYSON SRL
STR.PRINCIPALA NR.59
Sibiu
TURNU ROSU
CRACIUN TRADE SRL
STR.VALEA CASELOR NR.131
Sibiu
NOCRICH
CRISTIANA BELL SRL
STR.PRINCIPALA,NR.91
Sibiu
ALTANA
D&D MARKET INVEST SRL
STR.PRINCIPALA NR.93
Sibiu
ARPASU DE JOS
DAGLI MARKET SRL
NR.35
Sibiu
TURNU RORU
DOINA PROD SRL
STR.VALEA CASELOR NR.222
Sibiu
SCOREIU
ELVA SPICUL SRL
STR.211
Sibiu
AVRIG
FLORA TRADING SRL
STR.GHEORGHE LAZAR NR.24
Sibiu
TURNU ROSU
II GALEA ELENA
STR.COOPERATIEI NR.559
Sibiu
IGHISU VECHI
II SAMU G.GHEORGHE
STR.PRINCIPALA,NR.210
Sibiu
ALTANA
LENU INVEST SRL
NR.154
Sibiu
GHIJASA DE SUS
LILIACUL SRL
STR PRINCIPALA,NR 83,
Sibiu
VECERD
LILIACUL SRL
VECERD FN
Sibiu
IGHISU VECHI
LILIACUL SRL
IGHISU VECHI FN
Sibiu
AGNITA
LILIACUL SRL
STR.1 DECEMBRIE NR.22
Sibiu
AGNITA
LILIACUL SRL
STR.FABRICII NR.35
Sibiu
RACOVITA
LORIS PROD SRL
STR.NR.142
Sibiu
AGNITA
MARCOPAN SRL
STR.1 DECEMBRIE NR.47
Sibiu
BIRGHIS
MARCOPAN SRL
NR.268
Sibiu
ALTANA
MERKA OCASIONE SRL
NR.585
Sibiu
TURNU ROSU
NICOLO SRL
STR.NR.262
Sibiu
ALTANA
PFA LUCA A. MARCELA
STR.PRINCIPALA NR.162
Sibiu
CARTISOARA
ROXARI COM SRL
STR.NR.543
Sibiu
TURNU ROSU
THOMA'S GRUP SRL
STR OLTET NR 59
Sibiu
MARSA
TRANS ARAL SRL
STR.PRINCIPALA BL.3N
Sibiu
SURA MARE
BIANCA DINASTY SRL
STR PRINCIPALA,NR 273,
Sibiu
CISNADIE
BISECOM SRL
PIATA NOUA BL.P2
Sibiu
RUSI
CAMIRA UNIVERSAL SRL
NR.151
Sibiu
COPSA MICA
CARLALIN COPSA MICA SRL
CART 1 DECEMBRIE BL.P9,AP.14
Sibiu
SEICA MICA
DANANDRE SRL
PRINCIPALA,NR.43
Sibiu
VALEA VIILOR
DOMINO CONTACT
STR PRINCIPALA NR 132
Sibiu
BUIA
DORIDAN SRL
PRINCIPALA,NR.191
Sibiu
SURA MICA
ECONOM SRL
STR PRINCIPALA NR 462A
Sibiu
RASINARI
FANTASTIC CLUB SRL
STR.DOSULUI,NR.491
Sibiu
CISNADIE
GENRIL SR
PIATA NOUA BL.V AP.31
Sibiu
SLIMNIC
HASEGAN MARKET SRL
STR.PRINCIPALA,NR.140
Sibiu
SURA MARE
HASEGAN MARKET SRL
PRINCIPALA,NR.445
Sibiu
HASAG
II BORTAN IRINA-ELENA
NR.274
Sibiu
CISNADIE
II COSA SEBASTIAN-ADRIAN
CINDREL NR.55A
Sibiu
CISNADIE
II COSA SEBASTIAN-ADRIAN
STR.CINDRELU NR.54
Sibiu
SEICA MARE
II FRATILA LAURENTIU-VLADIAN
STR.PRINCIPALA,NR.408
Sibiu
CISNADIE
II ILCUS LIVIA-GEORGETA
STR.MAGURII BL.S
Sibiu
RUSI
II LUPEAN MIRCEA
STR.PRINCIPALA NR.389
Sibiu
SEICA MARE
II ROSIAN MARCEL-VOICU
STR.VALEA MARE NR.21
Sibiu
RUSI
II TATU I.E. IOAN
STR.PRINCIPALA,NR.90
Sibiu
AGARBICIU
LUKAS 2016 SRL
PRINCIPALA,NR.322
Sibiu
MICASASA
MADADIA SRL
STR.6 MARTIE NR.24
Sibiu
AXENTE SEVER
MADADIA SRL
STR.NR.124
Sibiu
AXENTE SEVER
MADADIA SRL
STR.NR.155
Sibiu
MICASASA
MADADIA SRL
STR.1DECEMBRIE NR.93
Sibiu
SURA MARE
MARIDAN SRL
STR.VAII NR.46
Sibiu
CISNADIE
MERY SIB SRL
STR.TEILOR BL.7 AP.1
Sibiu
VESEUD
PFA ADOCHITEI DANIELA
PRINCIPALA,NR.83
Sibiu
LUNCA
PFA CIUFUDEAN IULIANA
STR.PRINCIPALA NR.162A
Sibiu
ALAMOR
PFA GELERIU Z.NICOLAE
PRINCIPALA,NR.220
Sibiu
CISNADIE
PFA KURTI ADRIANA-CAMELIA
DANIEL RENARD,NR.23A
Sibiu
CISNADIE
PFA LEVEZEAN MIHAELA
STR FLORILOR NR 11
Sibiu
BOGATU
PFA POPA EUGENIA
PRINCIPALA,NR.122
Sibiu
SEICA MARE
PFA TUDORAN ISTINA MARIANA
STR.PRINCIPALA,NR.494
Sibiu
LONDROMAN
RAFANNA SRL
STR.PRINCIPALA NR.146
Sibiu
BOARTA
ROV PAN SRL
STR.PRINCIPALA,NR.130
Sibiu
RASINARI
SABRIMAR 2007 SRL
STR.OCTAVIAN GOGA NR.841A
Sibiu
CISNADIE
SAFRA COMSIB
PIATA NOUA NR.21
Sibiu
ALAMOR
SOLO COM SRL
STR.PRINCIPALA NR.99
Sibiu
SADU
SORIMAR COM SRL
STR M.KLAIN,NR 58
Sibiu
SADU
SORIMAR COM SRL
IM KLEIN,NR.48
Sibiu
CISNADIE
VASLA CONSTRUCT SRL
STR.LUNGA NR.74
Sibiu
SADU
VESTEMEAN COM SRL
STR.IOAN SAVOIU NR.1
Sibiu
SEICA MICA
VINALCO SRL
STR.PRINCIPALA,NR.169
Sibiu
SEICA MICA
VINALCO SRL
PRINCIPALA,NR.421
Sibiu
CISNADIE
YO KO IMPEX SRL
STR.MAGURII NR.1
Str. Republicii ,Nr.115 Primul
Vaslui
Vaslui
SUPER ANI GARA
Semafor
Str. Mihail Kogalniceanu Nr. 1 ,
Vaslui
Vaslui
MAI BUN SRL
Complex
Vaslui
Vaslui
AGAFITEI CARMEN I.I.
Str. Stefan Cel Mare , V.A.V De Spital
Vaslui
Vaslui
AUROCOR CENTRU
Str. Stefan cel Mare Nr. 226
Vaslui
Vaslui
DALSOR ANA IPATESCU
Str. Ana Ipatescu Nr. 102 Parter
Vaslui
Vaslui
DALSOR CUZA
Str. Cuza Voda , Scoala Nr. 7
Vaslui
Vaslui
TRADAV
Str. Muncii , nr. 26
Vaslui
Muntenii De Sus
NATIDEEA
Com. Muntenii De Sus , Statie Bus
Vaslui
Muntenii De Jos
SEMEDO
Com. Muntenii De Jos , Dn - 24
Vaslui
Corbu
DEIDA FORAJE SRL
Com. Lipovat , Sat. Corbu
Vaslui
BOGDANA
TOUCH SOFTWERE SRL
Com. BOGDANA , Sat. BOGDANA
Com. Muntenii De Sus , Sat. Satu
Vaslui
Satu Nou
AGADEI SRL
Nou
Vaslui
Deleni
ZAMVIODEL
Com. Deleni , Centru Satului
Vaslui
Codaesti
FLORIDANA
Com. Codaesti , Centru
Vaslui
VOINESTI
GOTSI SRL
Com. Vulturesti , Sat. Voinesti
Vaslui
TODIRESTI
PLOPAN LAVINIA I.I.
Com. Todiresti , Sat. Todiresti
Vaslui
Bacesti
IONITA SRL
Com. Bacesti , V.A.V De Scoala
Vaslui
Zapodeni
COZMA V. OVIDIU I.I.
Com. Zapodeni , Zapodeni Deal
Vaslui
Macresti
MIHALEX STEF SRL
Com. Zapodeni , Sat. Macresti
Vaslui
Vulturesti
COOP VULTURESTI
Com. Vulturesti Dn - Vaslui-Negresti
Vaslui
Bacesti
ONUTA DANUT I.I.
Sat. Armaseni , Com. Bacesti
Vaslui
Huc
BONEA ALEXANDRU PFA
Sat. Huc , Com. Rafaila
Com. Ivanesti , In Centrul Satului
Vaslui
Ivanesti
SUPER ANI IVANESTI
V.A.V Profi
Vaslui
Garceni
SORIVET
Com. Garceni , V.A.V Primarie
Vaslui
Garceni
BYAVLAD
Com. Garceni , Sat. Trohani
Vaslui
BALESTI
VOICULET SRL
Com. Cozmesti , Sat. Balesti
Vaslui
SLOBOZIA
CIOBANU CLAUDIA I.I.
Sat. Slobozia , Com. Girceni
Vaslui
CURSESTI DEAL
MINIGHELO
Sat. Cursesti Deal , Com. Pungesti
Vaslui
Balteni
CLEPSIDRA
Com. Balteni , Statie Bus
Vaslui
Radeni
FAMICOMA
Com. Dragomoresti , Sat. Radeni
Vaslui
Rasesti
MALEX FAM
Sat. Rasesti , Com. Dranceni
Vaslui
Deleni
HUTANU COM SRL
Sat. Deleni , Com. Hoceni
Sat. Hurduci , Com. Dimitrie
Vaslui
Hurduci
HUZUM VALERICA I.I.
Cantemir
Vaslui
Valeni
ZASIFLOR FARM
Sat. Valeni , Com . Padureni
Vaslui
Hoceni
RADUCANU LICA I.I.
Com. Hoceni , Langa Primarie
Vaslui
PADURENI
CARANFIL VALERICA I.I.
Com. Padureni , Centru Satului
Vaslui
Ivanesti
DODOI NINA I.I.
Com. IVANESTI , Sat. Ghermanesti
Vaslui
ALBESTI
KATIELVY TRANS
Com. CORNI ALBESTI , Sat. ALBESTI
Vaslui
Husi
TOPEDLIN SRL
Str. Dobrina , Nr. 4
Vaslui
Husi
GIAXMIMA
Str. Calea Basarabiei Nr. 103
Vaslui
Husi
LUPU PROD
Str. CALEA BASARABIEI, Nr 19
Vaslui
Husi
GIACOM PREST
Str. 1 Decembrie , Nr 23 , Cina
Vaslui
Husi
MUNINVEST CUZA
Str. A.I. CUZA
Vaslui
Husi
RIVEX ROM 1
Str. ION VODA CEL VITEAZ Nr. 28
Vaslui
GUGESTI
MOCANU ANDREEA ALINA I.I.
Com. GUGESTI , Sat. GUGESTI
Vaslui
BOTESTI
MARINTEO STEF
Com. BOTESTI , Centru Satului
Vaslui
Barlad
NELCOR RAISA
Str. Primaverii Nr. 20
Vaslui
Barlad
BERLIN PIATA MICA
Str. Bulevardul Epureanu Nr. 8
Vaslui
Barlad
DEDIANA -LUX
Str. 1 Decembrie Nr. 55
Vaslui
Perieni
RADEANU CARMEN I.I.
Sat. Perieni , Com. PERIENI
Vaslui
Barlad
CON MAR
Str. NICOLAE IORGA Nr. 4
Vaslui
Carja
DIOMIRMIH
Sat. Carja
Vaslui
Barlad
PREGEN
Str. REPUBLICII Nr. 315
Vaslui
Balabanesti
DEDIU DAFINA I.I.
Sat. Balabanesti
Vaslui
Barlad
VIOEM ARELA
Str. ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 260
Vaslui
Floresti
COSTAN MARICEL SRL
Sat. Floresti
Vaslui
Barlad
SERCOTIN
STR. G. DOJA NR. 37
Vaslui
SUSENI
TRANDAFIR SRL
Sat. SUSENI , Com. BACANI
Vaslui
Barlad
PROD INVEST SRL
Str. Republicii Nr. 320
Vaslui
Barlad
GIUVY
Str. SAVA SIMIONESCU . 20
Vaslui
Barlad
GIROBIR
Str. Cerbului Nr. 52
Vaslui
BADEANA
NITA DOINITA I.I.
Sat. BADEANA , COM. TUTOVA
Vaslui
Balasesti
PIATRA LUX
Sat. Balasesti
Vaslui
Docaneasa
CORCIOVA NECULINA I.I.
Sat. Docaneasa , Com. Vinderei
Vaslui
TUTOVA
TIFLOR COM
Sat. TUTOVA
Vaslui
TALASMANI
HRINCU VIOLETA I.I.
Sat. TALASMANI COM. VINDEREI
Vaslui
UNTESTI
GOGORITA SRL
Sat. UNTESTI , COM BOGDANITA
Vaslui
OBIRSENI
BOCANET COSTEL I.I.
Sat. Obarseni , Com. Vinderei
Vaslui
MITOC
TURCANU CRISTIAN I.I.
Com. SIRBI , SAT. MITOC
Com. MALUSTENI , Sat.
Vaslui
MANZATESTI
POPA MARICEL I.I.
MANZATESTI
Vaslui
Barlad
EMILOTI FAMILY
Str. Arhimede Nr. 13
Vaslui
BURSUCI
DRUTU CORNEL I.I.
SAT. BURSUCI , COM. IEPURENI
Vaslui
Barlad
BERLIN VASILE PARVAN
Str. Vasile Parnan Nr. 25
Vaslui
LATESTI
BUNU NECULAI I.I.
Sat. LATESTI , Com. MURGENI
Vaslui
DODESTI
ANDAL CHIRITOI
Sat. DODESTI , Com . DODESTI
Vaslui
Vaslui
CASA TUDORA
Str. Traian , Nr. 8 , Banc Post
Vaslui
Vaslui
ESANU 2
Str. Stefan Cel Mare , Partier
Vaslui
Vaslui
BAMBUS MAGAZIN
Str. Castanilor , Nr. 5
Vaslui
Lipovat
MUNCEANCA
Com. Lipovat , Langa Primarie
Vaslui
Solesti
IACOB I. ELENA I.I.
Com. Solesti , Dn - 24
Vaslui
Pribesti
CODMINAR
Com. Codaesti , Sat. Pribesti
Vaslui
Babusa
IFTENCA JANICA I.I.
Com. Bacesti , Sat. Babusa
Vaslui
Valea Mare
VINTURACHI LINA I.I.
Com. Demesti , Sat. Valea Mare
Vaslui
Negresti
DALSOR NEGRESTI SRL
Negresti , Str. Principala CENTRU
Vaslui
Puscasi
FIDROLI SRL
Com. Puscasi , La Intrarea In Sat
Vaslui
Poienesti
CARP V. ELENA I.I.
Com. Poienesti , Langa Primarie
Vaslui
Epureni
CIUNTUC PANSELUTA I.I.
Sat. Epureni , Com. Duda Epureni
Vaslui
Rasesti
CRIS AVA SRL
Sat. Rasesti , Com. Dranceni
Vaslui
Husi
ONIKATY 2
Str. 1 Mai , Pe Bulevard
Vaslui
Bunesti
ALCEADI
Com. Averesti , Sat . Bunesti
Vaslui
Barlad
BERLIN GARA
Str. Primaverii Nr. 9
Vaslui
Barlad
BERLIN SEDIU
Str. Republicii Nr. 85
Vaslui
Barlad
BERLIN STADION
Str. Republicii Nr. 265
Vaslui
Barlad
BERLIN GRADINA
Str. Republicii Nr. 306
Vaslui
Gherghesti
STOICA RODICA I.I.
Sat. Gherghesti
Vaslui
VETRISOAIA
TEUTU SRL
Sat . VETRISOAIA
Vaslui
Popeni
ANDIAMARIO
Sat. Popeni
Vaslui
MURGENI
FLOMEL FRAN SRL
MURGENI
Vaslui
Simila
TURCANU V. MARIA I.I.
Sat. Simila
Vaslui
Dodesti
CIOBANU V. MIRELA I.I.
Com. Dodesti
Covasna
Arcus
VANESSA SRL MAG 2
Str Principala Nr 428
Harghita
Armaseni
KALITKA
Str.Principala Nr.117/A
Harghita
Balan
IND COM
Str.1 Decembrie Nr.30/A
Covasna
Baraolt
AUTEX SRL
Str Trandafirilor Nr 1 Bl 1
Covasna
Baraolt
BAREX IMPEX SRL
Str Kosuth Lajos Nr 137
Covasna
Baraolt
EVCSIB COM SRL 2
Str Trandafirilor Nr 31 Bl 9B
Covasna
Baraolt
VITALITE COMERT SSRL
Str Ady Endre Nr: 1/A
Covasna
Baraolt
EDYS SRL
Str Petofi Sandor Nr 31
Covasna
Batanii Mari
CERAMICA VINCZI SRL 4
Str Principala Nr 251
Harghita
Bilbor
CONSUMCOOP BILBOR SOC. COOP.
Str.Centru.Nr.490
Covasna
Bixad
BUNCO SRL 1
Str Principala Nr 565
Covasna
Borosneu Mare
ILIE ALIN I.I.
Str Principala Nr:307
Covasna
Borosneu Mic
MIRCEA SANDOR I.I
Str Principala Nr: 39
Harghita
Borsec
MAROPLAST SRL - MAGAZIN
Str.Toplitei Nr.10
Harghita
Bradesti
AGROMIX BRADUL
Str.Principala Nr135
Covasna
Bradet
BULARCA LILIANA GEORGIANA II
Str Bradet Nr 120
Covasna
Bradut
ATI MOTOR SRL
Str Principala Nr 176
Covasna
Bretcu
TORO IMPEX SRL
Str Principala Nr 76
Covasna
Calnic
PRODUCTIE STAFI SRL
Str Principala Nr 103
Harghita
Carta
FARKAS Z TIBOR
Str.Oltmelyeke Nr.212
Harghita
Carta
FARKAS Z TIBOR 2
Str.Oltmelyeke Nr.390
SOCIETATE COOPERATIVA
Covasna
Cernat
Str Principala Nr: 449
CONSUMCOOP CERNAT
Covasna
Chichis
BICON SRL
Str Principala Nr 206
Harghita
Corbu
COZAN-COM S.R.L. - MAGAZIN
Str.Principala Nr.353
Harghita
Corund
TOPACO
Str.Principala Nr.595
Harghita
Corund
LEV IMPORT EXPORT
Str Principala Nr571
Covasna
Coseni
ZOEMIA SRL
Str Principala Nr 126
Covasna
Covasna
RAKOSI ET MIKOLA SRL
Str Dosza Gyorgy Nr 1
Covasna
Covasna
BERTIS SRL 6
Str Unirii Nr 1
Harghita
Cristuru Secuiesc
PERFEKT
Str.Libertatii Nr.51
Harghita
Cristuru Secuiesc
AMIGO&INTERCOST AKAC
Str.Orban Balazs Nr.9/E
Harghita
Danesti
HARMOPAN
Str.Kozepszeg Nr.588
Harghita
Darju
AMIGO&INTERCOST NARCISZ
Str.Principala Nr.159
Harghita
Feliceni
MINIM TOTH ABC
Str.Principala Nr.104
Covasna
Filia
EDYS SRL
Str Principala Nr 76
PLATON ALEXANDRINA
Harghita
Galautas
Str.Centru Nr.237
INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Covasna
Ghelinta
IMPEX GASPAR SRL 1
Str Principala Nr 178
Covasna
Ghelinta
VAJDA BENEDEK ELEMER I.I.
Str Principala Nr:1121
Harghita
Gheorgheni
KATKING MIXT SRL
Cart.Florilor Nr.21
AMIGO&INTERCOST SRL MAGAZIN
Harghita
Gheorgheni
Cart.Bucin Nr.19
AMIGO
Harghita
Gheorgheni
INDUSTRI TRANSILVAN
Str.Nicolae Balcescu Fn
Covasna
Ghidfalau
SZEKELY MARIA II
Str Principala Nr 240 A
Covasna
Ghidfalau
DARVAS MARIA I.I.
Str Principala Nr:109
Harghita
Ghimes Faget
CONCORDIA
Str.Principala Nr.166
Harghita
Ghimes Faget
ANDEVITAL
Str.Principala Nr.711
Covasna
Ilieni
SOLEX SRL MAG
Str Kosuth Lajos Nr 88
Covasna
Intorsura Buzaului
COMERT LUCI SRL
Str Mihai Viteazu Nr 159
Harghita
Izvoru Mures
MORZSA IMPEX S.R.L. - 1
Str.Principala Nr.332
Harghita
Joseni
VEROLEV PROD SRL
Str.Principala Nr.624
Harghita
Lueta
KRISZTI PRODIMPEX
Str. Principala Nr 968
Harghita
Lueta
FLAMINGO IMPEX
Str.Principala Nr.1135
Harghita
Lunca De Jos
VIRAG LORAND CSABA
Str.Principala Nr.485
Harghita
Lunca De Jos
CASA SECUIULUI SRL
Str.Principala Nr.638
Harghita
Lunca De Sus
BODOR JANOS GYORGY
Str.Principala Nr.79
Covasna
Malnas Bai
FERALBERT SRL-2
Str: Principala Fn
Harghita
Martinis
BORZI PRESCOM
Str. Principala 15
Covasna
Mereni
BELKOV SHOP SRL
Str Principala Nr 255
Covasna
Micfalau
ARPI TRANS SRL
Str Principala Nr 372
Covasna
Micfalau
TRIDIVERS SRL
Str Principala Nr 401
Covasna
Micfalau
FERALBERT SRL-1
Str: Principala Nr:165
Harghita
Miercurea Ciuc
AMIGO KALASZ
Str,Culmei Nr.12-14
Harghita
Miercurea Ciuc
BECI COM
Str,Tudor Vladimirescu Nr.36
Harghita
Miercurea Ciuc
AMIGO BULEVARD
Str.Szasz Endre Nr.7
Harghita
Miercurea Ciuc
AMIGO OCEAN
Str.Timisoarei Nr.26
Harghita
Miercurea Ciuc
AMIGO TUDOR
Str,Fratiei Nr.24
Harghita
Miercurea Ciuc
IN COM EURO
Str,Kossuth Lajos Nr.10
Harghita
Mugeni
PERFEKT
Str.Principala Nr.309
Harghita
Ocland
AMIGO&INTERCOST
Felszeg 210
Harghita
Odorheiu Secuiesc
AMIGO&INTERCOST
Str.Pietroasei Nr.21
Harghita
Odorheiu Secuiesc
GERZALAN
Str.Rakoczi Ferenc Nr.13
Harghita
Odorheiu Secuiesc
VILY CENTER
Str Victoriei Nr.43
Harghita
Odorheiu Secuiesc
AMIGO&INTERCOST
Str Lemnarilor 1
Harghita
Odorheiu Secuiesc
HABOS PLUSZ
Str Rakoczi Ferenc Nr.12
Covasna
Ojdula
PANAT SRL-3
Str Principala Nr:955
Covasna
Ojdula
CASA BLANCA 2 SRL
Str Nagy Ag Nr 296
Covasna
Ojdula
PANAT SRL
Str Principala Nr 930
Covasna
Ozun
IUCRIS IMPEX SRL 1
Str Gabor Aron Nr 99
Covasna
Ozun
ATHOS SRL
Str Bisericii Nr 137
Covasna
Papauti
BENEDEK I ZSUZSA II
Str Principala Nr 34
Harghita
Pauleni
BEA PREST CON
Str.Principala Nr.69
Covasna
Poian
MERE DE AUR SRL
Str Principala Nr 63
Harghita
Potiond
KALITKA
Str.Principala Nr.51
Harghita
Praid
B L PARK
Str.Principala 1006
Harghita
Praid
COOP CONSUM
Str Principala Nr.147
Harghita
Praid
SNS PRAID
Centru
Harghita
Praid
TRAFFIK A&B COM
Str. Principala, Nr 136
Covasna
Reci
MAKSAI KATALIN II
Str Principala Bl 1 Parter
Covasna
Reci
DOMBORA ZSOMBOR II MAG
Str Principala Nr 445
IZSO-UNIVERSAL-COM S.R.L. -
Harghita
Remetea
Str.Principala Nr.275
LAZAREA 1
IZSO-UNIVERSAL-COM S.R.L. -
Harghita
Remetea
Str.Falu Nr31
REMETEA
Harghita
Remetea
SECUREX
Str.Ceres Tibor Nr.17
Harghita
Sandominic
KIPIZO 2
Str,Principala Nr.1934
Harghita
Sandominic
BACS LASZLO
Str.Principala Nr.385
Harghita
Sandominic
INCOMIXT 1
Str.Principala Nr.900
Harghita
Sandominic
KIPIZO 1
Str.Principala Nr.1866
Harghita
Sanmartin
KEMAROZ
Str.Principala Nr.147
Covasna
Sfantu Gheorghe
APOR ZSUZSANNA II
Str Crangului Nr 17 Bl 14
Covasna
Sfantu Gheorghe
BERTIS SRL 7
Str Romulus Ciofleg Nr 33
Covasna
Sfantu Gheorghe
BIOTON SRL
Str Narciselor Nr 4 Bl 9 Ap 3
Covasna
Sfantu Gheorghe
MIMY ZUP SRL 1
Str Borviz Nr 43
Alba
Galtiu
TOMSIT
Principala
Alba
Bucerdea Granoasa
NICA SAN
Str. Pancii,Nr 10 Dc
Alba
Sard
MARION 1
Str. Principala
Alba
Lunca Tarnavei
BARBAT IUDIFTA
Str. Principala
Alba
Blaj
CASANDRA (MAGAZIN 1)
Str. Eroilor
Alba
Blaj
CASANDRA SRL (MAGAZIN 3)
Str. Simion Barnutiu
Alba
Teius
SUSON DANIELA IF (LA ROMINA)
Str. Ardealului, Nr 43A
Alba
Lunca Muresului
BARTEX TRADE SRL
Str. Drumul Tarii, Nr 537
Alba
Ocna Mures
ISABELA MAG 2
Str. Mihai Eminescu,Nr. 4
Alba
Sancrai
RADU I VIOREL
Str. Poet Andrei Muresan,Nr. 52
Alba
Sancrai
RAUL FRUCT EXPERT SRL
Poet Andrei Muresan, Nr.1
Alba
Miraslau
RIM STAR SRL
Str. Principala
Alba
Miraslau
MIRASCOM SRL
Principala
Alba
Sebes
PRO ATLANTIS SRL
Str. Gaterului
Alba
Vinerea
MANEA I FLORENTINA SRL
Str. Principala, Nr.204
Alba
Petresti
ROMELIS SRL
Str. 24 Ianuarie, Nr.135
Alba
Dobra
IONELY DOBRA SRL
Str. Principala, Nr.53
Alba
Saliste
FLORIAN MICSAL
Str. Onisifor Ghibu, Nr. 2
Alba
Cugir
PIATA DE SUS
Str. 21 Decembrie 1989,Nr. 158
Alba
Tau
DIANA&DANI PLUS SRL
Principala
Alba
Rachita
MARILOR METAL SRL
Principala
Alba
Alba Iulia
DACIA SA(DACIA 107)
Str. Tudor Vladimirescu
Alba
Alba Iulia
DACIA SA(DACIA 119)
Str. Calea Motilor, Bloc Mv 12
Alba
Alba Iulia
DACIA SA(DACIA 110)
Bvd. 1Decembrie 1918
Alba
Alba Iulia
DACIA SA(DACIA 103)
Bdul Transilvaniei, Nr. 23
Alba
Alba Iulia
DACIA SA(DACIA 105)
Str. Closca, Nr.40
Alba
Alba Iulia
DACIA SA(DACIA 123)
Bdul Revolutiei, Nr.112
Alba
Alba Iulia
DACIA SA (DACIA 115)
Str. Tudor Vladimirescu
Alba
Ighiu
LA BOLTA SATULUI SRL
Str. Principala Nr. 238
Alba
Craciunelul De Jos
LA BOLTA SATULUI SRL
Str. 6 Martie, Nr.183
Alba
Bucerdea Granoasa
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Nr.401
Alba
Sancel
LA BOLTA SATULUI SRL
Str. Mihai Eminescu, Bl 1
Alba
Biia
LA BOLTA SATULUI SRL
Centru, Fn
Alba
Sanmiclaus
LA BOLTA SATULUI SRL
Pacii, Nr. 26
Alba
Balcaciu
LA BOLTA SATULUI SRL
Parc, Nr1
Alba
Jidvei
LA BOLTA SATULUI SRL
Perilor, Nr.3
Alba
Cetatea De Balta
LA BOLTA SATULUI SRL
Str. Cetatii, Nr1
Alba
Sard
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Nr.76
Alba
Cricau
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Nr. 300
Alba
Galda De Jos
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Nr.283
Alba
Unirea
LA BOLTA SATULUI SRL
Str. Uiorii, Nr 1244
Alba
Razboieni
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Nr.39
Alba
Lunca Muresului
LA BOLTA SATULUI SRL
Str. Garii, Nr 233
Alba
Ciuguzel
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Fn
Alba
Oiejdea
LA BOLTA SATULUI SRL
Principala, Nr.283
Str. Revoluţia 1848, Bl. C1Bc,
Alba
Campeni
RIVALY CH
Câmpeni
Alba
Campeni
RIVALY CH
Str. Oituz, Nr. 3, Câmpeni
Alba
Campeni
RIVALY CH
Str. Teiului, Bl. L1, Câmpeni
Alba
Avram Iancu
RIVALY CH
Avram Iancu (Centru)
Alba
Avram Iancu
RIVALY CH
Str. Inceşti, Avram Iancu
Str. Avram Iancu, Nr. 151A,
Alba
Tarsa
RIVALY CH
Târsa
Str. Principală, Nr. 695, Vidra,
Alba
Vidra
RIVALY CH
Ponorel
Str. Principală, Nr. 836, Vidra
Alba
Vidra
RIVALY CH
Drăgoieşti Lunca
Alba
Albac
RIVALY CH
Str. Horea, Nr. 11, Albac
Alba
Sohodol
RIVALY CH
Sohodol (Centru)
Alba
Bistra
RIVALY CH
Str. Calea Turzii, Nr 88B, Bistra
Str. Piata, Nr. 422, Rosia
Alba
Rosia Montana
CAMELIA MARKET
Montana
Alba
Abrud
CAMELIA SUPERMARKET
Str. Republicii, Nr. 12, Abrud
Alba
Campeni
VLADUT STAR
Str. Varsi, Nr. 27 A, Campeni
Alba
Scarisoara
MATES NICOLETA FLORINA
Str. Centru, Nr. 194B, Scarisoara
Str. Centru, Parter Bloc,
Alba
Ciuruleasa
OLTEANCA
Ciuruleasa
Alba
Bistra
DOBRA MARIA OLIMPIA
Str. Calea Turzii, Nr 25, Bistra
Alba
Carpinis
CONDIOS CARPINIS
Str. Dn74A, Nr. 775E, Carpinis
Alba
Bucium
NICOEXIM
Str. Centru, Nr. 23, Bucium Sasa
Alba
Bistra
BISTRAE CRISTINA
Str. Caleaturzii, Nr. 75, Bistra
Alba
Lupsa
POPASUL IANCULUI
Str. Principala, Nr. 158, Lupsa
Alba
Brazesti
PRATA ELENA
Str. Principala, Nr. 9, Brazesti
Alba
Sartas
EUGENIA COMTUR
Str. Principala, Nr. 41, Sartas
Alba
Mogos
BRUSU BUSINESS
Str. Centru, Nr. 53, Mogos
Mures
Breaza
ALIMENTARA LA BRESC
Principala 404
Mures
Sangeorgiu De Padure
ANTSAN
Stadionului Nr 1
Mures
Hadareni
ATI RO
Principala Nr 150
Mures
Sarmas
BAAD POINT
Strada Garii Nr 30
Mures
Sambrias
BAKO LEHEL PFA
Principala 116C
Mures
Corunca
BALAZS P LEVENTE
Principala 166
Mures
Targu Mures
BAUKNECHT
Piata Victoriei 25
Mures
Madaras
BELAMELINORA SRL
Principala 194
Mures
Balauseri
BIMBI MARKET
Principala 116
Mures
Vetca
BIRTALAN LAJOS PFA
Principala Nr 24
Mures
Ungheni
BOCA CARMEN CRISTINA II
Principala Nr 199A
Mures
Bujor
BOCARELU PROD COM
Str Andy Endre Nr 28
Mures
Cerhizel
BOITOS MIHAELA II
Principala Nr 119
Mures
Targu Mures
BRYA PARTENER
Str Parang Nr 33
Mures
Sancraiul De Mures
CAMRA COM
Principala Nr 164
Mures
Bagaciu
CER MIR MARKET
Principala Nr 51
Mures
Sighisoara
CESIRO SA
Str Mihai Viteazu Nr 96
Mures
Reghin
CONSICOM BAII
Str Baii Nr 22
Mures
Balda
CONSUM COOP BALDA
Principala Nr 19
CONSUM COOP BAND - MAG
Mures
Draculea Band
Principala Nr 47
DRACULEA
Mures
Albesti
CORALIA
Str Lunga Nr 100
Mures
Sighisoara
CORALIA
Plopilor 39
Mures
Sighisoara
CORALIA
Andrei Saguna
Mures
Sighisoara
CORALIA
Zaharia Boiu
Mures
Custelnic
COROS OCTAVIAN IF
Principala Nr 89
Mures
Tarnaveni
COSTEA I IREN PFA
Principala Nr 54
Mures
Panet
CSABENY
Principala 392
Mures
Agristeu
CSIPAN & BARNI
Principala Nr 170
Mures
Bistra Muresului
DACRISMA PROD
Principala Nr 60
Mures
3 Sate
DANIEL PIROSKA
Principala 300
Mures
Targu Mures
DARINA CUTEZANTEI
Cutezantei Nr 46
Mures
Targu Mures
DARINA LIVEZENI
Str Livezeni Nr 2
Mures
Targu Mures
DARINA PANDURILOR
Pandurilor Nr 100
Mures
Sangeorgiu De Padure
DATUI HILDE CLARA
Str Primaverii Nr 11
Mures
Corisanmartin
DAVILAURA & VIVIEN
Principala Nr 6
Mures
Rusii Munti
DEAC DORA VIOLINA
Principala 219
Mures
Tampa
DEBRECZENI IBOLYA
Principala Nr 29
Mures
Lunca Bradului
DEL FOREST
Str Rat 277
Mures
Pogaceaua
DELYVANK
Principala 420A
Mures
Filitelnic
DUMITEO & ANAMARI
Principala 99
Mures
Sangeorgiu De Mures
ELSZ COM
Str Marton Aron Nr 16
Mures
Tarnaveni
EUROGLIND
Str 1 Decembrie 1918 , Nr 46
Mures
Suveica
FARKAS JENO
Principala 156
Mures
Nades
FEDAS COM
Principala 248
Mures
Troita
FEKETE COM
Principala 89
Mures
Alunis
GALA ABC
Principala 587
Mures
Sighisoara
GALOCTA INVEST
Isarie Chendi Nr 88
Mures
Miercurea Niraj
GENESIS
Pta Teilor 69
Mures
Valea Surii
GUT RODICA
Principala 38
Mures
Cornesti
HENNA-MAREK
Principala Nr 60
Mures
Targu Mures
HER COM
Bd 1 Decembrie 1918 , Nr 41
Mures
Galesti
HILDOREX
Principala 169
Mures
Sovata
HVS CONSTRUCT SOVATA
Str Keresztapya Nr 2
Mures
Bahnea
IBRON
Str Republicii Nr 80B
Mures
Tarnaveni
IOSIF IOAN
Victoriei Nr 15
Mures
Vadu
ISZTOICA ZSUZSA II
Principala Nr 120
Mures
Sanvasii
IVACSONY COMPANY
Principala Nr 163
Mures
Ganesti
IVASCU AURORA
Principala 506
Mures
Tarnaveni
J&O MERCANDO
Republicii Nr 76
Mures
Bedeni
JAKAB BALOGH ERIKA ELLA
Principala Nr 105
Mures
Valea Izvoarelor
JANIVAR KOVACS
Principala 211
Mures
Ceoas
JHONY
Principala 134
Mures
Balauseri
KABAI MELINDA EMOKE
Principala 204
Mures
Targu Mures
KACSO MARIA
Evreilor Martiri 19
Mures
Rigmani
KADAR Z ZOLTAN
Principala Nr 81
Mures
Bahnea
KARACSONY MARGARETA
Republicii Nr 20
Mures
Valenii
KERESZTURI ILONA
Principala 279
Mures
Troita
KIS A ANNA
Principala 237
Mures
Gaiesti
KIS SANDOR
Principala 111
Mures
Magherani
KLINGER EDIT
Principala 33
Mures
Lunca Muresului
KOCSIS A TAMAS
Principala 117
Mures
Fantanele
KOVACS TEREZ
Principala 476/A
Mures
Fantanele
LASZLO IBOLYA
Principala 35
Mures
Sighisoara
LILIAC DANIELA
Principala Nr 91
Mures
Roteni
MAGYARI GIZELLA
Principala 146
Mures
Sangeorgiu De Padure
MATE IZABELLA
Strada Lunga
Mures
Faragau
METROPOLIS
Principala 93A
Mures
Ungheni
MIRUNEL
Str Cerghidului 288
Mures
Recea
MOLDOVAN ROZALIA
Principala 14/A
Mures
Idicel
MOLDOVAN SILVIA DANUTA
Principala 18
Mures
Cerghid
MOLDOVAN V VILOLETA
Principala 48
Mures
Bogata
MVH FADEXT
Principala 89
Mures
Sovata
NAGY IR IMRE
Str Mihai Eminescu
Mures
Gaiesti
NAGY JOLAN ILDIKO
Principala Nr 47
Mures
Cristesti
NARIDA
Principala 676
Mures
Targu Mures
NARIDA
Piata Onesti Nr 12
Mures
Targu Mures
NARIDA 7 NOIEMBRIE
22 Dec Nr 38-42
Mures
Targu Mures
NARIDA FURNICA
Str Bobalna Nr 20
Mures
Targu Mures
NARIDA ROVINARI
Romulus Guga Nr 4
Mures
Targu Mures
NARIDA
Gh Doja Nr 140
Mures
Lunca Bradului
NASEBA MARIANA CAMELIA
Principala 235
Mures
Bahnea
NICOALEX ALINA
Str Banat Nr29
Mures
Valenii
NOEL JUNIOR
Principala 122
Mures
Galateni
NONO ABC
Principala 225
Mures
Targu Mures
NORELIM
Ciucas Nr 7
Mures
Fanate
OLTEAN MINODORA CRISTINA
Principala Nr 17
Mures
Sighisoara
ONET TUDORITA
Horia Teculescu 79
Mures
Targu Mures
ONIAD
Str Decebal Nr 42
Mures
Ibanesti
PETRY FLOR
Bradetelu 104
Mures
Dulcea
PETRYFLOR
Bradetelu Nr 40
Mures
Casva
PETRYFLOR
Principala Nr 16
Mures
Galesti
PIGEONS
Principala Nr 253
Mures
Sanpetru De Campie
POGACIAN MINODORA
Principala Nr 5
Mures
BERE PET 0.5lni
REAT PREST
Principala 129A
Mures
Ludus
RIVAL CONTE
Mihai Eminescu Nr 75
Mures
Lunca Bradului
ROGALEXMAR
Principala Nr 155
Mures
Hadareni
SALAJENII COM
Principala 110
Mures
Galaoaia
SANDA & SERGIU
Principala 365/C
Mures
Sanmartinul De Campie
SAVIADORA
Principala
Mures
Moara De Jos
SAVISCA LEONTINA
Principala 15
Mures
Bogata
SEPSI COMPANI
Principala 305
Mures
Neagra
SIAT IMPEX
Principala 406/A
Mures
Miercurea Niraj
SIKLODI ERZSEBET
Str Morii Nr 18 A
Mures
Ghinesti
SIMONFI ELOD
Principala 179
Mures
Albesti
SIPOS IOAN CORNEL
Pescarilor Nr 17
Mures
Targu Mures
SOFALVI TIMEA
Str. Plt. Adj. David Rusu 37 B C
Mures
Soimus
SOIMII IMPEX
Principala 125
Mures
Sovata
SYLVANIA
Stejarisului Nr 1
Mures
Glajarie
SZASZ ANNA MARIA
Principala 256A
Mures
Deaj
SZILAGYI BAR SI CONSTRUCTII
Principala 282
Mures
Valea
SZTRATYA EMESE ILDIKO
Principala 148/A
Mures
Vidrasau
TATA MIRCEA
Principala 199
Mures
Mica
TEGLAS KINGA ANAMARIA
Principala Nr 85
Mures
Ludus
TIM CRIS
Ghioceilor
Mures
Glajarie
TIMEA
Principala 491
Mures
Targu Mures
TISA COMIMPEX
Str Cosbuc Nr 22
Mures
Sarateni
UJFALVI BELA
Principala 358
Mures
Acatari
VANCOM DIVISION
Principala 35
Mures
Targu Mures
VANI COMAPRES
Pomicultorilor 15
Mures
Corunca
VIS TRANSEX
Principala 447/B2
Mures
Reghin
VMD TEX
Mihai Viteazau 6
Cluj
Alunis
START ALY & DEEA
Principala 148
Cluj
Apahida
CONSTRUCT BOB INVEST
Statie Cfr Gara
Cluj
Apahida
KIKOKO
Triunghi Cfr 1
Cluj
Apahida
SIMON CORNELIA
1 Mai 2
Cluj
Aschileul Mare
ANTRIC
Principala 168
Cluj
Avram Iancu 1
AGROPAN
Principala 198
Cluj
Babutiu
MATYDAC INVEST
Principala 8A
Cluj
Baciu
XAMUS IMPORT EXPORT
Noua 702
Cluj
Baciu
COLETTE
Principala 189
Cluj
Baisoara
PENSIUNEA VATRA APUSENILOR
Principala 4
COOP DE CONSUM BELIS / MAGAZIN
Cluj
Belis
Principala 54
BELIS
Cluj
Buza
SPICU MOARA
Principala 232 C
Cluj
Calna
HORDOUAN LIVIA
Principala 117
Cluj
Caseiu
BOLD INSTALATII
Principala 119
Cluj
Catcau
ANDRABOGDI
Regina Maria 28
Cluj
Catina
CONSTRAL
Principala 239
Cluj
Chinteni
XAMUS IMPORT EXPORT
Principala 268
Cluj
Chinteni
ALIN & DENISA
Principala 860
COOP DE CONSUM CLUJ / MAGAZIN
Cluj
Ciubanca
Principala 119
CIUBANCA
Cluj
Ciubancuta
CODRILORI
Principala 88
COOP DE CONSUM BORSA /
Cluj
Ciumafaia
Principala 74
MAGAZIN CIUMAFAIA
COOP DE CONSUM CLUJ / MAGAZIN
Cluj
Cubles
Principala 18
CUBLES
Cluj
Cuzdrioara
ONEBO
Mihai Eminescu 86
COOP DE CONSUM CLUJ / MAGAZIN
Cluj
Darja
Principala 68
DARJA
Cluj
Dej
GILAURA
P-Ta 22 Decembrie 1989 5 A
Cluj
Dej
ABC ANDREI
Unirii 18
Cluj
Dej
PANIIND MARKET
Principala 148
Cluj
Dej
BOMPREU
Principala 325
Cluj
Dej
MOLK ALEX
Jupiter 6/2
Cluj
Dej
ELEGIANA NON STOP
Principala 77
Cluj
Dej
ELEGIANA NON STOP
Traian
11